Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven) og øl- og vinafgiftsloven

(Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, jf. lovbekendtgørelse nr. 1290 af 5. november 2016, ophæves.

§ 2

I opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1224 af 29. september 2016, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1434 af 5. december 2018 og senest ved § 15 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »bilag 1, liste A, nr. 5, 6, 9-17 og 30« til: »bilag 1, liste A, nr. 5, 6 og 9-16«.

2. I bilag 1, liste A, nr. 28, udgår »og registrering«.

3. Bilag 1, liste A, nr. 29, ophæves.

Nr. 30 og 31 bliver herefter nr. 29 og 30.

§ 3

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 84 af 30. januar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 C, stk. 1, 2. pkt., ændres »og § 32 i tonnageskatteloven« til: »og § 32, tonnageskatteloven«.

2. I § 29 B, stk. 10, 2. pkt., indsættes efter »decimal«: », hvorefter der tillægges 2 procentpoint«.

§ 4

I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 31. januar 2019, som ændret ved § 4 i lov nr. 526 af 7. juni 2006, § 20 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og § 8 i lov nr. 1729 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »og registrering«.

2. Overalt i loven ændres »registreringsmyndigheden« til: »Tinglysningsretten«, »Registreringsmyndigheden« ændres til: »Tinglysningsretten«, og »registreringsmyndighedens« ændres til: »Tinglysningsrettens«.

3. I overskriften før § 1 udgår »og registrering«.

4. § 1, nr. 5 og 6, ophæves.

5. I § 1 A, stk. 1, 1. pkt., udgår »og registreringer«, og i stk. 1, 2. pkt., udgår »eller registreringen«.

6. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 4 eller 13« til: »§ 4«.

7. § 3, stk. 3, ophæves.

8. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »boliger« til: »ejendomme«.

9. I § 4, stk. 3, 4. pkt., ændres »§ 3, stk. 3, 5.-7. pkt.« til: »6.-8. pkt.«, og »tilsvarende« udgår, og i stk. 3 indsættes som 6.-8. pkt.:

»Den afgiftspligtige hæfter for omkostningerne ved vurderingen. Skyldes vurderingen, at værdiansættelsen efter told- og skatteforvaltningens skøn har været for lav, bæres omkostningerne dog af statskassen, medmindre vurderingen ligger mere end 10 pct. over den afgiftspligtiges værdiansættelse. Told- og skatteforvaltningen beregner afgiften, når vurderingen foreligger.«

10. § 4, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Ved ejerskifte af de i stk. 4 anførte ejendomme, hvor ejendommen anvendes som blandet beboelses- og erhvervsejendom, beregnes afgiften efter stk. 2, 1. pkt.«

11. I § 4 indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved vurderingen af værdien efter stk. 3, 6.-8. pkt.«

12. § 4 affattes således:

»§ 4. For tinglysning af ejerskifte af fast ejendom eller andele heraf udgør afgiften 1.660 kr. og 0,6 pct. af ejerskiftesummen. Dette gælder også, hvis ejerskiftet er betinget. Ved anmeldelse til tinglysning af ejerskiftet skal ejerskiftesummen være oplyst.

Stk. 2. Ved anmeldelse til tinglysning af ejerskifte af ejerboliger, jf. ejendomsvurderingslovens § 4, skal den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi endvidere være oplyst eller ved ejerskifte af en ideel andel af en fast ejendom den forholdsmæssige andel heraf. Er ejendommen ikke selvstændigt vurderet på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning, eller er der i tiden mellem den senest offentliggjorte vurdering og anmeldelsen sket væsentlige forandringer med hensyn til ejendommen, skal ejendommens værdi angives efter bedste skøn.

Stk. 3. Angives værdien efter stk. 2, 2. pkt., ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af værdien, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om ejendommens værdi til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når tinglysningsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen. Told- og skatteforvaltningen foranlediger om fornødent ejendommen vurderet efter ejendomsvurderingsloven. Ved denne vurdering finder 6.-8. pkt. om, hvem der hæfter for omkostningerne ved vurderingen, anvendelse. Told- og skatteforvaltningen beregner herefter afgiften. Den afgiftspligtige hæfter for omkostningerne ved vurderingen. Skyldes vurderingen, at værdiansættelsen efter told- og skatteforvaltningens skøn har været for lav, bæres omkostningerne dog af statskassen, medmindre vurderingen ligger mere end 10 pct. over den afgiftspligtiges værdiansættelse. Told- og skatteforvaltningen beregner afgiften, når vurderingen foreligger.

Stk. 4. Foreligger der ved ejerskifte af en ejendom som nævnt i stk. 2 ikke en ejerskiftesum, hvoraf afgiften kan beregnes, beregnes afgiften af den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning eller ved ejerskifte af en ideel andel af en ejendom af den forholdsmæssige andel heraf. Foreligger der ikke en ejendomsværdi, eller er der i tiden mellem den senest offentliggjorte vurdering og anmeldelsen sket væsentlige forandringer med hensyn til boligen, beregnes afgiften af værdien efter stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3.

Stk. 5. Er ejerskifte af en af ejendommene nævnt i stk. 2 ikke sket som almindelig fri handel, og udgør ejerskiftesummen et beløb, der er mindre end 80 pct. af den senest offentliggjorte eller meddelte ejendomsværdi på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning eller den skønnede værdi efter stk. 2, 2. pkt., eller den fastsatte værdi efter stk. 3, beregnes afgiften af 80 pct. af denne værdi. Ved ejerskifte af en ideel andel af en ejendom efter stk. 4 gælder procentandelen i 1. pkt. den forholdsmæssige andel af ejendomsværdien.

Stk. 6. Foreligger der ved ejerskifte af fast ejendom bortset fra ejendommene nævnt i stk. 2 ikke en ejerskiftesum, hvoraf afgiften kan beregnes, skal den afgiftspligtige ved anmeldelsen vedlægge en begrundet angivelse af værdien af ejendommen efter bedste skøn. Vedlægges denne angivelse ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af den angivne værdi, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om opgørelse af værdien til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når registreringsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen. Told- og skatteforvaltningen foranlediger om fornødent ejendommen vurderet efter ejendomsvurderingsloven. Ved denne vurdering finder stk. 3, 6.-8. pkt., om, hvem der hæfter for omkostningerne ved vurderingen, tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Er ejerskifte af fast ejendom bortset fra ejendommene nævnt i stk. 2 ikke sket som almindelig fri handel mellem uafhængige parter, skal der ved anmeldelsen til tinglysning afgives en erklæring om, at ejerskiftet ikke er sket som almindelig fri handel. Afgiften skal i disse tilfælde beregnes af en ejerskiftesum, der skal svare til det, som ville være opnået, hvis ejerskiftet var sket på almindelige markedsvilkår. Der skal ved anmeldelsen til tinglysning endvidere angives en ejerskiftesum opgjort efter 2. pkt. Afgives der ikke erklæring om ejerskiftesummen efter 1. og 3. pkt., eller er registreringsmyndigheden eller told- og skatteforvaltningen i tvivl om den angivne værdis rigtighed, finder stk. 6, 2.-5. pkt., tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Skatteministeren kan fastsætte regler om pligt til at afgive erklæringer, dokumentation og oplysninger til brug for beregningen af og kontrollen med afgift efter stk. 2-7.

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved vurderingen af værdien efter stk. 3, 6.-8. pkt.«

13. §§ 13-15 ophæves.

14. I § 16, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller registrering«, og i stk. 1, 2. pkt., udgår »eller registreringen«.

15. I § 16, stk. 2, udgår »eller registreringen«, og »den registrerende myndighed« ændres til: »Tinglysningsretten«.

16. I § 17, stk. 2, 1. pkt., og § 23, stk. 1, nr. 3, udgår »eller registreret«.

17. § 18, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 3-5.

18. I § 19, stk. 1, 1. pkt., og § 19 a, stk. 1, ændres »registreringsekspeditionen« til: »tinglysningsekspeditionen«.

19. I § 20, stk. 1, og i § 28, stk. 2, udgår »eller registreringen«.

20. I § 22, 1. pkt., § 23, stk. 1, 1. pkt., § 24, stk. 1, og § 32, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk. 3, udgår »eller registrering«.

21. I § 23, stk. 1, nr. 1, udgår », eller et registreret ejerforhold angående skib eller luftfartøj er udslettet senest 9 måneder efter registreringen«.

22. I § 23, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., udgår »eller registreret« og »eller registreringen«, og i nr. 4, 1. og 2. pkt., udgår »eller registrering«.

23. I § 23, stk. 4, udgår »eller registreret« og »eller registrering«.

§ 5

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017, § 6 i lov nr. 104 af 13. februar 2018 og § 24 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., ændres »56,02 kr.« til: »48,74 kr.«

2. I § 3, stk. 2, nr. 1, ændres »5,34 kr.« til: »5,18 kr.«

3. I § 3, stk. 2, nr. 2, ændres »11,61 kr.« til: »11,26 kr.«

4. I § 3, stk. 2, nr. 3, ændres »15,55 kr.« til: »15,08 kr.«

§ 6

I lov nr. 526 af 7. juni 2006 om ændring af søloven og forskellige andre love (Digital skibsregistrering, pant, udlæg m.v. i fiskerirettigheder, fordeling af bjærgeløn og skibes hjemsted), som ændret ved § 3 i lov nr. 504 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. § 4 ophæves.

§ 7

I lov nr. 1729 af 27. december 2018 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.) foretages følgende ændring:

1. § 8, nr. 2, ophæves.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 2, nr. 1 og 2, § 3, nr. 1, § 4, nr. 1-11, 13-20, 22 og 23, og § 5 træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 3. § 4, nr. 12, træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 4. § 4, nr. 21, træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 5. § 3, nr. 1, har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere.

Stk. 6. § 3, nr. 2, har virkning for indkomståret 2019 og senere indkomstår.

Stk. 7. § 4, nr. 12, har virkning for ejerskifte, der er anmeldt til tinglysning fra og med den 1. januar 2022.

Givet på Amalienborg, den 26. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen