Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten

(Til Styrelsen for Patientsikkerhed, kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.)

I bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsudgifter og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten er det i § 8, stk. 1, fastsat, at Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver regionerne/kommunerne et gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion fra andre stater. Gebyret opkræves én gang årligt pr. udgiftskrav, som regionen/kommunen har indberettet og frigivet over for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 2, reguleres gebyret én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til det nærmeste hele kronebeløb.

Beløb for 2019

For 2019 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at det ovennævnte gebyr i 2019 udgør 79 kr.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. april 2019 og har virkning fra 1. januar 2019.

Cirkulæreskrivelse nr. 10061 af 14. december 2018 om regulering for 2019 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 22. marts 2019

Hanne Bach