Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Europæisk standard for udformning af elektronisk faktura
Bilag 2 Den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

I medfør af § 7 i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, og efter forhandling med berørte myndigheder, herunder de kommunale parter, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Offentlige myndigheder: Ved offentlige myndigheder forstås de myndigheder, institutioner, ordregivende enheder, indkøbscentraler mv., der er defineret af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud, eller omfattet af lov om offentlige betalinger § 7.

2) Ordregiver: Statslige, regionale og kommunale myndigheder, offentligretlige organer, som defineret i udbudslovens § 24, nr. 14, 27 og 28, og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer.

3) Elektronisk faktura: En faktura, der er udstedt, sendt og modtaget i et struktureret elektronisk format, der gør det muligt at behandle den automatisk og elektronisk. Elektronisk faktura dækker over dokumenttyperne faktura og kreditnota.

4) Den europæiske standard (EN): Den europæiske standard er publiceret af Europa-Kommissionen ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1870 af 16. oktober 2017. Denne henviser til den europæiske standard for elektronisk fakturering og listen over syntakser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/55/EU i EU-Tidende 2017, L 266, side 19.

5) Fælleseuropæisk serviceorienteret infrastruktur: Ved den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur forstås infrastrukturen, som beskrives nærmere i bekendtgørelsens bilag 2.

Anvendelse af den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

§ 2. Offentlige myndigheder skal tilslutte sig og benytte den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur.

§ 3. Offentlige myndigheder er forpligtet til at anvende en certificeret serviceleverandør i forbindelse med tilslutningen til den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur.

Stk. 2. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside angives, hvordan en leverandør skal anvende eller begrænses fra at anvende den europæiske standards obligatoriske og frivillige felter i en elektronisk faktura til offentlige myndigheder i Danmark.

Modtagelse og afsendelse af elektroniske fakturaer

§ 4. Offentlige myndigheder skal kunne modtage elektroniske fakturaer, der opfylder kravene i den europæiske standard, som er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 1.

Stk. 2. Offentlige myndigheder skal være registrerede som modtagere i det fællesoffentlige NemHandelsRegister med profilerne fastlagt i bilag 1 og offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, når den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur tages i brug for myndighedens vedkommende, jf. § 5, stk. 2, i lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.

§ 5. Reglerne for udformningen af en elektronisk faktura udarbejdet med den europæiske standard fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

§ 6. Regler for transport af elektroniske fakturaer i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for statslige ordregivere og indkøbscentraler fra den 18. april 2019. For andre ikke-statslige ordregivere og ordregivende enheder har bekendtgørelsen virkning fra den 18. april 2020.

Erhvervsministeriet, den 15. marts 2019

Rasmus Jarlov

/ Cathrine Munch Pedersen


Bilag 1

Europæisk standard for udformning af elektronisk faktura

Dette bilag beskriver kravene til semantik og syntaks for elektroniske fakturaer udformet i overensstemmelse med den europæiske standard også omtalt som europæisk norm (EN).

Læsevejledning

I bilaget præciseres anvendelsen af elektroniske fakturaer i henhold til den europæiske standard for udformning af elektronisk faktura. I bilag 2 beskrives, hvordan dokumenterne transporteres gennem den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside offentliggøres ”Core Invoice Usage Specification”, hvor der findes beskrivelsen af, hvordan den europæiskes standard implementeres gennem vejledning og dokumentation tilhørende BIS-specifikationen hos OpenPEPPOL, samt hvilke danske krav der ligger ud over specifikationerne i PEPPOL og hvordan de skal håndteres.

Den europæiske standard for elektronisk fakturering

Med henvisning til Europa-Kommissionens offentliggørelse af den europæiske standard for elektronisk fakturering via Kommissionens gennemførelsesaftale (EU) 2017/1870, er der fastlagt en fælleseuropæisk standard til elektronisk fakturering (2014/55/EU).

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) udstedte den 28. juni 2017 den europæiske standard CEN/EN 16931-1:2017, Elektronisk fakturering:

● Del 1: Semantisk datamodel for grundelementerne i en elektronisk faktura CEN/TS 16931-2:2017, Elektronisk fakturering

● Del 2: Liste over syntakser, der opfylder EN 16931-1, i henhold til CEN-systemet for klassificering.

● Del 3: Syntaksbindinger til hhv. UBL ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) og UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B (CII) samt den ikke obligatoriske UN/EDIFACT INVOIC D16B.1)

Del 1 er en semantisk datamodel for grundelementerne for den elektroniske faktura og kreditnota. De normativt beskrevne elementer i datamodellen er dem, der vurderes nødvendige for at kunne sende elektroniske fakturaer både nationalt og på tværs af landegrænser til både den offentlige og den private sektor. Endvidere indeholder dokumentet referencer til de kodelister, som skal anvendes, samt en række forretningsregler for udformningen af en elektronisk faktura.

Del 2 beskriver de syntakser, som de offentlige myndigheder skal være i stand til at modtage fakturaer og kreditnotaer i. De to supporterede syntakser er UBL 2.1 og UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice (CII).

Del 3 fastlægger bindingen mellem den europæiske standard og de angivne syntakser, altså hvilke elementer der skal indgå i en UBL 2.1 eller CII faktura for, at den er i overensstemmelse med den europæiske standard.

I den europæiske standard er behovet for nationale tilpasninger anerkendt, og der findes således en indbygget metode til at præcisere brugen af felterne, for at give mulighed for at understøtte nationale krav herunder også krav til automatisering og behandling af fakturadokumenterne. Præciseringerne (restriktioner) beskrives i en “Core Invoice Usage Specification” (CIUS). I den europæiske standard er reglerne for udarbejdelsen af en CIUS beskrevet.

UBL 2.1

Man har fra dansk side valgt at lægge sig op ad implementeringen af den semantiske datamodel for elektronisk regning, som OpenPEPPOL vedligeholder, baseret på UBL ISO/IEC 19845 (UBL 2.1).

OpenPEPPOL’s implementering af den europæiske standard er en ”PEPPOL Business Interoperability Specification” (BIS) udarbejdet i overensstemmelse med reglerne for CIUS og er en implementering og operationalisering i UBL 2.1 syntaksen. ”PEPPOL BIS Billing” vil erstatte de eksisterende PEPPOL Profiler henholdsvis ”PEPPOL BIS 4A Invoice” og ”PEPPOL BIS 5A Billing”.

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside findes beskrivelsen af henholdsvis PEPPOL CIUS (PEPPOL BIS Billing) og den danske CIUS.

UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice (CII)

Ved offentlige udbud over EU-udbudsgrænsen (Udbudsdirektiv 2014/24/EU) er offentlige myndigheder forpligtet til at kunne modtage begge de obligatoriske syntakser i den europæiske standard, således også elektroniske regninger udarbejdet i formatet UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII) XML-meddelelse (XML Schemas version 16B (SCRDM – CII)). Offentlige myndigheders modtagelse af CII dokumenter udføres enten via konvertering til et af den pågældende myndighed kendt format eller ved direkte modtagelse af CII-formatet i myndighedens økonomisystem for eksempel ved aftale med myndighedens serviceleverandør.

Dokumenter og profiler

I både OpenPEPPOL’s implementering og OIOUBL benytter man begrebet ”profil” som udtryk for et enkelt dokument eller en række sammenhørende dokumenter, der kan indgå i en proces.

I PEPPOL BIS Billing profilen indgår dokumenterne faktura og kreditnota, men andre dokumenter, der indgår i andre profiler, kan også være relevante i forhold til eksisterende processer.


Bilag 2

Den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

Dette bilag beskriver vilkår og krav til transport/udveksling af elektroniske fakturaer via den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur.

Læsevejledning

I bilaget uddybes tilgangen til anvendelsen af den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur ”PEPPOL eDelivery Network” som beskrevet på OpenPEPPOLs hjemmeside. I bilag 1 ”Europæisk standard for udformning af elektronisk faktura” er kravene til dokumenternes udformning beskrevet. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside offentliggøres ”Core Invoice Usage Specification”, hvor der findes beskrivelsen af, hvordan den europæiskes standard implementeres gennem vejledning og dokumentation tilhørende BIS-specifikationen hos OpenPEPPOL, samt hvilke danske krav der ligger ud over specifikationerne i PEPPOL, og hvordan de skal håndteres

Den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

For at sikre sammenhæng mellem digitale løsninger i EU’s medlemslande er der af Europa-Kommissionen i Connecting Europe Facility (CEF) etableret en række tjenester og initiativer, som understøtter et samlet europæisk digitalt marked (Single Digital Market). CEF eDelivery er en digital service infrastruktur til sikker udveksling af data og dokumenter med juridisk gyldighed mellem systemer til understøttelse og automatisering af forretningsprocesser.

PEPPOL eDelivery Network

OpenPEPPOL er non-profit organisation med deltagelse af offentlige og private interessenter, der i samarbejde med Europa-Kommissionen varetager styring af PEPPOLs eDelivery Netværk, samt anvendelse af standarder og specifikationer til understøttelse af sammenhængende løsninger for digitale indkøb herunder elektronisk fakturering.

PEPPOL eDelivery er en implementering af Europa-Kommissionens CEF eDelivery. CEF eDelivery er beskrevet på Europa-Kommissionens hjemmeside under overskriften ”What is eDelivery”.

eDelivery infrastrukturen er opbygget omkring den såkaldte ”4-corner model”, hvor leverandøren sender dokumenter til et access point (AP). Dette access point sender så videre til et access point, som igen sender dokumentet videre til den modtagende offentlige myndighed.

bj

Figur 1: 4-corner model

Figur 1 beskriver en 4-corner model, hvor [1] er afsenderen af et dokument og [4] er modtageren. Figurens [2] og [3] er hhv. afsenderens og modtagerens serviceleverandør.

For at være serviceleverandør i PEPPOLs netværk, skal man være medlem af OpenPEPPOL som organisation og være godkendt som ”PEPPOL Certified Access Point”. Der må ikke opkræves betaling for forsendelse mellem serviceudbydere (roaming) i PEPPOLs netværk. For mere information henvises til ”PEPPOL eDelivery Network – An Overview” som beskrevet på OpenPEPPOLs hjemmeside.

Kravene til brug af PEPPOL eDelivery Network

Offentlige myndigheder og institutioner, som er defineret af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud eller omfattet af lovkravet om elektronisk fakturering jf. lov om offentlige betalinger § 7, skal være tilsluttet PEPPOL eDelivery Netværk via et certificeret OpenPEPPOL access point. Gennem OpenPEPPOLs infrastruktur skal offentlige myndigheder og institutioner kunne modtage elektroniske fakturaer og rykkere samt kunne sende kvitteringsmeddelelser (Message Level Response).

Offentlige myndigheder og institutioner, som er omfattet af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud, skal være registreret i NemHandelsRegistret med profiler for de krævede dokumenttyper (jf. bilag 1 og CIUS’en offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside) i NemHandel Service Metadata Publisher (NemHandel SMP).

Modtagelse og afsendelse af dokumenter for elektroniske fakturaer gøres gennem et PEPPOL access point. Information vedrørende PEPPOL access point og vejledning til implementering findes beskrevet på OpenPEPPOLs hjemmeside på siden ”Access Point (AP) Implementation Guidelines”. Tilslutning etableres normalt ved at indgå aftale med en serviceudbyder af et eksisterende PEPPOL Certified Access Point. Der er også mulighed for at etablere sit eget PEPPOL access point. Det forudsætter medlemskab af OpenPEPPOL, samt at kravene til etablering og drift af PEPPOL Certified Access Points opfyldes. Disse krav fastsættes af OpenPEPPOL.

Private leverandører kan vælge at anvende PEPPOL eDelivery netværket, når de sender elektroniske fakturaer og derved opfylde kravet om elektronisk fakturering til deres offentlige kunder. Dansk registrerede virksomheder kan anvende NemHandel SMP til registrering af PEPPOL profiler for modtagelse af elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter, herunder kvitteringsmeddelelser.

Officielle noter

1) PEPPOL implementeringerne for elektronisk fakturering er i overensstemmelse med syntaksbindingerne for UBL og CII i CEN-standarden for elektronisk fakturering.