Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om returnering af animalske fødevarer

§ 1. Cirkulære nr. 9470 af 1. oktober 2012 om returnering af animalske fødevarer ophæves.

§ 2. Cirkulæret træder i kraft den 28. marts 2019.

Fødevarestyrelsen, den 26. marts 2019

Erik Engelst