Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse med orientering om indførelse af nøgletalssystem for alment byggeri m.v.

 

1. Indledning

Som et led i regeringens byggepolitik med henblik på at fremme effektivitet og kvalitet i byggeriet har der siden 2004 været krav om nøgletal i det statslige byggeri. Fra den 1. marts 2007 indføres der krav om nøgletal i alment byggeri m.v. Fremover skal bygherren og de udførende entreprenørvirksomheder indsamle og indberette en række informationer om byggesagen, fx overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø, kundetilfredshed m.v.

Nøgletalssystemet for alment byggeri m.v. adskiller sig dog på nogle punkter fra det system, der kendes i det statslige byggeri. Med henblik på at minimere omkostningerne er Socialministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF-STB således gjort til omdrejningspunkt i nøgletalsevalueringen.

Nedenfor skitseres hovedpunkterne i nøgletalssystemet, der findes i bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. og i § 36, stk. 1, i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Hvor intet andet er angivet nedenfor, er der tale om henvisninger til nøgletalsbekendtgørelsen.

Socialministeriet er i gang med at udarbejde en vejledning, der uddybende beskriver reglerne. Vejledningen forventes at foreligge ultimo april 2007. Her vil den blive udsendt til almene boligorganisationer og kommuner, og den vil i øvrigt være tilgængelig på www.social.dk samt www.retsinfo.dk.

I afsnit 3 nedenfor er der anført en række forhold, som byggesagens aktører (kommune, bygherre og den udførende entreprenørvirksomhed) skal være særligt opmærksomme på.

2. Bekendtgørelsen indeholder overordnet set to centrale krav

Krav om nøgletal gælder efter nøgletalsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, ved etablering af almene ungdoms-, familie- og ældreboliger efter § 115 i almenboligloven, etablering af selvejende ungdomsboliger efter § 117 i almenboligloven og etablering af friplejeboliger med offentlig støtte efter § 10, stk. 1, i friplejeboligloven.

Reglerne gælder også, når kommunen er bygherre ved almene ældreboliger.

Krav om nøgletal gælder kun for byggeprojekter, hvis samlede anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms, og kun for den enkelte entreprenør, hvis entreprisens anslåede entreprisesum overstiger 300.000 kr. ekskl. moms, jf. § 1, stk. 2 og 3, som også er beskrevet nedenfor under afsnit 3.2 om bygherrens rolle.

Bekendtgørelsen indeholder overordnet set to centrale krav:

1) Krav om fremvisning af nøgletal: Med henblik på bygherrens udvælgelse af udførende entreprenørvirksomheder til den konkrete byggeopgave skal tilbudsgivere fra den 1. september 2008 fremlægge nøgletal for tidligere gennemførte entrepriseopgaver (§ 4). Det gælder nøgletal vedrørende overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø og kundetilfredshed.

2) Krav om indsamling af nøgletalsoplysninger: For tilsagn, der gives fra den 1. marts 2007, skal der indsamles oplysninger til brug for beregning af nøgletal under byggeprocessen (§§ 5-9). Det gælder nøgletalsoplysninger vedrørende overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø, effektivitet, prisniveau og prisændringer i udførelsen samt kundetilfredshed.

På baggrund af de indberettede oplysninger (§§ 5-9) beregnes ved entreprisens afslutning nøgletal for entrepriseopgaven. Den udførende entreprenørvirksomhed skal fremlægge nøgletal fra tidligere entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år næste gang, virksomheden byder på en byggeopgave (§ 4).

Ansvaret for indsamling og indberetning af nøgletalsoplysninger er delt mellem bygherren og en ekstern, uafhængig evaluator, som den udførende vælger. Indsamlingen vil dog for hovedpartens vedkommende være en opgave for bygherren, hvor denne har pligt til digital indberetning af oplysningerne via BOSSINF-STB. Indberetning af oplysninger fra bygherren til evaluator skal ligeledes ske digitalt, mens indberetning fra den udførende til evaluator kan ske enten digitalt eller på papir.

I bilag 1 til bekendtgørelsen findes definitioner af nøgletal og i bilag 2 en skematisk oversigt over indsamling af nøgletalsoplysninger. Af bilag 2 fremgår det således, hvilke oplysninger henholdsvis bygherren og den udførende skal indberette, samt hvilke oplysninger der skal indberettes til henholdsvis BOSSINF-STB og evaluator.

3. Nogle forhold byggesagens aktører skal være opmærksomme på

3.1 Kommunen

– Kommunalbestyrelsen er tilsagns- og tilsynsmyndighed for det almene byggeri. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen bl.a. skal stille som betingelse for skema A tilsagnet, at reglerne om nøgletal overholdes, jf. § 36, stk. 1, i støttebekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere føre tilsyn med byggeriet i hele anlægsfasen, herunder at forudsætningerne for tilsagnet overholdes.

– Af hensyn til støttesagens fremdrift i almindelighed og bygherrens mulighed for at foretage digital indberetning af nøgletalsoplysninger i særdeleshed bør kommunen så hurtigt som muligt efter meddelelse af støttetilsagn og statusskift i BOSSINF-STB til statuskode 30 – og senest når bygherren anmoder herom – åbne for bygherrens elektroniske indberetning via bygherreklient på statuskode 40-X. Dette sker ved aktivering af knap i kommuneklienten i BOSSINF-STB.
Kommunens egen indberetning på statuskode 40 kan foretages, når kommunen ved hjælp af knappen »Godkendt bygherres indberetning« har godkendt bygherrens indberetning på statuskode 40-X, hvorefter projektets statuskode skifter til 40.

3.2 Bygherren

– Bygherren søger kommunen om tilsagn til byggeriet gennem udfyldelse af skema A. Med skema A indberetningen bestemmes det, om projektet er omfattet af reglerne i nøgletalsbekendtgørelsen (evaluering). Som en del af ansøgningen skal bygherren således indberette de samlede håndværkerudgifter (entreprisesummen):
Hvis byggeprojektets anslåede entreprisesum overstiger 5 mio. kr. ekskl. moms, skal projektet evalueres, jf. § 1, stk. 2. Det betyder, at bygherren skal stille krav i udbudsmaterialet om indsamling af nøgletalsoplysninger under byggesagen, jf. forslag til tekst nedenfor i afsnit 4.
Hvis byggeprojektet er under bagatelgrænsen, er der intet til hinder for, at bygherren kan vælge at lade projektet evaluere og dermed forpligte de medvirkende entreprenører til at indsamle og aflevere nøgletalsoplysninger. Vælger bygherren at lade et projektet under bagatelgrænsen evaluere, skal det indberettes på skema A.
Reglerne gælder endvidere kun for entrepriser, der overstiger 300.000 kr. ekskl. moms, jf. § 1, stk. 3.
Hvis en entreprise er under bagatelgrænsen, kan bygherren og den udførende tilsvarende lade entreprisen evaluere, hvis byggeprojektet i øvrigt er omfattet af evaluering. Frivillig evaluering af entrepriser under bagatelgrænsen skal indberettes på skema B.
Frivillig evaluering af byggeprojektet eller entreprisen forudsætter dog, at kommunen er indforstået med indberetning af oplysninger i BOSSINF-STB.

– Bygherren har som nævnt ovenfor pligt til at efterspørge nøgletal for tidligere gennemførte entrepriser inden for de seneste 3 år til brug for udvælgelse fra den 1. september 2008. For at fremme kvalitet og effektivitet i det almene byggeri vil det være en fordel, at flest mulige udførende virksomheder på dette tidspunkt kan præstere nøgletal. Der skal derfor peges på muligheden for, at bygherre for projekter, der har fået tilsagn inden den 1. marts 2007, men hvor byggearbejderne endnu ikke er sendt i udbud, stiller krav om indsamling af nøgletal. Det forudsætter, at kommunen er indforstået med det.

– Bygherren skal stille krav om aflevering af nøgletalsoplysninger overfor de udførende i udbudsmaterialet, jf. afsnit 4 nedenfor. Det kan dog anbefales, at bygherren allerede gør opmærksom på det i udbudsannonceringen.

– Når bygherren ved udbud/licitation har indhentet priser på de forskellige byggearbejder, skal bygherren i forbindelse med skema B foretage digital indberetning til BOSSINF-STB af sine medvirkende virksomheder (dvs. de entreprenører, som bygherren har indgået kontrakter med inkl. underentreprenører, i det omfang disse er kendt på indberetningstidspunktet) samt nøgletalsoplysninger, jf. § 5 samt bilag 2.
Når bygherren er klar til at foretage indberetning, kontakter bygherren kommunen, som åbner projektet for bygherreindberetning (bygherreklient). Bygherren skal via internettet logge på bygherreklienten ved at anvende sit OCES-virksomhedscertifikat. Dette certifikat indeholder bl.a. virksomhedens CVR-nummer. Den konkrete bruger verificeres ved hjælp af den fælles pinkode eller digital signatur.
I bygherreklientens åbningsbillede vises en liste over de(n) sag(er), som kommunen aktuelt har åbnet for bygherren til indberetning. Når bygherren har afsluttet sin indberetning, vælges knappen »Overfør til kommunen«. I den forbindelse aktiveres systemets kontroller, således at bygherrens opmærksomhed henledes på eventuelle fejl i/mangler ved indberetningen, som han hermed kan rette/afhjælpe, forinden projektet overføres til kommunen.

3.3 Den udførende entreprenørvirksomhed

– Den udførende entreprenørvirksomhed, herunder eventuelle medvirkende underentreprenører, skal medvirke til at aflevere nøgletalsoplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal. Hovedparten af oplysningerne skal afleveres til bygherren, der skal indberette oplysningerne digitalt via BOSSINF-STB sammen med støttesagens øvrige oplysninger, jf. §§ 5-7. I praksis vil bygherren i forvejen have hovedparten af oplysningerne.

– Den udførende entreprenør og eventuelle underentreprenører skal også aflevere visse nøgletalsoplysninger til en ekstern evaluator. For de oplysninger, som entreprenøren skal indberette til en evaluator, vil det være muligt at gøre det digitalt, men i første omgang er det ikke noget krav.

– Beregning af nøgletal efter entreprisens afslutning skal foretages af en uafhængig evaluator, jf. § 10. Det er den udførende entreprenør, der vælger evaluator. Det medfører, at det er den udførende entreprenør, der skal indgå en kontrakt med en evaluator og afholde omkostningerne i forbindelse med evalueringen. Dette forhold bør den udførende entreprenør være opmærksom på ved tilbudsafgivelsen.

4. Tekstforslag til bygherrens udbudsannoncering og udbud

Bygherren bør allerede tidligt i forbindelse med byggeprojektet overveje, hvordan bygherren griber kravene om nøgletal an. Det er vigtigt, at bygherren er klar over, hvornår og hvilke krav der skal stilles, og hvordan de kan formuleres.

Aktuelt vil det kun være krav om aflevering af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen, der er i fokus. Krav om aflevering af nøgletalsoplysninger under byggeprocessen kan anbefales oplyst allerede i forbindelse med udbudsannoncering/prækvalifikation, så de potentielle tilbudsgivere på et tidligt tidspunkt oplyses om, at byggeprojektet skal evalueres.

Tekstforslag til udbudsannoncering:

»Der gøres opmærksom på, at dette byggeprojekt skal evalueres i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Den udførende entreprenør og eventuelle medvirkende underentreprenører skal derfor indsamle og aflevere oplysninger under byggeprocessen til brug for beregning af nøgletal uanset virksomhedens etableringstidspunkt og størrelse. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens §§ 5-10, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af tilbudsgiver.«

Tekstforslag til udbudsmateriale:

»Den udførende entreprenør og eventuelle medvirkende underentreprenører skal i forbindelse med påbegyndelse af byggeriet og afslutning af den konkrete entreprise aflevere oplysninger til bygherren henholdsvis en uafhængig evaluator efter reglerne i §§ 5-7 i Socialministeriets bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. Ved entreprisens afslutning skal der beregnes nøgletal om overholdelse af tidsfrister, kvalitet (mangler), arbejdsmiljø, effektivitet, prisniveau og prisændringer i udførelsen samt kundetilfredshed. Beregning af nøgletal skal foretages af den uafhængige evaluator under overholdelse af bekendtgørelsens § 10 samt bilag 1. Alle omkostninger i forbindelse med indsamling og beregning af nøgletal afholdes af entreprenøren.«

5. Spørgsmål eller yderligere oplysninger

Spørgsmål eller yderligere oplysninger til nøgletalssystemet kan fås ved henvendelse til Socialministeriet, Karsten Gullach, Allis Ougaard, Jens Eisling eller Mette Rudbeck på tlf. 33 92 93 00.

Socialministeriet, den 26. februar 2007

Mette Rubeck