Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ankestyrelsens funktion
Kapitel 2 Ankestyrelsens sammensætning
Kapitel 3 Forberedelse af sagerne og afgørelser om klagefristen
Kapitel 4 Foreløbige afgørelser
Kapitel 5 Afholdelse af møder m.v.
Kapitel 6 Afgørelser m.v.
Kapitel 7 Inhabilitet
Kapitel 8 Tavshedspligt, aktindsigt og meroffentlighed
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

I medfør af § 58 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Ankestyrelsens funktion

§ 1. Ankestyrelsen er klageinstans for administrative afgørelser, i det omfang det fastsættes ved lov. Derudover træffer Ankestyrelsen afgørelse i sager, i det omfang det fastsættes ved lov.

Stk. 2. Der fastsættes en særskilt forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. lovens § 59 e.

§ 2. Ankestyrelsen er sekretariat for Adoptionsnævnet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, Arbejdsmiljøklagenævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Ligebehandlingsnævnet og Psykolognævnet.

Stk. 2. Der fastsættes særskilte forretningsordener for de seks nævn, jf. § 25 b, stk. 1, i adoptionsloven, § 4 i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, § 81 a, stk. 12, i lov om arbejdsmiljø, § 51 a, stk. 3, i lov om folkeskolen, § 3, stk. 6, i lov om Ligebehandlingsnævnet og § 17, stk. 5, i lov om psykologer m.v.

§ 3. Ankestyrelsen koordinerer, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen følger praksis i kommunerne, herunder i jobcentrene, og vejleder om praksis.

§ 4. Ankestyrelsen modtager og behandler statistiske oplysninger fra kommunerne og foretager særlige undersøgelser m.v.

Kapitel 2

Ankestyrelsens sammensætning

§ 5. Ankestyrelsens afgørelser træffes

1) af direktøren eller den, direktøren overlader sine beføjelser til, eller

2) med medvirken af beskikkede medlemmer.

Stk. 2. Når Ankestyrelsen træffer afgørelse med medvirken af beskikkede medlemmer, træffes afgørelsen af

1) vicedirektørerne, et antal ankechefer, eller andre ansatte, som opfylder uddannelseskravet i lovens § 51, stk. 3, og

2) medlemmer, der udpeges efter lovens § 52.

Stk. 3. Direktøren, vicedirektørerne og ankecheferne skal have bestået juridisk, statsvidenskabelig eller økonomisk eksamen eller anden dermed ligestillet eksamen. Deres ansættelsesområde er alene Ankestyrelsen.

§ 6. De beskikkede medlemmer og stedfortrædere udpeges af økonomi- og indenrigsministeren for 4 år ad gangen.

Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren udpeger 90 medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, KL og Danske Handicaporganisationer, som hver indstiller 18 medlemmer.

Stk. 3. Som medlemmer af Ankestyrelsen kan, jf. lovens § 52, stk. 3, ikke udpeges personer, der tidligere i to fulde perioder har været beskikket som medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Ankestyrelsens afgørelser uden medvirken af beskikkede medlemmer

§ 7. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager om klage over kommunalbestyrelsens afgørelser, når det er fastsat ved lov, at sagerne kan påklages til Ankestyrelsen, jf. lovens § 52 a, stk. 1.

Stk. 2. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager om klage over afgørelser, der er behandlet af Udbetaling Danmark, og hvor der ikke er tvivl om afgørelsen, jf. lovens § 52 a, stk. 2.

Stk. 3. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager efter adoptionsloven, jf. dog lovens § 52 c, stk. 1.

Afgørelser på møde eller ved skriftlig behandling med medvirken af beskikkede medlemmer

§ 8. I sager, der ikke er omfattet af lovens § 52 a, jf. § 7, træffer Ankestyrelsen, jf. dog § 9, afgørelse på et møde med deltagelse af 2 medlemmer og 1 ankechef, der er formand, jf. lovens §§ 52 b og 53, stk. 1.

§ 9. Når Ankestyrelsen skønner, at en sag, der er omfattet af § 7, jf. lovens § 52 a, stk. 1 eller 3, har principiel eller generel betydning, træffes afgørelse i sagen efter reglerne om udvidet votering på møde med 2 medlemmer og 2 ankechefer, hvoraf den ene er formand, jf. lovens § 55, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, jf. § 52 c, stk. 1. Det samme gælder andre afgørelser omfattet af lovens § 55, stk. 2.

Stk. 2. Ankestyrelsen kan i sager, som er omfattet af § 7, jf. lovens § 52 a, stk. 1, beslutte, at afgørelse skal træffes på møde med deltagelse af 2 medlemmer og 1 ankechef, der er formand, eller ved skriftlig indstilling til medlemmerne, jf. lovens § 53, stk. 1-3, jf. § 52 c, stk. 2.

Stk. 3. Sager, der skal behandles skriftligt, jf. stk. 2, udsendes til medlemmerne med indstilling om afgørelsen. Hvis et medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal sagen afgøres på møde, jf. lovens § 53, stk. 2.

Stk. 4. Sager, der skal behandles skriftligt, jf. stk. 2, kan desuden efter Ankestyrelsens bestemmelse afgøres ved forenklet mødebehandling. Sagen udsendes i så fald til medlemmerne med indstilling om afgørelse og kan kun kræves drøftet på mødet, hvis et medlem giver besked herom inden mødet.

Stk. 5. Hvis anmodningen efter stk. 4 kommer senere end 2 hverdage før det fastsatte møde, kan Ankestyrelsen udsætte sagen til afgørelse i et senere møde. Ankestyrelsen kan, selv om fristen ikke er overholdt, tillade, at sagen behandles i det aktuelle møde efter lovens § 53, stk. 1.

Kapitel 3

Forberedelse af sagerne og afgørelser om klagefristen

§ 10. Ankestyrelsens sekretariat består af direktøren, vicedirektørerne, et antal ankechefer og andre ansatte.

Stk. 2. Direktøren kan efter lovens § 59 overlade sine beføjelser efter lovgivningen til vicedirektørerne, ankecheferne eller andre ansatte. Direktøren kan fastsætte regler om vicedirektørernes og ankechefernes adgang til at overlade deres beføjelser efter lovgivningen til andre ansatte.

Stk. 3. Ankestyrelsen modtager rådgivning fra et antal lægekonsulenter og børnesagkyndige konsulenter, som ansættes i sekretariatet. Lægekonsulenterne skal have kompetence som speciallæger inden for sundhedsvæsenet for at opnå ansættelse som rådgivende lægekonsulent i Ankestyrelsen.

§ 11. Direktøren bestemmer rækkefølgen for behandling af de indkomne sager.

Stk. 2. Direktøren bestemmer fordelingen af sagerne til vicedirektørerne, ankecheferne og andre ansatte.

§ 12. Ankestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en sag skal afvises, fordi den ikke efter lovgivningen kan behandles af Ankestyrelsen.

Stk. 2. Sager, som ikke efter lovgivningen kan behandles af Ankestyrelsen, sendes så vidt muligt videre til rette myndighed, og Ankestyrelsen giver parten meddelelse herom.

§ 13. Ankestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en klage skal afvises, fordi klagefristen ikke er overholdt.

Stk. 2. Ankestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at dispensere fra klagefristen.

§ 14. Ankestyrelsen sender klagen til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen med henblik på genvurdering af sagen, hvis sagen ikke er blevet genvurderet i overensstemmelse med reglerne om genvurdering af afgørelser i forbindelse med klager.

§ 15. Efter modtagelse af en klage eller en ansøgning sender Ankestyrelsen en skriftlig bekræftelse til parterne med angivelse af den forventede sagsbehandlingstid. Ankestyrelsen orienterer parterne om deres rettigheder og om deres eventuelle pligt til at give oplysninger.

Stk. 2. I ansøgningssager skal Ankestyrelsen i bekræftelsen efter lovens § 11 a, stk. 6, orientere klageren om, at Ankestyrelsen, hvis det er nødvendigt, vil indhente oplysninger om helbred og sociale forhold, medmindre klageren afviser at give samtykke til indhentelsen inden en af Ankestyrelsen fastsat frist. Ankestyrelsen skal gøre klageren opmærksom på, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende grundlag efter lovens § 11 b, hvis klageren gør indsigelse mod, at Ankestyrelsen indhenter oplysninger til brug for sagens behandling. I sager, hvor Ankestyrelsen efter lovgivningen kan indhente oplysninger uden klagerens samtykke, oplyses klageren herom, jf. lovens § 11 c.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse i sager efter adoptionsloven.

§ 16. Ved behandlingen af arbejdsskadesager efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. eller lov om erstatning til besættelsestidens ofre kan samtykke til at indhente oplysninger indhentes ved, at borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette.

Stk. 2. I sager efter stk. 1 kan helbredsoplysninger indhentes fra sundhedspersoner, herunder sygehuse, institutter og behandlende læger, når borgeren i den skriftlige bekræftelse er orienteret om, at det kan blive nødvendigt at indhente sådanne oplysninger og ikke har gjort indsigelse imod dette inden den fastsatte frist.

§ 17. Ankestyrelsen har ansvaret for, at sagen bliver forsvarligt oplyst inden afgørelsen, herunder med hensyn til lægelige udtalelser og udtalelser fra andre sagkyndige samt parterne i sagen.

Stk. 2. Sagens parter har mulighed for at medvirke ved og følge behandlingen af sagen, blandt andet ved at komme med bemærkninger eller nye oplysninger og ved at kommentere eventuelle nye oplysninger, som Ankestyrelsen indhenter i sagen.

Stk. 3. Parterne kan fremsætte bemærkninger skriftligt eller på anden måde, f.eks. mundtligt pr. telefon eller ved et møde med sekretariatet.

§ 18. Ankestyrelsens afgørelser efter §§ 12 og 13 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Foreløbige afgørelser

§ 19. Ankestyrelsen kan træffe en foreløbig afgørelse i tilfælde, hvor der er tale om en øjeblikkeligt opstået trangssituation, eller hvor der i øvrigt er et særligt behov herfor, jf. lovens § 52 a, stk. 4. Ankestyrelsen skal snarest muligt træffe en endelig afgørelse i sagen.

Kapitel 5

Afholdelse af møder m.v.

§ 20. I sager, der skal afgøres på møde, jf. §§ 8 og 9, udpeger direktøren en formand for de enkelte møder.

§ 21. Møderne er ikke offentlige. Sagens parter, eller repræsentanter for disse, har ikke krav på at være til stede under mødet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I forbindelse med behandlingen af sager om særlig støtte til børn og unge, jf. § 74, stk. 1, i lov om social service, afholdes et møde umiddelbart, inden afgørelsen træffes, hvor indehaveren af forældremyndigheden m.fl., barnet eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for forældremyndighedens indehaver eller barnet eller den unge får mulighed for at udtale sig over for Ankestyrelsen, jf. § 168, stk. 4, jf. § 74, stk. 2 og 3, i lov om social service.

Stk. 3. I forbindelse med behandlingen af sager om adoption uden samtykke, jf. § 68 g i lov om social service, afholdes et møde umiddelbart, inden Ankestyrelsen tager stilling til, om børn og unge-udvalgets indstilling efter § 68 f, stk. 1, i lov om social service, kan tiltrædes. Sagens parter, jf. § 68 f, stk. 2, i lov om social service, samt advokaterne og bisidderne for parterne skal have mulighed for at udtale sig over for Ankestyrelsen.

§ 22. Konsulenter med særlig sagkundskab om de forhold, som sagerne vedrører, kan deltage i møderne uden stemmeret.

Stk. 2. I sager afgjort af børn og unge-udvalget, hvor Ankestyrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a, og i sager, hvor Ankestyrelsen, jf. § 68 g i lov om social service, skal tage stilling til børn og unge-udvalgets indstilling om adoption uden samtykke, jf. § 68 f, stk. 1, skal der på møderne deltage en børnesagkyndig konsulent uden stemmeret. Den børnesagkyndige konsulent skal være kyndig i børne- eller ungdomspsykiatri, psykologi eller pædagogik eller have en lignende, relevant uddannelse.

Stk. 3. I sager, hvor Ankestyrelsen, jf. § 68 g i lov om social service, skal tage stilling til børn og unge- udvalgets indstilling om adoption uden samtykke, jf. § 68 f, stk. 1, skal der på møderne deltage en adoptionskyndig medarbejder fra Ankestyrelsen uden stemmeret. Den adoptionskyndige skal besidde viden om adoption og adoptionslovgivningen.

Stk. 4. Vurderer Ankestyrelsen, at det er nødvendigt for behandlingen af en sag, kan Ankestyrelsen anmode private, der har kendskab til barnet eller den unge, om at deltage på mødet. Ankestyrelsen skal ved anmodningen gøre opmærksom på, at den adspurgte ikke har pligt til at deltage på mødet jf. lovens § 11 c, stk. 2.

Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse i sager, som Ankestyrelsen behandler efter adoptionsloven.

§ 23. Mødet er beslutningsdygtigt, når begge de beskikkede medlemmer er til stede.

Stk. 2. Hvis et beskikket medlem udebliver, aflyses mødet. Hvis et medlem akut bliver forhindret i at nå frem til mødet, kan formanden dog, hvis begge de beskikkede medlemmer er enige, undtagelsesvist beslutte, at sagerne alligevel behandles på mødet, hvor det ene beskikkede medlem ikke fysisk er til stede. Efter mødet voterer det medlem, der ikke var til stede på mødet, telefonisk. Hvis der er uenighed mellem medlemmerne, om, hvordan sagerne skal afgøres, kan der ikke træffes afgørelse, og sagen vil blive behandlet på et nyt møde.

§ 24. Beslutninger truffet på et møde skrives i et beslutningsreferat. Referatet skal ikke gengive drøftelserne på mødet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et medlem kan forlange at få et særstandpunkt med en kort begrundelse herfor skrevet i referatet.

§ 25. Ankestyrelsen indkalder til møderne, som holdes så ofte, det er nødvendigt. Ankestyrelsen bestemmer, hvilke medlemmer der skal indkaldes. Indkaldelse til møde skal som hovedregel ske med mindst 2 ugers varsel. Er et medlem forhindret, kan et andet medlem indkaldes med kortere varsel. Beskikkede medlemmer kan dog altid forlange mindst 1 uges varsel.

Stk. 2. Dagsorden for mødet og det nødvendige materiale sendes ud med et rimeligt varsel, så vidt muligt senest 1 uge før mødet. Sagens øvrige akter skal være tilgængelige til gennemsyn på medlemmernes anmodning.

Stk. 3. Ankestyrelsen kan bestemme, at der for visse sager kan ske forkortelse af de tidsfrister, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Kapitel 6

Afgørelser m.v.

§ 26. Ankestyrelsens afgørelser udfærdiges skriftligt med begrundelse, jf. lovens § 70. Hvis afgørelsen er truffet med medvirken af beskikkede medlemmer, skal det angives, om der er enighed om afgørelsen, eller om det er et flertal, der har truffet afgørelsen. Navnene på dem, der har truffet afgørelsen, angives ikke. En begrundelse for et eventuelt særstandpunkt anføres kort i afgørelsen.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, når Ankestyrelsen i medfør af § 68 g i lov om social service tager stilling til børn og unge-udvalgets indstilling om adoption uden samtykke.

§ 27. Efter anmodning kan sagens parter få oplyst navnet på formanden og de eventuelle beskikkede medlemmer, som har deltaget i sagens afgørelse. Det kan desuden oplyses, hvilken organisation de beskikkede medlemmer er indstillet af.

Stk. 2. Parterne kan efter anmodning få oplyst navnet på en eventuel lægekonsulent eller børnesagkyndig konsulent, som har deltaget i sagen.

§ 28. Ankestyrelsen offentliggør i anonymiseret og eventuel resumeret form afgørelser og indstillinger efter § 68 g i lov om social service, der har principiel eller generel betydning, og som er egnet som vejledning om Ankestyrelsens praksis.

§ 29. Ankestyrelsen informerer Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet eller andre berørte ministerier om regler, som giver anledning til administrative vanskeligheder eller fortolkningstvivl.

§ 30. Ankestyrelsen er uafhængig af instruktioner vedrørende afgørelsen af den enkelte sag, jf. lovens § 68, stk. 1.

Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 50, stk. 4.

Stk. 3. Fremkommer der i en sag, som er afgjort af Ankestyrelsen, nye væsentlige oplysninger, kan direktøren, eller den direktøren overlader sine beføjelser til, tage sagen op til fornyet behandling og afgørelse, jf. lovens § 57, nr. 1, og § 59.

Stk. 4. I sager, hvor Ankestyrelsen skal tage stilling til børn og unge-udvalgets indstilling om adoption uden samtykke efter § 68 f, stk. 1, i lov om social service, kan Ankestyrelsen enten tiltræde indstillingen, ikke tiltræde indstillingen eller hjemvise sagen.

Kapitel 7

Inhabilitet

§ 31. For Ankestyrelsens ansatte, herunder lægekonsulenterne og de børnesagkyndige konsulenter, gælder reglerne i forvaltningslovens §§ 3-6 om inhabilitet.

Stk. 2. For medlemmer af Ankestyrelsen gælder reglerne i forvaltningslovens §§ 3-6 om inhabilitet. Et medlem af Ankestyrelsen kan efter lovens § 54 herudover ikke deltage i behandlingen af sager vedrørende en kommune, hvor den pågældende er ansat eller er medlem af kommunalbestyrelsen.

§ 32. Lægekonsulenterne og de børnesagkyndige konsulenter må ikke gennem deres arbejde have kendskab til den eller dem, som sagen vedrører.

Stk. 2. Lægekonsulenterne og de børnesagkyndige konsulenter må ikke medvirke ved behandlingen af en sag, hvor den, som sagen vedrører, er behandlet på en sygehusafdeling, som konsulenten har ansvaret for, selv om konsulenten ikke personligt har haft med behandlingen at gøre.

Stk. 3. Lægekonsulenter må ikke deltage i behandlingen af arbejdsskadesager efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade m.fl. eller lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., hvor et forsikringsselskab, som lægekonsulenten er tilknyttet, er part. Lægekonsulenten må heller ikke tage del i behandlingen af arbejdsskadesager, som indtræffer på det sygehus, hvor lægen er ansat, og hvor sygehuset er selvforsikret i forhold til arbejdsskadeforsikringen.

§ 33. Den enkelte har selv pligt til at gøre formanden for mødet opmærksom på forhold, som kan medføre inhabilitet. Dette skal ske hurtigst muligt inden mødet således, at et andet medlem kan inddrages i behandlingen af sagen.

Stk. 2. Hvis der på mødet rejses tvivl om et medlems habilitet, afgøres spørgsmålet på mødet. Medlemmet deltager selv i afgørelsen heraf, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 3, 1. pkt., jf. forvaltningslovens § 4, stk. 2, 2. pkt., sammenholdt med § 53, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel 8

Tavshedspligt, aktindsigt og meroffentlighed

§ 34. Der påhviler ansatte og beskikkede medlemmer i Ankestyrelsen tavshedspligt.

§ 35. Sagens parter kan få aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Stk. 2. Når en sag er afsluttet, kan Ankestyrelsen efter anmodning give sagens parter aktindsigt i de interne lægelige eller børnesagkyndige udtalelser, som er indeholdt i en lægekonsulentrapport – efter skriftlig eller mundtlig forelæggelse - eller i et mødereferat. Aktindsigten gives efter reglerne om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 14, stk. 1, 2. pkt. Ankestyrelsen kan dog undlade at give aktindsigt i en lægekonsulentrapport, hvis der er afgørende hensyn til sagens parter eller andre personer, som taler imod aktindsigt i rapporterne.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1839 af 22. december 2015 om forretningsorden for Ankestyrelsen ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 18. marts 2019

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

/ Christina Ekmann