Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, event- og av-tekniker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Teater-, event- og av-teknikeruddannelsens faglige udvalg, fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til teater-, event- og av-tekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Fremstilling, opsætning, afvikling, betjening og nedtagning af teknisk udstyr inden for lyd, lys, scene og regi i forbindelse med arrangementer, både selvstændigt, tværfagligt og i samarbejde med andre under hensyntagen til sikkerhed, arbejdsmiljø og grundlæggende produktions-økonomiske forhold.

2) Håndtering, transportering, montering, vurdering og foretagelse eller foranledning af implementering/vedligeholdelse/reparation af teknisk udstyr, som det forekommer inden for det valgte speciale.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Teatertekniker.

2) Eventtekniker med speciale i audioteknik.

3) Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik.

4) Av-tekniker.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent, 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens specialer varer yderligere 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent, 1 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 16 uger. Uddannelsens specialer varer yderligere 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder gængse faglige udtryk og begreber.

2) Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø.

3) Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og -forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel.

4) Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver.

5) Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave.

6) Scenetyper, sceneplaner og faste installationer.

7) Gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af gængs anvendt værktøj og udstyr.

8) Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og radiobølger, hydraulik og tryk samt strøm og spænding.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Faglig sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af enkle arbejdsopgaver.

2) Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.lign.

3) Faglig sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler.

4) Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos kunderne.

5) Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav.

6) Anvendelse af måleteknikker og læsning af diagrammer af elektriske kredsløb.

7) Faglig sikker anvendelse af informationsteknologi til tekst- og talbehandling informationsindsamling samt behandling af billede, lys og lyd.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø,

2) redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave,

3) vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav,

4) planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr,

5) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre,

6) arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater og demonstrere forståelse af disses værdi,

7) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om udvikling af processer og metoder,

8) anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver,

9) vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr forhold til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler,

10) anvende og udføre vedligehold på elektronisk basisudstyr samt medvirke til enkel fejlfinding på elektronisk basisudstyr,

11) sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter gældende sikkerhedsregler,

12) med faglig sikkerhed udføre enkle scenetekniske discipliner ud fra grundlæggende viden om scenetyper, sceneplaner og faste installationer,

13) ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lysanlæg,

14) ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende, relevant teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg,

15) planlægge, optage, redigere og gennemføre en enkel AV-produktion ved anvendelse af relevant teknisk udstyr,

16) demonstrere forståelse af hovedindholdet af tekster på engelsk om udvalgte emner inden for erhverv, uddannelse, samfund og almene sammenhænge i forskellige teksttyper og medier og

17) udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan udføre almindeligt forekommende opgaver inden for forskellige typer af opsætning og nedtagning af udstyr og elementer i en rutinemæssig eller kendt situation.

2) Eleven kan vurdere udstyrets tekniske tilstand og kvalitet i en kendt situation og på baggrund heraf foranledige vedligehold eller reparation.

3) Eleven kan vælge, sammenkoble et lydanlæg samt indspille og afvikle lyd til en produktion i en rutinemæssig eller kendt situation.

4) Eleven kan vælge, sammenkoble et lysanlæg samt afvikle lys til en produktion i en rutinemæssig eller kendt situation.

5) Eleven kan planlægge, optage, redigere og gennemføre en AV-produktion ved anvendelse af relevant teknisk udstyr i en rutinemæssig eller kendt situation.

6) Eleven kan bestå prøven, der kan lede til udstedelse af førercertifikat til gaffeltruck, kategori B, i henhold til Arbejdstilsynets regler.

7) Eleven kan deltage i lagerstyring og medvirke til at håndtere og surre udstyr på lastbiler, påhængsvogne eller andre relevante køretøjer.

8) Eleven kan udføre deres arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler og på en ergonomisk hensigtsmæssig måde.

9) Eleven kan dokumentere, at en opsætning og opbygning af scene, lyd og lys samt publikumsfaciliteter ved produktioner inden for jobområdet lever op til gældende sikkerheds- og lovgivningsmæssige krav over for myndigheder, kolleger, brugere eller kunder.

10) Eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

11) Eleven kan demonstrere viden om og færdigheder i at kommunikere og samarbejde i de mange forskellige sammenhænge, hvor samarbejde og kommunikation er en nødvendighed.

12) Eleven kan dimensionere og montere relevante el-tekniske og branchespecifikke installationer i en kendt situation.

13) Eleven kan anvende det for branchen relevante rigningsudstyr i en rutinemæssig eller kendt situation sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

14) Eleven kan demonstrere grundlæggende forståelse for menneskelig perception og anvende denne i forhold til en given produktion i en rutinemæssig eller kendt situation.

15) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

16) Eleven kan vurdere udstyrets tekniske tilstand og kvalitet og på baggrund heraf alene eller i samarbejde med andre foranledige vedligehold eller reparation i en rutinemæssig eller kendt situation.

17) Eleven kan planlægge og styre projekter fra start til slut, indeholdende idéudvikling, planlægning, økonomi, organisering, mødeplanlægning og styring, implementering, præsentation og fremlæggelse.

18) Eleven kan udføre professionelt lydteknisk arbejde til en forestilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lydteknik.

19) Eleven kan udføre professionelt lysteknisk arbejde til en forestilling på grundlag af et betydeligt kendskab til lysteknik og lyssætning.

20) Eleven kan anvende sceneteknikken i henhold til gældende love, regler og bestemmelser selvstændigt.

21) Eleven kan fremstille rekvisitter ud fra viden om stilarter og stilperioder og har kendskab til de forskellige arbejdsmetoder i forhold til brugen af manuskript i rekvisitørens arbejde og styring af regibudget.

22) Eleven kan vurdere visuelle og æstetiske udtryk med relevans for branchen kritisk og ud fra et grundlæggende kendskab til forskellige epokers ide- og stilhistorie.

23) Eleven kan anvende et 3D-system til at visualisere og animere et emne til anvendelse ved konstruktionsopgaver.

24) Eleven kan medvirke i fremstilling af kulisser, rekvisitter og dekorationer.

25) Eleven kan demonstrere kendskab til et kvalitetsstyringssystem og anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

26) Eleven kan dimensionere, installere og implementere lydteknisk udstyr i blivende installationer under behørigt hensyn til gældende lovgivning, funktionalitet og æstetik.

27) Eleven kan dimensionere, installere og implementere lysteknisk udstyr i blivende installationer under behørigt hensyn til gældende lovgivning, funktionalitet og æstetik.

28) Eleven kan dimensionere, installere og implementere videoteknisk udstyr i blivende installationer under behørigt hensyn til gældende lovgivning, funktionalitet og æstetik.

29) Eleven kan udarbejde og anvende dokumentationsmateriale til blivende AV-installationer.

30) Eleven kan etablere og programmere IT-netværk for blivende AV-installationer.

31) Eleven kan samarbejde med andre faggrupper på byggepladsen, og indgå som part i den løbende byggeplanlægning.

32) Eleven kan planlægge, opsætte, afvikle og nedtage relevant lysudstyr på avanceret niveau i forbindelse med praktisk afvikling af arrangementer under hensyntagen til generel produktionsøkonomi.

33) Eleven kan planlægge, opsætte, afvikle og nedtage relevant lydudstyr på avanceret niveau i forbindelse med praktisk afvikling af arrangementer under hensyntagen til generel produktionsøkonomi.

34) Eleven kan demonstrere kendskab til musikhistorie og læse og anvende et partitur i forhold til den praktiske produktion.

35) Eleven kan demonstrere betydelig forståelse for menneskelig perception og forskellige historiske perioders udtryk og anvende denne viden i forhold til en given produktion.

36) Eleven kan dimensionere og montere relevante el-tekniske og branchespecifikke installationer sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

37) Eleven kan anvende det for branchen relevante rigningsudstyr sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-15 og 37, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 16, 17 og 33-37, jf. stk. 1, gælder for specialet eventtekniker med speciale i audioteknik. Kompetencemålene nr. 16, 17, 32 og 34-36, jf. stk. 1, gælder for specialet eventtekniker med speciale i illuminationsteknik. Kompetencemålene nr. 16-25, jf. stk. 1, gælder for specialet teatertekniker. Kompetencemålene nr. 16, 17 og 26-31, jf. stk. 1, gælder for specialet av-tekniker.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af et praktisk orienteret projekt og en mundtlig eksamen. Projektet løses inden for to sammenhængende uger. Den mundtlige prøve varer 30 minutter inklusive votering. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin. Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve med en varighed på 2 sammenhængende uger i sidste halvdel af dem afsluttende skoleperiode på specialerne. Prøven udgør en svendeprøve. Ved indkaldelse af elever til sidste skoleperiode sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomhed til det faglige udvalg. Prøven består af en skriftlig prøve inden for de uddannelsesspecifikke fag, en projektopgave samt en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i projektopgaven.

Stk. 3. Den skriftlige prøve har en varighed på fire timer og afvikles på den første svendeprøvedag. Den skriftlige prøve udarbejdes af skolerne i samråd med det faglige udvalg.

Stk. 4. Projektopgaven har en varighed på to sammenhængende uger og løses som en teknisk fremvisning.

Stk. 5. Den mundtlige prøve har en varighed på 45 minutter inklusive fremvisningen af projektopgaven, den mundtlige prøve og votering.

Stk. 6. Skuemestrene skal være til stede ved den afsluttende afvikling af den tekniske produktion i projektopgaven og ved den efterfølgende mundtlige prøve.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis skal eleven have opnået mindst 02 som gennemsnit af karaktererne for alle fag i hovedforløbet, og den afsluttende prøve skal være bestået.

Stk. 8. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent, skal prøven være bestået.

Stk. 9. Elevernes løsning af prøven bedømmes af en eksaminator (lærer) og to skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg. Karakteren ved den afsluttende prøve fremkommer som et gennemsnit af de i stk. 3, 4 og 5 nævnte prøver. Ved bedømmelsen giver læreren og censorerne i forening én karakter for hver af prøverne, hvorefter karaktererne for de nævnte tæller ligeligt i det samlede eksamensresultat. Eksaminator (lærer) og skuemestrene (censorerne) meddeler eleven eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet.

Stk. 10. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, påføres resultatet af den afsluttende prøve på beviset. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale, påføres resultatet af den afsluttende prøve.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 471 af 9. maj 2018 om erhvervsuddannelsen til teater-, event- og av-tekniker ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 11. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Gert Nielsen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring*) skal eleven have beskæftiget sig regelmæssig sigt med at udføre følgende Teater-, event-- og av-tekniske opgaver:
Opsætning, afvikling, betjening og nedtagning af teknisk udstyr inden for både lyd, lys og scene i forbindelse med planlægning og afvikling af teater-, event- eller av-arrangementer.
Opgaverne skal være løst både selvstændigt, tværfagligt og i samarbejde med andre under hensyntagen til sikkerhed, arbejdsmiljø og grundlæggende produktions-økonomiske forhold.
Eleven skal i en vis udstrækning have beskæftiget sig med håndtering, transportering, vurdering og foretagelse eller foranledning af vedligeholdelse og reparation af teknisk udstyr.
Den relevante erhvervserfaring skal svare til 2 års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 5 år.
Specialet teatertekniker
12 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal udgøres af beskæftigelse på et teater eller lignende kulturinstitution med ovennævnte opgaver, samt deltagelse i alle relevante faser af produktionen af en forestilling.
Specialet eventtekniker med speciale i illuminationsteknik
12 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal udgøres af beskæftigelse med avanceret lysteknik i eventbranchen.
Specialet eventtekniker med speciale i audioteknik
12 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal udgøres af beskæftigelse med avanceret lydteknik i eventbranchen.
Specialet av-tekniker
12 måneder af elevens 2 års relevante erhvervserfaring skal udgøres af beskæftigelse med projektplanlægning og afvikling af lys-, lyd- og AV-teknik på udstillinger og messer.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
For trin 1, teater, event- og av-teknisk produktionsassistent:
Opsætning, afvikling og betjening af avanceret lysanlæg
1 år
1
2
Opsætning, afvikling og betjening af avanceret lydanlæg
1 år
1
2
Produktion og afvikling af AV-tekniske produkter
1 år
1
1
Kommunikation på engelsk med anvendelse af branchens begreber i skrift, læsning og tale.
6 måneder
1,5
0
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år.
Håndtere enkle scenetekniske elementer og rigningsudstyr i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser.
1 år
1,6
2
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste to år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd. kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
For trin 1, teater, event- og av-teknisk produktionsassistent:
AMU
Virtuelt lysdesign
47119
0,2
0
AMU
Eventlyd; systemer, dimensionering og simulering
47782
0,6
0
AMU
Eventlyd; systemkobling, tuning og vedligehold
47783
0,6
0
AMU
Eventlyd; produktion, hørelse og psykoakustik
47784
0,6
0
AMU
Eventlyd; afvikling og organisation
47785
0,4
0
AMU
Eventlys; virtuelt avanceret eventlysdesign
47786
0,6
0
AMU
Eventlys; dimensionering og systemopbygning
47787
0,6
0
AMU
Eventlys; etik, design og lovgivning
47788
0,2
0
AMU
Eventlys; lys, vinkler og farvelære
47789
0,6
0
AMU
Eventlys; sammenkobling og vedligehold af anlæg
47790
0,4
0
AMU
Eventlys; afvikling og organisation
47791
0,6
0
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år.
AMU
Sikring og evakuering i højden
49443
0,3
0
AMU
Sikring i højden
49443A
0,1
0
AMU
Evakuering i højden
49443B
0,2
0
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste to år.
Certifikat,
gyldigt
Gaffeltruck
 
1,4
0

Trin 1, teater-, event- og av-teknisk assistent, kan maksimalt afkortes efter tabel 2 og 3 med 14 skoleuger og 11 praktik måneder.