Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrioperatør

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Industriens Fællesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til industrioperatør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Varetagelse af manuelle og automatiserede operatør- og lagerfunktioner samt overvågning og betjening af industrielle maskiner og anlæg under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

2) Fejlfinding, reparation og vedligehold af industrielle maskiner og anlæg samt varetage interne transport- og lagerfunktioner.

3) Rapportering og udarbejdelse af teknisk dokumentation samt planlægning og udførelse af produktionsopgaver og serviceydelser.

4) Branchekendskab inden for et eller flere af følgende områder:

a) Procesindustrien.

b) Emballageindustrien.

c) Jern- og metalindustrien.

d) Forsyningssektoren.

e) Plastindustrien.

f) Træindustrien.

g) Genvindingsindustrien.

h) Serviceområdet, herunder de respektive branchers særlige energi- og miljøforhold.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller specialet, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, industrioperatør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med trin 2, specialet industrioperatør - produktivitet, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 3 år og 2 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, industrioperatør, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens speciale varer yderligere 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 11 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, industrioperatør, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger. Uddannelsens speciale, industrioperatør - produktivitet (trin 2), varer yderligere 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 10 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder, jf. § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Forskellige enkle industrielle anlæg og maskiner.

2) Forskellige enkle produktionsformer og -processer inden for industrien.

3) Produktionsflow med tilhørende lager og logistik.

4) Instruktioner og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø i industrien, herunder almindeligt forekommende risici samt forsvarlig adfærd i produktion og værksteder.

5) Almindeligt forekommende rå- og færdigvarer inden for industrien.

6) Almindeligt forekommende hånd- og specialværktøj ved brug i industrien.

7) Brug af almindeligt forekommende måleværktøj og måleudstyr til mekanisk og elektriske målinger i industrien.

8) Systematisk fejlfinding på mekaniske og enkle elektriske anlæg.

9) Kvalitetssikringssystemers formål og industrioperatørens rolle i forbindelse med dokumentations- og kvalitetssikringsarbejde.

10) Grundlæggende LEAN terminologi og enkle effektiviseringsværktøjer samt typiske indsatsområder for en effektiv og optimeret industriel produktion.

11) Organisering og tilrettelæggelse af sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde i industrien.

12) Energi- og miljøforhold i industrien.

13) Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien.

14) Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til industrioperatørens arbejde.

15) It-baseret tekstbehandling, informationssøgning og kommunikation.

16) Brug af it og digtalisering i forbindelse med industrioperatørens arbejde.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg.

2) Reparation og vedligehold i samarbejde med andre.

3) Anvendelse af arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger.

4) Udførelse af enkle produktionstekniske beregninger samt enkle beregninger og estimater af energi- og ressourceforbrug.

5) Anvendelse af gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøregler, herunder anvendelse af korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr ved forskellige produktionsformer.

6) Rå- og færdigvarehåndtering efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og miljøforskrifter.

7) Rapportering af fejl og mangler ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg.

8) Anvendelse af udvalgte måleværktøjer og -udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og procedurer.

9) Anvendelse af miljøforskrifter ved produktion samt ved bortskaffelse produktionsaffald.

10) Anvendelse af instruktioner og procedurer for kvalitet, herunder håndtering af udvalgte rå- og færdigvarer efter kvalitetsforskrifter.

11) Indgåelse i teambaseret produktion og projektarbejde.

12) Anvendelse af enkle værktøjer til produktionseffektivisering, herunder udarbejdelse af enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning.

13) Planlægning og gennemførelse af enkle produktionsopgaver.

14) Kommunikation i samarbejde bl.a. ved hjælp af enkle konflikthåndteringsværktøjer.

15) Anvendelse af it som redskab til bearbejdning af produktionsdata.

16) Anvendelse af it og digitale enheder som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) medvirke ved klargøring, opstart, drift og nedlukning af maskiner og anlæg,

2) udføre arbejdet efter arbejdsinstrukser og produktionsplaner med skriftlige og grafiske fremstillinger,

3) udarbejde enkle produktionstekniske beregninger herunder enkle beregninger og estimater af energi- og ressourceforbrug,

4) udføre manuelle og automatiserede produktionsopgaver forsvarligt i henhold til gældende sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøregler, herunder udvælge og anvende korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr,

5) håndtere rå- og færdigvarer i tilknytning til produktionsflow, lager og logistik,

6) anvende instruktioner og procedurer for kvalitet,

7) medvirke ved løbende vedligehold på maskiner og anlæg, herunder rapportering af fejl og mangler,

8) udvælge og anvende måleværktøjer og udstyr bl.a. ved produktionsprøver i henhold til krav og procedurer,

9) anvende it og udlede information fra databaser til brug i industrioperatørens jobfunktioner,

10) udarbejde enkle diagrammer og beskrivelser til produktionsplanlægning,

11) indgå aktivt i planlægning og koordinering af afgrænsede operatøropgaver,

12) forklare, skelne og vurdere de faktorer, som er nødvendige for udvikling i en given produktion samt udvælge og anvende enkle værktøjer til effektivisering,

13) sortere og bortskaffe produktionsaffald miljømæssigt korrekt,

14) kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og

15) anvende it og digitale enheder som redskab til rapportering og kommunikation samt målrettet kritisk informationssøgning i relation til industrioperatørens arbejde.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Naturfag på F-niveau.

2) Informationsteknologi på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan overvåge og betjene manuelle og automatiserede industrielle anlæg og maskiner samt udføre forebyggende vedligehold.

2) Eleven kan identificere, lokalisere og udbedre driftsfejl samt udføre mindre reparationsopgaver.

3) Eleven kan anvende principperne for lager og logistik samt optimering af disse.

4) Eleven kan anvende teknisk dokumentation og planlægningsværktøjer som grundlag for produktionen.

5) Eleven kan arbejde under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt forskrifter for hygiejne.

6) Eleven kan indgå i teamorganiseret produktion samt deltage i projekt- og udviklingsarbejde sammen med andre faggrupper.

7) Eleven kan udvælge og anvende forbedringsværktøjer ved produktivitetsfremmende aktiviteter i produktionssammenhænge.

8) Eleven kan anvende kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med den daglige produktion.

9) Eleven kan deltage ved planlægning og effektivisering af logistik flow ved interne transport- og lageropgaver.

10) Eleven kan udvise økonomi- og forretningsforståelse med baggrund i viden om virksomhedens produktions- og markedsvilkår.

11) Eleven kan ved hjælp af digitale enheder kommunikere og rapportere i tilknytning til industrioperatørens jobfunktioner.

12) Eleven kan anvende dansk og fremmedsprogede manualer samt informationsteknologi til faglig vidensøgning.

13) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i virksomheden.

14) Eleven kan udvise grundlæggende kendskab til den nyeste teknologi og digitalsering inden for industriel produktion.

15) Eleven kan arbejde miljø og energibevidst med arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder med fokus på reduktion af miljøbelastningen.

16) Eleven kan udvikle og gennemføre aktiviteter for at fremme innovative processer i teams.

17) Eleven kan planlægge og udvikle arbejdsmiljøledelse inden for et team gennem analyse og vurdering af områdets problemstillinger.

18) Eleven kan udvikle og gennemføre aktiviteter inden for arbejdsmiljøkortlægning og risikovurdering.

19) Eleven kan optimere logistik i produktionen gennem anvendelse af Supply Chain Management (SCM).

20) Eleven kan kombinere TPM-værktøjer i vedligeholdelsesfunktionen til optimering af ressourcer.

21) Eleven kan vurdere kvaliteten af forskellige kvalitetsstyringssystemer.

22) Eleven kan vurdere forskellige produktionsmetoder ud fra et miljø- og energioptimerende perspektiv.

23) Eleven kan etablere og fastholde god kommunikation mellem kolleger og med ledelsen.

24) Eleven kan udvælge problemløsningsværktøjer fra forskellige produktionsstyringsfilosofier til forbedringsaktiviteter af produktionsmetoder.

25) Eleven kan udvælge, indsamle og bearbejde data til brug for problemløsning i forbindelse med anvendelse af Six Sigma.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-14, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 15-25, jf. stk. 1, gælder for specialet.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1 afholder skolen i samråd med det faglige udvalg en afsluttende prøve, som består af en skriftlig opgave og en praktisk opgave. Prøven udgør en svendeprøve. Den skriftlige opgave løses individuelt inden for en varighed af 2 klokketimer. Opgaven består af et antal skriftlige spørgsmål inden for de uddannelsesspecifikke fag. Den praktiske opgave løses inden for en varighed af 6 klokketimer. Eleven løser en praktisk orienteret opgave inden for industriel produktion. Den praktiske opgave udføres af eleven som part i løsningen af en gruppeopgave. Grupperne sammensættes ved lodtrækning. Eleverne bedømmes individuelt. Ved beregning af den endelige prøvekarakter vægtes karakteren for den skriftlige opgave med 40 pct., og karakteren for den praktiske opgave vægtes med 60 pct. Eleven skal bestå den praktiske opgave.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialet. Prøven udgør en svendeprøve. Prøven består af en mundtlig prøve på baggrund af et udarbejdet projekt, jf. stk. 3. Den mundtlige prøves indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Den mundtlige prøve har en varighed af 30 minutter inklusive votering. Eleven har 30 minutters forberedelse. Den mundtlige prøve består af to dele. Første del er en uddybning og et forsvar af både problemformulering for projektet og selve projektet. Anden del af den mundtlige prøve er en opgave tildelt ved lodtrækning. Opgaven skal stilles, så eleven har mulighed for at tydeliggøre sin viden inden for de af uddannelsens mål, der ikke er benyttet til spørgsmål om projektet. Der gives en delkarakter for de to dele af den mundtlige prøve.

Stk. 3. Projektets problemformulering udarbejdes i elevens næstsidste skoleperiode og godkendes af både skole og praktikvirksomhed. Projektet skal omfatte praktikvirksomhedsresearch, problemanalyse og anbefalinger af problemløsningsaktiviteter inden for uddannelsens kompetencemål. Projektet udarbejdes inden for en varighed på 2 sammenhængende undervisningsuger i elevens sidste skoleperiode.

Stk. 4. Ved beregning af karakteren vægter de to delkarakter ligeligt. Hver af delene af den mundtlige prøve skal være bestået.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet.

Stk. 6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, industrioperatør, skal prøven være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med specialet produktivitet, skal hver af de i stk. 3 og 4 nævnte delprøver være bestået.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1024 af 9. juli 2018 om erhvervsuddannelsen til industrioperatør ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 11. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Gert Nielsen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Erfaringen skal være opnået seneste 5 år før uddannelsens start.
Erhvervserfaringen skal omfatte de i § 3, stk. 6, omfattede certifikater.
Erfaringen skal have omfattet regelmæssig varetagelse af følgende jobfunktioner i mindst 2 år:
Produktion og håndværk
Selvstændigt planlægning, klargøring, opstart og gennemførsel af produktion med tilhørende transport og lageropgaver.
Overvågning af produktion via styrings-, regulerings- og overvågningssystemer ud fra faglig viden inden for operatørens område.
Selvstændigt nedlukning, rengøring og produktskift af produktion.
Reparation og vedligehold
Selvstændigt varetage løbende og forebyggende vedligehold på operatørniveau.
Selvstændigt foretage fejlfinding, fejlretning og fejlmelding af enkle tekniske fejl på anlæg og maskiner teknisk, håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt.
Kvalitetskontrol og dokumentation
Kvalitetskontrol af produktion herunder prøveudtagning, målinger og analyser af driftsprøver ud fra faglig viden og enkle beregninger samt vurdering af resultater i forhold til behov for korrigerende handlinger.
Lager og logistik
• Håndtere rå- og færdigvarer i forbindelse med en produktion eller på et lager.
• Bortskaffe råvarer og affald i overensstemmelse med virksomheds og myndigheders regler.
Kommunikation og samarbejde
Gennemførsel af team-baseret produktion med løbende forbedringer i overensstemmelse med virksomhedens instruktioner, procedurer og systemer for produktion, dokumentation, sikkerhed, kvalitet, hygiejne, miljø mv.
Rapportering og kommunikation i produktionen på dansk og engelsk samt anvendelse og revision/udarbejdelse af teknisk dokumentation.
For specialet gælder inden for samme tidsramme endvidere, at eleven skal have erfaringer med:
Produktionsforståelse og udvikling
Gennemføre udvikling af produktionsplanlægning samt medvirke ved forbedringsaktiviteter af operatørernes arbejdsområder.
Deltage i produktivitetsfremmende initiativer inden for operatørens arbejdsområde.
Selvstændigt vurdere og udvikle produktionsmetoderne ud fra et miljø- og energioptimerende perspektiv inden for operatørens arbejdsområde.
Kvalitetskontrol og dokumentation
Medvirke ved optimering af kvalitetsstyringssystemer inden for operatørens arbejdsområde.
Udvikling, implementering og anvendelse af logistik optimerende initiativer (f.eks. Supply Chain Management).
Sikkerhed & miljø
Selvstændigt kortlægge og gennemføre aktiviteter inden for sikkerhed- og arbejdsmiljøvurdering.
Kommunikation & samarbejde
Effektivisering og optimering af produktion og ressourceforbrug selvstændigt, i teams og som del af tværgående arbejdsgrupper/-projekter.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Produktion og håndværk
• Selvstændig planlægning, klargøring, opstart og gennemførsel af produktion med tilhørende transport og lageropgaver
• Overvågning af produktion via styrings-, regulerings- og overvågningssystemer ud fra faglig viden inden for operatørens område
• Selvstændig nedlukning, rengøring og produktskift af produktion
6 måneder
-
2
Reparation og vedligehold
• Selvstændigt varetage løbende og forebyggende vedligehold på operatørniveau
• Selvstændigt foretage fejlfinding, fejlretning og fejlmelding af enkle tekniske fejl på anlæg og maskiner teknisk, håndværksmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt
3 måneder
-
1
Kvalitets kontrol og dokumentation
• Kvalitetskontrol af produktion herunder prøveudtagning, målinger og analyser af driftsprøver ud fra faglig viden og enkle beregninger samt vurdering af resultater i forhold til behov for korrigerende handlinger
2 måneder
-
1
Lager og logistik
• Håndtere rå- og færdigvarer i forbindelse med en produktion eller på et lager
• Bortskaffe råvarer og affald i overensstemmelse med virksomheds og myndigheders regler
2 måneder
-
1

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd. kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Eud
Maskinsnedker:
Produktionsassistent (døre og vinduer)
1415
12
10
Eud
Maskinsnedker:
Produktionsassistent (møbel)
1415
12
10
Eud
Procesoperatør:
Procesarbejder
1335
12
10
Eud
Smed
1110
2
6
AMU
Samlet pakke skal være gennemført:
 
2
-
 
Kvalitetskontrol for medicooperatører
40919
   
 
Fremstilling af steril batch
44007
   
 
Medicinalindustriel produktion, GMP1
49284
   
 
Fremstilling af sterile lægemidler
45451
   
 
Sikker adfærd i produktion
49377
   
 
GMP i praksis, GMP2
49293
   
AMU
Samlet pakke skal være gennemført:
 
3
-
 
Inspektion for operatører i procesindustrien
40368
   
 
Operatør vedligehold, mekanisk intro
40449
   
 
Operatør vedligehold, automatik intro
40488
   
 
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
40658
   
 
Anvendelse af 5-S modellen for operatører
43937
   
 
Produktionskemi for operatører
44216
   
 
Maskin- og el-sikkerhed, procesindustrien
44384
   
 
Tavlemøder (arkiveres i 2019)
49264
   
 
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
45370
   
 
Sikker adfærd i produktion
49377
   
 
Produktion for operatører i procesindustrien
47290
   
 
Grundlæggende faglig regning
44768
   
 
Grundlæggende faglig matematik
47669
   
AMU
Samlet pakke skal være gennemført:
 
2
-
 
Maskintegning
48927
   
 
Kommunikation i teams
45366
   
 
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
45370
   
 
Miljøbevidsthed
49385
   
 
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
40658
   
 
Systematisk problemløsning for operatører
43939
   
 
Sikker adfærd i produktion
49377
   
 
Håndtering af uheld og ulykker
47115
   
 
IT og produktionsstyring for medarbejdere
45361
   
 
Grundlæggende faglig regning
47668
   
 
Grundlæggende faglig matematik
47669