Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omsætningsgrænsen og bagatelgrænsen for butikker omfattet af § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v.

I medfør af § 5, stk. 8, 2. pkt., i lov nr. 606 af 24. juni 2005 om detailsalg fra butikker m.v. fastsættes:

§ 1. Omsætningsgrænsen i § 5, stk. 1, og bagatelgrænsen i § 5, stk. 4, i lov om detailsalg fra butikker m.v. udgør henholdsvis 34,6 mio. kr. inkl. moms og 14,9 mio. kr. inkl. moms.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 203 af 8. marts 2018 om omsætningsgrænsen og bagatelgrænsen for butikker omfattet af § 5 i lov om detailsalg fra butikker m.v. ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 27. marts 2019

Henning Steensig

/ Søren Corfixsen Whitt