Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Udlevering af dokumenter og nøgleoplysninger
Kapitel 2 Indberetning af finansielle nøgleoplysninger
Kapitel 3 Udfyldelse af nøgleoplysningsskemaer
Kapitel 4 Boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber
Kapitel 5 Ikrafttræden
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger

I medfør af § 6, stk. 2 og 4, 1. pkt., og § 6 c, stk. 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1231 af 11. oktober 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Udlevering af dokumenter og nøgleoplysninger

§ 1. Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, skal inden aftalens indgåelse udlevere følgende dokumenter og nøgleoplysninger til erhververen:

1) Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter.

2) Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget.

3) Et referat fra andelsboligforeningens senest afholdte ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger.

4) Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet. Sker udlevering i papirform, kan udlevering begrænses til vedligeholdelsesplanens konklusioner, såfremt de er dækkende for planens indhold.

5) Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

6) Nøgleoplysninger om andelsboligforeningen, jf. bilag 1.

7) Nøgleoplysninger om den aktuelle andelsbolig til salg, herunder en opstilling af hvorledes prisen beregnes, med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar, jf. bilag 2.

8) En erklæring fra andelsboligforeningen, hvis der er sket væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne siden seneste godkendte regnskab eller seneste nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen, jf. bilag 3.

9) Centrale økonomiske nøgleoplysninger om andelsboligforeningen, jf. bilag 4.

10) Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger (regler for den maksimale pris og overpris) som Erhvervsstyrelsen har anvist på www.erhvervsstyrelsen.dk.

Stk. 2. Udlevering af et eller flere af de i stk. 1 nævnte dokumenter kan ske ved henvisning til en af andelsboligforeningen oprettet hjemmeside, hvor dokumentet eller dokumenterne er gjort offentligt tilgængelig.

§ 2. Nøgleoplysningerne, jf. § 1, stk. 1, nr. 6 og 7, en erklæring, jf. § 1, stk. 1, nr. 8 og centrale økonomiske nøgleoplysninger om andelsboligforeningen, jf. § 1, stk. 1, nr. 9, skal udleveres i særlige formularer, der er godkendt af erhvervsministeren, jf. bilag 1-4.

§ 3. De i bilag 1 nævnte nøgleoplysninger B1-B6, C1-C3, D1-D2, E1-E2, F1-F4, G1-G3, H1-H3, J, K1-K3, M1-M3, P og R skal optages som noter til andelsboligforeningens årsregnskab.

§ 4. De i bilag 1 nævnte nøgleoplysninger F1-F3, H1, K1-K3, L1, P skal af bestyrelsen forelægges for generalforsamlingen i et særskilt skema, jf. bilag 4, på baggrund af det regnskab der skal godkendes på generalforsamlingen.

Kapitel 2

Indberetning af finansielle nøgleoplysninger

§ 5. Penge- og realkreditinstitutter og andre långivere, som ikke er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, der har ydet lån og hertil knyttede finansielle aftaler til en andelsboligforening, skal med undtagelse af nøgleoplysningerne P, Q og R indberette finansielle nøgleoplysninger om foreningens lån til brug for nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen, jf. bilag 1, pkt. 4.

Stk. 2. Der er kun pligt til at indberette oplysning om risikoklassificering af lån, jf. bilag 1, pkt. 4, nøgleoplysning O, for lån, der er optaget efter 1. juli 2013 og omfattet af reglerne om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter jf. bekendtgørelse nr. 554 af 1. juni 2016.

Stk. 3. Oplysningerne skal indberettes til Erhvervsstyrelsens internetbaserede nøgleoplysningssystem for andelsboliger i de af styrelsens nærmere fastsætte dataformater.

§ 6. De finansielle nøgleoplysninger skal indberettes for hvert enkelt lån og finansiel aftale, som er ydet til eller indgået med en andelsboligforening.

Stk. 2. Indberetningen skal ske mindst én gang årligt samtidig med udsendelse af årsopgørelsen for det pågældende lån eller den finansielle aftale.

Kapitel 3

Udfyldelse af nøgleoplysningsskemaer

§ 7. Andelsboligforeningen skal senest på anmodning fra en andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig, indberette de i bilag 1, pkt. 1-3 og pkt. 4, nøgleoplysning P og R, nævnte nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og udfylde »Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg«, jf. bilag 2.

Stk. 2. Nøgleoplysninger om andelsboligforeningen, jf. bilag 1, pkt. 1-3 og pkt. 4, nøgleoplysning P og R, skal indberettes til Erhvervsministeriets internetbaserede nøgleoplysningssystem for andelsboliger på baggrund af det senest godkendte regnskabsmateriale for andelsboligforeningen og øvrigt relevant materiale i foreningen.

§ 8. Andelsboligforeningen skal hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af en anmodning som nævnt i § 7 udlevere »Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen«, jf. bilag 1,»Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg«, jf. bilag 2, og »Centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen« jf. bilag 4 til den andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig. Nøgleoplysningsskemaerne kan sendes elektronisk til andelshaveren.

Stk. 2. For »Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg« løber fristen på 10 arbejdsdage for udlevering fra det tidspunkt, hvor foreningen har modtaget relevant dokumentation fra andelshaveren vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre m.v.

Stk. 3. I andelsboligforeninger, hvor værdien af forbedringer, tilpasset løsøre m.v. fastsættes på baggrund af en vurderingsrapport udarbejdet af en professionel vurderingsmand, løber fristen på 10 arbejdsdage for udlevering af »Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg«, når der foreligger en vurderingsrapport. Såfremt det er foreningen, der bestiller vurderingsmanden, skal foreningen sørge for, at vurderingsrapporten udarbejdes uden ugrundet ophold.

§ 9. Andelsboligforeningen kan anvende et allerede udarbejdet »Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen«, jf. bilag 1, ved efterfølgende anmodning fra en andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig, så længe det er baseret på senest godkendte årsregnskab for andelsboligforeningen.

§ 10. Andelsboligforeningen skal i »Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen«, jf. bilag 1, oplyse, hvornår dette er udarbejdet.

Stk. 2. Er der på tidspunktet for indberetning af nøgleoplysninger for andelsboligforeningen, jf. § 7, eller ved anvendelse af et allerede udarbejdet nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen, jf. § 9, sket væsentlige ændringer i de finansielle nøgleoplysninger fra penge- og realkreditinstitutterne, der ligger til grund for skemaet, eller i andre nøgleoplysninger, skal andelsboligforeningen oplyse om disse ændringer i en erklæring som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 8, jf. bilag 3.

Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte erklæring skal udleveres til den andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig, sammen med »Nøgleoplysningsskema om andelsboligforeningen«.

Kapitel 4

Boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber

§ 11. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse på boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber, som er omfattet af § 8 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 640 af 30. maj 2018 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger ophæves.

Erhvervsstyrelsen , den 26. marts 2019

Henning Steensig

/ Christine Maxner


Bilag 1

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN
DETTE SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU BRUGER SKEMAET
 
Oplysningerne i skemaet er udfyldt pr.
 
[Generel vejledning om brug af nøgleoplysningsskemaet indgår i skema på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside].

1. GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLIGFORENINGEN

Oplysningerne i afsnit 1-3 samt P og R i afsnit 4 er udfyldt pr.
 
Låneoplysninger i afsnit 4 (undtagen P og R) er opgjort pr.
 
Seneste regnskabsperiode

A1
Navn
 
A2
Adresse
 
A3
CVR-nr.
 

   
Antal
BBR Areal, m²
B1
Andelsboliger
   
B2
Erhvervsandele
   
B3
Boliglejemål
   
B4
Erhvervslejemål
   
B5
Øvrige lejemål (kældre, garager m.v.)
   
B6
I alt
   

 
Sæt kryds
Boligernes areal (BBR)
Boligernes areal (anden kilde)
Det oprindelige indskud
Andet
C1
Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien?
       
C2
Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften?
       
C3
Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her:

D1
Foreningens stiftelsesår
 
D2
Ejendommens opførelsesår
 

   
Ja
Nej
E1
Hæfter andelshaverne for mere end deres indskud?
   
E2
Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen:

 
Sæt kryds
Anskaffelsesprisen
Valuarvurdering
Offentlig vurdering
F1
Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien
     
   
Kr.
Gns. kr. pr. m²
F2
Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip
   
F3
Generalforsamlingsbestemte reserver
   
   
%
F4
Reserver i procent af ejendomsværdi
 

   
Ja
Nej
G1
Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning?
   
G2
Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)?
   
G3
Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom?
   

2. ANDELSBOLIGFORENINGENS DRIFT, HERUNDER UDLEJNINGSVIRKSOMHED

     
     
     
     
     
   
Gns. kr. pr. andels-m² pr. år
H1
Boligafgift
 
     
H2
Erhvervslejeindtægter
 
     
H3
Boliglejeindtægter
 

   
Ja
Nej
I
Er der erhvervslejemål, der er opsagt eller står tomme (hvor der ikke er indgået ny kontrakt)?
   

   
Forrige år
Sidste år
I år
J
Årets overskud (før afdrag), gns. kr. pr. andels-m² (sidste 3 år)
     

   
Gns. kr. pr. andels-m²
K1
Andelsværdi
 
K2
Gæld ÷ omsætningsaktiver
 
K3
Teknisk andelsværdi
 

3. BYGGETEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE

   
Ja
Nej
L1
Er der udarbejdet en plan for vedligeholdelse/renovering?
   
L2
Er der udarbejdet en rapport, der beskriver ejendommens tilstand?
   
L3
Er der på generalforsamling besluttet større vedligeholdelsesarbejder?
   
L4
hvis ja, er der en plan for det, herunder for finansieringen?
   
L5
Er der henlagt midler til vedligeholdelsesarbejder?
   

   
Forrige år
Sidste år
I år
M1
Vedligeholdelse, løbende (gns. kr. pr. m²)
     
M2
Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gns. kr. pr. m²)
     
M3
Vedligehold, i alt (kr. pr. m²)
     

N
Ejendommens energimærke, A (højest), B, C, D, E, F eller G (lavest)
 

4. FINANSIELLE FORHOLD

O
Lån og finansielle aftaler
Type
Restgæld (værdi ved indfrielse)
Afdrages pt. på gælden
Påbegyndelse af afdrag
Næste rentetilpasning
Restløbetid, år
Risikoklassificering
                 
                 
                 
                 
                 
 
I alt
           

P
Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi)
 

4.1 Afdrag

Q
Andel af foreningens gæld der pt. afdrages på:
 

   
Forrige år
Sidste år
I år
R
Årets afdrag pr. andels-m² (sidste 3 år)
     

S
Figur 1. Ydelsesprofil
   

4.2 Renteusikkerhed

T
Figur 2. Ydelsesprofil ved renteændringer
   

4.3 Formueusikkerhed

U
Figur 3. Udvikling i restgæld
   

5. FORENINGENS BEMÆRKNINGER TIL SKEMAET

Her kan andelsboligforeningen komme med sine bemærkninger til skemaet:


Bilag 2

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA OM ANDELSBOLIG TIL SALG
 
Z1
Foreningens navn
 
Z2
Andelens adresse
 

Oplysningerne i skemaet er udfyldt pr.
 
[Vejledningstekst indgår i skema på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside].

Z3
Boligens andelsværdi
   
Z4
Forbedringer af andelen
   
Z5
Tillæg/fradrag for god/dårlig vedligeholdelsesstand
   
Z6
Tillæg for inventar tilpasset boligen
   
Z7
Maksimalpris i alt
   
       
Z8
Andelen er sat til salg til
   
   
Kr. pr. år
Kr. pr. md.
Z9
Boligafgift
   
       
Z10
Tillæg for tv, internet m.v.
   
       
Z11
Acontobeløb vedr. vand og varme
   
       
Z12
Vedtagne ændringer i boligafgiften det kommende år
   

Z13
Andelsboligens størrelse (fra Bygning- og Boligregistret - BBR)
 
   
   
Din andel
/
Foreningen i alt
100 =
Procent andel
Z14
Fordelingstal for andelsværdien
 
/
 
100 =
%
Z15
Fordelingstal for boligafgiften
 
/
 
100 =
%
Z16
Hvis der anvendes et fordelingstal, der ikke kan sættes på brøk, beskrives fordelingstallet her:
   
   
   
   

 
Foreningens bemærkninger til skemaet
Z17
Her kan andelsboligforeningen komme med sine bemærkninger til skemaet:


Bilag 3

ERKLÆRING OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I »NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN«
 
NB: Erklæring udfyldes kun, hvis der er sket væsentlige ændringer
   
Oplysningerne i skemaet er udfyldt pr.
 

 
OPLYSNINGER OM ANDELSBOLIGFORENINGEN

 
Navn
 
 
Adresse
 
 
CVR-nr.
 

 
OPLYSNING OM ÆNDREDE NØGLEOPLYSNINGER

Angiv nummer på nøgleoplysning:
Angiv hvornår ændringen er sket:
Beskriv kort hvilken ændring, der er sket:


Bilag 4

CENTRALE ØKONOMISKE NØGLEOPLYSNINGER TIL BRUG FOR GENERALFORSAMLINGEN
 
A1
Navn
 
A2
Adresse
 
A3
CVR-nr.
 

 
Ejendommens vurderingsprincip og værdi
     
F1
Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien
Anskaffelsesprisen
Valuarvurdering
Offentlig vurdering
         

   
Kr.
Gns. Kr. pr. m²
F2
Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip
   
F3
Generalforsamlingsbestemte reserver
   

 
Boligafgift
Gns. kr. pr. andels-m² pr. år
H1
Boligafgift
 

 
Teknisk andelsværdi
 
Gns. kr. pr. andels-m²
K1
Andelsværdi
   
K2
Gæld ÷ omsætningsaktiver
   
K3
Teknisk andelsværdi
   

 
Vedligeholdelse
 
   
Ja
Nej
L1
Er der udarbejdet en plan for vedligeholdelse/renovering
 
     

 
Friværdi
%
P
Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi)