Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1632 af 20. december 2017 om vejafmærkning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1055 af 17. august 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 23 afsnit E 32 Taxiholdeplads affattes således:

»
 
b1
E 32 Taxiholdeplads
 
Hvor V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil anvendes på kørebanen, angiver dette, at taxiholdepladsen kun må benyttes til standsning og parkering af taxier som nulemissionsbil, jf. § 57, V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil.
«

2. § 50 affattes således:

»§ 50. Afmærkning på kørebane, cykelsti m.m. er hvid. Gul afmærkning anvendes dog til at angive midlertidig regulering, fx vejarbejde eller vejforlægning, og skal efterkommes forud for hvid afmærkning. Gul afmærkning anvendes endvidere til T 61 Standsningsforbud, til T 62 Parkeringsforbud, og til T 63 Markering af ophør af standsning og parkering, jf. § 56. Blå afmærkning kan anvendes ved S 21 Cykelfelt, jf. § 55. Grøn afmærkning anvendes ved V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil og V 46 Bilsymbol for nulemissionsbil, jf. § 57.

Stk. 2. Hvid og gul afmærkning kan suppleres med eller erstattes af færdselssøm eller lignende. Disse kan forsynes med lys eller refleks i samme farve som afmærkningen.«

3. § 51 afsnit Q 46 Ubrudt kantlinje affattes således:

»
 
 
b2
Q 46 Ubrudt kantlinje
 
Linjen begrænser den del af kørebanen, der skal benyttes af motorkøretøjer og store knallerter. Den kan endvidere anvendes til at adskille almindelige vognbaner fra særlige vognbaner.
 
Ved parkeringsbaner med bred kantlinje gælder følgende:
 
1) Når en særlig vognbane er afmærket som en parkeringsbane med bred kantlinje mod kørebanen, skal køretøjet parkeres inden for parkeringsbanen. Det er tilladt at holde med hjulene på afmærkningen, der afgrænser parkeringsbanen i vejens længderetning. Køretøjets hjul må ved parkering ikke overskride bred kantlinje.
2) Når en parkeringsbane grænser op til en bred kantlinje, der adskiller parkeringsbane fra en cykelbane, er det tilladt at holde med køretøjets hjul på kantlinjen. Køretøjets hjul må ved parkering ikke overskride den brede kantlinje.
 
Ubrudt kantlinje, der begrænser kørebanen mod midterheller eller midterareal, må kun overskrides af køretøjer, hvor særlige forhold, fx vejarbejde eller standset køretøj, gør det nødvendigt, og da kun under udvisning af særlig agtpågivenhed og med lav fart.
 
Andre ubrudte kantlinjer må kun overskrides af motorkøretøjer og store knallerter i forbindelse med standsning eller parkering eller ved kørsel ind på eller ud fra vejen. Køretøjer, der føres med lav hastighed, kan dog, hvor det er nødvendigt for at lette overhaling, jf. færdselslovens § 22, stk. 2, overskride kantlinjen på en kortere strækning mens overhalingen varer. Kantlinjen kan også overskrides ved passage højre om en venstresvingende, såfremt banen til højre for kantlinjen ikke er en særlig bane.
 
Endvidere kan motorkøretøjer, der lovligt benytter en busbane, jf. § 57, V 42 Bussymbol, V 45 Taxisymbol for nulenissionsbil og V 46 Bilsymbol for nulemissionsbil, overskride en kantlinje, der afgrænser de almindelige vognbaner fra busbanen, når det er nødvendigt for at passere et standset køretøj.
 
Særtransport og modulvogntog, der har godkendelse til kørsel på veje, kan ved kørsel i sløjferampe eller ved svingning overskride kantlinje, såfremt banen afgrænset af kantlinjen ikke er en svingbane, busbane eller cykelbane.
«

4. § 51 afsnit Q 47 Punkteret kantlinje affattes således:

»
 
b2
Q 47 Punkteret kantlinje
 
Punkteret linje med lige lang streg og mellemrum. Den anvendes i stedet for Q 46 til at angive, at det er tilladt at krydse linjen, såfremt det ikke strider mod andre bestemmelser. Overskridelse af punkteret kantlinje kan ske, hvis manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens § 18, stk. 2.
 
Vedrørende Q 46-47: Linjen er bred, hvor den del af kørebanen, der ligger uden for linjen, er tilstrækkelig bred til færdsel af fodgængere, cyklister og lignende.
 
Bred linje anvendes desuden på motorveje og til afgrænsning af parkeringsbaner og særlige baner afmærket med symbol for nulemissionsbiler, bestemte færdselsarter eller for bestemte trafikretninger ved vejkryds. Bortset fra i parkeringsbaner er standsning eller parkering i sådanne baner forbudt.
«

5. § 56 afsnit T 33 Parkeringsbås affattes således:

»Der anvendes følgende afmærkning for standsning og parkering:

 
 
b2
T 33 Parkeringsbås
 
Parkeringsbåse afmærkes med smalle ubrudte kantlinjer eller markeres med væsentligt afvigende belægning. Mod kørebanen kan dog anvendes bred kantlinje.
 
Ved parkering i afmærkede parkeringsbåse skal køretøjet parkeres inden for båsen. Når der anvendes bred kantlinje mod kørebanen ved parkeringsbåse i vejens længderetning, er det tilladt at holde med køretøjets hjul på kantlinjen. Køretøjets hjul må ved parkering ikke overskride den brede kantlinje, jf. § 51, Q 46 Ubrudt kantlinje.
 
I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås. Hvor parkeringsbåse er afmærket på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser.
 
Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Såfremt en køretøjstype, fx bus, taxi, taxi som nulemissionsbil, lastbil eller motorcykel, angives med tekst eller symbol, må standsning og parkering kun foretages af denne køretøjstype.
 
Er parkeringsbåsen forsynet med V 23 Invalidesymbol, angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af køretøjer, der er forsynet med en i medfør af færdselslovens § 88 a udstedt tilladelse.
 
Er parkeringsbåsen forsynet med V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil, angiver dette, at den kun må benyttes til standsning og parkering af den slags køretøjer.
«

6. § 57 afsnit V 42 Bussymbol affattes således:

»
 
bj
V 42 Bussymbol
 
Teksten »BUS« i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje, angiver, at banen kun må benyttes af busser i almindelig rutekørsel, jf. dog nedenfor vedrørende V 43 Symbol for letbanekøretøj, V 44 Taxisymbol, V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil samt V 46 Bilsymbol for nulemissionsbil.
 
Når V 43 Symbol for letbanekøretøj anvendes sammen med V 42 Bussymbol, så må der ikke anvendes V 44 Taxisymbol, V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil samt V 46 Bilsymbol for nulemissionsbil.
 
Busser i rutekørsel er specificeret i Lov om trafikselskaber. Såfremt en given buskørsel eksempelvis handicapkørsel er omfattet af definitionen i lov om trafikselskaber kan busbanerne således benyttes af køretøjet.
 
Symbolet angiver, at bussen kan vælge at benytte banen. Cyklister og førere af lille knallert skal dog benytte busbane, der ligger til højre i færdselsretningen, jf. færdselslovens § 49, stk. 2, og § 51, stk. 2.
 
Bussymbolet, taxisymbolet, taxisymbolet for nulemissionsbil samt bilsymbolet for nulemissionsbil kombineret med en pil kan forekomme i en svingbane. Dette angiver, at bussen, taxien, taxien som nulemissionsbil og bil som nulemissionsbil må køre i den viste retning.
«

7. § 57 afsnit V 43 Symbol for letbanekøretøj affattes således:

»
 
bj
V 43 Symbol for letbanekøretøj
 
Symbolet i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje angiver, at banen kun må benyttes af letbanekøretøjer.
 
Symbolet angiver, at letbanekøretøjet benytter banen.
 
Symbolet kan anvendes sammen med V 42 Bussymbol og angiver, at busser i rutekørsel kan vælge at benytte banen for letbanekøretøjer, jf. V 42 Bussymbol.
«

8. § 57 afsnit V 44 Taxisymbol affattes således:

»
 
b2
V 44 Taxisymbol
 
Teksten »TAXI« i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje, angiver, at banen kun må benyttes af taxi.
 
Symbolet angiver, at taxien kan vælge at benytte banen.
 
Symbolet kan anvendes sammen med V 42 Bussymbol og angiver, at taxi kan vælge at benytte busbanen, jf. V 42 Bussymbol.
 
Symbolet kan anvendes sammen med V 46 Bilsymbol for nulemissionsbil, der angiver, at nulemissionsbiler kan vælge at benytte busbanen, jf. V 42 Bussymbol.
«

9. § 57 afsnit V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil affattes således:

»
 
b2
V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil
 
Teksten »TAXI« på grøn vist i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje, angiver, at banen kun må benyttes af taxi som nulemissionsbil.
 
Symbolet angiver, at taxien som nulemissionsbil kan vælge at benytte banen.
 
Symbolet kan anvendes alene ved taxiholdeplads, der angiver, at holdepladsen kun må benyttes af taxi som nulemissionsbil.
 
Symbolet kan anvendes sammen med V 42 Bussymbol og angiver, at taxien som nulemissionsbil kan vælge at benytte busbanen, jf. V 42 Bussymbol.
 
Taxi som nulemissionsbil defineres som øvrige nulemissionsbiler, jf. V 46 Bilsymbol for nulemissionsbil.
«

10. § 57 afsnit V 46 Bilsymbol for nulemissionsbil affattes således:

»
 
b2
V 46 Bilsymbol for nulemissionsbil
Symbolet i en bane, der er afgrænset af den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje, angiver, at banen kun må benyttes af nulemissionsbiler.
 
Symbolet angiver, at nulemissionsbil kan vælge at benytte banen.
 
Symbolet kan anvendes sammen med V 42 Bussymbol og angiver, at nulemissionsbiler kan vælge at benytte busbanen, jf. V 42 Bussymbol.
 
Nulemissionsbil defineres som:
 
Nulemissionsbiler udleder ikke luftforurening og CO2 udslip i driften, det vil sige, det er pt. biler på brint eller el.
 
Vedrørende V 21, V 42, V 43, V 44 og V 46:
Der kan anvendes tekst eller symbol for andre færdselsarter i en bane, der er afgrænset med den i § 51 nævnte Q 46 Ubrudt kantlinje eller Q 44 Dobbelt spærrelinje, jf. dog nedenstående om V 43 Symbol for letbanekøretøj.
Det angiver, at banen kun må benyttes af de pågældende færdselsarter. Tekst og symbol kan anvendes i forbindelse med pilafmærkning, jf. §§ 53 og 54.
 
Når V 43 Symbol for letbanekøretøj anvendes sammen med V 42 Bussymbol, så må der ikke anvendes V 44 Taxisymbol, V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil samt V 46 Bilsymbol for nulemissionsbil.
 
Når V 45 Taxisymbol for nulemissionsbil anvendes i en særlig bane alene, så angiver det, at banen kun må benyttes af den pågældende færdselsart. Symbolet kan anvendes i forbindelse med pilafmærkning, jf. §§ 53 og 54.
«

11. § 61 affattes således:

»§ 61. Lyssignaler kan vise rødt, rødt og gult, grønt eller gult lys, jf. dog X 19 Bus- og letbanesignal samt signal for nulemissionsbil.

Stk. 2. Rødt lys betyder stop. Kørende skal standse før stoplinje eller, hvis ingen stoplinje findes, i betryggende afstand før krydset eller vejstrækningen. Fodgængere må ikke træde ud på kørebane eller cykelsti. Trafikanter, der er kommet ind på det regulerede område, skal så vidt muligt forlade det, for fodgængeres vedkommende ved at fortsætte til nærmeste fortov, helle eller rabat.

Stk. 3. Rødt og gult lys samtidig betyder stop. Rødt og gult lys samtidig har samme betydning som rødt lys, men angiver tillige, at signalet snart vil skifte til grønt. Ved kryds i umiddelbar nærhed af jernbaneoverkørsel kan signalet dog skifte tilbage til rødt lys alene, når tog nærmer sig.

Stk. 4. Grønt lys betyder kør. Fodgængere må betræde kørebane og cykelsti. Det er dog en forudsætning, at trafikanterne ikke herved overtræder andre bestemmelser.

Stk. 5. Gult lys betyder stop. Det angiver, at signalet snart vil skifte til rødt, men har i øvrigt samme betydning som rødt. Kørende skal dog ikke standse, hvis de, når signalet skifter fra grønt til gult, er nået så langt frem, at standsning vil medføre fare.«

12. § 62 afsnit X 19 Bus- og letbanesignal affattes således:

»
 
b2
X 19 Bus- og letbanesignal samt signal for nulemissionsbil
 
Signalet har hvidt lys i alle tre lysåbninger. Lys i øverste, øverste og midterste, midterste og nederste åbning har samme betydning som henholdsvis rødt, rødt og gult, gult og grønt lys, jf. § 61. Den hvide bjælke i nederste åbning kan vise skråt opad til højre eller skråt opad til venstre. Lys i nederste åbning har da samme betydning som grønt pilsignal henholdsvis til højre eller til venstre, jf. X 12 Pilsignal. Bus- og letbanesignal gælder for busser i rutekørsel og for letbanekøretøjer samt for nulemissionsbiler.
 
Øverste lysåbning kan udelades, når signalerne opsættes sammen med X 11 Hovedsignal. Signalet kan være suppleret med cifre, der angiver tid til skift til grønt for rutebusser og for letbanekøretøjer samt for nulemissionsbiler.
«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Vejdirektoratet, den 21. marts 2019

Jens Holmboe

/ Helga Theil Thomsen