Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32014R0508
 
32015R0288
 
32015R0531
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier, forpligtelser og betingelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Force majeure
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 983 af 28. juni 2018 om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Fiskeristyrelsen kan give tilsagn om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, hvor formålet er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster. Fiskeristyrelsen giver tilsagn om tilskud til følgende projekttyper:

1) Forundersøgelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering.

2) Gennemførelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til den projektansvarlige kommune.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Administrative, finansielle og operationelle kapacitet: En samlet vurdering af tilsagnshavers kapacitet på ansøgningstidspunktet. Med administrativ og operationel kapacitet menes, at ansøger på ansøgningstidspunktet råder over de nødvendige medarbejdere, faglige kompetencer og kvalifikationer samt det administrative set up til at kunne realisere det foreslåede projekt. Med finansiel kapacitet forstås, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet har de nødvendige finansieringskilder til at kunne realisere det foreslåede projekt.

2) Bruttosubventionsækvivalent: Den økonomiske værdi af støtten på ansøgningstidspunktet, før der er betalt skat, såfremt støtten gives i form af andet end direkte støtte.

3) Detailprojekt: Med detailprojekt forstås en detaljeret beskrivelse af anlægsarbejde om et udbudsmateriale, som kan danne grundlag for tilbudsgivning fra entreprenører.

4) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster/elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

5) Forundersøgelse: En undersøgelse, der gennemføres forud for gennemførelse af vandløbsrestaurering, og som muliggør en vurdering af, om et projekt kan gennemføres. Forundersøgelsen skal beskrive projektet, og hvordan projektet kan bidrage til at fremme formålet med denne ordning. Forundersøgelsen omfatter undersøgelse af de anlægstekniske muligheder for gennemførelsen af projektet, projektets konsekvenser, herunder for de biologiske forhold i og omkring vandløbet, konsekvenser for berørte lodsejere, projektets udgifter samt en beskrivelse af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der er nødvendige for gennemførelsen af vandløbsrestaureringen.

6) Kriteriebekendtgørelsen: Den på ansøgningstidspunktet gældende bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

7) Projektansvarlig kommune: Den kommune, hvori vandløbsrestaureringen skal gennemføres, eller en anden kommune, der efter aftale påtager sig forpligtelsen til at udføre projektet. I de tilfælde, hvor et projekt omfatter vandløbsrestaurering i flere kommuner, vælges én kommune som projektansvarlig og ansøger blandt de kommuner, som er omfattet af projektet.

8) Rimelige udgifter: Det der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

9) Sikker digital post: Ved sikker digital post forstås sikker digital kommunikation til og fra Fiskeristyrelsen via f.eks. e-Boks, borger.dk, virk.dk, tunnelløsning eller sikker mail.

10) Udbudsloven og tilbudsloven: De på ansøgningstidspunktet gældende udbudsregler. Ved udbudsloven forstås udbudsloven. Ved tilbudsloven forstås lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.

11) Vandløbsrestaurering: Foranstaltninger til genopretning af vandløb, som fremgår af kriteriebekendtgørelsen.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 4. Al skriftlig kommunikation med Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal se via sikker digital post.

Kontrol

§ 5. Fiskeristyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Fiskeristyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal i 2019 være modtaget i perioderne 18. marts til 1. maj eller 15. august til 1. oktober, og i 2020 i perioderne 16. marts til 1. maj eller 17. august til 1. oktober.

Stk. 4. Det er muligt at søge om tilskud til én projekttype, jf. § 1, pr. ansøgning.

Stk. 5. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet,

2) en tro- og love erklæring på, at ansøger og projektdeltagere ikke har begået svig i forbindelse med EFF eller EHFF, som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014/EU,

3) eventuelle forundersøgelsesrapporter, hvis der søges om tilsagn om tilskud til gennemførelse af et projekt,

4) indtegning i form af georefereret shape-fil (i ESRI shape-fil-format) og billede-fil (med læsbart baggrundskortmed synlige målestoksforhold og med læsbar nærliggende markblok eller matrikel) af hvilken vandløbsforekomst, der restaureres, eller hvilken punktbaseret restaurering uden for vandløbsforekomsten, der gennemføres, jf. kriteriebekendtgørelsen,

5) oplysninger om, hvorvidt projektet er omfattet af udbudsloven eller tilbudsloven, og

6) to direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr.

Stk. 6. Fiskeristyrelsen kan, på baggrund af en konkret vurdering, dispensere fra stk. 5, nr. 6, hvis der alene findes én leverandør. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis:

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, jf. straffelovens §§ 279, 289 og 289 a,

2) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 3, nr. 8,

3) de bevillingsmæssige rammer er opbrugt,

4) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 5, ikke er afgivet,

5) det ansøgte projekt eller investering ikke er tilstrækkeligt omkostningseffektivt set i forhold til projektets samlede udgifter, jf. kriteriebekendtgørelsen,

6) det ansøgte projekt eller investering ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen efter kriteriebekendtgørelsen,

7) Miljøstyrelsen ikke har indstillet projektet til tilsagn, jf. § 8, stk. 1,

8) projektet, jf. § 8, stk. 2, ikke er tilskudsberettiget,

9) støttemodtageren ikke har administrativ, operationel og finansiel kapacitet til at opfylde kriterierne for tilskudsbetingelse, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, eller

10) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 13 eller 14.

Afgørelse på baggrund af prioritering og indstilling

§ 8. Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud på grundlag af indstilling fra Miljøstyrelsen, der vurderer, om ansøgningerne opfylder kriterierne i kriteriebekendtgørelsen.

Stk. 2. Projekterne, jf. denne bekendtgørelses § 1, skal opfylde de kriterier, der fremgår af kriteriebekendtgørelsen.

Stk. 3. Indeholder forundersøgelsen et detailprojekt, er detailprojektet kun tilskudsberettiget, hvis forundersøgelsen viser, at gennemførelsesprojektet er omkostningseffektivt, og at det lever op til kriterierne beskrevet i kriteriebekendtgørelsen. Ansøger kan vælge at gennemføre detailprojektet i forbindelse med gennemførelsesprojektet, og modtage tilskud hertil, forudsat at det lever op til kriterierne beskrevet i kriteriebekendtgørelsen.

Stk. 4. Ansøgningerne prioriteres i henhold til kriteriebekendtgørelsen. Prioritering sker inden for hver projekttype, jf. denne bekendtgørelses § 1.

Stk. 5. Hvis den økonomiske ramme ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger, gives tilsagn om tilskud til projekterne i den prioriterede rækkefølge.

Kapitel 4

Kriterier, forpligtelser og betingelser

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af, at:

1) ansøger på ansøgningstidspunktet har administrativ, operationel og finansiel kapacitet til at gennemføre projektet, jf. artikel 125, stk. 3, litra d, i forordningen nr. 1303/2013/EU,

2) projektet ikke påbegyndes, før ansøger har modtaget igangsætningstilladelse fra Fiskeristyrelsen, dog således at de for projektet nødvendige tilladelser kan indhentes inden igangsætningstilladelsen,

3) tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres,

4) tilsagnshaver indsender to direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr.,

5) tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, inden anmodning om udbetaling indsendes, og

6) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområderne og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

Stk. 2. For tilsagn om tilskud til gennemførelse af et projekt er tilsagn endvidere betinget af, at tilsagnshaver sikrer, at den, Fiskeristyrelsen bemyndiger hertil, har adgang til at foretage målinger i projektet.

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til, at:

1) afgive de oplysninger, som Fiskeristyrelsen beder om, i indtil to år efter, at projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 111, i forordning nr. 508/2014/EU, og

2) gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet.

Andre forpligtelser

§ 11. Tilsagnshaver er endvidere forpligtet til, at:

1) afslutte projektet senest 1 år fra datoen for tilsagn for forundersøgelser, og senest 3 år fra datoen for tilsagn for gennemførelser, jf. § 6, stk. 2, jf. dog § 16,

2) have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet, jf. artikel 125, stk. 4, litra b, i forordning nr. 1303/2013/EU,

3) holde dokumentation for, at udbudsloven eller tilbudsloven er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler,

4) holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud, jf. artikel 140, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU, og

5) sørge for, at projektet opretholdes og ikke ændres væsentligt i 5 år fra datoen for slutudbetaling.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal informere om den offentlige medfinansiering af projektet, og styrelsen kan offentliggøre resultaterne af de projekter, som modtager tilsagn.

Generelle betingelser

§ 12. Tilsagn om tilskud er endvidere betinget af, at tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning rettidigt til Fiskeristyrelsen, jf. § 18, stk. 1 og 4.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 13. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte følgende:

1) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

2) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 4.

3) Udgifter til information og møder.

4) Udgifter til konsulenter, dog til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen. Deltagende kommuner, som ikke er den projektansvarlige kommune, skal medtage deres udgifter til personaleløn, overhead og rejseudgifter som udgifter til konsulenter.

5) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materialer, såfremt det er som led i restaureringsarbejdet ved vandløbet. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 2. Til gennemførelse af vandløbsrestaurering kan de tilskudsberettigede udgifter, foruden de i stk. 1, nævnte, omfatte følgende:

1) Udgifter til anlægsarbejde, herunder køb af nye materialer og til nødvendig transport af disse materialer.

2) Udgifter til undersøgelser.

Stk. 3. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 4. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige myndigheder, offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen kan godkende andre projektudgifter end de i stk. 1 og 2 anførte, som tilskudsberettigede, forudsat Fiskeristyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet.

Stk. 6. Fiskeristyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud.

Ikke-tilskudsberettigede udgifter

§ 14. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Advokat- og revisionsudgifter.

2) Almindelige driftsudgifter.

3) Finansierings- og pengeinstitutudgifter, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013/EU.

4) Køb med ejendomsforbehold.

5) Renter af gæld.

6) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013/EU.

7) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

8) Udgifter til bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte- og driftsregnskab.

9) Udgifter til køb af brugt udstyr og materialer.

10) Udgifter til køb af grunde og bygninger og udgifter forbundet hermed.

11) Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport.

12) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013/EU.

13) Udgifter til opførelse og ombygning af bygninger.

14) Udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed.

15) Udgifter til projekter, der kun omfatter forskningsaktiviteter.

16) Udgifter til reparation af udstyr.

17) Udgifter til simple genanskaffelser.

18) Udgifter til udarbejdelse af ansøgning om tilsagn om tilskud.

19) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

20) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

21) Udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver.

22) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, som ikke er tilsagnshaver i relation til udgiften.

23) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

24) Udgifter, som tilsagnshaver ikke har betalt, inden tilsagnshaver sender ansøgning om udbetaling af tilskud, jf. § 18.

25) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden Fiskeristyrelsen har givet tilsagn om tilskud eller givet tilladelse til at igangsætte projektet.

26) Værdien af eget arbejde og udgifter til tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer.

Stk. 2. For projekter efter § 1, nr. 2, kan de tilskudsberettigede projektudgifter endvidere ikke omfatte følgende:

1) Udgifter til direkte udsætning af levende akvatiske organismer.

2) Udgifter vedrørende aktiviteter, som ejer eller forpagter af vandløbet eller tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

3) Udgifter, hvortil der ydes offentligt tilskud eller tilskud i medfør af anden lovgivning, herunder tilskud ydet af Fiskeristyrelsen til investering i akvakultur eller andre ordninger.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 15. Fiskeristyrelsen kan give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet består af 75 pct. midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 25 pct. nationale midler.

Stk. 2. For projekter, der ikke kun modtager direkte støtte, må støttebeløbets bruttosubventionsækvivalent ikke overstiger den maksimale støtteintensitet for offentlig støtte, der er fastsat i artikel 95 i forordning nr. 508/2014/EU og de gennemførelsesakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte forordnings artikel 95, stk. 5.

Kapitel 7

Ændring af projektet, overdragelse af tilsagn og forlængelse af projektperioden

§ 16. Ændring af et projekt kan godkendes af Fiskeristyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. I forbindelse med en ansøgning om projektændring vedrørende forhold omfattet af kriteriebekendtgørelsen anmoder Fiskeristyrelsen Miljøstyrelsen om en indstilling for behandling af ansøgningen. Godkendelse af ændring af et projekt skal meddeles af Fiskeristyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Fiskeristyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Ansøgning om ændring af et projekt kan kun godkendes, hvis ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form fortsat overholder kriterierne i kriteriebekendtgørelsen.

Stk. 5. Budgetændringer på under 10 pct., af de enkelte omkostningsarter kan ske uden Fiskeristyrelsens godkendelse.

§ 17. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser i tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning om projektoverdragelse skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 18. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal vedlægges følgende:

1) alle udgiftsbilag,

2) de eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder,

3) dokumentation for betaling af udgifterne,

4) dokumentation for eventuelle afholdte udbud,

5) dokumentation for eventuelle offentlige tilskud,

6) en kontospecifikation fra regnskabssystemet for de projektrelaterede omkostninger,

7) en udtalelse fra Miljøstyrelsen om, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet,

8) for projekter om forundersøgelser: En underskrevet forundersøgelsesrapport,

9) for projekter om gennemførelse: En redegørelse for den forventede effekt af indsatsen, og

10) udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

Stk. 2. For projekter omfattet af § 1, nr. 2, kan tilskud blive udbetalt i én rate og én slutudbetaling. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Inden slutudbetaling kan ske, er det en betingelse, at Fiskeristyrelsen har godkendt slutrapporten, jf. § 12.

Stk. 4. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt inden udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 2.

§ 19. Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 20. Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis:

1) et eller flere kriterier for tilskudsberettigelse i § 9 ikke er opfyldt,

2) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 21,

3) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, jf. straffelovens §§ 279, 289 og 289 a, eller

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter kapitel 7 eller Hav- og Fiskerifondslovens § 8 og § 9, stk. 2.

Stk. 2. Har tilsagnshaver afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysning af betydning for sagens afgørelse, jf. stk. 1, nr. 3, udelukkes denne fra at søge om tilsagn om tilskud under denne ordning i det kalenderår, dette fastslås, samt i det efterfølgende kalenderår.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 21. Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af tilskud med en procentsats og tilbagebetaling af tilskud og eventuel bortfald af tilsagn ved overtrædelse af en forpligtelse, jf. § 10, ud fra en vurdering af art og betydning af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre 100 pct.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Fiskeristyrelsen vurdering lever op til formålet med ordningen, jf. § 1, og projektet ville være blevet indstillet, jf. § 8, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 3. For at fastlægge omfanget af en overtrædelse vurderer Fiskeristyrelsen, hvor stor en del af projektet er berørt af overtrædelsen. Der sker kun nedsættelse for den berørte del.

Stk. 4. Miljøstyrelsen foretager en faglig vurdering af overtrædelsen i forhold til formålet med ordningen.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af andre forpligtelser og generelle betingelser

§ 22. Fiskeristyrelsen nedsætter tilskuddet som følgende, hvis projektet afsluttes efter seneste dato for projektets afslutning, jf. § 11, stk. 1, nr. 1:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

§ 23. Fiskeristyrelsen nedsætter slutudbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling efter fristens udløb, jf. § 18, stk. 2, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af slutudbetalingen og eventuel bortfald af tilsagn.

§ 24. Ved manglende overholdelse af begge tidsfrister, jf. §§ 22 og 23, vil der ske nedsættelse eller bortfald for den tidsfrist, der er overskredet først.

§ 25. Fiskeristyrelsen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis reglerne i udbudsloven eller tilbudsloven ikke er overholdt.

§ 26. Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der konstateres manglende overholdelse af § 11, stk. 1, nr. 2. Beløbet, der kræves tilbagebetalt, udgør 1 pct., dog maksimalt 50.000 kr., af det udbetalte tilskud.

§ 27. Fiskeristyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis der konstateres manglende overholdelse af § 11, stk. 1, nr. 3 og 4. Beløbet, der kræves tilbagebetalt udgør 1 pct., dog maksimalt 50.000 kr., af det udbetalte tilskud.

§ 28. Fiskeristyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes, jf. § 11, stk. 1, nr. 5. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0-35 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i mere end 35 måneder, men mindre end 5 år, medfører det, at 20 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Kapitel 10

Force majeure

§ 29. Fiskeristyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og dermed ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud, jf. kapitel 9.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles Fiskeristyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentation.

Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 245 af 14. marts 2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen nævnt i stk. 2, finder fortsat anvendelse for ansøgninger om tilsagn, der er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1093 af 30. august 2018 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering finder fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, der er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet.

Fiskeristyrelsen, den 20. marts 2019

Nanna Møller

/ Oluf Engberg

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/508/EU om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 2328/2003/EF, 1198/2006/EF og 791/2007/EF samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1255/2011/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2017/1782/EU af 12. juni 2017, Kommissionens delegerede forordning 2015/531/EU af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 508/2014/EU for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet, EU-Tidende 2015, nr. L 86, side 1, Kommissionens delegerede forordning 2015/288/EU af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 508/2014/EU om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode, EU-Tidende 2015, nr. L 51, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2015/2252/EU af 30. september 2015, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 1083/2006/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1719/EU af 14. november 2018. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.