Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af de af samfundet til fagområdet almindeligt stillede opgaver i den forventede kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner.

2) Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.

3) Informationssøgning, valg af og vejledning om materialer, konstruktions- og montagemetoder samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

4) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

5) Planlægning og udførelse af arbejdet under hensyntagen til arbejdsmiljøet samt egen og andres sikkerhed.

6) Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for miljøet.

7) Branchens karriereveje og videreuddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet teknisk isolatør, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 3. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 9 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens hovedforløb fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på fem skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale mellem 2 år og 8 måneder og 3 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 26 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning tilrettelægges med mindst én skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb mellem 3 år og 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 63 uger fordelt på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. Uanset uddannelsesspor afsluttes uddannelsen med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes en fredag medio marts eller en fredag medio september. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 8, opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen.

2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper.

3) Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger.

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer.

5) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel samt deres anvendelse.

6) Regler for kvalitetskontrol.

7) Principper for bæredygtigt byggeri.

8) Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald.

9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver.

10) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø.

11) Håndtering af farlige stoffer.

12) Indholdet i en APV.

13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner.

14) Opbygning og funktion af de i isoleringsbranchen normalt forekommende anlægstyper.

15) Isoleringsmaterialer og deres anvendelse.

16) Egenskaber, begreber og fagudtryk om rørinstallationer, isoleringsmaterialer og pladematerialer.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

2) Håndtegnede skitser.

3) Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholdelse af dette.

4) Opmåling og materialeberegning.

5) Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver.

6) Valg af arbejdsstillinger og arbejdsgange med henblik på at forebygge belastningningsskader.

7) Sortering og bortskaffelse af byggeaffald.

8) Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk.

9) Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram.

10) Udførelse af enkelt pladearbejde.

11) Udførelse af isoleringsarbejde på mindre rørinstallationer i varme-, koldtvands- og varmtvandsanlæg samt isolering af industri- og procesanlæg.

12) Korrekt udvælgelse og frasortering af afgrænsede materialer til enkle konstruktioner i forhold til opstillede kvalitetskrav.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

2) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

3) samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen,

4) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

5) varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer,

6) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge vejledninger og arbejdstegninger,

7) dokumentere, formidle og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

8) anvende faglige udtryk og begreber,

9) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

10) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Teknologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Rulle- og bukkestillads – opstilling mv., jf Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

4) Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

5) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for fejl eller uoverensstemmelser i forhold til de sikkerhedskrav, der gælder for elværktøj.

Stk. 8. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter erhvervsuddannelseslovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 6, nr. 5 nævnte krav.

Stk. 9. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-7, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Teknologi på C-niveau.

6) Fysik på C-niveau.

Stk. 10. For elever, der opnår de i stk. 9 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 11. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 9, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

2) Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden.

3) Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område.

4) Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.

5) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler.

6) Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer.

7) Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.

8) Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til gældende krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi.

9) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.

10) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden.

11) Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.

12) Eleven kan redegøre for hvilken betydning de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.

13) Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.

14) Eleven kan arbejde med informationsteknologiske opgaver og problemstillinger, som er typiske for elevens uddannelse og job.

15) Eleven kan udføre alle former for isoleringsarbejde på rørinstallationer i varme-, koldtvands- og varmtvandsanlæg samt brandisolering og isolering af industri- og procesanlæg.

16) Eleven kan udføre mineraluldsisolering på kanaler i ventilationsanlæg.

17) Eleven kan udføre isolering af kølerum med tilhørende tekniske installationer.

18) Eleven kan udfolde, tildanne og montere pladekapper og tyndplade på alle forekommende isoleringstekniske installationer og tilhørende komponenter.

19) Eleven kan udføre isolering af tekniske installationer inden for det køletekniske område.

20) Eleven kan udføre grundisolering og afsluttende pladekappeisolering på tanke, kanaler og kedelanlæg.

21) Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for lydteknisk isolering.

Stk. 2. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 1 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveaufra hf-enkeltfag eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, undervisningsstid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 3. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 4. Fordybelsestiden fordeles af skolen medpassende inddragelse af de principper for fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 5. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som afslutning på uddannelsen afholder skolen som en del af sidste skoleperiode en afsluttende prøve. Prøven består af en praktisk og en teoretisk del. Prøven udgør en svendeprøve. Svendeprøven skal afdække elevens opnåede kompetencer inden for uddannelsen. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 2. Den teoretiske del af den afsluttende prøve består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et projekt. Prøven varer 30 minutter inklusive votering. Projektet består af en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. Arbejdet med casen udføres inden for én uge. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med casen. Eleven skal under den mundtlige prøve anvende skitser eller modeller og kan demonstrere teknikker, værktøjer m.v. Der gives én karakter for den teoretiske del.

Stk. 3. Den praktiske prøve består af en fremstillingsopgave, der løses inden for en varighed af 24 timer fordelt på minimum tre dage. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven. Der gives én karakter for den praktiske del.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal alle fag i hovedforløbet være bestået, jf. dog stk. 5, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået.

Stk. 5. Elever i eux-forløb er fritaget for det i stk. 4 nævnte beståkrav i grundfag, der afløses af gymnasiale fag.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske prøve med 1/3 og den praktiske fremstillingsopgave med 2/3.

Stk. 7. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”antaget med ros”, ”antaget med bronze” eller ”antaget med sølv”.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 367 af 26. april 2018 om erhvervsuddannelsen til teknisk isolatør ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 26. marts 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Specialet Teknisk isolatør
Eleven skal have arbejdet med teknisk isolering, heraf have mindst 4 måneders erfaring med hver af følgende områder:
Teknisk isolering
Pladekappeisolering.
Køleisolering.
Tank- og kanalisolering.
Lydisolering.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Dokumentation kan være i form af udskrift fra ATP og udtalelser fra tidligere arbejdsgivere og kollegaer.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for
alle elever
(skoleuger)
Afkortning for
alle elever
(praktik
måneder)
Arbejdsmiljørepræsentant
4 måneders erfaring
1
-

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning for alle elever (skoleuger)
Afkortning for alle elever (praktik måneder)
Arbejdsmarkedsuddannelser
Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen.
47464
 
-
 
Byggepladslogistik
43749
1
-
Arbejdsmarkedsuddannelser
Brandisolering
32451
1,0
-
 
Kanalisolering
32447
1,0
-
 
Pladeisolering i Offshore- og Olieindustri
47272
1,0
-
 
Pladeudfoldning
41930
1,5
-
 
Teknisk isolering, PVC-folie
41914
0,8
-
 
Teknisk isolering - Opmåling og tegning
46492
1,0
-
Anden kompetencegivende uddannelse
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
-
1
-