Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Vejledning om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på Socialministeriets område

 

1.

I vejledning nr. 82 af 22. november 2006 om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på Socialministeriets område foretages følgende ændringer:

1. Vejledningens punkt 1, nr. 1-9, affattes således:

»1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 2. juni 2006, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1588 af 20. december 2006.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 1545 af 20. december 2006.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 1588 af 20. december 2006.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 2. august 2005, som senest ændret ved § 14 i lov nr. 1587 af 20. december 2006.

5) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007.

6) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 2. maj 2006, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 1584 af 20. december 2006.

7) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 396 af 2. maj 2006, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 1584 af 20. december 2006.

8) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. juni 2006, som senest ændret ved § 86 i lov nr. 538 af 8. juni 2006.

9) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 8. august 2006, som senest ændret ved lov nr. 1590 af 20. december 2006, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de ophævede to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8. august 2002 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.«

2. I vejledningens bilag 1 erstattes tabellerne 2, 4, 12, 14, 19, 20 og 28 med tabellerne 2, 4, 12, 14, 19, 20 og 28 i bilag 1 til denne vejledning.

2.

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007.

 

Socialministeriet, den 31. januar 2007

P.M.V.
E.B.
Aksel MeyerBilag 1

 

 

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring

 

kr. årlig

1.

Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)

16.900

2.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)

  

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

632.800

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

1.265.700

3.

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)

  

 

- varme

64,75

 

- varmt vand

20,50

 

- elforbrug

48,75

4.

Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)

  

 

- vandafgift

10,75

 

- vandafledningsafgift

15,50

5.

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):

  

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

48,75

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

24,25

6.

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)

24,75

7.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

67.400

8.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)

9.700

9.

Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1)

120.200

10.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1)

31.700

11.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)

20.200

12.

Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)

35.580

13.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24d, stk. 2)

22.400

14.

Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)

11.868

15.

Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)

2.616

16.

Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1.)

 

20.200

17.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

876

 

 

 

TABEL 4: Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

kr.

Ydelser (lov § 85 a) 1)

1.

Engangsbeløb vedårsindtægt under kr. 191.855

11.991

2.

Engangsbeløb vedårsindtægt på kr. 191.855 – 203.846

10.791

3.

Engangsbeløb vedårsindtægt på kr. 203.847 – 215.837

9.593

4.

Engangsbeløb vedårsindtægt på kr. 215.838 – 227.828

8.393

5.

Engangsbeløb vedårsindtægt på kr. 227.829 – 239.819

7.194

6.

Engangsbeløb vedårsindtægt på kr. 239.820 – 251.810

5.996

7.

Engangsbeløb vedårsindtægt på kr. 251.811 – 263.801

4.797

8.

Engangsbeløb vedårsindtægt på kr. 263.802 – 275.792

3.597

9.

Engangsbeløb vedårsindtægt på kr. 275.793 – 287.783

2.398

10.

Engangsbeløb vedårsindtægt på kr. 287.784 – 299.771

1.199

Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)

11.

I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(-rettigheder) over

119.907

 

1) Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 

 

 

TABEL 12: Folkepension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)

59.424

4.952

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

59.820

4.985

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

27.936

2.328

4.

Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)

7.600

-

5.

Tillæg pr. 0,1 over 35,4 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)

59

-

6.

Tillæg pr. 0,1 over 35,4 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)

34

-

7.

Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7)

 

58.200

-

 

 

 

TABEL 14: Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

 

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

1.056

88

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

2.292

191

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år

1.056

88

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

2.292

191

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

3.228

269

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

4.656

388

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

3.228

269

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år

4.656

388

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1)

9.

Opsættelse 1/2 år

2.976

248

10.

Opsættelse 1 år

5.952

496

11.

Opsættelse 1 1/2 år

8.904

742

12.

Opsættelse 2 år

11.880

990

13.

Opsættelse 2 1/2 år

14.856

1.238

14.

Opsættelse 3 år

17.832

1.486

Diverse tillæg

15.

Invaliditetstillæg (lov § 71)

6.408

534

16.

Husligt bistandstillæg (lov § 72)

10.680

890

17.

Ægteskabstillæg2)

7.872

656

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

 

 

TABEL 19: Social service  –  personlig og praktisk hjælp

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

kr. time.

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 79, stk. 3, §161) 1) 2)

1.

Fradragsbeløb, enlige

120.200

-

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar

180.400

-

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige

33.912

-

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar

11.304

-

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag

-

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag

-

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401

-

-

1,00

8.

Maksimal betaling

-

-

106,00

Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)

9.

Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum

692

-

-

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk.2)

10.

Løn

-

17.343

-

Pasning af døende

11.

Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)

-

-

138,45

12.

Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)

-

12.125

-

1) Jf. bkg. nr. 616 af 15. juni 2006.

2) Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 61 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.

 

 

 

TABEL 20: Social service  –  voksne, botilbud

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 162-163) 1) 2)

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension

9.636

803

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension

19.320

1.610

-

3.

Betalingsandel af boligomkostninger

-

-

10

4.

Betalingsandel af indkomst op til 156.300 kr.

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst over 156.300 kr.

-

-

20

6.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

34.000

-

-

7.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 143.200 kr.

500

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 143.200 kr.

1.000

-

-

9.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten

4.007

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 192.

2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, som ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar 2007.

 

 

 

TABEL 28: Byfornyelse(tidligere lov)

 

kr. pr. kvm.

pct.

Sammenligningsleje for 2007 (lov § 49, stk. 2)

 

 

1.

København, Frederiksberg, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommune

 

 

 

955

 

 

 

-

2.

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Kommune

 

 

910

 

 

-

3.

Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Bogense, Langeland, Ærø, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø, Fredericia, Favrskov, Horsens, Skanderborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Århus Kommune:

 

 

 

- Indbyggere 50.000 og derover

- Indbyggere under 50.000

810

825

-

-

4.

Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg, Haderslev, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Sønderborg, Tønder, Viborg, Aabenraa, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg Kommune:

 

 

 

 

- Indbyggere 50.000 og derover

- Indbyggere under 50.000

790

735

-

-

Diverse satser

 

-

5.

Stigningstakt ved beregning af forbedringstilskud og engangstilskud (lov § 61, stk. 2)1)

-

2,2

6.

Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr m2 bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)

83

-

7.

Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr m2 bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)

97

-

1) Jf. § 2, stk. 2, i bkg. nr. 88 af 7. februar 2001.