Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse nr. 135 af 9. februar 2007 om støtte til almene boliger m.v., foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 1 , indsættes som 2. pkt.:

»For tilsagn meddelt i 2006 er fristen for at modtage oplysninger som nævnt i 1. pkt. dog 15 måneder fra tilsagnsdatoen.«

2. I § 43, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »samtidig«: »med fremsendelsen af oplysningerne efter stk. 1«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2007.

Socialministeriet, den 14. marts 2007

Eva Kjer Hansen

/Mikael Lynnerup Kristensen