Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om Familieretshusets fritagelse for gebyrer og timetakster for tjenestehandlinger ydet på de danske repræsentationer

Familieretshuset kan som udgangspunkt fritages for gebyrer og timetakster for tjenestehandlinger ydet på de danske repræsentationer.

Betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten er reguleret i bekendtgørelse nr. 1513 af 14. december 2018 om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten. Bekendtgørelsen opdateres årligt. Til bekendtgørelsen hører vejledning nr. 10100 af 21. december 2018 til bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

I spørgsmålet om, hvorvidt en konkret sag er omfattet af betalingspligten eller ej, er det afgørende kriterium, hvilken myndighed der er den oprindelige rekvirent, og ikke hvilken myndighed sagen modtages fra. Hvis rekvirenten er en privatperson eller en virksomhed, som anmoder repræsentationen om at kontakte en af de nævnte myndigheder f.eks. med en forespørgsel, er bistanden som udgangspunkt betalingspligtig.

Følgende fremgår af punkt 4 i vejledningen til bekendtgørelsen:

”Statsforvaltningen [Familieretshuset] vil være undtaget fra betalingspligten i egne sager om fx separation og skilsmisse, adoption og faderskab. Hvis sagerne er rekvireret af en kommune, er de imidlertid omfattet af betalingspligten. Sager om fx inddrivelse af børnebidrag og skat er derfor omfattet af betalingspligten, selv om de modtages fra en statsforvaltning [Familieretshuset] eller en anden statslig myndighed, da sagerne reelt hidrører fra en kommunal- eller en regionsmyndighed. ”

Den betalingsfri ydelse, som udføres for Familieretshuset, indebærer i praksis, at repræsentationen bistår og yder sagsbehandling til den rekvirerende danske myndighed i sager om skilsmisse, faderskab og adoption. Eksempelvis kan en repræsentation i en skilsmissesag efter anmodning fra Familieretshuset bistå med at indkalde relevante parter til vilkårsforhandlinger på repræsentationen, deltagelse i disse møder samt afrapportering herfra til Familieretshuset. Endvidere kan repræsentationerne på vegne af den rekvirerende danske myndighed kontakte de stedlige myndigheder og organisationer med henblik på afklaring af lokale forhold til brug for en sag.

Fritagelse for betaling af gebyrer og timetakster omfatter ikke fritagelse for godtgørelse af Udenrigsministeriets øvrige udgifter, som er direkte forbundet med en given sag. For enhver bistand – hvad enten denne er givet som led i en af bekendtgørelsen omfattet betalingspligtig ydelse eller ej – skal den offentlige myndighed refundere Udenrigsministeriets udgifter, som er direkte forbundet med sagen, medmindre andet er særskilt hjemlet.

Repræsentationerne kan derimod ikke betragtes som en statslig translatørtjeneste. Følgende fremgår således af punkt 3.5. i vejledning til bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten:

”Som udgangspunkt skal borgeren selv foranstalte oversættelser. For så vidt angår mindre oversættelser af rutine- eller bagatelmæssig art kan en repræsentation undtagelsesvis foretage denne oversættelse. Borgeren vil for disse oversættelser (kørekort, dåbsattester o. lign.) skulle betale et gebyr på 245 kr. pr. dokument.

Gebyret for legaliseringer, attestationer og verifikationspåtegninger er 200 kr. pr. underskrift, forudsat tjenestehandlingen ikke indebærer sagsbehandling. Er der sagsbehandling forbundet med ydelsen, opkræves borgeren i stedet 970 kr. pr. påbegyndt time. Sagsbehandling kan fortolkes bredt. ”

Der henvises i øvrigt til vejledning til bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Børne- og Socialministeriet, den 20. marts 2019

Malene Vestergaard

/ Carina Fogt-Nielsen