Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Anvendelsesområde
Kapitel 3 Udpegning som udviklingsområde, generelle vilkår og bortfald
Kapitel 4 Faxe Kommune
Kapitel 5 Fredericia Kommune
Kapitel 6 Holbæk Kommune
Kapitel 7 Jammerbugt Kommune
Kapitel 8 Lemvig Kommune
Kapitel 9 Lolland Kommune
Kapitel 10 Mariagerfjord Kommune
Kapitel 11 Odder Kommune
Kapitel 12 Ringkøbing-Skjern Kommune
Kapitel 13 Skive Kommune
Kapitel 14 Syddjurs Kommune
Kapitel 15 Thisted Kommune
Kapitel 16 Vordingborg Kommune
Kapitel 17 Ærø Kommune
Kapitel 18 Aabenraa Kommune
Kapitel 19 Aalborg Kommune
Kapitel 20 Ikrafttræden
Bilag 1 Kortbilag A1
Bilag 2 Kortbilag A2
Bilag 3 Kortbilag A3
Bilag 4 Kortbilag A4
Bilag 5 Kortbilag A5
Bilag 6 Kortbilag B
Bilag 7 Kortbilag C
Bilag 8 Kortbilag D1
Bilag 9 Kortbilag D2
Bilag 10 Kortbilag D3
Bilag 11 Kortbilag D4
Bilag 12 Kortbilag D5
Bilag 13 Kortbilag E
Bilag 14 Kortbilag F1
Bilag 15 Kortbilag F2
Bilag 16 Kortbilag F3
Bilag 17 Kortbilag F4
Bilag 18 Kortbilag F5
Bilag 19 Kortbilag F6
Bilag 20 Kortbilag F7
Bilag 21 Kortbilag F8
Bilag 22 Kortbilag G1
Bilag 23 Kortbilag G2
Bilag 24 Kortbilag G3
Bilag 25 Kortbilag G4
Bilag 26 Kortbilag G5
Bilag 27 Kortbilag G6
Bilag 28 Kortbilag G7
Bilag 29 Kortbilag G8
Bilag 30 Kortbilag G9
Bilag 31 Kortbilag G10
Bilag 32 Kortbilag G11
Bilag 33 Kortbilag G12
Bilag 34 Kortbilag G13
Bilag 35 Kortbilag G14
Bilag 36 Kortbilag G15
Bilag 37 Kortbilag G16
Bilag 38 Kortbilag G17
Bilag 39 Kortbilag G18
Bilag 40 Kortbilag G19
Bilag 41 Kortbilag H
Bilag 42 Kortbilag I1
Bilag 43 Kortbilag I2
Bilag 44 Kortbilag J1
Bilag 45 Kortbilag J2
Bilag 46 Kortbilag K
Bilag 47 Kortbilag L
Bilag 48 Kortbilag M
Bilag 49 Kortbilag N
Bilag 50 Kortbilag O1
Bilag 51 Kortbilag O2
Bilag 52 Kortbilag O3
Bilag 53 Kortbilag P1
Bilag 54 Kortbilag P2
Bilag 55 Kortbilag P3
Bilag 56 Kortbilag P4
Bilag 57 Kortbilag P5
Bilag 58 Kortbilag P6
Bilag 59 Kortbilag P7
Bilag 60 Kortbilag P8
Bilag 61 Kortbilag P9
Bilag 62 Kortbilag P10
Bilag 63 Kortbilag P11
Bilag 64 Kortbilag P12
Bilag 65 Kortbilag P13
Bilag 66 Kortbilag P14
Bilag 67 Kortbilag P15
Bilag 68 Kortbilag P16
Bilag 69 Kortbilag P17
Bilag 70 Kortbilag P18
Bilag 71 Kortbilag P19
Bilag 72 Kortbilag P20
Bilag 73 Kortbilag P21
Bilag 74 Kortbilag P22
Bilag 75 Kortbilag P23
Bilag 76 Kortbilag P24
Bilag 77 Kortbilag P25
Bilag 78 Kortbilag P26
Bilag 79 Kortbilag P27
Bilag 80 Kortbilag P28
Bilag 81 Kortbilag P29
Bilag 82 Kortbilag P30
Bilag 83 Kortbilag P31
Bilag 84 Kortbilag P32
Bilag 85 Kortbilag P33
Bilag 86 Kortbilag P34
Bilag 87 Kortbilag P35
Bilag 88 Kortbilag P36
Bilag 89 Kortbilag P37
Bilag 90 Kortbilag P38
Bilag 91 Kortbilag P39
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen

I medfør af § 3, stk. 1, og § 5 b, stk. 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at udpege 91 nærmere angivne udviklingsområder i kystnærhedszonen, jf. planlovens § 5 b, stk. 2.

Kapitel 2

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for områder beliggende i følgende kommuner:

1) Faxe Kommune, jf. kapitel 4.

2) Fredericia Kommune, jf. kapitel 5.

3) Holbæk Kommune, jf. kapitel 6.

4) Jammerbugt Kommune, jf. kapitel 7.

5) Lemvig Kommune, jf. kapitel 8.

6) Lolland Kommune, jf. kapitel 9.

7) Mariagerfjord Kommune, jf. kapitel 10.

8) Odder Kommune, jf. kapitel 11.

9) Ringkøbing-Skjern Kommune, jf. kapitel 12.

10) Skive Kommune, jf. kapitel 13.

11) Syddjurs Kommune, jf. kapitel 14.

12) Thisted Kommune, jf. kapitel 15.

13) Vordingborg Kommune, jf. kapitel 16.

14) Ærø Kommune, jf. kapitel 17.

15) Aabenraa Kommune, jf. kapitel 18.

16) Aalborg Kommune, jf. kapitel 19.

Kapitel 3

Udpegning som udviklingsområde, generelle vilkår og bortfald

§ 3. Der udpeges udviklingsområder som fastsat i kapitel 4-19, jf. dog §§ 4, 5 og 7. Udpegningen træder i kraft, når der for kommunen foreligger en endeligt vedtaget og offentliggjort planlægning for Grønt Danmarkskort, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14, efter anbefalinger fra det lokale naturråd, og omfatter ikke arealer, som kommunalbestyrelsen herved har udpeget til Grønt Danmarkskort, jf. også § 5.

Stk. 2. I udviklingsområder kan der uanset planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1, planlægges for inddragelse af nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, uden at der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.

§ 4. Udpegningen som udviklingsområde gælder ikke for arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.

§ 5. En udpegning som udviklingsområde kan helt eller delvist være betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver en gældende udpegning i kommuneplanen af Grønt Danmarkskort, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14, og § 11 a, stk. 2, eller af områder med landskabelige værdier, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 16. Den betingede del af udpegningen som udviklingsområde, jf. kapitel 4-19, kan kun træde i kraft, i det omfang kommunalbestyrelsen endeligt vedtager og offentliggør kommuneplanlægning, der helt eller delvist ophæver den pågældende udpegning, jf. også § 3, 2. pkt.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal ved kommune- og lokalplanlægning for arealer i et udviklingsområde inddrage hensyn til natur-, landskabs- og miljøinteresser samt væsentlige nationale interesser i øvrigt og i relevant omfang redegøre for, hvorledes der sikres overensstemmelse mellem planlægningen og varetagelsen af disse hensyn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med kommuneplanlægning, der ændrer udpegninger af Grønt Danmarkskort eller landskabelige værdier i et betinget udpeget udviklingsområde, jf. § 5, sikre en fortsat varetagelse af henholdsvis naturbeskyttelsesinteresserne og landskabelige bevaringsværdier i kommunen.

Stk. 3. Bekendtgørelsen er ikke til hinder for, at erhvervsministeren for de udpegede områder kan anvende beføjelser om landsplanlægning efter planlovens § 3 og er ikke til hinder for, at der kan fremsættes indsigelse mod planforslag for områderne efter planlovens §§ 29, 29 a, 29 b eller 29 c.

§ 7. Udpegningen som udviklingsområde bortfalder 5 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden, hvis udpegningen ikke forinden er trådt i kraft.

Kapitel 4

Faxe Kommune

§ 8. Området Ved Faxe Ladeplads, som vist på kortbilag A1, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag A1, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (potentielle naturområder) og område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

§ 9. Området Leestrup, som vist på kortbilag A2, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 10. Området Orup, som vist på kortbilag A3, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 11. Området Store Elmue, som vist på kortbilag A4, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, jf. § 5.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i en videre planlægning for arealer i udviklingsområdet sikre, at den planlagte udvikling af området er forenelig med realiseringen af landsplanlægningen for Baltic Pipe, jf. bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019 om landsplandirektiv for gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlæg.

§ 12. Området Vindbyholt Roholte, som vist på kortbilag A5, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, jf. § 5.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i en videre planlægning for arealer i udviklingsområdet sikre, at den planlagte udvikling af området er forenelig med realiseringen af landsplanlægningen for Baltic Pipe, jf. bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019 om landsplandirektiv for gastransmissionsledning med tilhørende tekniske anlæg.

Kapitel 5

Fredericia Kommune

§ 13. Området Sønderskov, som vist på kortbilag B, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser) og som område med bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, jf. § 5.

Stk. 3. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at verserende klagesager i Planklagenævnet om kommunens vedtagelse af planstrategi for udviklingsområdet og om miljøvurdering af planstrategien afsluttes med, at klagenævnet opretholder planstrategien. Udpegningen som udviklingsområde træder således i kraft, hvis og når Planklagenævnet træffer afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af planstrategien.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i en videre planlægning for arealer i udviklingsområdet sikre, at den planlagte udvikling af området kan ske i overensstemmelse med arealreservation til hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark, jf. cirkulære nr. 35 af 28. februar 1978.

Kapitel 6

Holbæk Kommune

§ 14. Området Rishøjgård, som vist på kortbilag C, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Kapitel 7

Jammerbugt Kommune

§ 15. Området Fårup - Jambo, som vist på kortbilag D1, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (område med særlige naturbeskyttelsesinteresser), jf. § 5.

§ 16. Området Gjøl, som vist på kortbilag D2, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

§ 17. Området Slette Strand - Hjortdal, som vist på kortbilag D3, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle økologiske forbindelser) og område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

§ 18. Området Thorup Strand - Klim Camping, som vist på kortbilag D4, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle økologiske forbindelser) og område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

§ 19. Området Ø-land - Limfjorden, som vist på kortbilag D5, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (område med særlige naturbeskyttelsesinteresser) og område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

Kapitel 8

Lemvig Kommune

§ 20. Området Fjaltring, som vist på kortbilag E, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag E, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (økologiske forbindelser), jf. § 5.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i en videre planlægning for arealer i udviklingsområdet sikre, at den planlagte udvikling af området ikke påvirker det nationale testcenter for store vindmøller i Høvsøre negativt, jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018.

Kapitel 9

Lolland Kommune

§ 21. Området Dannemare Strand, som vist på kortbilag F1, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 22. Området Hestehoved, som vist på kortbilag F2, udpeges som udviklingsområde jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag F2, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder), jf. § 5.

§ 23. Området Hummingen, som vist på kortbilag F3, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag F3, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser), jf. § 5.

§ 24. Området Kramnitse Nord, som vist på kortbilag F4, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag F4, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (økologiske forbindelser og potentielle naturområder), jf. § 5.

§ 25. Området Kramnitse Øst, som vist på kortbilag F5, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 26. Området Reersnæs, som vist på kortbilag F6, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag F6, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 27. Området Rødbyhavn Vest, som vist på kortbilag F7, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Kommunen skal i en videre planlægning for arealer i udviklingsområdet sikre, at den planlagte udvikling af området kan ske i overensstemmelse med arealreservation til et hovedtransmissionsnet for naturgas i Danmark, jf. cirkulære nr. 129 af 2. august 1979.

§ 28. Området Rødbyhavn Øst, som vist på kortbilag F8, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag F8, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (potentielle naturområder), jf. § 5.

Stk. 3. Kommunen skal i en videre planlægning for arealer i udviklingsområdet sikre, at den planlagte udvikling af området sker under hensyn til kommende (højspændings)station Femern (FEM), beliggende øst for Rødbyhavn, samt at der koordineres med Energinet, som har udlagt projektområder for en kommende 132 kV kabelforbindelse mellem station Femern og station Vestlolland ved Nakskov (FEM-VLO) og en 132 kV kabelforbindelse mellem stationerne Femern og Rødby (FEM-RBY).

Kapitel 10

Mariagerfjord Kommune

§ 29. Området Mariagerfjord 00, som vist på kortbilag G1, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag G1, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (område med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser) og større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 30. Området Mariagerfjord 01, som vist på kortbilag G2, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag G2, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 31. Området Mariagerfjord 02, som vist på kortbilag G3, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 32. Området Mariagerfjord 06, som vist på kortbilag G4, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag G4, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 33. Området Mariagerfjord 08, som vist på kortbilag G5, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 34. Området Mariagerfjord 11, som vist på kortbilag G6, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 35. Området Mariagerfjord 12, som vist på kortbilag G7, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 36. Området Mariagerfjord 13, som vist på kortbilag G8, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag G8, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 37. Området Mariagerfjord 14, som vist på kortbilag G9, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag G9, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 38. Området Mariagerfjord 24, som vist på kortbilag G10, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (potentielle naturområder) og større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 39. Området Mariagerfjord 27, som vist på kortbilag G11, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 40. Området Mariagerfjord 28, som vist på kortbilag G12, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 41. Området Mariagerfjord 29, som vist på kortbilag G13, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 42. Området Mariagerfjord 32, som vist på kortbilag G14, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 43. Området Mariagerfjord 34, som vist på kortbilag G15, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag G15, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 44. Området Mariagerfjord 36, som vist på kortbilag G16, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag G16, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 45. Området Mariagerfjord 37, som vist på kortbilag G17, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 46. Området Mariagerfjord 38, som vist på kortbilag G18, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag G18, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 47. Området Mariagerfjord 53, som vist på kortbilag G19, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab, jf. § 5.

Kapitel 11

Odder Kommune

§ 48. Området Assedrup, som vist på kortbilag H, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag H, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser), jf. § 5.

Kapitel 12

Ringkøbing-Skjern Kommune

§ 49. Området Adventure Park, som vist på kortbilag I1, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

§ 50. Området Søndervig Feriepark, som vist på kortbilag I2, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

Kapitel 13

Skive Kommune

§ 51. Området Fjordbjerg Ager 1, som vist på kortbilag J1, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag J1, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

§ 52. Området Viborgvej, som vist på kortbilag J2, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Kapitel 14

Syddjurs Kommune

§ 53. Området Ved Ebeltoft Færgehavn, som vist på kortbilag K, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Kapitel 15

Thisted Kommune

§ 54. Området Silstrup, som vist på kortbilag L, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag L, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som område med større sammenhængende landskab, jf. § 5.

Kapitel 16

Vordingborg Kommune

§ 55. Området Vest for Vordingborg by, som vist på kortbilag M, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Kapitel 17

Ærø Kommune

§ 56. Området Egehoved - Marstal, som vist på kortbilag N, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag N, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (økologiske forbindelser), jf. § 5.

Kapitel 18

Aabenraa Kommune

§ 57. Området Dyrhave, som vist på kortbilag O1, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser) og område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

Stk. 3. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at verserende klagesager i Planklagenævnet om kommunens vedtagelse af planstrategi for udviklingsområdet og kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, afsluttes med, at klagenævnet opretholder planstrategien. Udpegningen som udviklingsområde træder således i kraft, hvis og når Planklagenævnet træffer afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af planstrategien.

§ 58. Området Hostrupskov, som vist på kortbilag O2, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag O2, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (potentielle naturområder og økologiske forbindelser), jf. § 5.

Stk. 3. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at verserende klagesager i Planklagenævnet om kommunens vedtagelse af planstrategi for udviklingsområdet og om kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, afsluttes med, at klagenævnet opretholder planstrategien. Udpegningen som udviklingsområde træder således i kraft, hvis og når Planklagenævnet træffer afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af planstrategien.

§ 59. Området Krusmølle, som vist på kortbilag O3, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (område med særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle naturområder og økologiske forbindelser) og område med bevaringsværdigt landskab, jf. § 5.

Stk. 3. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at verserende klagesager i Planklagenævnet om kommunens vedtagelse af planstrategi for udviklingsområdet og om kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, afsluttes med, at klagenævnet opretholder planstrategien. Udpegningen som udviklingsområde træder således i kraft, hvis og når Planklagenævnet træffer afgørelse, der opretholder kommunens vedtagelse af planstrategien.

Kapitel 19

Aalborg Kommune

§ 60. Området 1.00 – Nibe, som vist på kortbilag P1, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 61. Området 1.01 – Nibe, som vist på kortbilag P2, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i en videre planlægning for arealer i udviklingsområdet sikre, at den planlagte udvikling af området kan ske i overensstemmelse med arealreservation til TV-2 sendestationer, jf. cirkulære nr. 14000 af 6. maj 1986.

§ 62. Området 1.02 – Sejlflod, som vist på kortbilag P3, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 63. Området 1.03 – Hals, som vist på kortbilag P4, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 64. Området 1.04 – Hals, som vist på kortbilag P5, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 65. Området 1.05 – Hals, som vist på kortbilag P6, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag P6, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (økologiske forbindelser), jf. § 5.

§ 66. Området 1.06 – Hals, som vist på kortbilag P7, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag P7, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (økologiske forbindelser), jf. § 5.

§ 67. Området 1.07 - Klarup og Storvorde, som vist på kortbilag P8, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 68. Området 1.08 – Klarup, som vist på kortbilag P9, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 69. Området 1.09 - Vester Hassing, som vist på kortbilag P10, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 70. Området 1.10 - Vester Hassing, som vist på kortbilag P11, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 71. Området 1.11 - Vester Hassing, som vist på kortbilag P12, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 72. Området 1.12 – Vodskov, som vist på kortbilag P13, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 73. Området 2.00 – Skørbæk, som vist på kortbilag P14, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 74. Området 2.01 – Bislev, som vist på kortbilag P15, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 75. Området 2.02 – Bislev, som vist på kortbilag P16, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 76. Området 2.03 – Bislev, som vist på kortbilag P17, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 77. Området 2.04 – Egense, som vist på kortbilag P18, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 78. Området 2.05 – Mou, som vist på kortbilag P19, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 79. Området 2.06 – Egense, som vist på kortbilag P20, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag P20, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 80. Området 2.07 – Mou, som vist på kortbilag P21, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag P21, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort (økologiske forbindelser), jf. § 5.

§ 81. Området 2.08 – Mou, som vist på kortbilag P22, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 82. Området 2.09 – Barmer, som vist på kortbilag P23, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 83. Området 2.10 – Valsted, som vist på kortbilag P24, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag P24, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 84. Området 2.11 – Barmer, som vist på kortbilag P25, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. For dele af området, som vist på kortbilag P25, er udpegningen som udviklingsområde betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 85. Området 2.12 – Nyrup, som vist på kortbilag P26, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 86. Området 2.13 – Gåser, som vist på kortbilag P27, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 87. Området 2.14 – Restrup, som vist på kortbilag P28, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 88. Området 2.15 – Nørholm, som vist på kortbilag P29, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Stk. 2. Udpegningen som udviklingsområde er betinget af, at kommunalbestyrelsen ophæver udpegningen i kommuneplanen som større sammenhængende landskab, jf. § 5.

§ 89. Området 2.16 – Stae, som vist på kortbilag P30, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 90. Området 2.17 – Vejlen, som vist på kortbilag P31, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 91. Området 2.18 - Vester Halne, som vist på kortbilag P32, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 92. Området 3.01 - Vest for Barmer, som vist på kortbilag P33, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 93. Området 3.04 – Hals, som vist på kortbilag P34, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 94. Området 3.08 – Ved Østhavnen, som vist på kortbilag P35, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 95. Området 3.12 - Råstofområdet ved Aalborg Portland, som vist på kortbilag P36, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 96. Området 3.13 - Bag Hou, som vist på kortbilag P37, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 97. Området 3.14 - Bag Nordjyllandsværket, som vist på kortbilag P38, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

§ 98. Området 3.15 - Flyvestation Aalborg, som vist på kortbilag P39, udpeges som udviklingsområde, jf. § 3.

Kapitel 20

Ikrafttræden

§ 99. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september 2019.

Erhvervsministeriet, den 18. september 2019

Simon Kollerup

/ Sigmund Lubanski


Bilag 1

Kortbilag A1

Faxe Kommune, Ved Faxe Ladeplads (86,4 ha).

bj


Bilag 2

Kortbilag A2

Faxe Kommune, Leestrup (12,2 ha).

bj


Bilag 3

Kortbilag A3

Faxe Kommune, Orup (18,2 ha).

bj


Bilag 4

Kortbilag A4

Faxe Kommune, Store Elmue (10,2 ha).

bj


Bilag 5

Kortbilag A5

Faxe Kommune, Vindbyholt Roholte (24,7 ha).

bj


Bilag 6

Kortbilag B

Fredericia Kommune, Sønderskov (28,3 ha).

Kortbilag B


Bilag 7

Kortbilag C

Holbæk Kommune, Rishøjgård, Holbæk Vest (109,7 ha).

bj


Bilag 8

Kortbilag D1

Jammerbugt Kommune, Fårup - Jambo (135,7 ha).

bj


Bilag 9

Kortbilag D2

Jammerbugt Kommune, Gjøl (89,4 ha).

bj


Bilag 10

Kortbilag D3

Jammerbugt Kommune, Slette Strand – Hjortdal (175,2 ha).

bj


Bilag 11

Kortbilag D4

Jammerbugt Kommune, Thorup Strand – Klim Camping (281,5 ha).

bj


Bilag 12

Kortbilag D5

Jammerbugt Kommune, Ø-land – Limfjorden (132,9 ha).

bj


Bilag 13

Kortbilag E

Lemvig Kommune, Fjaltring (157,5 ha).

bj


Bilag 14

Kortbilag F1

Lolland Kommune, Dannemare Strand (36,2 ha).

bj


Bilag 15

Kortbilag F2

Lolland Kommune, Hestehoved (21,1 ha).

bj


Bilag 16

Kortbilag F3

Lolland Kommune, Hummingen (13,2 ha).

bj


Bilag 17

Kortbilag F4

Lolland Kommune, Kramnitse Nord (19,9 ha).

bj


Bilag 18

Kortbilag F5

Lolland Kommune, Kramnitse Øst (12,8 ha).

bj


Bilag 19

Kortbilag F6

Lolland Kommune, Reersnæs (19,3 ha).

bj


Bilag 20

Kortbilag F7

Lolland Kommune, Rødbyhavn Vest (69,2 ha).

bj


Bilag 21

Kortbilag F8

Lolland Kommune, Rødbyhavn Øst (61,9 ha).

bj


Bilag 22

Kortbilag G1

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 00 (499,5 ha).

bj


Bilag 23

Kortbilag G2

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 01 (517,1 ha).

bj


Bilag 24

Kortbilag G3

Mariagerfjord Kommune, vest for Hald Tostrup Mariagerfjord 02 (4,1 ha).

bj


Bilag 25

Kortbilag G4

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 06 (5,3 ha).

bj


Bilag 26

Kortbilag G5

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 08 (3,2 ha).

bj


Bilag 27

Kortbilag G6

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 11 (3,3 ha).

bj


Bilag 28

Kortbilag G7

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 12 (0,4 ha).

bj


Bilag 29

Kortbilag G8

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 13 (1,3 ha).

bj


Bilag 30

Kortbilag G9

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 14 (6,9 ha).

bj


Bilag 31

Kortbilag G10

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 24 (0,4 ha).

bj


Bilag 32

Kortbilag G11

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 27 (0,2 ha).

bj


Bilag 33

Kortbilag G12

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 28 (1,3 ha).

bj


Bilag 34

Kortbilag G13

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 29 (0,3 ha).

bj


Bilag 35

Kortbilag G14

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 32 (1,4 ha).

bj


Bilag 36

Kortbilag G15

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 34 (451,6 ha).

bj


Bilag 37

Kortbilag G16

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 36 (60,2 ha).

bj


Bilag 38

Kortbilag G17

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 37 (19,9 ha).

bj


Bilag 39

Kortbilag G18

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 38 (712,7 ha).

bj


Bilag 40

Kortbilag G19

Mariagerfjord Kommune, Mariagerfjord 53 (7,7 ha).

bj


Bilag 41

Kortbilag H

Odder Kommune, Assedrup (1,3 ha).

bj


Bilag 42

Kortbilag I1

Ringkøbing-Skjern Kommune, Adventure Park (3,1 ha).

bj


Bilag 43

Kortbilag I2

Ringkøbing-Skjern Kommune, Søndervig Feriepark (63,5 ha).

bj


Bilag 44

Kortbilag J1

Skive Kommune, Fjordbjerg Ager 1 (14 ha).

bj


Bilag 45

Kortbilag J2

Skive Kommune, Viborgvej (0,1 ha).

bj


Bilag 46

Kortbilag K

Syddjurs Kommune, Ved Ebeltoft Færgehavn (40,9 ha).

bj


Bilag 47

Kortbilag L

Thisted Kommune, Silstrup (6,3 ha).

Kortbilag L


Bilag 48

Kortbilag M

Vordingborg Kommune, Vest for Vordingborg By (64,7 ha).

bj


Bilag 49

Kortbilag N

Ærø Kommune, Egehoved – Marstal (11,8 ha).

Kortbilag N


Bilag 50

Kortbilag O1

Aabenraa Kommune, Dyrhave (6,1 ha).

bj


Bilag 51

Kortbilag O2

Aabenraa Kommune, Hostrupskov (3,6 ha).

bj


Bilag 52

Kortbilag O3

Aabenraa Kommune, Krusmølle (7,2 ha).

bj


Bilag 53

Kortbilag P1

Aalborg Kommune, 1.00 – Nibe (4,3 ha).

bj


Bilag 54

Kortbilag P2

Aalborg Kommune, 1.01 – Nibe (93,4 ha).

bj


Bilag 55

Kortbilag P3

Aalborg Kommune, 1.02 – Sejlflod (8,9 ha).

Kortbilag P3


Bilag 56

Kortbilag P4

Aalborg Kommune, 1.03 – Hals (13,3 ha).

bj


Bilag 57

Kortbilag P5

Aalborg Kommune, 1.04 – Hals (23,7 ha).

bj


Bilag 58

Kortbilag P6

Aalborg Kommune, 1.05 – Hals (2 ha).

bj


Bilag 59

Kortbilag P7

Aalborg Kommune, 1.06 – Hals (14,3 ha).

bj


Bilag 60

Kortbilag P8

Aalborg Kommune, 1.07 – Klarup og Storvorde (50,8 ha).

Kortbilag P8


Bilag 61

Kortbilag P9

Aalborg Kommune, 1.08 – Klarup (20,5 ha).

bj


Bilag 62

Kortbilag P10

Aalborg Kommune, 1.09 – Vester Hassing (14,8 ha).

bj


Bilag 63

Kortbilag P11

Aalborg Kommune, 1.10 – Vester Hassing (7,2 ha).

bj


Bilag 64

Kortbilag P12

Aalborg Kommune, 1.11 – Vester Hassing (10,3 ha).

bj


Bilag 65

Kortbilag P13

Aalborg Kommune, 1.12 – Vodskov (40,1 ha).

bj


Bilag 66

Kortbilag P14

Aalborg Kommune, 2.00 – Skørbæk (7,2 ha).

bj


Bilag 67

Kortbilag P15

Aalborg Kommune, 2.01 – Bislev (2,8 ha).

bj


Bilag 68

Kortbilag P16

Aalborg Kommune, 2.02 – Bislev (14,3 ha).

bj


Bilag 69

Kortbilag P17

Aalborg Kommune, 2.03 – Bislev (4 ha).

bj


Bilag 70

Kortbilag P18

Aalborg Kommune, 2.04 – Egense (1,7 ha).

bj


Bilag 71

Kortbilag P19

Aalborg Kommune, 2.05 – Mou (9 ha).

bj


Bilag 72

Kortbilag P20

Aalborg Kommune, 2.06 – Egense (15 ha).

bj


Bilag 73

Kortbilag P21

Aalborg Kommune, 2.07 – Mou (3,2 ha).

bj


Bilag 74

Kortbilag P22

Aalborg Kommune, 2.08 – Mou (14 ha).

bj


Bilag 75

Kortbilag P23

Aalborg Kommune, 2.09 – Barmer (10,2 ha).

bj


Bilag 76

Kortbilag P24

Aalborg Kommune, 2.10 – Valsted (10,3 ha).

bj


Bilag 77

Kortbilag P25

Aalborg Kommune, 2.11 – Barmer (5,8 ha).

bj


Bilag 78

Kortbilag P26

Aalborg Kommune, 2.12 – Nyrup (5 ha).

bj


Bilag 79

Kortbilag P27

Aalborg Kommune, 2.13 – Gåser (6,5 ha).

bj


Bilag 80

Kortbilag P28

Aalborg Kommune, 2.14 – Restrup (39,9 ha).

bj


Bilag 81

Kortbilag P29

Aalborg Kommune, 2.15 – Nørholm (26,8 ha).

bj


Bilag 82

Kortbilag P30

Aalborg Kommune, 2.16 – Stae (12,4 ha).

bj


Bilag 83

Kortbilag P31

Aalborg Kommune, 2.17 – Vejlen (1,4 ha).

bj


Bilag 84

Kortbilag P32

Aalborg Kommune, 2.18 – Vester Halne (5,5 ha).

bj


Bilag 85

Kortbilag P33

Aalborg Kommune, 3.01 – Vest for Barmer (45,2 ha).

bj


Bilag 86

Kortbilag P34

Aalborg Kommune, 3.04 – Hals (49 ha).

bj


Bilag 87

Kortbilag P35

Aalborg Kommune, 3.08 – Ved Østhavnen (256 ha).

bj


Bilag 88

Kortbilag P36

Aalborg Kommune, 3.12 – Råstofområdet ved Aalborg Portland (778,8 ha).

bj


Bilag 89

Kortbilag P37

Aalborg Kommune, 3.13 – Bag Hou (158,1 ha).

bj


Bilag 90

Kortbilag P38

Aalborg Kommune, 3.14 – Bag Nordjyllandsværket (716 ha).

bj


Bilag 91

Kortbilag P39

Aalborg Kommune, 3.15 – Flyvestation Aalborg (823 ha).

bj