Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige udvalg for Finanssektoren fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen finansuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Rådgivning i den finansielle sektor, herunder arbejdsmetoder, samarbejdsformer, lovbestemmelser og etiske regelsæt.

2) Finansielle produkter, herunder behovsvurdering og forretningsmæssige aspekter i relation til den enkelte kunde eller kundesegment.

3) Sektorens ydelser i relation til den lovgivningsmæssige institutionelle opdeling mellem bank, realkredit og forsikring.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for specialet, jf. stk. 3, samt opnå generel studiekompetence, jf. stk. 4.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med specialet finansuddannelsen, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Et valg af brancheprofil træffes efter § 5 stk. 2.

Stk. 4. Uddannelsen gennemføres som eux-forløb, så eleven opnår generel studiekompetence, jf. dog § 56, stk. 7, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Efter grundforløbet gennemføres det studiekompetencegivende forløb, der afsluttes forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 4 år, inklusive grundforløbet. For elever med allerede opnået gymnasial eksamen samt for elever med eux 1. del, jf. § 3 a i lov om erhvervsgymnasial eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., godskrives grundforløbets 2. del. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. Det studiekompetencegivende forløb, jf. § 1, stk. 4, varer 40 uger. Undervisning i fagene i det studiekompetencegivende forløb skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Stk. 3. Uddannelsens hovedforløb varer 2 år. For elever med allerede opnået gymnasial eksamen, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer hovedforløbet dog kun 1 år. Elever med en allerede opnået gymnasial eksamen, der senest den 1. august 2023 har indgået og påbegyndt en uddannelsesaftale, hvorefter hovedforløbet varer mere end 1 år, men dog højst 2 år, kan gennemføre uddannelsen i overensstemmelse hermed. Skoleundervisningen i hovedforløbet udgør inklusive en afsluttende fagprøve 9-11 uger. Skoleundervisningen fordeles på mindst seks skoleperioder.

Stk. 4. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), jf. § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser gælder stk. 3.

Kompetencer forud for optagelse på det studiekompetencegivende forløb og forløbets indhold

§ 3. For at kunne blive optaget på det studiekompetencegivende forløb skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-5.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Finansielle virksomheders handels- og logistikfunktioner.

2) Handelens betydning nationalt og internationalt.

3) Finansielle institutioner og finansielle markeder.

4) Virksomheders og husholdningers kapitalfremskaffelse og kapitalanvendelse.

5) Finansielle produkter.

6) Forretningsforståelse.

7) Kundeadfærd.

8) Kvalitative og etiske normer i relation til økonomi og rådgivning i finansielle virksomheder.

9) Betydningen af personlig fremtræden.

10) Egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed.

11) Grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold.

12) Intern og ekstern virksomhedskommunikation.

13) Virksomhedsrelevante teknologiske værktøjer, herunder it.

14) Samfunds- og virksomhedsøkonomiske begreber og problemstillinger og deres indbyrdes samspil.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Analyse af konkrete finansielle problemstillinger og opstilling af alternative løsningsmodeller.

2) Medvirken ved typiske opgaver i relation til finansielle virksomheders handels- og logistikfunktioner.

3) Løsning af salgs- og kundeserviceopgaver ved anvendelse af viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden.

4) Struktureret arbejde med finansielle virksomheders administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer.

5) Metoder til udvikling af nye forretningsområder.

6) Tilpasning af kommunikation sprogligt, kulturelt og it-mæssigt til en finansiel virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler.

7) Konkrete beregninger ved brug af it-værktøjer i relation til rådgivning af privat- og erhvervskunder i en finansiel virksomhed.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver i en finansiel virksomhed,

2) arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål i en finansiel virksomhed,

3) samarbejde med andre og bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces,

4) anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete finansielle opgaver,

5) beskrive egen rolle og egne indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en finansiel virksomhed,

6) udvise jobparathed gennem demonstration af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold,

7) vurdere og vælge virksomhedsrelevante teknologiske værktøjer, herunder it, og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning og

8) anvende finansfaglige udtryk og begreber.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveauer med et karaktergennemsnit på mindst 2,0:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Virksomhedsøkonomi på C-niveau.

6) Erhvervsinformatik på C-niveau.

7) Organisation på C-niveau.

8) Finansiering på C-niveau.

Stk. 6. For elever, der opnår de i stk. 5 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-8 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 5 uger, 2,5 uger, 2,5 uger, 3 uger og 2 uger.

Stk. 7. I det studiekompetencegivende forløb skal følgende fag m.v. gennemføres:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen, dog med undervisningstiden 185 timer.

2) Engelsk på B-niveau, jf. lærerplanen udviklet til brug for merkantile eux-forløb, dog med undervisningstiden 135 timer.

3) Informatik på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for merkantile eux-forløb, dog med undervisningstiden 125 timer.

4) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen med undervisningstiden 125 timer.

5) Virksomhedsøkonomi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for merkantile eux-forløb, dog med undervisningstiden 125 timer.

6) Erhvervsjura på C-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen med undervisningstiden 75 timer.

7) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for merkantile eux-forløb, med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

8) Eleven skal som valgfag vælge enten et løft af niveau i et fag med undervisningstiden 125 timer eller to fag på C-niveau, hver med uddannelsestiden 75 timer, inden for de af skolen tilbudte fag, jf. stk. 8.

Stk. 8. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag:

1) International økonomi på B-niveau.

2) Samfundsfag på B-niveau.

3) Finansiering på B-niveau.

4) Innovation på C-niveau.

5) Markedskommunikation på C-niveau.

Stk. 9. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knyttes an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse, jf. § 4 a i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Stk. 10. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet

§ 4. For at kunne blive optaget til skoleundervisning i hovedforløbet skal eleven have opnået eux 1. del, jf. lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Grundforløbsprøven skal ikke være bestået, for at eleven kan påbegynde hovedforløbet.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 5. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan demonstrere evne til at koble teori og praksis.

2) Eleven kan udpege problemer og muligheder i den samlede finansielle situation for typiske kunder på massemarkedet.

3) Eleven kan løse de udpegede problemer inden for afgrænsede områder og vise vejen til at udnytte muligheder ved hjælp af branchernes produkter.

4) Eleven kan vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt.

5) Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og fremmedsprog i et sprog, der er sikkert og nuanceret i forhold til tilgængelig kommunikationskanal.

6) Eleven kan anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaven.

7) Eleven kan udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og i samarbejde med andre samt tage medansvar for virksomhedens administrative og finansielle arbejdsprocesser.

8) Eleven kan udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav.

9) Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for finansielle virksomheder, herunder fx rådgivning, administration, koordinering og sagsbehandling.

10) Eleven kan vurdere juridiske og samfundsøkonomiske aspekters indflydelse på typiske rådgivningsfunktioner.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. En elev vælger brancheprofil ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt til en af følgende brancheprofiler:

1) Bank og realkredit.

2) Liv og pension.

3) Skadesforsikring.

Godskrivning

§ 6. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Fagprøve

§ 7. Skolen afholder som afslutning på sidste skoleperiode en fagprøve af en uges varighed, der tilrettelægges som beskrevet i stk. 2-8.

Stk. 2. Eleverne udprøves i de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag gennem en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en caseanalyse. Prøven finder sted, når eleven har gennemført de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag med undtagelse af fagene samfundsøkonomi og branchejura i den finansielle sektor.

Stk. 3. Caseanalysen forberedes ved udarbejdelse af en synopsis, som udarbejdes inden for en varighed af 24 timer. Prøven er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i den udarbejdede synopsis og har en varighed af 30 minutter pr. elev, inklusive votering.

Stk. 4. Fagprøven består af to elementer, en udprøvning i en skriftlig rapport og en udprøvning i kunderådgivning. Grundlaget for fagprøvens første del, udprøvningen i den skriftlige rapport, er en individuel, skriftlig rapport, der belyser en selvvalgt problemstilling inden for uddannelsens faglige område med udgangspunkt i elevens praktik. Grundlaget for fagprøvens anden del, udprøvningen i kunderådgivning, er en stillet opgave, der indeholder typiske problemstillinger i relation til rådgivning af kunder. Til udprøvningen i kunderådgivning må medbringes alle skriftlige hjælpemidler.

Stk. 5. Eleven har 1 times forberedelsestid til udprøvningen i kunderådgivning. Den mundtlige eksamination gennemføres ved, at eleven gennemfører rådgivningssituationen, hvor eksaminator agerer kunde, og eleven agerer rådgiver. Den mundtlige eksamination i kunderådgivning har en varighed af 30 minutter per elev, inklusive votering. Den mundtlige eksamination i fagprøveprojektet har en varighed af 30 minutter per elev, inklusive votering. Fagprøven er bestået, når begge delprøver er bestået.

Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået de prøver, der afholdes inden for uddannelsen. Desuden skal eleven have bestået de to obligatoriske uddannelsesspecifikke fag samfundsøkonomi og branchejura i den finansielle sektor, hvor der gives standpunktskarakter i overensstemmelse med reglerne for fagene.

Stk. 7. Uddannelsesbevis udstedes af det faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 8. Opgaverne stilles af skolen. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven i fagprøvens 2. del tildeles ved lodtrækning.

§ 8. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt forløb indgår i eux-bevis henholdsvis bevis for eux 1. del efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 428 af 7. maj 2018 om finansuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 2. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Anja Otterstrøm


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Erhvervserfaringen skal være opnået gennem ansættelse i en finansiel virksomhed, fx et pengeinstitut, et forsikringsselskab, en pensionskasse, et realkreditinstitut eller evt. en ejendomsmæglervirksomhed, inden for de seneste 5 år.
 
Voksne, der skal indplaceres som euv1-elever (kun skoleforløb, fagprøve og afsluttende prøve), skal sammenlagt have haft mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse i en finansiel virksomhed. Det er et krav, at der er tale om selvstændigt arbejde med finansiel rådgivning, administration, koordinering og sagsbehandling. Der skal være opnået erfaring med:
-Analyse af kundens økonomiske situation og vejledning i typiske finansielle produkter
-Juridiske og samfundsøkonomiske aspekter af rådgivningssituationen
-Kundevendt kommunikation og service
-Anvendelse af tidssvarende it-værktøjer inden for den finansielle sektor

2 . Erhvervserfaring og uddannelse i kombination, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Erhvervserfaring og uddannelse
Varighed
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik
måneder)
Rådgivning - Back office i en finansiel virksomhed
Mindst 2 år
-
100 %
Call center
Mindst 2 år
1-1 i forhold til modulernes varighed i FKB 2205
6 måneder
Sektoruddannelse af call center medarbejdere
-
1-1 i forhold til modulernes varighed i FKB 2205
6 måneder
Front office
Mindst 2 år
1-1 i forhold til modulernes varighed i FKB 2205
6 måneder
Sektoruddannelse af front office medarbejdere
-
1-1 i forhold til modulernes varighed i FKB 2205
6 måneder
Erfaringen/uddannelsen skal være opnået/afsluttet inden for de seneste 5 år.

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd.
kode
Afkortning af euv
(skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik
måneder)
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Rådgivere i den finansielle sektor
3869-3
1,2
-
 
Kunden i den finansielle sektor
3874-2
1,2
-
 
Virksomheder i den finansielle sektor
3876-1
0,4
-
 
Brancheprodukter
3880-2
0,8
-
 
Samfundsøkonomi og branchejura i den finansielle sektor
3882-2
1,2
-
 
Udlån I
3929-1
0,4
-
 
Udlån II
3934-3
0,6
-
 
Pension I
3937-1
0,4
-
 
Pension II
3938-2
0,4
-
 
Liv I
3943-1
0,4
-
 
Investering I
3995-1
0,4
-
 
Investering II
4001-2
0,4
-
 
Bolig I
4002-1
0,6
-
 
Bolig II
4005-2
0,6
-
 
Indlån og betalingsformidling
35495
0,4
-
 
Vurdering af erhvervskundens skatteforhold
43550
0,6
-
 
Byggelån til privatkunder
43589
0,6
-
 
Kundebetjening i pengeinstitut
45684
0,4
-
 
Kompetent rådgivning ved brug af MiFID
47518
0,4
-
 
Finansiering af energiinvesteringer i boliger
47548
0,4
-
Uddannelsen/kurset skal være afsluttet inden for de seneste 5 år.