Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af de af samfundet til fagområdet almindeligt stillede opgaver i den forventede kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner.

2) Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.

3) Informationssøgning, valg af og vejledning om materialer, konstruktions- og montagemetoder samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

4) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

5) Planlægning og udførelse af arbejdet under hensyntagen til arbejdsmiljøet samt egen og andres sikkerhed.

6) Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for miljøet.

7) Branchens karriereveje og videreuddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Anlægsstruktør.

2) Bygningsstruktør.

3) Brolægger.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer fra 3 år til 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 35 uger fordelt på mindst seks skoleperioder for specialerne anlægsstruktør og bygningsstruktør og 30 uger fordelt på mindst seks skoleperioder for specialet brolægger.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens specialer anlægstruktør og bygningsstruktør mellem 2 år og 11 måneder og 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 31 uger og for uddannelsens speciale brolægger mellem 2 år og 11 måned og 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 26 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning tilrettelægges med mindst én skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb mellem 3 år og 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 68 uger fordelt på fire skoleperioder for hvert af specialerne anlægsstruktør og bygningsstruktør og 63 uger fordelt på fire skoleperioder for specialet brolægger.

Stk. 6. Uanset uddannelsesspor afsluttes uddannelsens specialer anlægsstruktør og bygningsstruktør med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes den sidste fredag i marts eller september. Uddannelsens speciale brolægger afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes primo marts eller primo september. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 8, opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen.

2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper.

3) Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger.

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer.

5) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel samt deres anvendelse.

6) Regler for kvalitetskontrol.

7) Principper for bæredygtigt byggeri.

8) Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald.

9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver.

10) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø.

11) Håndtering af farlige stoffer.

12) Indholdet i en APV.

13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner.

14) De almindeligste egenskaber, begreber og fagudtryk, herunder fysiske begreber, vedrørende belægninger, kloakering, beton og armering.

15) Betonblandinger, massefylde, forskalling og betonstyrker/tryk, herunder afprøvning af tryk og trykstyrke.

16) Regler for afvanding af belægninger.

17) Fald på kloakledninger.

18) Værktøjer og maskiner til anlæg og konstruktion, el-afkortere, el-klippe-/bukkemaskiner, pladevibrator, boremaskiner med flere.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

2) Betjening og afsætning af højder ved hjælp af nivelleringsinstrument.

3) Håndtegnede skitser.

4) Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholdelse af dette.

5) Opmåling og materialeberegning.

6) Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver.

7) Arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange og valg med henblik på at forebygge belastninger.

8) Sortering og bortskaffelse af byggeaffald.

9) Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk.

10) Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram.

11) Simple belægningsopgaver indeholdende afvanding til brønde.

12) Samling og understøtning af huskloak af PVC-materialer.

13) Medvirken ved udførelsen af almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder etablering, indretning og vedligeholdelse af byggepladsens forskellige velfærdsmæssige og produktionsmæssige installationer.

14) Opstilling af en simpel forskallingskonstruktion, binding af armering samt udstøbning af in-situ beton og efterbehandling af in-situ betonoverfladen.

15) Simple belægningsopgaver, herunder bearbejdning af belægningssten i beton og granit samt opbygning og komprimering af belægningsbunden.

16) Korrekt udvælgelse og frasortering af afgrænsede materialer til enkle konstruktioner i forhold til opstillede kvalitetskrav.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau til at kunne:

1) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

2) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

3) samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen,

4) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

5) varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer,

6) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge vejledninger og arbejdstegninger,

7) dokumentere, formidle og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

8) anvende faglige udtryk og begreber,

9) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

10) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Teknologi på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Rulle- og bukkestillads-opstilling mv., jf Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

2) Vejen som arbejdsplads, jf. med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

3) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

4) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

5) Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

6) Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen, jf. Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

7) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for fejl eller uoverensstemmelser i forhold til de sikkerhedskrav, der gælder for elværktøj.

Stk. 8. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter erhvervsuddannelseslovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 6, nr. 5 nævnte krav.

Stk. 9. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-7, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Teknologi på C-niveau.

6) Fysik på C-niveau.

Stk. 10. For elever, der opnår de i stk. 9 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 11. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 9, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er:

1) Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge måleinstrumenter.

2) Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

3) Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden.

4) Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område.

5) Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.

6) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler.

7) Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer.

8) Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.

9) Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til gældende krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi.

10) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.

11) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden.

12) Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.

13) Eleven kan redegøre for hvilken betydning de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.

14) Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.

15) Eleven kan planlægge og tilrettelægge konstruktioner og beskrivelser i henhold til gældende byggelove og regler.

16) Eleven kan udføre opbygning, armering, udstøbning, vibrering og efterbehandling af simple in-situ jernbetonkonstruktioner.

17) Eleven kan udføre arbejde med betonfliser og belægningssten.

18) Eleven kan foretage anhugning i forhold til byrdens størrelse og vægt, opbevare, kontrollere og anvende almindeligt forekommende anhugningsgrej, vurdere det i forhold til belastningsregler, mærkning og kassationsgrænser samt dirigere anhugnings- og transportprocessen ved standardiseret visuel tegngivning og radiokommunikation.

19) Eleven kan udvælge, anvende og vedligeholde tekniske hjælpemidler samt store og små entreprenørmaskiner.

20) Eleven kan træffe ergonomiske og sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger, herunder vælge og anvende personlige værnemidler ved forskellige typer arbejde samt udføre arbejde med kold asfalt, bitumen, epoxy og isocyanatprodukter i overensstemmelse med regler og uddannelseskrav fastsat af Arbejdstilsynet.

21) Eleven kan udføre rørlæggerarbejde som udførende medarbejder i autoriseret kloakmestervirksomhed i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens regler.

22) Eleven kan vurdere og udføre bundopbygning af vej, afretning, sætning af kant- og belægningssten i beton og granit.

23) Eleven kan udføre, bearbejde og behandle betonbelægningsprodukter.

24) Eleven kan udarbejde tegninger/projektskitser og udføre kloakinstallationer, nedsivnings-, pumpe- og udskilleranlæg samt kloakering i landbruget i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens praktiske uddannelseskrav til den ansvarshavende i en autoriseret kloakmestervirksomhed.

25) Eleven kan montere store rør og brønde under iagttagelse af løftegrej, materiel og opgave.

26) Eleven kan ud fra fastlagt jordbundstype vælge og udføre bundopbygning til en vej- og anlægsopgave.

27) Eleven kan udføre, opstille, forandre og nedtage systemstillads i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.

28) Eleven kan foretage dimensionering, opstilling og sikring af forskalling og det tilhørende armeringsarbejde samt foretage udstøbning, bearbejdning og efterbehandling af in-situ beton under forskellige vejrligsforhold ud fra beskrivelser og elektroniske arbejdstegninger.

29) Eleven kan planlægge og udføre specialkonstruktioner ved anvendelse af specialforskalling, specialarmering og specialbeton.

30) Eleven kan planlægge, opstille og montere præfabrikerede bygningselementer.

31) Eleven kan udføre støttemure og trapper.

32) Eleven kan udføre granitbelægning på torve, pladser og vejarealer.

33) Eleven kan vurdere og udføre bundopbygning til en brolægningsopgave ud fra fastlagt jordbundstype.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-21, jf. stk. 1, gælder for alle elever i uddannelsens specialer på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 22-26, jf. stk. 1, gælder for specialet anlægsstruktør. Kompetencemålene nr. 27-30, jf. stk. 1, gælder for specialet bygningsstruktør. Kompetencemålene nr. 21 og nr. 22 samt nr. 31-33, jf. stk. 1, gælder for specialet brolægger.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen dog med undervisningstiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, undervisningstid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 6. Fordybelsestiden fordeles af skolen medpassende inddragelse af de principper for fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som afslutning på uddannelsen afholder skolen en prøve i sidste skoleperiode. Prøven omfatter en teoretisk og en praktisk del. Prøven udgør en svendeprøve. Svendeprøven skal afdække elevens opnåede kompetencer inden for uddannelsen. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 2. Den teoretiske del af den afsluttende prøve består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et projekt. Prøven varer 30 minutter inklusive votering. Projektarbejdet består af en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. Arbejdet med casen har en varighed på indtil 1 uge. Ved prøven fremlægger eleven sit arbejde med casen. Eleven kan under den mundtlige prøve anvende skitser eller modeller og demonstrere teknikker, værktøjer m.v. Der gives én karakter for den teoretiske del.

Stk. 3. Den praktiske prøve i specialet bygningsstruktør består af en fremstillingsopgave, der løses inden for en varighed af 40 timer fordelt på minimum fem dage.

Stk. 4. Den praktiske prøve i specialet brolægger består af en fremstillingsopgave, der løses inden for en varighed af 16 timer fordelt på minimum to dage.

Stk. 5. Den praktiske prøve i specialet anlægsstruktør består af to prøver. Den ene prøve er den praktiske del af kloakmesterprøven, som gennemføres efter retningslinjerne i uddannelsesordningen. Den anden prøve består af en fremstillingsopgave i anlæg af vej, der løses inden for en varighed af 24 timer fordelt på minimum tre dage.

Stk. 6. I hvert af specialerne bygningsstruktør og brolægger gives én karakter for den praktiske del. I specialet anlægsstruktør gives to karakterer for henholdsvis den praktiske del af kloakmesterprøven og for den praktiske fremstillingsopgave. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal alle fag i hovedforløbet være bestået, jf. dog stk. 8, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået.

Stk. 8. Elever i eux-forløb er fritaget for det i stk. 7 nævnte beståkrav i grundfag, der afløses af gymnasiale fag.

Stk. 9. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev (uddannelsesbevis) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit for specialerne bygningsstruktør og brolægger indgår den teoretiske prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3. I det vægtede gennemsnit for specialet anlægsstruktør indgår den mundtlige prøve med 1/3, den praktiske del af kloakmesterprøven med 1/3 og den praktiske fremstillingsopgave med 1/3.

Stk. 10. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet for specialerne udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”ros”, ”bronzemedalje” eller ”sølvmedalje”.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 376 af 26. april 2018 om erhvervsuddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 9. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Specialet Anlægsstruktør:
Eleven skal have arbejdet med anlægsarbejde, heraf have mindst 4 måneders erfaring med hver af følgende områder:
Vejudbygning af vejkasser og fortovsarealer.
Lægning og renovering af forskellige typer belægninger.
Lægning af huskloakker, omfangsdræn, regnvandsledninger og stikledninger.
Tegningslæsning og kvalitetssikring.
Kørsel med entreprenørmaskiner .
Specialet Bygningsstruktør:
Eleven skal have arbejdet med bygnings- /betonarbejde, heraf have mindst 4 måneders erfaring med hver af følgende områder:
System og traditionel forskalling.
Udstøbning med armering, glitte- og flydebeton.
Anhugning af elementer.
Tegningslæsning og kvalitetssikring.
Specialet Brolægger:
Eleven skal have arbejdet med brolægning, heraf have mindst 4 måneders erfaring med hver af følgende områder:
Vejudbygning af vejkasser og fortovsarealer.
Brolægning og belægninger.
Tegningslæsning og kvalitetssikring.
Nivellering og afsætning.
For alle specialer gælder:
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Arbejdsmiljørepræsentant
3 måneders erfaring
1
-

3.1 Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Affaldshåndtering og
sortering på byggepladsen.
47464
0,6
-
 
Byggepladslogistik
43749
0,4
 
 
Nivellering
47665
1,0
 
 
Anvendelse af bygge-
og anlægstegninger
45542
0,6
 
 
Kvalitetssikring og
dokumentation på
byggepladsen
40687
0,4
 
Anden kompetencegivende uddannelse
Den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse
 
1,0
 

3.2 Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for specialet Bygningsstruktør

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik mdr.)
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Forskalling – udførelse
af enkelte løsninger
45163
1,0
-
 
Forskalling – udførelse
af specielle løsninger
45164
1,0
-
 
Betonoverflader
– udførelse af afslutninger
44794
1,0
 
 
Betonrenovering
– reparation af beton
42849
1,0
 
 
Formbygning til beton-
støbning – enkle løsninger
44791
1,0
 
 
Formbygning til beton-
støbning – specialløsninger
44795
2,0
 
Anden
kompetence-
givende
uddannelse
Betonmager
-
12,0
-

3.3 Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for specialet Anlægsstruktør

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik mdr.)
Erhvervs-
uddannelse
Anlægsgartner
1605
6,0
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Kabelarbejde
– etablering af nyanlæg
43718
1,0
-
 
Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasser
47369
1,0
 
 
Opmåling og afsætning
af bygge- og anlægsopgaver
47515
1,0
 
 
Vejbygning – bygning
af fortovsarealer
45775
1,0
 
 
Vejbygning – bygning
af mindre veje- ubundne mat.
40493
1,0
 
 
Kabelarbejde – retablering
af belægninger
43718
1,0
 
 
Kloakering – Aut. Kloak-
mesterarbejde i praksis
47150
1,0
-
 
Kloakering – i det åbne land
47146
0,5
 
 
Kloakering – projektering
og dimensionering
47149
1,5
 
 
Kloakering – udførelse
af afløbsinstallationer
46976
2,0
 
 
Kloakering – udøvelse
af funktionen tek. ansvarlig
44537
1,0
 

3.4 Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for specialet Brolægger

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Brolægning – udførelse af kombinationsbrolægning
44502
0,6
-
 
Brolægning – udførelse af mønsterbrolægning
44503
0,6
 
 
Brolægning – underlags-
opbygning og komprimering
43681
1,0
 
 
Brolægning – udførelse
af støttemure og trapper
44504
1,0
 
 
Betjening af minigravere og minilæsser
44491
1,0
 
 
Vejbygning – bygning
af mindre veje- ubundne mat.
40493
1,0
 
 
Vejbygning – bygning
af fortovsarealer
45775
1,0