Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Metalindustriens Uddannelsesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Vedligeholdelse og reparation af entreprenørmaskiner.

2) Vedligeholdelse og reparation af landbrugsmaskiner.

3) Vedligeholdelse og mindre reparationer af maskiner og udstyr til byggebranchen.

4) Vedligeholdelse og reparation af personlifte.

5) Vedligeholdelse, reparation og opbygning af kraner.

6) Installation og reparation af landbrugsanlæg.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, materielmekaniker, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2, jf. dog nr. 5), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Landbrugsmaskinmekaniker.

2) Entreprenørmaskinmekaniker.

3) Personliftmekaniker.

4) Landbrugssmed.

5) Kranmekaniker (uden trin).

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb for specialerne landbrugsmaskinmekaniker og entreprenørmaskinmekaniker. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 5 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, materielmekaniker, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Uddannelsens specialer, entreprenørmaskinmekaniker, personliftmekaniker og landbrugssmed, varer yderligere 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst fire skoleperioder. Specialet landbrugsmaskinmekaniker varer yderligere 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 25 uger fordelt på mindst fem skoleperioder. Specialet kranmekaniker varer 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 35 uger fordelt på mindst syv skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, materielmekaniker, 1 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13,5 uger. Uddannelsens specialer, entreprenørmaskinmekaniker, personliftmekaniker og landbrugssmed, varer yderligere 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger. Specialet landbrugsmaskinmekaniker varer yderligere 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 22,5 uger. Specialet kranmekaniker varer 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 31,5 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 67,6 uger fordelt på mindst fire skoleperioder for specialet entreprenørmaskinmekaniker og 72,6 uger fordelt på mindst fire skoleperioder for specialet landbrugsmaskinmekaniker. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Ohms lov og elektriske systemer.

2) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed.

3) Materialer, værktøjer og maskiner anvendt inden for fagområdet, herunder gængse faglige udtryk og begreber.

4) Arbejdsrelevant ergonomi.

5) Diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter.

6) Gængse gevindtyper og valg af relevant svejsemateriale.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Gældende sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet.

2) Ergonomisk korrekt udførelse af enkle arbejdsopgaver.

3) It til faglig informationssøgning og kommunikation.

4) Eksisterende faglig dokumentation, for eksempel diagrammer, statistik og vejledning i en praktisk arbejdsproces.

5) Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver,

2) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre,

3) tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

4) redegøre for kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed,

5) vurdere om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav,

6) redegøre for diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder de fire takter,

7) medvirke til enkle vedligeholdelses- og serviceopgaver på entreprenør- og landbrugsmaskiner,

8) selvstændigt udføre enkle af- og påmonteringsopgaver af elektriske systemer relevante for entreprenør- og landbrugsmaskiner,

9) selvstændigt udføre enkle justerings- og reparationsopgaver på benzin- og dieselmotorer ud fra en forståelse af de fire takter og tillige anvende måleudstyr til udmåling af slitage på benzin- og dieselmotorer,

10) medvirke til enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer på entreprenør- og landbrugsmaskiner,

11) selvstændigt udføre reparationsopgaver på enkle hydrauliske systemer ud fra diagrammer på entreprenør- eller landbrugsmaskiner og tillige udvælge de rette materialer og komponenter i forbindelse med opbygning af enkle hydraulikanlæg,

12) selvstændigt udføre reparationssvejsning med MAG-svejsning på materialer over 10 mm,

13) selvstændigt udføre konstruktion af maskinemner i materialer over 10 mm ud fra given enkel arbejdstegning,

14) selvstændigt udføre simpel vedligeholdelse af de mest gængse værktøjer til reparation og vedligeholdelse af entreprenør- og landbrugsmaskiner og

15) anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne geometri, funktioner, grafer og statistik, herunder beregninger af f.eks. spænding, effekt, frekvens, tryk og volumen i forbindelse med fagelementer som styretøjsvinkler, bremsetryk, bremselængde, cylindervolumen, hydrauliksystemer og omsættelse af Ohms lov på elektriske systemer i køretøjer.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på E-niveau, bestået.

3) Engelsk på E-niveau, bestået.

4) Fysik på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer.

2) ”Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring”, jf. Arbejdstilsynets regler.

3) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

4) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Teknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 9. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan arbejde i henhold til gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar, herunder bæredygtighed, inden for uddannelsens jobområder.

2) Eleven kan forstå manualer og værkstedshåndbøger på fremmedsprog.

3) Eleven kan anvende it som redskab ved udarbejdelse af skriftlig dokumentation i læringsprocesserne.

4) Eleven kan opbygge og fejlfinde på komplekse hydraulikanlæg ved anvendelse af hydraulikdiagrammer.

5) Eleven kan udføre beregninger på serie- og parallelforbundne modstande ud fra viden om Ohms lov.

6) Eleven kan anvende sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb under hensyn til gældende sikkerheds-, miljø- og kvalitetskrav og med tilhørende dokumentation udarbejdet ud fra kontrolmålinger og under hensyn til givne standarder og toleranceangivelser.

7) Eleven kan anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked.

8) Eleven kan anvende sit kendskab til etablering og drift af egen virksomhed og have forståelse af sammenhængen mellem salg, produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk branchevirksomhed.

9) Eleven kan udvise innovative kompetencer ved f.eks. metode- og materialevalg inden for uddannelsens jobområder.

10) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

11) Eleven kan fremstille emner efter valg af dimension og egnede materialetyper under hensyn til gældende normer, standarder og sikkerhedssystemer.

12) Eleven kan montere mekaniske dieselpumper, udmåling af fødesystemer på dieselmotorer samt foretage en motorsynkronisering.

13) Eleven kan foretage udmåling af lade- og starteranlæg.

14) Eleven kan foretage sikkerhedseftersyn på køretøjers lovpligtige udstyr.

15) Eleven kan adskille, justere, samle og afprøve transmissionssystemer.

16) Eleven kan opbygge og fejlfinde på avancerede hydrauliksystemer ved at anvende hydraulikdiagrammer.

17) Eleven kan udføre fejlfinding og reparation på elektriske systemer og styre- og overvågningssystemer ud fra kendskab til el-diagrammer.

18) Eleven kan justere, fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra sit kendskab til maskinernes opbygning og funktion.

19) Eleven kan kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer og fejlkoder.

20) Eleven kan fejlfinde og reparere entreprenørmaskiner ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på entreprenørmaskiner.

21) Eleven kan fejlfinde og reparere styretøj og bremser på entreprenørmaskiner.

22) Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på teleskoplæssere med mandskabskurv.

23) Eleven kan opbygge mindre relæstyringer.

24) Eleven kan justere, fejlfinde og reparere landbrugsmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion.

25) Eleven kan kontrollere, opdatere og fejlfinde på styre- og overvågningssystemer ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder.

26) Eleven kan justere, fejlfinde og reparere høstmaskiner ud fra kendskab til maskinernes opbygning og funktion.

27) Eleven kan fejlfinde og reparere transmissionssystemer på traktorer og landbrugsmaskiner ud fra sit kendskab til opbygning og funktion.

28) Eleven kan fejlfinde og reparere styretøj og bremser på landbrugsmaskiner.

29) Eleven kan gennemføre funktionstest, periferitest og fejlfinding på PLC-styringer på personlifte ved hjælp af it-baserede diagnosesystemer eller fejlkoder samt el-diagrammer.

30) Eleven kan anvende parametre i forbindelse med sikkerhed på personlifte ud fra kendskab til betydningen af fysikkens love.

31) Eleven kan udføre eftersyn og justering på styretøj på bomlifte.

32) Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på personlifte.

33) Eleven kan opbygge mindre relæstyringer.

34) Eleven kan udføre fejlfinding og reparation ud fra kendskab til opbygning og funktion af transmissionssystemer på personlifte og teleskoplæssere.

35) Eleven kan installere, reparere og vedligeholde varme-, vand- og afløbsinstallationer.

36) Eleven kan tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade, rør- og stålprofiler.

37) Eleven kan udføre enkle fejlfindings-, reparations- og justeringsopgaver på landbrugsmaskiner.

38) Eleven kan udføre lovpligtigt sikkerhedseftersyn på kraner med mandskabskurv.

39) Eleven kan fejlfinde og reparere hydraulikanlæg på kraner ved hjælp af hydraulikdiagrammer.

40) Eleven kan planlægge og dokumentere under anvendelse af CAD samt udføre konstruktioner i forbindelse med kranmontage.

41) Eleven kan udføre fejlfindings- og reparationsopgaver på komprimeringsanlæg.

42) Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområder, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-10, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet. Kompetencemålene nr. 11-14, jf. stk. 1, gælder for trin 1, materielmekaniker.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 15-21 og nr. 42, jf. stk. 1, gælder for specialet entreprenørmaskinmekaniker. Kompetencemålene nr. 15-17, nr. 24-28 og nr. 42, jf. stk. 1, gælder for specialet landbrugsmaskinmekaniker. Kompetencemålene nr. 15-17, nr. 22-23, nr. 29-34 og nr. 42, jf. stk. 1, gælder for specialet personliftmekaniker. Kompetencemålene nr. 15-17, nr. 35-37 og nr. 42, jf. stk. 1, gælder for specialet landbrugssmed. Kompetencemålene nr. 15-17 og nr. 38-42, jf. stk. 1, gælder for specialet kranmekaniker.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på B-niveau, udvikling og produktion, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Teknologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 10 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 1,6 uger. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag (undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger).

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 6. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, materielmekaniker, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin. Prøven består af en praktisk orienteret prøve, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1.

Stk. 2. Som en del af den sidste skoleperiode for uddannelsens specialer afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for hele uddannelsen og udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1 og 2 have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende regler om kørekort. De nærmere kriterier for erhvervelse af kørekort er anført i uddannelsesordningen.

Stk. 4. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold og efter det faglige udvalgs konkrete afgørelse, blive fritaget for kravet om kørekort efter stk. 3.

Stk. 5. Den afsluttende prøve efter trin 1, materielmekaniker, tilrettelægges af skolen og har en varighed af 7 timer.

Stk. 6. Den afsluttende prøve i specialerne er en praktisk prøve, som består af arbejdsopgaver, der omfatter fejlfinding, justering, reparation og udskiftning af køretøjets defekte eller slidte dele. Prøven gennemføres inden for en varighed af 12 klokketimer. I forbindelse med prøven gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved at demonstrere sine teknisk-faglige, almen-faglige og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. Eksaminatoren og censorerne skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve.

Stk. 7. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver to censorer og eksaminator én samlet karakter. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved løsning af de praktiske opgaver, hvor kriterierne er elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål og elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, materialeforståelse, arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed.

Stk. 8. Opgaverne til den afsluttende prøve stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Opgaven tildeles ved lodtrækning.

Stk. 9. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet, og den afsluttende prøve skal være bestået.

Stk. 10. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til elever, som afslutter med trin 1, og svendebrev til elever, som afslutter med uddannelsens specialer. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, påføres, at den afsluttende prøve er bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale, påføres resultatet af den afsluttende prøve.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 393 af 1. maj 2018 om erhvervsuddannelsen til entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 11. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Silvia Fernandez


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring*), skal eleven inden for de sidste 5 år have været beskæftiget i en funktion som montør, reparatør eller lignende i en periode svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende reparationstekniske opgaver selvstændigt og regelmæssigt:
Justering, servicering, udmåling, fejlfinding og reparation af motorer, transmission, styretøj, bremser, hydrauliske og elektriske systemer på større off-road materiel som fx høstmaskiner, traktorer eller entreprenørmaskiner.
Specielt landbrugsmaskinmekaniker
18 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring med ovennævnte opgaver skal være udført på landbrugsmateriel som traktorer og høstmaskiner.
Specielt entreprenørmaskinmekaniker
18 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring med ovennævnte opgaver skal være udført på entreprenørmateriel.
Specielt landbrugssmed
18 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal indeholde svejsning og andre sammenføjningsteknikker udført på landbrugsmateriel samt udførelse af VVS-arbejde.
Specielt kranmekaniker
18 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal indeholde fejlfinding og reparation af hydraulikanlæg på kraner samt udførelse af kranmontage og indkøring.
Specielt personliftsmekaniker
18 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal indeholde udførelse af eftersyn, fejlsøgning og reparation på personlifte, bomlifte og teleskoplæssere.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever**)

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(år)
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
For trin 1, materielmekaniker:
Justering, vedligehold, udmåling og lettere reparationer af benzin- og dieselmotorer på køretøjer
1
1
2
Service og vedligehold af transmissioner
1
1
1
Opbygning og fejlfinding på hydrauliske anlæg
1
1
1
Udførelse af service og sikkerhedseftersyn på større offroad-materiel
1
0,6
0,5
Justering, fejlsøgning og lettere reparation af elektriske systemer på større offroad materiel
1
1
0,5
Erfaring i at anvende begreber fra branchen på engelsk mundtlig og skriftligt i forbindelse med læsning af reparationsvejledninger og lign.
1
1
-
MAG-Svejsning i svær plade
1
1
0,5
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever**)

Uddannelse
Titel
Udd. kode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik måneder)
For trin 1, materielmekaniker:
AMU
Diesel, elektrisk motorstyring og 4 ventilteknologi
40706
0,2
-
AMU
Grundlæggende elektronik på mobile køretøjer
41689
0,4
-
AMU
Grundlæggende elektronik på mobile køretøjer, 1
48114
0,2
-
AMU
Grundlæggende elektronik på mobile køretøjer, 2
48115
0,2
-
AMU
LS-Hydraulik på mobile maskiner
41693
0,2
-
AMU
Hydraulikteknik på offroad materiel
48111
0,4
-
AMU
Sikkerhedseftersyn på mobilt entreprenørudstyr
45063
0,2
-
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år.
Eud
Personvognsmontør
92
6
5
Eud
Lastvognsmontør
93
6
5
Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste fem år.

**) Trin 1, materielmekaniker, kan maksimalt afkortes efter tabel 2 og 3 med 13,5 skoleuger og 10 praktikmåneder