Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

(Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer, indførelse af øfradrag i yderkommuner og på visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 22. januar 2019, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 84 af 30. januar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 A indsættes efter stk. 11 som nyt stykke:

»Stk. 12. Skattepligtige med sædvanlig bopæl på en ikkebrofast ø omfattet af § 9 C, stk. 3, 3. pkt., som på grund af afstanden mellem bopæl og et fast arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl, kan ved indkomstopgørelsen fradrage udgifter til logi med en standardsats efter stk. 2, nr. 4. Fradrag for logiudgifter efter 1. pkt. kan ikke overstige et grundbeløb på 25.000 kr. (2010-niveau) i et indkomstår og medregnes i begrænsningen af fradrag efter stk. 7, 4. og 5. pkt., og stk. 8, 2. pkt. Fradrag efter 1. pkt. kan ikke foretages af personer omfattet af stk. 11.«

Stk. 12 bliver herefter stk. 13.

2. I § 9 A, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 13, 1. pkt., ændres »stk. 2, 7 og 8« til: »stk. 2, 7, 8 og 12«.

3. I § 9 C, stk. 3, 2. pkt., ændres »jf. dog 3. og 4. pkt.« til: »jf. dog 3. pkt.«

4. § 9 C, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»Fradraget for befordring over 120 km beregnes med den kilometertakst, Skatterådet fastsætter, jf. 1. pkt., når den skattepligtiges sædvanlige bopæl er beliggende i en af kommunerne Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa eller på en af de små øer Bågø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø og Årø.«

5. § 9 C, stk. 3, 4. og 5. pkt., ophæves.

6. I § 9 C, stk. 9, 1. pkt., ændres »Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen« til: »Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Fjordforbindelsen Frederikssund«.

7. I § 9 C, stk. 9, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Fradraget for benyttelse af Fjordforbindelsen Frederikssund kan foretages med 12 kr. pr. passage ved benyttelse af bil.«

8. I § 9 C, stk. 9, 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »A/S Storebælt eller Øresundsbro Konsortiet« til: »A/S Storebælt, Øresundsbro Konsortiet eller Fjordforbindelsen Frederikssund«.

9. I § 9 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 9 C« til: »§ 9 C, stk. 1-8,«.

§ 2

I personskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1163 af 8. oktober 2015, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 191 af 27. februar 2017 og § 2 i lov nr. 724 af 8. juni 2018 og senest ved § 7 i lov nr. 84 af 30. januar 2019, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For indkomståret 2019 udgør procenten 12,13. For indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 12,14. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 12,15. For personer, der ikke har pligt til at betale indkomstskat efter § 8 c eller kommunal indkomstskat efter lov om kommunal indkomstskat, udgør procenten 4,13 for indkomståret 2019, for indkomstårene 2020 og 2021 udgør procenten 4,14, og for indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 4,15.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2019.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2019 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2019, der følger af denne lov.

Stk. 4. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2019, der foreligger pr. 1. maj 2021.

Givet på Amalienborg, den 26. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen