Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1224
 
32013R1303
 
32014R0508
 
32015R0288
 
32015R0531
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier for tilskudsberettigelse
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projekt, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Force majeure
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, og § 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 983 af 28. juni 2018 om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Fiskeristyrelsen kan, med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri, give tilsagn om tilskud til projekter vedrørende:

1) Målrettet innovation til bevaring af havets biologiske ressourcer i overensstemmelse med artikel 39, i forordning nr. 508/2014/EU og forordning nr. 2015/531/EU, der fører til et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre eller ingen uønskede fangster, og som vedrører:

a) udvikling og indførelse af ny teknisk og organisatorisk viden, der kan mindske fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet, herunder fangstmetoder og redskabsselektivitet, eller viden der har til formål at bidrage til en mere bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og sameksistens med beskyttede rovdyr, og

b) udvikling, afprøvning og design af fiskeredskaber med henblik på at mindske beskyttede rovdyrs, herunder sælers, indvirkning på fiskeriet.

2) Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer inden for rammerne af mere bæredygtige fiskeriaktiviteter i overensstemmelse med artikel 40, i forordning nr. 508/2014/EU samt artikel 9-12, i forordning nr. 2015/531/EU, og som vedrører:

a) bedre forvaltning eller bevarelse i forhold til udnyttelsen af havets biologiske ressourcer,

b) forberedelse, herunder undersøgelser, udarbejdelse, overvågning og ajourføring af beskyttelses- og forvaltningsplaner for fiskerirelaterede aktiviteter i tilknytning til Natura 2000-områder og særlige beskyttede områder, som omhandlet i direktiv 2008/56/EF, og andre særlige habitater,

c) forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet),

d) forvaltning, genopretning og overvågning af beskyttede havområder med henblik på gennemførelse af de geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 4, i direktiv nr. 2008/56/EF, og

e) andre tiltag, som har til formål at opretholde og fremme biodiversitet og økosystemtjenester, f.eks. genopretning af specifikke habitater i hav- og kystområder til støtte for mere bæredygtige fiske- og skaldyrsbestande, herunder den videnskabelige forberedelse og evaluering heraf.

3) Udsætning af ål, herunder evaluering af effekten af udsætningerne, forudsat udsætningen er fastsat som en bevaringsforanstaltning i en EU-retsakt, jf. artikel 37, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 2. Projekter efter stk. 1, nr. 2, skal være relevante for udvikling eller opretholdelse af mere bæredygtig udnyttelse af marine biologiske ressourcer.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1, nr. 3, skal medfinansieres med 25 pct. af nationale midler.

Stk. 4. Udnyttelsen af havets biologiske ressourcer i projekter efter stk. 1, nr. 1, skal medvirke til at sikre, at artsbestande bevares over biomasseniveau, således at de kan producere maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 2020 i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning nr. 1380/2013/EU.

§ 2. Tilsagn om tilskud i medfør af § 1, stk. 1, nr. 1, gives til projekter, der gennemføres af eller i samarbejde med offentlige eller private videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark, og som skal validere resultaterne af projekterne. Det er en betingelse for tilsagn, at fiskefartøjer der deltager i projektet, og som finansieres i henhold til denne bestemmelse, ikke udgør mere end 5 pct. af antallet af fartøjer i den nationale flåde eller 5 pct. af den nationale flådetonnage i bruttotonnage beregnet på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, jf. forordning nr. 508/2014/EU artikel 39, stk. 4.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud i medfør af § 1, stk. 1, nr. 2, gives til projekter, der gennemføres af videnskabelige eller tekniske offentligretlige organer, rådgivende råd, fiskere, eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt i Danmark, eller af ikke-statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer eller i samarbejde med FLAG’er, jf. artikel 40, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud i medfør af § 1, stk. 1, nr. 3, gives til projekter, der gennemføres af et videnskabeligt organ.

Behandling af ansøgningen

§ 3. Ansøgning i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke tages under behandling, såfremt den ikke er antagelig i medfør af artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU. En ansøgning med deltagelse af en ansøger og en eller flere samarbejdspartnere er uantagelig, hvis bare én af disse er uantagelig.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Administrative, finansielle og operationelle kapacitet: En samlet vurdering af tilsagnshavers kapacitet på ansøgningstidspunktet. Med administrativ og operationel kapacitet menes, at ansøger på ansøgningstidspunktet råder over de nødvendige medarbejdere, faglige kompetencer og kvalifikationer samt det administrative set up til at kunne realisere det foreslåede projekt. Med finansiel kapacitet forstås, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet har de nødvendige finansieringskilder til at kunne realisere det foreslåede projekt.

2) Bruttosubventionsækvivalent: Den økonomiske værdi af støtten på ansøgningstidspunktet, før der er betalt skat, såfremt støtten gives i form af andet end direkte støtte.

3) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden og af tilsagnshaver. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

4) Discard: Fisk, der ikke opfylder kravene til mindstereferencestørrelsen og som ikke må anvendes til direkte konsum, jf. artikel 15, stk. 10-11, i forordning nr.1380/2013/EU.

5) EFF: Den Europæiske Fiskerifond (2007-2013).

6) EHFF: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (2014-2020).

7) Fiskevarer: Fiskevarer som defineret i artikel 4, nr. 29, i forordning nr. 1380/2013/EU.

8) FLAG: Lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet som defineret i artikel 61, i forordning nr. 508/2014/EU, jf. artikel 32, stk. 2, litra b, i forordning nr. 1303/2013/EU.

9) Gennemførlighedsundersøgelse: Undersøgelse af den tekniske gennemførlighed af projektet.

10) Implementeringspotentiale: Udtryk for hvor høj grad, den udviklede teknologi, proces eller praksis vurderes at kunne blive implementeret inden for dets respektive område.

11) Indtægter: Kontante tilførsler betalt direkte af brugerne for de varer eller tjenesteydelser, der leveres af operationen, jf. artikel 61, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU.

12) Innovative projekter: Projekter, der er nyskabende i forhold til virksomheden eller branchen i Danmark.

13) Innovationshøjde: Graden af innovation.

14) Kollektiv interesse: Projekter, der er til gavn for fiskeri- eller akvakultursektoren eller dele heraf.

15) Kollektiv tilskudsmodtager: En organisation, som er anerkendt af Fiskeristyrelsen til at varetage dens medlemmers, interessenters eller offentlighedens interesser.

16) Kystnært fiskeri: Fiskeri foretaget af fiskere med fartøjer under 17 meter.

17) Landingsforpligtelse: Forpligtelsen, i henhold til artikel 15, i forordning nr. 1380/2013/EU, hvorefter alle fangster, der er underlagt fangstbegrænsninger, skal tages ombord, opbevares på fiskerfartøjerne, registreres, landes og eventuelt afskrives på kvoten.

18) Miljøkonsekvensvurdering: Vurdering af de miljømæssige konsekvenser af et projekt jf. direktiv nr. 2011/92/EU. VVM reglerne er implementeret i Danmark i en række sektorlovgivninger.

19) Nyhedsværdi: Projekter der bidrager med nye teknologier, produkter eller viden på internationalt niveau, nationalt niveau eller sektorniveau.

20) Offentligretligt organ: Ethvert organ, der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter og som er en juridisk person. Driften er enten for størstedelens vedkommende finansieret af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller driften er underlagt disses kontrol. Staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 4, i direktiv nr. 2014/24/EU.

21) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

22) Samarbejdsaftale: En projektrelateret samarbejdsaftale mellem tilsagnshaver og en samarbejdspartner, der angiver samarbejdspartnernes bidrag til gennemførslen af projektet. Der skal hos samarbejdspartneren udpeges en ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi.

23) Samarbejdspartner: En person, virksomhed eller organisation som i samarbejde med tilsagnshaver har ansvaret for gennemførelse af hele eller væsentlig dele af projektet.

24) Sikker Digital Post: Ved sikker Digital Post forstås sikker digital kommunikation til og fra Fiskeristyrelsen via f.eks. e-Boks, borger.dk, virk.dk, tunnelløsning eller sikker mail.

25) Skånsomt fiskeri: Fiskeri foretaget med skånsomme redskaber, jf. bilag 15 i bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017 om regulering af fiskeriet i 2014-2020.

26) Skånsomt kystfiskeri: Fiskeri foretaget af fiskere med fartøjer under 17 meter, der anvender skånsomme redskaber, jf. bilag 15 i bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017 om regulering af fiskeriet i 2014-2020.

27) Små og mellemstore virksomheder (SMV): SMV som defineret i artikel 2, i Kommissionens henstilling nr. 361/2003/EF af 6. maj 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 124; af 20. maj 2003, side 36 ff.

28) Teknisk organ: Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, jf. § 5, i bekendtgørelse af lov nr. 366 af 10. april 2014 om teknologi og innovation eller andre tekniske organer, som anerkendes af Uddannelses og Forskningsministeren.

29) Udbudsloven og tilbudsloven: De på ansøgningstidspunktet gældende udbud- og tilbudsregler. Ved udbudsloven forstås udbudsloven. Ved tilbudsloven forstås lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

30) Undersøgende fiskeri: Brug af forskellige typer af udstyr til sporing af fisk og udstyr til at fastlægge hvilke fiskearter der er forekommende i et område og i hvilke mængder, for at opnå viden om størrelsen på fiskebestanden i et område, og om en kommerciel udnyttelse vil være økonomisk rentabel.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Al skriftlig kommunikation med Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske med sikker Digital Post.

Kontrol

§ 6. Fiskeristyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 7. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse indgives til Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen på Fiskeristyrelsens hjemmeside og indsendes via sikker Digital Post.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet sættes i gang for egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgning i medfør af § 1 stk. 1, nr. 1-3, kan indsendes fra den 26. april 2019 og skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest den 7. juni 2019.

Stk. 4. Ansøgningen om tilskud i medfør af § 1, stk. 1, nr. 1-3, skal indeholde:

1) et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet,

2) et detaljeret budget for projektet,

3) en projektbeskrivelse,

4) en samarbejdsaftale, hvis to eller flere parter indgår i et samarbejde om projektet,

5) en underskrevet bekræftelse på, at ansøger og samarbejdspartnere er antagelig i medfør af artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 508/2014/EU,

6) en underskrevet tro- og love erklæring på, at ansøger og samarbejdspartnere ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014/EU, og

7) to direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen giver tilsagn til den billigste pris på baggrund af to direkte sammenlignelige tilbud, jf. stk. 4, nr. 7.

Stk. 6. Fiskeristyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 4, nr. 7, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge ét tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 8. Fiskeristyrelsen kan give hel eller delvis afslag på ansøgninger, hvis:

1) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 4, nr. 21,

2) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 7, ikke er afgivet,

3) effekten af det ansøgte projekt ikke står i rimeligt forhold til projektets samlede anslåede udgifter,

4) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til opfyldelsen af formålet med ordningen, eller

5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 14.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 9. Den afsatte bevillingsmæssige ramme til indsatsområderne efter:

1) Marin innovation, § 1, stk. 1, nr. 1, er på 13,0 mio. kr.

2) Marin biodiversitet, § 1, stk. 1, nr. 2, er på 34,55 mio. kr.

3) Udsætning af ål, § 1, stk. 1, nr. 3, er på 2,25 mio. kr.

Stk. 2. Foruden ovenstående ramme foreligger der en særpulje vedrørende kystnært og/eller skånsomt fiskeri på 5,0 mio. kr. Denne skal anvendes til projekter, der vedrører marin innovation og marin biodiversitet, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-2.

§ 10. Fiskeristyrelsen foretager en prioritering af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for indsatsområderne, jf. § 1, stk. 1, inden for den afsatte bevillingsmæssige ramme, jf. § 9.

Stk. 2. Ansøgninger i indsatsområde § 1, stk. 1, nr. 1-2, der modtager minimum 1 point i hver af de i stk. 3 nævnte kategorier, prioriteres i nedenstående rækkefølge, og der gives tilsagn om tilskud indtil den bevillingsmæssige ramme, jf. § 9, stk. 1, nr. 1-2, og stk. 2 er opbrugt:

1) Projekter vedrørende udvikling af sælsikre redskaber, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, litra b.

2) Projekter vedrørende kystnære og/eller skånsomt fiskeri, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-2.

3) Øvrige projekter efter § 1, stk. 1, nr. 1-2.

Stk. 3. Ansøgninger vedrørende Marin innovation og Marin biodiversitet, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-2, tildeles mellem 0-5 point efter en vurdering af deres forventede effekt inden for følgende kategorier:

1) Projekter, der har implementeringspotentiale.

2) Projekter, der har nyhedsværdi i forhold til de opnåede videnskabelige resultater eller erfaringer.

3) Projekter, der bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætninger.

Stk. 4. Ansøgninger der modtager 0 point i én af de i stk. 2 nævnte kategorier modtager afslag.

Stk. 5. I hvert af de tre områder, jf. stk. 3, nr. 1-3, har projekter med det højeste antal samlede point inden for deres respektive indsatsområde førsteprioritet.

Stk. 6. Ansøgninger om tilskud til projekter efter § 1, stk. 1, nr. 3, prioriteres efter deres forventede bidrag til den danske åleforvaltningsplan i forhold til projektets omkostninger.

Stk. 7. Hvis et eller flere projekter opnår pointlighed, prioriteres det projekt med de laveste samlede tilskudsberettigede udgifter først.

Stk. 8. Såfremt de resterende midler på rammen ikke muliggør, at det næste projekt i prioriteringsrækkefølgen kan opnå det fulde ansøgte beløb, kan Fiskeristyrelsen tilbyde de resterende midler til dette projekt. Det er en betingelse, at det mindre støttebeløb ikke giver anledning til projektændringer.

Stk. 9. Ubrugte midler inden for ét indsatsområde i denne tilskudsordning, kan omfordeles til et andet indsatsområde inden for den samme tilskudsordning eller overflyttes til næste runde.

§ 11. De angivne økonomiske rammer i § 9 for de forskellige indsatsområder er indikative rammer.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan til brug for prioriteringerne beskrevet i § 10 nedsætte et rådgivende udvalg, der bidrager til vurderingen af de indkomne ansøgninger, jf. § 7, stk. 2, i Hav- og Fiskerifondsloven.

Kapitel 4

Kriterier for tilskudsberettigelse

Generelle betingelser

§ 12. Tilsagn om tilskud er betinget af, at:

1) alle dokumenter vedrørende projektet med tilhørende regnskabsbilag holdes tilgængelige for Fiskeristyrelsen i mindst 5,5 år fra slutudbetalingstidspunktet, jf. artikel 140, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU,

2) ansøgeren og samarbejdspartnere i projektet, under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til støttemodtageren er foretaget, opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU,

3) ansøgeren på ansøgningstidspunktet har administrativ, operationel og finansiel kapacitet til at gennemføre projektet, jf. § 4, nr. 1, og artikel 125, stk. 3, litra d, i forordningen nr. 1303/2013/EU,

4) de samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 200.000 kr.,

5) projekter der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet, i 5 år fra datoen for slutudbetaling og i 3 år for SMV’er, jf. § 4, nr. 27, og artikel 71, stk. 1 og 3, i forordningen nr. 1303/2013/EU,

6) projekter der omfatter investeringer i infrastruktur eller produktive investeringer, ikke flyttes uden for EU i 10 år fra datoen for slutudbetaling, undtagen hvor tilskudsmodtageren er en SMV, jf. artikel 71, stk. 2, i forordningen nr. 1303/2013/EU,

7) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 19,

8) projektet ikke bidrager til kapacitetsudvidelse eller udstyr, som kan bidrage til fiskefartøjets evne til fangstforøgelse eller fiskefartøjets evne til at spore fisk,

9) projektet ikke omhandler undersøgende fiskeri, jf. § 4, nr. 30,

10) tilsagnshaver har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet, jf. artikel 125, stk. 4, litra b, i forordning nr. 1303/2013/EU,

11) tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport rettidigt til Fiskeristyrelsen, jf. § 20,

12) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om udbetaling,

13) kontrolmyndigheden sikres adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol, og

14) projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for opretholdelse af tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som Fiskeristyrelsen beder om, herunder om forventede effekter, og indsender en evalueringsrapport om projektets effekter, 2 år efter projektet eller investeringen er afsluttet. Oplysningerne er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen kan offentliggøre resultaterne af de projekter, som modtager tilskud.

Stk. 5. Projekter, der ikke kvalificeres som fiskeri med videnskabeligt formål i overensstemmelse med artikel 33 i forordning nr. 1224/2009/EU, og som består i at afprøve nye fiskeredskaber eller- teknikker, udføres inden for grænserne for de fiskerimuligheder, som Danmark har fået tildelt.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 13. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende:

1) Udgifter som er direkte relateret til og nødvendige for at gennemføre projektet.

2) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

3) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 2.

4) Udgifter i forbindelse med tilsagnshavers og tilsagnshavers personales deltagelse i konferencer, som relaterer sig til projektet.

5) Udgifter til konsulenter, dog højest en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

6) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materialer, som relaterer sig til vidensudvikling i projektet.

Stk. 2. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

Stk. 4. For projekter efter § 1, stk. 1, nr. 3, kan Fiskeristyrelsen give tilsagn om tilskud til udgifter, der er afholdt fra 1. januar 2019.

§ 14. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Advokat- og revisionsomkostninger.

2) Almindelige driftsomkostninger, jf. artikel 25, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

3) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013/EU.

4) Køb på afbetaling med eller uden ejendomsforbehold.

5) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

6) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende, jf. § 16, stk. 2.

7) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

8) Udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver.

9) Udgifter, i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013/EU.

10) Udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden Fiskeristyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet, jf. § 7, stk. 2, jf. dog § 13, stk. 4.

11) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver, medmindre opgaven er en udvidelse eller et tillæg til de sædvanlige myndighedsopgaver.

12) Udgifter til investeringer vedrørende detailhandel.

13) Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine.

14) Udgifter til køb af brugt udstyr og materialer.

15) Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed.

16) Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport.

17) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013/EU.

18) Udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed.

19) Udgifter til reparation af udstyr.

20) Udgifter til simple genanskaffelser.

21) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

22) Værdien af tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 15. Projekter efter § 1, stk. 1, nr. 1-2, kan, jf. artikel 95, stk. 1, i forordning nr. 508/2014/EU, opnå en maksimal offentlig støtteintensitet på 50 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet. Dette gælder dog ikke virksomheder, der falder uden for definitionen af SMV’er, som reduceres med 20 procent point, jf. artikel 95, stk. 4, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 2. Uanset stk. 1 vil projekterer efter § 1, stk. 1, nr. 1-2, opnå en intensitet af offentlig støtte på 100 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter, såfremt støttemodtageren er et offentligretligt organ eller en virksomhed, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse som omhandlet i artikel 106, stk. 2, i TEUF, når der ydes støtte til operationer af sådanne tjenesteydelser.

Stk. 3. Uanset stk. 1 vil projekter efter § 1, stk. 1, nr. 1-2, opnå en intensitet af offentlig støtte på 100 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter, hvis projektet:

1) er af kollektiv interesse, jf. § 4, nr. 14,

2) har en kollektiv støttemodtager, jf. § 4, nr. 15, og

3) har innovative træk, i givet fald på lokalt plan.

Stk. 4. Den samlede offentlige støtte til projekter, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, kan være op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, dog kan EU-tilskud maksimalt udgøre 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, jf. § 1, stk. 3.

§ 16. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med andet offentligt nationalt tilskud i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ydes der andet tilskud som nævnt i stk. 1 nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så det samlede offentlige tilskud ikke overstiger satserne i § 15.

Stk. 3. Hvis et projekt genererer indtægter under gennemførelsen, vil der ske nedsættelse af tilskuddet i overensstemmelse med artikel 39, stk. 6, i forordning nr. 508/2014/EU. Dette gælder dog ikke for projekter, hvis tilskudsberettigede udgifter ikke overstiger 100.000 EUR, jf. artikel 65, stk. 8, litra i, i forordning nr. 1303/2013/EU.

Stk. 4. For projekter, der ikke kun modtager direkte støtte, må støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstige den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95, i forordning nr. 508/2014/EU og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af den nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Stk. 5. Hvis der ydes 100 pct. i tilskud af de samlede tilskudsberettigede udgifter, skal tilsagnshaver give offentlig adgang til resultaterne af projektet.

Kapitel 7

Ændring af projekt, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden

§ 17. Ændring af et projekt kan godkendes af Fiskeristyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Fiskeristyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 10.

Stk. 5. Budgetændringer på under 10 pct. af de enkelte omkostningsarter kan ske uden Fiskeristyrelsens godkendelse.

§ 18. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, indtræder i alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

§ 19. Forlængelse af projektperioden kan godkendes af Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af årsagen til, at projektet er forsinket, en angivelse af dato for hvornår projektet forventes afsluttet, samt en begrundet redegørelse for hvordan projektet kan gennemføres inden for den angivende forlængede periode.

Stk. 4. Anmodning om forlængelse af projektet skal indsendes via sikker Digital Post på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 20. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via sikker Digital Post på det udbetalingsskema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, og vedlægges:

1) alle udgiftsbilag,

2) de eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder,

3) dokumentation for betaling af udgifterne,

4) dokumentation for eventuelt afholdte udbud,

5) dokumentation for eventuelle offentlige tilskud,

6) dokumentation for genererede indtægter under gennemførelsen af projektet, jf. § 16, stk. 3,

7) en slutrapport, der skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, og

8) et budget over nettoindtægter som er generede under referenceperioden jf. artikel 39, stk. 6, i forordning nr. 508/2014/EU, som vedrører målrettet innovation til bevaring af havets biologiske ressourcer, jf. § 1, stk. 1, nr. 1. Disse indtægter vil blive fratrukket de tilskudsberettigede udgifter ved slutudbetalingen, jf. dog § 16, stk. 3.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. og maksimum 80 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden slutudbetaling er det en betingelse, at Fiskeristyrelsens har godkendt slutrapporten.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

§ 21. Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 22. Fiskeristyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis:

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 23, stk. 1,

3) tilsagnshaver ikke afgiver de oplysninger, som er påkrævet i artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU, og som Fiskeristyrelsen kan bede om, to år efter projektet er afsluttet,

4) tilsagnshaver ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet, jf. § 12, stk. 1, nr. 13,

5) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter kapitel 7 eller §§ 8, og 9, stk. 2, i Hav- og Fiskerifondsloven,

6) tilsagnshaver ikke overholder sine forpligtelser nævnt i § 12, eller

7) tilsagnshaver under hele projektperioden og i en periode på fem år efter den sidste betaling til støttemodtageren er foretaget, ikke opfylder betingelserne i artikel 10, i forordning nr. 508/2014/EU samt bestemmelserne i forordning nr. 2015/288/EU med senere ændringer.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 23. Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskuddet med en procentsats og tilbagebetaling af tilskud og eventuel bortfald af tilsagn, ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre 100 pct.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i § 12, stk. 1, nr. 2, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art, grovhed, varighed og hyppighed af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet, jf. artikel 99, stk. 2, i forordning nr. 508/2014/EU.

Stk. 3. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Fiskeristyrelsens vurdering lever op til ordningens formål, og projektet ville være blevet prioriteret, jf. §§ 10-11, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 4. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer Fiskeristyrelsen, hvor stor en del af projektet, som er berørt af overtrædelsen, og der sker kun nedsættelse for den del.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen foretager en faglig vurdering af overtrædelsen i forhold til hyppighed og formålet med ordningen.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af enkelte generelle betingelser

§ 24. Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning, som fastsat i tilsagnet, jf. dog § 19:

1) 0-30 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sent afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuel tidligere udbetalt rate.

§ 25. Fiskeristyrelsen nedsætter slutudbetaling med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 20, stk. 3, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og eventuel bortfald af tilsagn.

§ 26. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 24-25, vil der alene ske nedsættelse eller bortfald for den tidsfrist, der er overskredet først.

§ 27. Fiskeristyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om at opretholde tilsagnet eller foretage en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis udbudslovens eller tilbudslovens regler ikke er overholdt.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 medfører, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for EHFF, jf. artikel 143, stk. 2, i forordning nr. 1303/2013/EU.

§ 28. Fiskeristyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis betingelsen i § 12, stk. 1, nr. 10, ikke er overholdt.

Kapitel 10

Force majeure

§ 29. Fiskeristyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og som ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud, jf. denne bekendtgørelses kapitel 9.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles Fiskeristyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1103 af 28. september 2017 om tilskud til fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen nævnt i stk. 2 finder fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, der er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet.

Fiskeristyrelsen, den 17. april 2019

Nanna Møller

/ Oluf Engberg

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/508/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 2328/2003/EF, 1198/2006/EF og 791/2007/EF samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1255/2011/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2017/1782/EU af 12. juni 2017, Kommissionens delegerede forordning 2015/531/EU af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 508/2014/EU for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet, EU-Tidende 2015, nr. L 86, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2015/288/EU af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 508/2014/EU om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode, EU-Tidende 2015, nr. L 51, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2015/2252/EU af 30. september 2015, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 1083/2006/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1719/EU af 14. november 2018, Rådets forordning 2009/1224/EF af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning 1996/847/EF, 2002/2371/EF, 2004/811/EF, 2005/768/EF, 2005/2115/EF, 2005/2166/EF, 2006/388/EF, 2007/509/EF, 2007/676/EF, 2007/1098/EF, 2008/1300/EF, 2008/1342/EF og om ophævelse af forordning 1993/2847/EØF, 1994/1627/EF og 2006/1966/EF, EU-tidende 2009, nr. L 343, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/812/EU af 20. maj 2015. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.