Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af Budgetvejledning 2016

(Salg af fast ejendom, afholdelse af udgifter til it, nedskrivning af fordringer, tilskud til drift af øvrige selvejende institutioner, regler for indtægtsdækket virksomhed mv.)

§ 1. Budgetvejledning 2016, punkt 2.2.16, affattes således:

»2.2.16 Salg af fast ejendom mv.

2.2.16.1 Salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom skal ske ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S). Indskud i Statens Ejendomssalg A/S sker via et salg/overdragelse til Finansministeriet (som udgangspunkt til bogført værdi). Finansministeriet indskyder herefter ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S til apportindskudsværdien. Indskud kan ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis apportindskudsværdien for den enkelte ejendom er under 5 mio. kr.

Salg af fast ejendom skal ske ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S). Indskud i Statens Ejendomssalg A/S sker via et salg/overdragelse til Finansministeriet (som udgangspunkt til bogført værdi). Finansministeriet indskyder herefter ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S til apportindskudsværdien. Indskud kan ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis apportindskudsværdien for den enkelte ejendom er under 5 mio. kr.

Hvor vægtige grunde taler for, at en fast ejendom sælges uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S, skal dette godkendes af Finansministeriet samt forelægges Folketingets Finansudvalg. Ejendommen sælges i så fald som udgangspunkt efter offentligt udbud i overensstemmelse med cirkulære om salg af statens faste ejendomme. Forelæggelse for Finansudvalget kan udelades, hvis den forventede salgssum omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mio. kr., og handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen. For Bygningsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriet og Naturstyrelsen kan salg efter offentligt udbud ske uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis salget sker til højestbydende, salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 60 mio. kr., og handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen.

Salg af fast ejendom, der er beliggende på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, salg af landbrugsejendomme og -jorder, forsøgsejendomme, skov- og naturområder, ubebyggede arealer udenfor større byer, øvelsesterræner samt mindre bygninger med lave markedsværdier og uden udviklingsmuligheder, placeret på de pågældende arealer (f.eks. bunkere, skure, skovridderboliger mv.), kan ske ved indskud i Statens Ejendomssalg A/S, ved offentligt udbud i henhold til cirkulære om salg af statens faste ejendomme eller på anden vis, såfremt dette er mere fordelagtigt for staten. Salget kan f.eks. ske gennem en lokal ejendomsformidler, eller for så vidt angår landbrugsejendomme mv. gennem Landbrugsstyrelsen, jf. i øvrigt nedenfor om salg af landbrugsejendomme mv.

Alle salg uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S eller uden offentligt udbud skal godkendes af Finansministeriet samt forelægges Folketingets Finansudvalg. Sådanne salg kan dog ske uden godkendelse fra Finansministeriet og forelæggelse for Finansudvalget, hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 1 mio. kr., der ikke forefindes andre oplagte tilbudsgivere og handelsvilkårene er godkendt af Vurderingsstyrelsen. Krav om godkendelse fra Finansministeriet og forelæggelse for Finansudvalget gælder også i de tilfælde, hvor der f.eks. sker udstykning, udmatrikulering eller arealoverførsel, så de udstykkede dele hver især ikke opfylder betingelserne herfor, men hvor dette gælder for den samlede ejendom eller grund.

Tabel 1
Beløbsgrænser for forelæggelse for Finansudvalget
 
Mio. kr.
Bygningsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Forsvarsministeriet og Naturstyrelsen
Øvrige statslige institutioner
Indskud i Freja
5 mio. kr.
5 mio. kr.
Offentligt udbud
60 mio. kr.
5 mio. kr.
Salg på anden vis
1 mio. kr.
1 mio. kr.

For regler gældende for salg af fast ejendom fra statsfinansierede selvejende institutioner henvises til punkt 2.11.5.6 Ejendomskøb og -salg (under statsfinansieret selvejende institution).

2.2.16.2 Øvrige regler ved salg af fast ejendom

Indtægter og salgsudgifter

Indtægter ved ekspropriation af statslig ejendom kan modtages uden forelæggelse for Finansudvalget mod optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling. Tilsvarende gælder, hvor et salg træder i stedet for ekspropriation.

Salgsudgifter ved ejendomssalg kan optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Efter fradrag af direkte salgsudgifter og efter nulstilling af ejendommens bogførte værdi tilgår nettoindtægter vedrørende ejendomssalg statskassen. Dispositioner, der medfører en mindre salgsindtægt end forudsat ved bevillingen, kan kun gennemføres i det omfang, det ved bevillingen er forudsat, at dele af salgsindtægten er anslået.

Finansministeren kan i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Salg af landbrugsejendomme mv.

Lov om landbrugsejendomme indeholder særlige regler for erhvervelse af og omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme. Ved salg af landbrugsjorder, herunder arealer, der kan anvendes til græsning mv., der er beliggende i landzone, jf. lov om planlægning, og som ikke i forvejen er undergivet landbrugspligt, skal det fremgå af salgsbetingelserne, at arealerne skal afhændes efter reglerne i lov om landbrugsejendomme mv. Der er fastsat nærmere regler herom i cirkulære om salg af statens faste ejendomme. Hvor der ikke på det pågældende ministerområde er erfaring inden for køb og salg af landbrugsejendomme, søges rådgivning hos Landbrugsstyrelsen.

Salg til en statsinstitution

Ved salg af fast ejendom fra en statsinstitution til en anden statsinstitution, skal salget som udgangspunkt ske til den bogførte værdi. Salg fra en statsinstitution til en anden statsinstitution forelægges for Finansudvalget, såfremt salget sker til en anden værdi end den bogførte værdi, og salget ikke sker som led i indskud i Statens Ejendomssalg A/S.

Salg til en kommune eller en region

Ved salg af en ejendom til en kommune, en region, eller en institution omfattet af bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, indsættes i salgsaftalen en gevinstklausul om, at staten modtager halvdelen af differencen mellem den nuværende salgspris og en evt. højere videresalgspris, såfremt ejendommen videresælges helt eller delvist inden 10 år fra den aftalte overtagelsesdato for en højere pris end den kontante salgspris. Gevinstklausulen skal tinglyses.

Vederlagsfri overdragelse

Ved vederlagsfri overdragelse af en ejendom, skal det i overdragelsesaftalen fastsættes, at staten skal tilbydes at overtage ejendommen på samme vilkår som den er overdraget, når modtageren ikke længere vil gøre brug af ejendommen. Vilkårene for handlen skal tinglyses.

Ubenyttede ejendomme

Statsinstitutioner, som ikke anvender eller forventer ikke at anvende en ejendom til formål, som det påhviler den pågældende institution at varetage, skal på et så tidligt tidspunkt som muligt indberette dette til Bygningsstyrelsen og overveje salg.

Statsstøtte

Det skal sikres, at salg af en fast ejendom ikke indebærer statsstøtte, jf. Europa-Kommissionens meddelelse om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygninger (EFT C 209 af 10.7.1997).

§ 2. Budgetvejledning 2016, punkt 2.7.4.2, affattes således:

»2.7.4.2 Ejendomskøb og -salg

Bygningsstyrelsens ejendomskøb forelægges for Finansudvalget, hvis købssummen udgør 100 mio. kr. eller derover. For salg af fast ejendom gælder nærmere regler jf. punkt 2.2.16 Salg af fast ejendom mv.

Udgifterne til ejendomskøb kan finansieres ved den statslige likviditetsordning. Bygningsstyrelsen har ikke adgang til at foretage ny ekstern belåning af ejendommene.«

§ 3. Budgetvejledning 2016, punkt 2.2.18, affattes således:

»2.2.18 It

Der gælder særlige regler for afholdelse af udgifter i staten til it-projekter, it-anskaffelser og drift og vedligehold af it-systemer, jf. nedenfor.

2.2.18.1 It-projekter

It-projekter er investeringsprojekter, der omfatter nyudvikling eller væsentlig tilpasning af standard it-løsninger eller omfatter væsentlig tilpasning af allerede eksisterende it-løsninger. En reinvestering i en it-løsning udgør et it-projekt, såfremt reinvesteringen er forbundet med et væsentligt omfang af nyudvikling.

It-projekter kan gennemføres på en driftsbevilling eller en bevilling af typen statsvirksomhed. Der henvises til punkt 2.11.5.5 It-projekter vedrørende gennemførelse af it-projekter i statsfinansierede selvejende institutioner.

Ved gennemførelse af it-projekter følges statens it-projektmodel, som omfatter hele projektforløbet fra idé til realisering af de forventede gevinster. Der henvises til Vejledning til statens it-projektmodel, som er optaget i ØAV.

Ved opgørelsen af et projekts samlede udgifter skal medregnes udgifter til analyse, anskaffelse og gennemførelse, herunder udgifter til leverandører og rådgivere samt internt medgåede lønudgifter. Der medregnes alle udgifter frem til projektorganisationen nedlægges. Hvis et selvstændigt aktiv idriftsættes inden nedlæggelse af projektorganisationen, medregnes de efterfølgende driftsomkostninger dog ikke i de samlede projektudgifter. Renteudgifter indgår heller ikke i opgørelsen af projektets samlede udgifter.

2.2.18.1.1 Forelæggelse for Statens It-råd

For it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter udgør 10 mio. kr. eller derover, skal en række obligatoriske dokumenter indsendes til Statens It-råd med henblik på risikovurdering. Statens It-råds behandling af it-projekter er beskrevet i Cirkulære om Statens It-råd og i It-projekter: Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd.

It-projekter, hvis udgifter initialt vurderes at udgøre mindre end 10 mio. kr., men som senere udvikler sig til at udgøre 10 mio. kr. eller derover, skal ligeledes indsendes til Statens It-råd.

2.2.18.1.2 Forelæggelse for Finansudvalget

It-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter udgør 60 mio. kr. eller derover, skal i tillæg til behandlingen i henhold til punkt 2.2.18.1 forelægges Finansudvalget, inden et udbud offentliggøres. Der kan afholdes udgifter til idéfase, analysefase, kravspecifikation og forberedelse af udbud mv. forud for forelæggelse for Finansudvalget. Der henvises til Retningslinjer for udformning af it-aktstykker.

Såfremt projektudgifterne til flere indbyrdes afhængige it-projekter, herunder i et program, samlet overstiger 60 mio. kr. skal disse forelægges Finansudvalget. Tilsvarende gælder, såfremt et it-projekts ibrugtagning i øvrigt er afhængig af en samtidig eller senere gennemførsel af et eller flere andre it-projekter. Forelæggelsen sker så vidt muligt sammen med øvrige it-projekter, der gennemføres samtidig.

Hvis et igangværende it-projekts udgifter forventes at overstige 60 mio. kr., skal projektet forelægges Finansudvalget.

Som led i forelæggelsen for Finansudvalget fastlægges en tidsplan for efterfølgende orienterende aktstykker. Finansudvalget skal som minimum orienteres på følgende tidspunkter:

Orientering om resultatet af det gennemførte udbud mv. samt projektstatus i øvrigt.

Orientering i forbindelse med nedlukning af projektorganisationen om den afsluttede implementering samt projektstatus i øvrigt.

Orientering om projektets drift og gevinstrealisering ca. ét år efter nedlukning af projektorganisationen.

Væsentlige ændringer undervejs i projektet forelægges Finansudvalget. Ændringer i de samlede udgifter med 10 pct. eller derover er altid væsentlige ændringer. Forsinkelser af projektets idriftsættelse, som har væsentlig betydning for opfyldelsen af projektets formål, eller for overholdelse af lovbestemte frister er altid væsentlige ændringer.

Forelæggelse af væsentlige ændringer skal ske senest 3 måneder efter, at myndigheden blev bekendt med, at der er forekommet en væsentlig ændring.

Ved alle væsentlige ændringer i it-projekter, der tidligere har været forelagt Finansudvalget, udarbejder Statens It-råd en vurdering af projektets status og fremdrift, som vedlægges i forbindelse med forelæggelse af et opfølgende aktstykke for Finansudvalget.

2.2.18.2 It-anskaffelser

Hvis de samlede udgifter til anskaffelse af en standard it-løsning beløber sig til 60 mio.kr. eller derover, skal anskaffelsen indsendes til risikovurdering hos Statens It-råd. Der henvises til It-projekter: Vejledning til risikovurdering og rådgivning ved Statens It-råd.

2.2.18.3 It-systemer

Myndigheder, der afholder udgifter til it-drift og it-vedligehold skal efterleve modellen for porteføljestyring af statslige it-systemer, udarbejde en it-handlingsplan samt medvirke i Statens It-råds review af it-handlingsplanen, såfremt et eller begge af følgende kriterier er gældende for myndigheden:

1) myndighedens årlige it-omkostninger er 30 mio. kr. eller derover.

2) myndigheden har et eller flere samfundskritiske it-systemer i sin it-systemportefølje.

Digitaliseringsstyrelsen kan efter en konkret vurdering afgøre, om en myndighed skal omfattes af kravene, uanset om ovenstående kriterier er opfyldt.

For opgørelse af årlige it-omkostninger samt definition af samfundskritiske it-systemer henvises til Vejledning til model for porteføljestyring af statslige it-systemer, som er optaget i ØAV.

It-systemporteføljen omfatter alle de it-systemer, som myndigheden er it-systemejer for, og som er taget helt eller delvist i brug. Dette gælder også it-systemer, hvor myndigheden har it-systemejerskabet, men hvor it-systemet forvaltes af en ekstern part.

Ved udarbejdelsen af it-systemporteføljeoverblikket og it-handlingsplanen skal myndigheden udfylde det obligatoriske datagrundlag til kortlægning samt skabelonen til it-handlingsplanen.

Ministeriet skal på Statens It-råds anmodning indsende Notat om styring af it på tværs af ministerområdet sammen med ministerområdets samlede it-handlingsplaner og obligatoriske datagrundlag til Statens It-råd med henblik på review. Der henvises til Cirkulære om Statens It-råd og It-systemportefølje: Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd.«

§ 4. Budgetvejledning 2016, punkt 2.11.5.5, affattes således:

»2.11.5.5 It-projekter

En statsfinansieret selvejende institution kan iværksætte it-projekter, jf. punkt 2.2.18.1 It-projekter, hvis den samlede budgetterede udgift til anskaffelse og udvikling, inkl. internt ressourceforbrug, udgør under 60 mio. kr.

Iværksættelse af it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter udgør 60 mio. kr. eller derover, forudsætter anvendelse af statens it-projektmodel jf. punkt 2.2.18.1.

Iværksættelse af it-projekter, hvor de samlede budgetterede udgifter udgør 60 mio. kr. eller derover, forudsætter herudover høring i Statens It-råd, jf. proceduren beskrevet i punkt 2.2.18.1.1, og forelæggelse for Finansudvalget, jf. punkt 2.2.18.1.2.

Hvis et igangværende it-projekt overskrider grænsen på 60 mio. kr., skal projektet behandles i Statens It-råd og forelægges Finansudvalget, inden det føres videre. Forelæggelse skal ske snarest og senest 3 måneder efter, at institutionen blev bekendt med, at der vil ske en overskridelse.

For it-projekter med samlede udgifter på 60 mio. kr. eller derover indsendes hvert halve år en statusrapport til Statens It-råd, baseret på de seneste oplysninger om projektet, som er myndigheden bekendt. Når projektet afsluttes indmeldes det til Statens It-råd. I en periode på et år efter projektafslutning afrapportereres projektets gevinstrealisering ligeledes til Statens It-råd. Statens It-råd fastlægger, hvilke data statusrapporteringen indeholder, og fristerne for afrapportering.«

§ 5. Budgetvejledning 2016, punkt 2.4.6, affattes således:

»2.4.6 Nedskrivning af fordringer

Restancer inddrives af Gældsstyrelsen som restanceinddrivelsesmyndighed, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Fordringer overgivet til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden skal nedskrives på baggrund af restanceinddrivelsesmyndighedens oplysninger om, hvor sandsynligt det er, at fordringer kan opkræves.

Restanceinddrivelsesmyndigheden fremsender oplysninger herom til fordringshaver umiddelbart i forlængelse af, at fordringer er modtaget til inddrivelse. Herudover skal restanceinddrivelsesmyndigheden minimum en gang om året fremsende oplysninger om sandsynligheden for opkrævning af offentlige restancer til fordringshaverne.

Når restanceinddrivelsesmyndigheden meddeler, at inddrivelse er ophørt, skal fordringer nedskrives fuldt ud.

For fordringer, som ikke overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, skal udgiften til nedskrivning afholdes, når inddrivelse af kravet vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller er konstateret udelukket, f.eks. på baggrund af et konkursdekret.

Øvrige fordringer kan nedskrives, når der er indikationer på, at fordringshaver ikke vil modtage det fulde skyldige beløb.

Er der tale om væsentlige merudgifter, skal Finansministeriet orienteres på det tidligst mulige tidspunkt med forslag til finansiering, jf. punkt 3.1.1.1. Særligt om bevillinger under delloftet for driftsudgifter.«

§ 6. Budgetvejledning 2016, punkt 2.4.9, 4. afsnit, 1. punktum, affattes således:

»Hvis tilskuddet udgør 5 mio. kr. eller derover og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal der stilles følgende krav:«

§ 7. Budgetvejledning 2016, punkt 2.7.5 ophæves.

§ 8. Cirkulæret træder i kraft den 20. marts 2019.

Finansministeriet, den 18. marts 2019

Kristian Jensen

/ Mogens Pedersen