Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Lovens formål

§ 1. Formålet med denne lov er midlertidigt at videreføre rettigheder efter EU-retten for statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Definitioner

§ 2. I denne lov forstås ved:

1) Statsborger i Det Forenede Kongerige: En statsborger i Det Forenede Kongerige som defineret i den nye erklæring fra regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland af 31. december 1982 vedrørende definitionen af udtrykket statsborgere sammen med erklæring nr. 63 af 13. december 2007, der er knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

2) Udtrædelsestidspunktet: Tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.

§ 3. Lov om kommunale og regionale valg finder anvendelse for statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, idet de pågældende personer stilles, som om de fortsat var statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

Valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentsvalg i Danmark m.v.

§ 4. Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet finder anvendelse for statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, idet de pågældende personer stilles, som om de fortsat var statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 5. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. § 6 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 6. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 2, ændres »værgemålslovens § 6« til: »værgemålslovens § 6, stk. 1, 1. pkt.«

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 26. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll-Bille