Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Model correspondance with competent authorities of another Member State on rejected products of animal origin, which can be returned
Bilag 2 Model authorisation to return a rejected consignment
Den fulde tekst

Vejledning om kontrol med animalske produkter, der genindføres fra andre samhandelslande henholdsvis returneres til andre samhandelslande

Vejledningen er udstedt med henvisning til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter (herefter benævnt »veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer«), og bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter (herefter benævnt »veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter«).

I kapitel 8 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer og kapitel 9 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter fremgår reglerne for kontrol med animalske produkter, der returneres fra andre samhandelslande.

I kapitel 2 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer og kapitel 3 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter fremgår reglerne for returnering af afviste sendinger til andre samhandelslande.

Kapitel 1

Omfang og definitioner

Omfang

Vejledningen beskriver følgende former for returnering af animalske produkter:

1. Genindførsel til Danmark af animalske produkter, som er blevet afvist af myndighederne i et andet samhandelsland.

2. Genindførsel til Danmark af animalske produkter, der er udført fra Danmark, og som hjemtages af virksomheden.

3. Returnering af animalske produkter, som er indført fra et samhandelsland, og som efter afvisning af myndighederne i Danmark returneres til en virksomhed i det pågældende samhandelsland eller et andet samhandelsland.

Definitioner

Ved animalske produkter forstås:

1. Animalske fødevarer.

2. Avlsmateriale.

3. Animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum.

4. Hø og halm.

Kapitel 2

Genindførsel til Danmark af animalske produkter, som er blevet afvist af myndighederne i et andet samhandelsland

Tilladelse til genindførsel

Tilladelse til genindførsel af produkter, der er afvist af myndighederne i et andet samhandelsland, gives af kontrolenheden ved bestemmelsesvirksomheden.

Hvis bestemmelsesvirksomheden er beliggende i en anden kontrolenheds område end importørens, skal importørens kontrolenhed høres, om der er særlige forhold, der skal tages i betragtning, eller særlige vilkår som skal stilles i returvaretilladelsen, før tilladelse gives. Importørens kontrolenhed skal modtage en kopi af den endelige tilladelse.

Tilladelsen skal indeholde navn og adresse på bestemmelsesvirksomheden. I tilladelsen skal følgende minimumsvilkår stilles:

1. Den ansvarlige for sendingen skal underrette kontrolenheden, som har givet tilladelsen, når sendingen er modtaget. Modtages en sending ikke som forventet på bestemmelsesvirksomheden, skal den ansvarlige for sendingen straks underrette virksomhedens kontrolenhed. Dette gælder også hvis virksomheden konstaterer, at myndighedsforseglingen er brudt, eller hvis der er andre uregelmæssigheder ved sendingen.

2. Den ansvarlige for sendingen skal sikre, at produkterne på bestemmelsesvirksomheden underkastes returvarekontrol, at der udarbejdes en rapport over den foretagne returvarekontrol, og at denne rapport fremsendes til bestemmelsesvirksomhedens kontrolenhed.

3. Produkterne må ikke omsættes, før kontrolenheden ved bestemmelsesvirksomheden har meddelt tilladelse hertil.

Hvis den ansvarlige for en sending meddeler, at sendingen ikke er modtaget som forventet, skal kontrolenheden straks efterlyse sendingen hos den lokale myndighed i det samhandelsland, der har returneret produkterne.

Returvarekontrol

Kontrolenheden ved bestemmelsesvirksomheden skal bedømme rapporten over returvarekontrollen og orientere den ansvarlige for sendingen om resultatet af bedømmelsen.

Hvis kontrolenheden konstaterer, at bestemmelsesvirksomhedens returvarekontrol er mangelfuld, skal kontrolenheden meddele dette til den ansvarlige for sendingen med en beskrivelse af, hvori manglerne består. Kontrolenheden beder bestemmelsesvirksomheden om at supplere returvarekontrollen med yderligere undersøgelser.

Afgørelse om sendingen

Hvis bestemmelsesvirksomhedens rapport over returvarekontrollen viser, at sendingen ikke opfylder gældende bestemmelser, skal kontrolenheden træffe afgørelse om sendingen efter § 8 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, henholdsvis § 9 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter.

Hvis en sending kan udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed, skal kontrolenheden træffe afgørelse om sendingen efter § 9 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, henholdsvis § 10 i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter.

Kontrolenhedens afgørelse skal indeholde en beskrivelse af de konstaterede årsager til afgørelsen og en tidsfrist for, hvornår sendingen skal være returneret, destrueres, eller oparbejdet m.v.

Kapitel 3

Genindførsel til Danmark af animalske produkter, der er udført fra Danmark, og som hjemtages af virksomheden

Animalske produkter, der er udført fra Danmark til et andet samhandelsland, og som hjemtages af afsendervirksomheden under transporten, er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 2, jf. dog afsnittet nedenfor, såfremt produkternes hygiejnemæssige status ikke er ændret i forhold til udførselstidspunktet.

Hvis aflæsningen af animalske produkter er påbegyndt, er produkterne omfattet af bestemmelserne i kapitel 2. Produkterne skal dog ikke transporteres i myndighedsforseglede transportmidler, beholdere eller lignende.

Kapitel 4

Returnering af animalske produkter, som er indført fra et samhandelsland, og som efter afvisning af myndighederne i Danmark returneres til en virksomhed i det pågældende samhandelsland eller et andet samhandelsland

Tilladelse og accept fra kompetente myndigheder

Tilladelse til genudførsel af produkter, som er modtaget ved samhandel, og som afvises af myndighederne i Danmark, gives af importørens kontrolenhed.

Tilladelse må kun gives, hvis sendingen ikke udgør en alvorlig fare for folke- eller dyresundheden.

Tilladelsen gives på vilkår af, at de kompetente myndigheder i oprindelseslandet skriftligt accepterer at ville modtage sendingen og erklærer sig bekendt med afvisningsårsagen, jf. § 8, stk. 5, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske fødevarer, henholdsvis § 9, stk. 5, i veterinærkontrolbekendtgørelsen for animalske non-food produkter.

Hvis accept fra de kompetente myndigheder i oprindelseslandet forudsætter henvendelse fra de danske myndigheder, kan kontrolenheden sende oplysninger om sendingen til den lokale myndighed ved oprindelsesvirksomheden. Oplysningerne skal indeholde fuld identifikation af sendingen og afvisningsårsag samt en henvisning til artikel 7, stk. 1, litra b), i direktiv 89/662/EØF. Kontrolenheden kan bruge modellen i bilag 1 til orientering om afviste animalske produkter, der kan returneres. Eventuelle henvendelser til de centrale kompetente myndigheder i oprindelseslandet foretages af International Handel.

Når accepten fra de kompetente myndigheder er modtaget, skal kontrolenheden forsegle sendingen, hvorefter sendingen kan returneres til den anførte bestemmelsesvirksomhed under officiel forsegling. Model af acceptbrev findes i bilag 2. Når sendingen afsendes, skal kontrolenheden underrette myndigheden, der er anført i accepten.

Hvis importøren og lageret, hvorfra sendingen genudføres, ligger i forskellige kontrolenheder, skal importørens kontrolenhed underrette den anden kontrolenhed, om den modtagne accept fra de kompetente myndigheder i oprindelseslandet. Kontrolenheden ved lageret forestår officiel forsegling, returnering og underretning som anført ovenfor.

Afsendervirksomheden i et andet samhandelsland kan anmode om en tilladelse til returnering af produkter, som er modtaget i Danmark ved samhandel, og som er afvist af modtageren i Danmark. I denne type sager giver importørens kontrolenhed returvaretilladelsen. Disse produkter skal ikke myndighedsforsegles inden genudførslen.

Tilladelse må ikke gives, hvis der er alvorlig fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis produkterne ikke opfylder EU-reglerne.

Fødevarestyrelsen, den 25. marts 2019

Erik Engelst


Bilag 1

Model correspondance with competent authorities of another Member State on rejected products of animal origin, which can be returned

This is to confirm that the Danish Veterinary and Food Administration has rejected the consignment specified below due to (specificer afvisningsårsag).

The consignment is seized at the following establishment/plant. (Specificer virksomheden/anlægget)

The consignment could not be approved for free circulation following checks carried out in accordance with the provisions of article 5 of Directive 89/662/EEC.

Identification of the consignment:

Product name:

Quantity: (XX kg , YY kartoner e.a.)

Origin / approval no. :

Health certificate no., where appropriate:

Trade document no., where appropriate:

Container no. /Seal no., where appropriate:

Exporter:

In order for the Danish Veterinary and Food Administration to release seized consignments for transport to the establishment of origin, we need a confirmation as illustrated in the attached model from the competent food safety authority / animal health authority in the country to where the consignment is returned.

Date and Signature

HUSK AT SLETTE DIVERSE KURSIVSTEDER! !


Bilag 2

Model authorisation to return a rejected consignment

To the Danish Veterinary and Food Administration

Date:

NN (competent food safety authority / animal health authority of the receiving Member State) hereby accepts to receive under its control the consignment below that has been rejected by the Danish Veterinary and Food Administration (date) due to (specify reason for rejection / seizure)

Identification of consignment:

Product name:

Quantity (weight and number of colli):

Origin / Approval No. :

Container No. / Seal No., where appropriate:

Exporter:

The consignment must be sent to the following consignee / establishment:

Name:

Address:

Seal and signature