Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om oprettelse af et centralt
dna-profilregister og retsplejeloven

(Udvidelse af dna-profil-registerets persondel, indikationskrav ved legemsundersøgelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 434 af 31. maj 2000 om oprettelse af et centralt dna-profilregister foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Det Centrale Dna-profil-register«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. Efter reglerne i denne lov opbevarer og fører Rigspolitichefen Det Centrale Dna-profil-register, der tjener som internt arbejdsregister for politiet i forbindelse med identifikation af personer.

Stk. 2. Registeret inddeles i en persondel og en spordel, jf. § 2.

Stk. 3. Registeret består af et manuelt register og et edb-register.«

3. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Registeret må indeholde følgende oplysninger:

1) I registerets persondel må optages dna-profiler af personer, som er eller har været sigtet for en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, eller for en overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2, hvis dna-analysen er udført i den pågældende sag på grundlag af biologisk materiale udtaget efter reglerne i retsplejelovens kapitel 72.

2) I registerets spordel må optages dna-profiler af biologisk materiale, der er fundet på gerningssteder eller på effekter, personer eller steder med tilknytning til en forbrydelse.«

4. I § 3, stk. 1, ophæves nr. 2, og i nr. 3, der bliver nr. 2, ændres »70 år« til: »80 år«.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 2-5.

5. I § 3, stk. 3, udgår »og 3«.

6. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Sletning kan undlades i det i stk. 1, nr. 1, nævnte tilfælde, hvis den identificerede person ikke er eller har været sigtet for den pågældende forbrydelse og vedkommende meddeler samtykke til fortsat registrering.«

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 21. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 1436 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 792, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »udtagelse af«: »spyt- eller«.

2. § 792 b, stk. 1, affattes således:

»Uden for de tilfælde, der er nævnt i § 792 a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kan optagelse af fingeraftryk og personfotografi samt udtagelse af spyt- eller blodprøve med henblik på senere identifikation endvidere foretages, hvis den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, eller for en overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2.«

3. I § 792 c, stk. 1, indsættes efter »udtagelse af«: »spyt- eller«.

4. I § 792 e, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Spytprøve i medfør af § 792 b, stk. 1, kan udtages uden medvirken af en læge.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. §§ 1-4 i lov om Det Centrale Dna-profil-register som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1 finder også anvendelse på dna-profiler, der er tilvejebragt før lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, Rønne, den 24. maj 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen