Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - færdreorlov - ej medhold

J.nr. 18-42450

En mand blev to dage efter sit barns fødsel afskediget fra sin stilling som afdelingschef. På baggrund af virksomhedens regnskaber og bestyrelsesreferater lagde nævnet til grund, at virksomheden på opsigelsestidspunktet var i økonomiske vanskeligheder, og at det var nødvendigt at opsige flere medarbejdere. Udover afdelingschefen blev også en anden medarbejder afskediget, ligesom en tredje medarbejder fik aftalt ændrede ansættelsesvilkår. Afdelingschefen blev udvalgt til afskedigelse på grund af kort tids ansættelse, efter at der var konstateret et væsentligt underskud i virksomheden. Nævnet vurderede, at virksomheden havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers samlevers graviditet og fødsel eller hans ønske om afholdelse af fædreorlov.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med Ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling.

Sagsfremstilling

Klager blev med virkning fra den 1. januar 2018 ansat hos indklagede som afdelingschef i en nyoprettet stilling. Klager overtog stillingen fra indklagedes ejer.

I forbindelse med ansættelsen og inden ansættelseskontrakten blev indgået i november 2017 oplyste klager til indklagede, at klagers samlever var gravid, og at klager i forbindelse med fødslen ønskede at holde sin fædreorlov.

Indklagede har under sagens behandling fremlagt referat fra indklagedes bestyrelsesmøder den 9. april 2018 og 17. maj 2018:

Af referatet fra bestyrelsesmødet den 9. april 2018 fremgår:

”…

Der er reduceret i personalestaben, idet [medarbejder B] er opsagt. Løn er budgetteret til og med april. [indklagedes ejer] vurderer, om der skal ske yderligere personale-besparelser”

”[indklagedes ejer] har fokus på, om [klager] som butikschef bidrager som forventet til at øge produktionen”

”Der forventes et underskud på ca. 1.300.000 kr. i 2017…”

Af referatet den 17. maj 2018 fremgår:

”…

[Indklagedes ejer] har fortsat fokus på om [klager] som butikschef bidrager som forventet til at øge omsætningen. Der skal udarbejdes konkrete målsætninger som han skal opfylde, herunder et vist omsætningsbudget, hvis hans stilling skal kunne opretholdes. ”

”[Indklagedes ejer] har planlagt at afskedige [medarbejder A] med udgangen af maj…”

Overfor nævnet har indklagede oplyst, at medarbejder A ikke blev afskediget men fik ændrede arbejdsvilkår.

Klagers samlever fødte den 27. maj 2018.

Ved brev af den 29. maj 2018 blev klager afskediget fra sin stilling med fratrædelse den 30. juni 2018. Af opsigelsen fremgår blandt andet:

”Det er med beklagelse at jeg må opsige dig fra din stilling hos [indklagede]. Opsigelsen er begrundet i nedlæggelse af din stilling/organisationsændringer grundet den manglende økonomiske udvikling i [indklagede]”

Klager rejste efterfølgende krav over for indklagede om godtgørelse efter ligebehandlingsloven i forbindelse med afskedigelsen. Indklagede afviste ved brev af 13. august 2018 kravet.

Indklagede har i forbindelse med sagen fremlagt oplysninger om virksomhedens økonomi. Det fremgår bl.a. af årsrapporter, at indklagede i 2017 havde et årsresultat på 357.050 kr. og i 2016 havde et årsresultat på 309.611 kr. Af bestyrelsesmødereferatet af 17. maj 2018 fremgår, at indklagedes ejer havde tilført virksomheden kapital på 1,3 millioner kr. som følge af negativt resultat. Indklagede forventede et underskud på 729.000 kr.

Indklagedes ejer overtog den løbende drift af butikken efter nedlæggelse af klagers stilling og afskedigelse af klager.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 25. juni 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven. Han påstår sig tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Klager blev opsagt efter, at han havde afgivet meddelelse til indklagede om, at hans samlever var gravid. Indklagede har bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet helt eller delvist i klagers graviditet.

Der er tæt tidsmæssig sammenhæng mellem fødslen af klagers barn og opsigelsen af klager.

Økonomi er ikke den reelle årsag til afskedigelsen. Det bestrides at klager løbende blev orienteret om, at indklagede skulle have dårlig økonomi.

Henvisningen til indklagedes økonomiske situation som begrundelse for afskedigelsen står i skærende kontrast til, at parterne blot få dage forinden havde drøftet strategi og budgetter. Det blev ikke på noget tidspunkt nævnt, at der var nogen problemer med indklagedes økonomi eller at klagers ansættelse var under overvejelse.

Klager blev opsagt som følge af sin samlevers fødsel og sit ønske om afholdelse af 14 dages forældreorlov.

Indklagede valgte at opsige klager kort før udløbet af 5 måneders ansættelse for at kunne nøjes med et varsel på en enkelt måned. Der foreligger intet bevis fra indklagede om, at der var forhold, der gjorde, at det var nødvendigt at opsige klager.

Den seneste årsrapport for det indklagede selskab viser et stabilt selskab uden økonomiske problemer.

Indklagede ville næppe have ansat klager med start den 1. januar 2018 for at afskedige ham den 29. maj 2018, hvis den reelle begrundelse var indklagedes økonomiske forhold.

Klager blev flere gange bedt om at være opmærksom på barnets første sygedag hos de ansatte, da ejeren mente, at medarbejdere havde mange fridage på den bekostning.

Det var aldrig på tale i forbindelse med afskedigelse af medarbejder B eller medarbejder A at det var grundet en økonomisk presset situation. Det blev præciseret af ejeren over for medarbejderne, at medarbejder B var den forkerte profil til virksomheden.

Indklagedes ejer orienterede op til afskedigelsen klager om, at han havde haft jobsamtale med en ny potentiel medarbejder. Klager kender ikke udfaldet af samtalerne.

Klager bestrider derfor, at han løbende blev informeret om, at indklagede skulle have en dårlig økonomi.

Det er klagers klare opfattelse, at hans orientering af indklagede om den komplicerede fødsel ændrede situationen.

Ugen op til fødslen blev parterne enige om den fremtidige stillingsbeskrivelse, endvidere blev der drøftet strategi i forhold til afvikling samt mulig ansættelse af ny medarbejder.

Yderligere blev det fremtidige budget samt realiseret omsætning drøftet, hvor konsensus var, at der skulle arbejdes mere på at styrke de enkelte medarbejderes performance.

Der var derfor intet, der indikerede en nedlæggelse af stillingen før klager modtog opsigelsen.

Indklagede påstår afvisning, subsidiært frifindelse og mere subsidiært betaling af et mindre godtgørelseskrav.

Ønsket om fædreorlov var uproblematisk, og der var drøftelser om fædreorlov på sædvanlige vilkår. Graviditeten og den kommende fødsel var kendt forud for indgåelsen af ansættelsesforholdet med klager og havde ingen indflydelse herpå.

Flere medarbejdere hos indklagede har været gravide og på barsel under deres ansættelsesforhold, og indklagedes holdning til barsel er helt uproblematisk og anses som en helt naturlig del af medarbejdsforhold og familieliv for hver enkelt medarbejder.

To mandlige medarbejdere har afholdt orlov i forbindelse med barsel, og en medarbejder var på barsel.

Der foreligger dokumentation for såvel negativ udvikling i budgetter som i realiserede resultater.

Klager blev oplyst om, at indklagedes ejer måtte tilføre kapital til selskabet løbende i perioden. Budgettet blev tilrettet flere gange, mens klager var ansat. Der var behov for at tilføre selskabet/koncernen kapital på over 1 million kr. i perioden, hvor klager var ansat.

I begyndelsen af april 2018 viste budgettet et samlet underskud på ca. 480.000 kr., men resultatet de første måneder havde været dårligere end budgetteret. Indklagede forventede således på det tidspunkt et samlet underskud på ca. 1.000.000 kr. i 2018 efter et samlet realiseret underskud i 1. kvartal på ca. 900.000 kr.

Det blev besluttet at afskedige [medarbejder B]. [medarbejder A] fik aftalt ændrede ansættelsesvilkår.

Opsigelsen af klager var nødvendig og direkte forårsaget af indklagedes dårlige økonomi. Klagers stilling blev nedlagt og blev ikke genbesat. Også andre medarbejdere blev under klagers korte ansættelsesperiode berørt og opsagt.

Indklagedes ejer genindtrådte som leder af butikken efter nedlæggelse af klagers stilling.

Opsigelsen havde intet med klagers samlevers fødsel at gøre. Opsigelsen af klager var alene begrundet i indklagedes dårlige økonomi.

Der er ikke påvist faktiske omstændigheder, der medfører, at det kan lægges til grund, at indklagede pålægges bevisbyrden for, at opsigelsen hverken helt eller delvist har været forårsaget af indklagedes samlevers fødsel.

Indklagede har ikke tilsidesat eller handlet i strid med Ligebehandlingsloven.

Bevisbyrden påhviler klager, og klager har ikke løftet bevisbyrden.

Den eneste årsag til afskedigelse af klager var stillingsnedlæggelse og indklagedes væsentlige økonomiske udfordringer.

Til støtte for afvisningspåstanden gøres det gældende, at sagen forudsætter partsforklaringer og vidneførsel, som ligger udenfor nævnets mulighed og kompetence, hvorfor nævnet ikke kan træffe endelig afgørelse om sagens materielle indhold.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Som sagen er oplyst for nævnet, er det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres bevis i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Såfremt afskedigelsen, som i den foreliggende sag finder sted under afholdelse af fædreorlov eller afholdelse af forældreorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

På afskedigelsestidspunktet havde klagers samlever født deres fælles barn to dage forinden.

Det er derfor indklagede, der skal bevise, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers ønske om afholdelse af fædreorlov.

Nævnet lægger på baggrund af de fremlagte regnskaber og bestyrelsesmødereferater til grund, at indklagede i foråret 2018 var i økonomiske vanskeligheder, og at det derfor var nødvendigt at opsige et antal medarbejdere.

Klager blev udvalgt til afskedigelse på grund af kort tids ansættelse, efter at der var konstateret et væsentligt underskud i virksomheden.

Foruden klager blev også [medarbejder B] afskediget, og [medarbejder A] fik aftalt ændrede ansættelsesvilkår.

Indklagedes ejer genindtrådte selv i rollen som leder af butikken efter afskedigelsen af klager. Indklagede har således løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke var begrundet i klagers samlevers graviditet og efterfølgende fødsel af deres fælles barn.

Indklagede har under disse omstændigheder løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke var helt eller delvis begrundet i klagers ønske om afholdelse af fædreorlov.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2. nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 9, om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<18-42450>