Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om karrosseriteknikeruddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Metalindustriens Uddannelsesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Karrosseriteknikeruddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Opbygning, fremstilling, reparation og udskiftning af dele på karrosserier, chassiser, påhængsvogne og køretøjer.

2) Specialindretning af køretøjer.

3) Analyse af og opretning på komplicerede skader.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen kan afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Karrosseritekniker - opretter.

2) Karrosseritekniker - bygger.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb i begge specialer. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter det enkelte speciales kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 4 år og 6 måneder til 5 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsen 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 37 uger fordelt på mindst syv skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 33 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 69,6 uger fordelt på mindst fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Ohms lov og elektriske systemer.

2) Valg af relevante værktøjer, maskiner og materialer, herunder svejsemateriale og spartelmateriale til brug for enkle faglige opgaver.

3) Anvendelsesmuligheder for forskellige sammenføjningsmetoder.

4) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed.

5) Arbejdsrelevant ergonomi.

6) Fysikkens love, herunder viden om materialers spændingsrække og egenskaber ved opvarmning samt elektricitet.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) It til faglig informationssøgning og kommunikation.

2) Eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, for eksempel diagrammer, statistik og vejledninger.

3) Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende.

4) Gældende sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed.

5) Ergonomisk korrekt vurdering og udførelse af enkle arbejdsopgaver.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) redegøre for kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed,

2) selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver,

3) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre,

4) vurdere om eget arbejde opfylder de af underviserens udvalgte kvalitetsmæssige krav,

5) tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

6) udføre afmontering og udskiftning af dele på køretøjer, for eksempel kofanger,

7) udføre enkle af- og påmonteringsopgaver af elektriske systemer relevante for karrosseriteknisk arbejde,

8) fremstille og tilpasse mindre karosseridele,

9) udføre fagligt sikker opretning af mindre og ukomplicerede buler,

10) udføre enkel sammenføjningsteknik på emner med faglig sikkerhed,

11) udføre fagligt sikker bearbejdning af overflade og anvende spartelmaterialer i forbindelse med overfladebehandling af emner og

12) anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne geometri, funktioner, grafer samt statistik, hvilket omfatter beregninger f.eks. i forbindelse med brug af udmålingsudstyr, udarbejdelse af arbejdstegninger til produktion af reparationsstykker, vurdering af materialers spændingsrække, samt omsættelse af Ohms lov på elektriske systemer i køretøjers sikkerheds- og komfortsystemer.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på E-niveau, bestået.

3) Engelsk på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer.

2) ”Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring”, jf. Arbejdstilsynets regler.

3) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

4) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Teknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 9. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan selvstændigt anvende, analysere og vurdere data fra reparationsvejledninger på dansk og fremmedsprog.

2) Eleven kan udføre sammenføjningsteknikker i overensstemmelse med gældende lovgivning og producentens reparationsvejledninger og relevante forskrifter fra Arbejdstilsynet.

3) Eleven kan udføre arbejdet ud fra viden om arbejdspladsvurdering (APV), produktkendskab (bæredygtighed), personlige værnemidler og sundhedsrisici.

4) Eleven kan anvende sin viden om materialers styrke, sammensætning og elasticitet i forbindelse med sammenføjning efter producentens reparationsvejledninger.

5) Eleven kan selvstændigt modtage og afgive beskeder til kunder før og efter udført arbejde samt udarbejde korrekt dokumentation for udført arbejde.

6) Eleven kan oprette karosseridele, så de opfylder kravene i forhold til den videre bearbejdning og krav i producentens reparationsvejledninger.

7) Eleven kan sammenføje forskellige karosseridele korrekt efter gældende forskrifter og krav i producentens reparationsvejledninger.

8) Eleven kan fremstille reparationsstykker til karosserier eller karosseridele ud fra arbejdstegning og krav i producentens reparationsvejledninger.

9) Eleven kan af- og påmontere samt reparere ruder ud fra tilgængelige data, i overensstemmelse med gældende lovgivning og krav i producentens reparationsvejledninger.

10) Eleven kan vurdere og reparere kompositskader ud fra hensyn til omkostninger, sikkerhed, videreforarbejdning og producentens reparationsvejledninger.

11) Eleven kan vurdere, strukturere, planlægge og udføre af- og påmontering af mekaniske og elektriske komponenter.

12) Eleven kan udføre skaringsopgaver ved delvis udskiftning af karosseridele på ikke bærende konstruktioner ud fra krav om pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug og ud fra gældende lovgivning og producentens reparationsvejledninger.

13) Eleven kan vurdere og analysere skadesomfang samt fastlægge sammenføjnings- og opretningskrav i overensstemmelse med producentens reparationsvejledninger for stabilitet og sikkerhed.

14) Eleven kan anvende internationale kompetencer til at forstå og varetage sammenhænge i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked.

15) Eleven kan arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling.

16) Eleven kan udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de lovgivningsmæssige vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed.

17) Eleven kan redegøre for viden og udvise færdigheder i forhold til den teknologiske udvikling og innovation på karosseriområdet, med særlig henblik på reduktion af belastningen af det ydre miljø og den designmæssige og teknologiske udvikling inden for metode- og materialevalg.

18) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

19) Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre skarringsopgaver på bærende dele i køretøjers konstruktioner ud fra lovkrav, producentens reparationsvejledninger, pasform og krav til efterbearbejdning, samt efterfølgende udvælge og anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling.

20) Eleven kan selvstændigt udfærdige dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af skadesanalyse og vurdering af skaders omfang, herunder ressourceforbrug (tid, arbejdskraft og materialer) og anvende gængse skadesopgørelsessystemer.

21) Eleven kan selvstændigt vurdere, analysere og udføre opretning af komplicerede skader.

22) Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre konstruktionsmæssige ændringer efter producentens reparationsvejledninger.

23) Eleven kan indgå i en kreativ proces med kunder og samarbejdspartnere om design, materialevalg og opbygning af individuelle karrosseritekniske løsninger.

24) Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1–19 og 24, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 20 og 21, jf. stk. 1, gælder for specialet karrosseritekniker - opretter. Kompetencemålene nr. 22 og 23, jf. stk. 1, gælder for specialet karrosseritekniker - bygger.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på B-niveau, udvikling og produktion, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Teknologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 10 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 1,6 uger. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag (uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger).

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 6. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som en del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for det valgte speciale og udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1 have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende regler om kørekort. De nærmere kriterier for erhvervelse af kørekort er angivet i uddannelsesordningen.

Stk. 3. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold, efter det faglige udvalgs konkrete afgørelse blive fritaget for kravet om kørekort efter stk. 2.

Stk. 4. Prøven efter stk. 1 er en praktisk opgave, som indeholder skriftlige og mundtlige elementer. Eleven trækker ved prøvens begyndelse lod mellem opgaver, hvis indhold er knyttet til uddannelsens kompetencemål. Prøven varer 18 timer. Prøvens første del besvares ved, at eleven skriftligt udarbejder en skadesopgørelse og en arbejdsplan for den praktiske opgaves løsning. Den første del af prøven løses inden for en tidsramme på højst 4 timer. På baggrund af den skriftligt udarbejdede skadesopgørelse og arbejdsplan besvares prøvens anden del ved en praktisk udførelse af reparation og udskiftning af køretøjets skadede og korrosionsangrebne dele m.v. I forbindelse med prøven gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almen-faglige samt almene og

personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Den anden del af prøven løses inden for en tidsramme på 14 timer.

Stk. 5. Ved bedømmelsen foretages en helhedsvurdering af elevens evne til at besvare den samlede opgave samt af kvaliteten af det færdige produkt.

Stk. 6. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Eksaminator og censor skal være til stede under den anden del af prøven.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst karakteren 02 eller ”Bestået” i alle fag i hovedforløbet, og den afsluttende prøve skal være bestået.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet påføres det valgte speciale.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 402 af 1. maj 2018 om karrosseriuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 26. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring*), skal eleven inden for de sidste 5 år have været beskæftiget i en funktion som karrosserismed eller karrosseritekniker i en periode svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende karrosseritekniske opgaver selvstændigt og regelmæssigt:
Sammenføjning af karrosseridele ved skarring, svejsning og lodning
Karrosseritekniske skadesanalyse og opgørelse
Opretning af komplicerede skader
Reparation af køretøjskonstruktion
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik måneder)
Fremstilling af karrosseridele
2 år
2
3
Opretning af komplicerede skader
2 år
2
4,5
Sammenføjning af karrosseridele ved skarring, svejsning og lodning
2 år
3
3
Kontrolmåling på karrosseri og hjulophæng
2 år
2
2
På og afmontering af ruder på køretøjer
6 måneder
1
1
Erfaring i at anvende begreber fra branchen på engelsk mundtlig og skriftligt i forbindelse med læsning af reparationsvejledninger og lign.
1 år
1
-
Fremstille tegninger og aflæse arbejdstegninger samt bedømme kvaliteten af en udført tegning under overholdelse af relevante tegningsregler iflg. DS/ISO 128 og DS/ISO 129.
1 år
2
-
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år.
Taksering af skader på køretøjer
1 år
1
2
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste to år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd. kode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik måneder)
Certifikat, gyldigt
KMO bevis
 
1
1
AMU
Opretning og udskiftning af karrosseridele
46831
0,4
-
AMU
Fremstilling af karrosseridele
46837
0,2
-
AMU
Fremstilling af karrosseridele 1
48167
0,2
-
AMU
Karrosseritek. Sammenføjningsmetoder
46875
0,4
-
AMU
Karrosseriopretning uden omlakering
47355
0,2
-
AMU
Karrosseri, sammenføjningsteknik i aluminium
47356
0,2
-
AMU
Karrosserireparation i rettebænk
47358
0,4
-
AMU
Plastreparationsteknik på køretøjer
45007
0,4
-
AMU
Læsning af karrosseri-teknik dok. på engelsk
48094
0,2
-
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år.
Eud
Smedeuddannelsen
1110
4
4
Eud
Lastvognsmekaniker
93
3
3
Eud
Personvognsmekaniker
92
3
3
Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste fem år.

Uddannelsen kan maksimalt afkortes efter tabel 2 og 3 med 21 skoleuger og 20 praktik måneder.