Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 »Bilag 1       Naturområder i Ørestad, jf. § 16, stk. 2
Bilag 2 »Bilag 3         Kort over arealernes afgrænsning, jf. § 15 a
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

(Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 632 af 14. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 1566 af 18. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Københavns Kommune indskyder et areal beliggende nord for Vejlands Allé (campingarealet) i Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som forestår udvikling af arealet. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 3. Arealet får status af byzone. Eksisterende afgørelser om naturfredning efter naturbeskyttelsesloven gælder ikke for dette areal. Naturbeskyttelseslovens § 3 gælder ikke for dette areal. Arealet udgår af den grønne kile udlagt i landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Stk. 2. Københavns Kommune indskyder et areal beliggende på Selinevej Nord i Udviklingsselskabet By & Havn I/S, som forestår byudvikling af arealet. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 3. Arealet får status af byzone. Eksisterende afgørelser om naturfredning efter naturbeskyttelsesloven gælder ikke for dette areal. Arealet udgår af den grønne kile udlagt i landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelse af arealer syd for Selinevej Nord og eksisterende afgørelser om naturfredning efter naturbeskyttelsesloven for arealer, der omgrænser Selinevej Nord, er ikke til hinder for, at der ved udvidelse, forlængelse og lign. af eksisterende veje og stier i det strandbeskyttede henholdsvis fredede område etableres den fornødne vejadgang til betjening af området.

Stk. 3. Ørestad Fælled Kvarter, jf. bilag 1, må ikke bebygges, jf. i øvrigt § 16, stk. 2.

Stk. 4. Den eksisterende begrænsning på anvendelsen af Bellahøjmark til camping i højst 4 måneder om året i medfør af fredningen ophæves. Det tillades grundejeren at etablere pladser til telte, campingvogne og autocampere og at opføre hytter og nødvendige servicefaciliteter på op til samlet 4.000 etagemeter.

Stk. 5. Eksisterende afgørelser om fredning gælder ikke for arealet beliggende øst for Bådehavnsgade. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 3. På dette areal ophæves den fastlagte strandbeskyttelseslinje, jf. § 15 i naturbeskyttelsesloven.«

2. I § 16, stk. 1, udgår »alene«, og efter »planlægning« indsættes: », jf. dog stk. 2«.

3. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Naturbeskyttelseslovens kapitel 6 gælder for de på bilag 1 viste naturområder. Områderne må ikke bebygges, benyttes til anlæg eller gøres til genstand for andre indgreb bortset fra naturpleje og anlæg af stier, medmindre der er truffet afgørelse herom efter naturbeskyttelsesloven.«

4. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne lov.

5. Som bilag 3 indsættes bilag 2 til denne lov.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2019.

Givet på Amalienborg, den 26. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen


Bilag 1

»Bilag 1       Naturområder i Ørestad, jf. § 16, stk. 2

.«


Bilag 2

»Bilag 3         Kort over arealernes afgrænsning, jf. § 15 a

Vejlands alle

Selinevej

Bådehavnsgade

Alle koordinater er angivet efter UTM/ETRS89 og vises med punktnummer og i E-meter og N-meter.

1 Areal nord for Vejlands Allé

Koordinater til: »Areal, som Københavns Kommune indskyder i Udviklingsselskabet By & Havn I/S«

A: 724676.9300; 6171981.6283

B: 724693.1080; 6172328.4710

C: 724710.1785; 6172350.2221

D: 724747.1950; 6172382.9204

E: 724791.8970; 6172426.6280

F: 724796.3730; 6172427.4230

G: 725106.5398; 6172427.7142

Æ: 725052.4037; 6172125.0435

Z: 725054.0192; 6172123.4280

T: 725030.0970; 6171983.9850

U: 725023.7021; 6171982.8441

V: 725014.1160; 6171980.0430

W: 724977.0340; 6171973.4050

Koordinater til: »Fredede områder, der affredes«

A1: 724675.415; 6171949.148

A: 724676.9300; 6171981.6283

B: 724693.1080; 6172328.4710

C: 724710.1785; 6172350.2221

D: 724747.1950; 6172382.9204

E: 724791.8970; 6172426.6280

F: 724796.3730; 6172427.4230

G: 725106.5398; 6172427.7142

Æ: 725052.4037; 6172125.0435

Z: 725054.0192; 6172123.4280

U: 725023.7021; 6171982.8441

Y: 725012.5054; 6171941.0038

A7: 725000.286; 6171944.290

A6: 724955.679; 6171945.587

A5: 724939.709; 6171941.416

A4: 724906.290; 6171942.414

A3: 724838.501; 6171944.342

A2: 724817.536; 6171944.883

Koordinater til: »Areal, der udgår som naturområde i Ørestad«

Y2: 725022.620; 6171940.590

T: 725030.0970; 6171983.9850

Z: 725054.0192; 6172123.4280

Æ: 725052.4037; 6172125.0435

G: 725106.5398; 6172427.7142

H: 725133.0600; 6172427.7391

I: 725107.5505; 6172248.5017

J: 725111.8212; 6172214.9769

K: 725108.0662; 6172191.9082

L: 725091.4481; 6172135.4038

M: 725084.3966; 6172112.5590

N: 725086.0066; 6172081.2998

O: 725083.9586; 6172068.0184

X: 725061.4677; 6171939.6459

Koordinater til: »Areal, der ikke indgår i det fredede område«

Y: 725012.5054; 6171941.0038

U: 725023.7021; 6171982.8441

Æ: 725052.4037; 6172125.0435

Z: 725054.0192; 6172123.4280

T: 725030.0970; 6171983.9850

Y2: 725022.620; 6171940.590

2 Areal på Selinevej Nord

Koordinater til: »Areal, som Københavns Kommune indskyder i Udviklingsselskabet By & Havn I/S«

1: 723451.444; 6171664.614

2: 723454.003; 6171661.178

3: 723456.827; 6171663.346

4: 723459.568; 6171662.820

5: 723464.661; 6171667.810

6: 723471.743; 6171658.292

7: 723474.959; 6171656.732

8: 723471.242; 6171649.074

9: 723472.420; 6171647.615

10: 723468.411; 6171643.446

11: 723470.846; 6171640.211

12: 723474.838; 6171644.339

13: 723475.158; 6171644.036

14: 723482.458; 6171644.470

15: 723519.352; 6171597.120

16: 723527.532; 6171591.697

17: 723608.629; 6171485.936

18: 723627.135; 6171505.927

19: 723659.048; 6171544.625

20: 723680.228; 6171582.510

21: 723692.487; 6171628.384

22: 723693.296; 6171679.339

23: 723681.412; 6171726.702

24: 723659.320; 6171767.026

25: 723622.630; 6171805.594

26: 723605.825; 6171816.665

29: 723590.212; 6171826.951

28: 723563.987; 6171798.917

27: 723573.546; 6171790.536

Koordinater til: »Fredede områder, der affredes«

A: 723451.444; 6171664.614

B: 723454.003; 6171661.178

C: 723468.411; 6171643.446

D: 723470.846; 6171640.211

E: 723595.619; 6171471.882

F: 723598.702; 6171467.760

G: 723655.000; 6171530.000

H: 723663.000; 6171541.000

I: 723676.000; 6171560.000

J: 723685.000; 6171578.000

K: 723690.000; 6171594.000

L: 723696.000; 6171616.000

M: 723699.000; 6171639.000

N: 723700.000; 6171663.000

O: 723697.000; 6171690.000

P: 723692.000; 6171709.000

Q: 723685.000; 6171730.000

R: 723675.000; 6171753.000

S: 723659.000; 6171775.000

T: 723643.000; 6171794.000

U: 723625.000; 6171811.000

V: 723611.000; 6171821.000

X: 723594.000; 6171831.000

Y: 723536.000; 6171769.000

Z: 723538.000; 6171761.000

3 Areal øst for Bådehavnsgade

Koordinater til: »Fredede områder, som affredes«

G: 722920.326; 6171469.523

B: 723132.484; 6171689.434

C: 723055.885; 6171766.295

D: 722878.731; 6171758.366

E: 722875.895; 6171752.388

F: 722865.703; 6171744.799

Koordinater til: »Strandbeskyttelsesområder, som fjernes«

A: 722909.461; 6171458.249

G: 722920.326; 6171469.523

H: 723128.147; 6171684.746

I: 723054.871; 6171755.981

J: 723058.132; 6171760.393

K: 723054.903; 6171763.385

L: 723048.957; 6171763.460

M: 723048.802; 6171767.038

N: 722871.843; 6171758.996

O: 722873.021; 6171753.605

P: 722873.549; 6171680.647

Q: 722885.317; 6171626.741

R: 722877.712: 6171613.462 «