Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 982 af 28. juni 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter »§ 27, stk. 8,«: »§ 36, stk. 2,«.

2. I § 4 indsættes efter »§ 95«: », § 97, stk. 2,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 6. marts 2019

Ole Birk Olesen

/ Stine Klingenberg Madsen