Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Grafisk Uddannelsesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområde: Varetagelse af teknisk grafiske arbejdsopgaver og arbejdsfunktioner og workflow inden for tryk, print og færdiggørelse.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet grafisk tekniker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 4 år inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 3 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst fire skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 2 år og 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst tre skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Kommunikation og informationsteknologiske værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og præsentation.

2) Udstyr, værktøjer og teknologier inden for trykt og digital produktion.

3) Gængse materialer og hjælpemidler i trykt og digital produktion.

4) Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk produktion.

5) Arbejdsmiljø inden for personlig sikkerhed, ergonomi og arbejdets tilrettelæggelse.

6) Arbejdsmarkedet og dets forskellige virksomhedstyper, herunder viden om relationer og samarbejdsformer.

7) Trykt og digital produktion og workflow samt kvalitetsparametre, bl.a. med henblik på kvalitetskontrol af eget arbejde.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Kommunikation og anvendelse af gængse informationsteknologiske værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og præsentation.

2) Fremstilling af trykte og digitale produkter ved hjælp af grafisk udstyr og teknologi.

3) Anvendelse af relevante materialer, værktøjer og udstyr til fremstilling af trykte og digitale produkter.

4) Anvendelse af fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, begreber og termer inden for grafisk produktion.

5) Orientering i vejledninger, dokumentation og manualer på engelsk.

6) Udførelse af arbejde hensigtsmæssigt under hensyntagen til arbejdsmiljøet og den personlige sikkerhed.

7) Modtagelse af faglig vejledning og medvirken til løsning af en faglig problemstilling.

8) Simpel kvalitetskontrol af eget arbejde.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende tryktekniske metoder og deres anvendelse i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende tryktekniske metoder i forhold til parametre som arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige sammenhænge,

5) foreslå ændringer til brug af udstyr, værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

6) anvende faglige udtryk og begreber,

7) analysere, beskrive og kommunikere forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

8) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser,

9) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

10) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

11) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning,

12) udarbejde almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, udføre egenkontrol o.l.,

13) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

14) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater og

15) samarbejde med andre om løsning af opgaver.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på F-niveau, bestået.

3) Engelsk på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til “Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan planlægge, udføre og kontrollere trykt og digital produktion på baggrund af viden om grafisk produktion og workflow.

2) Eleven kan anvende værktøj og betjene forskellige typer af udstyr til fremstilling af trykte og digitale produkter.

3) Eleven kan foretage bevidste valg af udstyr og materialer samt håndtere materialer og hjælpemidler ansvarligt og bevidst i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø.

4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og dens muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i forhold til informationssøgning, datahåndtering og dokumentformater.

5) Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til varetagelse og rådgivning om et rationelt produktionsforløb, herunder udføre kvalitetskontrol og relevant kvalitetsstyring i forbindelse med trykt og digital produktion.

6) Eleven kan vurdere og dokumentere faglige problemstillinger inden for trykt og digital produktion og workflow.

7) Eleven kan indgå i et samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør samtidig en svendeprøve.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en projektopgave og elevens portfolio. Prøven afvikles i dialog mellem eksaminator og den enkelte elev. Prøven varer 60 minutter inklusive votering. Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve giver eksaminator og de to censorer samlet en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af elevens præsentation af projektopgaven og portfolio og eksaminationen som helhed.

Stk. 3. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Projektopgaven løses alene og inden for en varighed af 7 arbejdsdage. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen.

Stk. 6. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 355 af 26. april 2018 om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 10. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Lars Held


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Skolen foretager en individuel vurdering af elevens kompetencer på baggrund af dokumentation fra eleven samt en test og vurdering af elevens praktiske og teoretiske kompetencer målt i forhold til uddannelsens kernefagligheder og samlede faglærte kompetence.
Den relevante erhvervserfaring skal være opnået inden for de seneste 3 år og inden for det arbejdsområde, der vil være typisk for praktikuddannelsen, jf. uddannelsesordningen for uddannelsen.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for alle (skoleuger)
Afkortning for alle (praktik mdr.)
Erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, der jf. praktikmålene vil være typisk for praktikuddannelsen (praktikmålene fremgår af skema 1 i uddannelsesordningen)
Mindst 12 måneders erfaring inden for de seneste 3 år
3
6
Erhvervserfaring som industritekniker, procesoperatør eller elektriker
Mindst 24 måneders erfaring inden for de seneste 3 år
2
0

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning for alle (skoleuger)
Afkortning for alle (praktik mdr.)
Skiltetekniker
Skiltetekniker
1470
3
3
Mediegrafiker
Mediegrafiker
1525
3
3
AMU kurser med en samlet varighed på 10 uger eller mere
Kurser inden for FKB 2282 Produktion af kommunikations og medieprodukter med relevans for uddannelsens fagmål
 
2
0

Der kan maksimalt opnås en samlet afkortning af uddannelsens skoleuger på 5 uger ved fastsættelse af den standardiserede afkortning på 10% og den regelbundne afkortning jf. skema 2 og 3. Praktikuddannelsen kan maksimalt afkortes 6 måneder ved fastsættelse af den regelbundne afkortning jf. skema 2 og 3.