Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 902 af 27. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 19 indsættes i kapitel 4:

»§ 19 a. Universitetet fastsætter adgangskrav til tilvalg og kombinationsfag i studieordningen.

Stk. 2. Ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister fastsættes af universitetet. Informationen skal fremgå af universitetets hjemmeside.«

2. I § 33, stk. 2, indsættes som nr. 14:

»14) Eventuelle adgangskrav til tilvalg og kombinationsfag, jf. § 19 a.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2019.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 19. marts 2019

Tommy Ahlers

/ Charlotte Løchte