Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Revision af reglerne om magtanvendelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 124 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Indgreb efter § 126, stk. 1, kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal visitation yder service over for den pågældende, jf. stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af § 126, stk. 1, herunder om kravet om indberetning, jf. § 136. I tilbud etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet.«

2. I § 133 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Klager over indgreb efter § 126, stk. 1, som udføres af private leverandører, kan indbringes for det sociale nævn, jf. stk. 1. Klagen indsendes til kommunalbestyrelsen, som vurderer klagen efter § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Klager over indgreb efter § 126, stk. 1, som udføres af ansatte i regionale tilbud eller af private leverandører i tilbud etableret af regionsrådet, kan indbringes for det sociale nævn, jf. stk. 1. Klagen indsendes til regionsrådet, som vurderer klagen efter § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

3. Efter § 195 indsættes:

»§ 195 a. Socialministeren fremsætter senest i folketingsåret 2009-10 forslag til revision af afsnit VII i lov om social service.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2007.

Givet på Amalienborg, den 13. marts 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen