Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1272 af 12. november 2018 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse, tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold, tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1 og 2, eller er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2,«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2019.

Stk. 2. § 4, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1272 af 12. november 2018 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne finder dog fortsat anvendelse til og med den 30. juni 2019 for opholdstilladelser, som er meddelt før den 1. marts 2019.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 12. marts 2019

Nikolaj Veje

/ Helle Rosenvold Anderson