Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

§ 1

I bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område foretages følgende ændringer:

1. § 7 affattes således:

»§ 7. Når en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestart dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Følgende dokumentation anerkendes, jf. dog stk. 2:

1) Engelsk på B-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding, jf. dog stk. 4. Kravet kan også opfyldes med engelsk på A-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding.

2) TOEFL-test med et testresultat på mindst 83 eller IELTS-test med et testresultat på mindst 6,5.

3) En anden test, som institutionen anerkender, og som kompetencemæssigt svarer til nr. 1.

4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen, og som kompetencemæssigt svarer til nr. 1.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte krav om højere karakter eller testresultat. Skærpelser skal varsles med mindst 1 år.

Stk. 3. Institutionens hjemmeside skal indeholde oplysninger om anerkendte tests, gyldighedsperiode og eventuel særligt tilrettelagt prøve. Endvidere skal hjemmesiden oplyse om eventuelle skærpede karakterkrav og testresultat.

Stk. 4. Fra optagelsen i 2020 skal det opnåede vægtede gennemsnit i engelsk på B-niveau være mindst 3,0 uden oprunding.«

2. I § 12, stk. 1, udgår », og § 14«.

3. § 12, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Udvælgelseskriterierne kan omfatte faglige kriterier og relevant erfaring, herunder erhvervserfaring.«

4. § 14 ophæves.

5. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2019.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 19. marts 2019

Tommy Ahlers

/ Charlotte Løchte


Bilag 1

»Bilag 1

Kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af § 11, stk. 1, jf. stk. 2

Positivlisten

Byggeledelse (civilingeniør)
Byggeri (civilingeniør)
Datalogi
Digitale medieteknologier (civilingeniør)
Elektromekanisk systemdesign (civilingeniør)
Erhvervsøkonomi og matematik
Forsikringsmatematik
Fysioterapi (kandidat)
Informationsteknologi (civilingeniør)
Konstruktion og mekanik (civilingeniør)
Landinspektørvidenskab
Matematik
Matematik-økonomi
Medicin og teknologi (civilingeniør)
Mekanik (civilingeniør)
Revisorkandidat (cand.merc.aud.)
Software (civilingeniør)
Statistik
Sygepleje (kandidat)

«