Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om detailhandelsuddannelsen med specialer

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 30. august 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Som erhvervsuddannelse har detailhandelsuddannelsen med specialer som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Generelle salgs- og driftsmæssige funktioner og arbejdsopgaver i detailhandelsvirksomheder.

2) Specialiserede opgaver inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift i forskellige arbejdsfunktioner, herunder convenience.

3) Digital handel relateret til detailhandelsbranchen.

4) Værdiskabende opgaveløsninger inden for detailhandelsvirksomheders koncept, salg, butik og produkt samt drift.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder følgende trin (trin 1), der er indplaceret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, i det i stk. 4, nr. 1, nævnte speciale:

1) Salgsassistent, herunder salgsassistent med profil, jf. § 5, stk. 3, jf. § 5, stk. 4.

2) Digital handel.

3) Convenience, herunder convenience med profil, jf. § 5, stk. 3, jf. § 5, stk. 5.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller et af følgende trin og specialer, der er indplaceret i den danske kvalifikationsramme for livslang læring med det angivne niveau:

1) Retail Manager, trin 2, niveau 5.

2) Dekoratør/visual merchandiser, niveau 4.

3) Blomsterdekoratør, niveau 4.

Stk. 5. Uddannelsens trin 2 kan gennemføres af elever, der har afsluttet trin 1, jf. stk. 3, nr. 1-3, eller det tidligere tilsvarende speciale.

Stk. 6. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb, så eleven opnår generel studiekompetence, jf. dog § 56, stk. 7, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle kompetencemål i uddannelsen. Efter grundforløbet gennemføres det studiekompetencegivende forløb, der afsluttes forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. For en elev, der afbryder det studiekompetencegivende forløb, finder § 3, stk. 1, 2. pkt., ikke anvendelse.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 til 5 år, inklusive grundforløbet. For elever med bevis for afsluttet htx, stx, hf eller eux varer grundforløbets 2. del 5 uger, og grundforløbet omfatter de mål, der fremgår af § 3, stk. 2-4, samt grundfagene virksomhedsøkonomi på C-niveau og afsætning på C-niveau, jf. § 3, stk. 5, nr. 3 og 4. Elever med bevis for eux 1. del, jf. § 3 a i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) mv., og elever med bevis for afsluttet hhx godskrives grundforløbets 2. del.

Stk. 2. Uddannelsens hovedforløb varer fra 2 til 3 år, dog kun 1 år for elever med en allerede opnået gymnasial eksamen. Elever med en allerede opnået gymnasial eksamen, der senest den 1. august 2023 har indgået og påbegyndt en uddannelsesaftale, hvorefter hovedforløbet varer mere end 1 år, men dog højst 3 år, kan gennemføre uddannelsen i overensstemmelse hermed.

Stk. 3. For trin 1 salgsassistent, herunder salgsassistent med profil, udgør skoleundervisningen i hovedforløbet 7-13 uger, inklusive fagprøve for elever, der afslutter uddannelsen på trinnet og 6-12 uger for elever, der fortsætter til næste trin. For trin 1 digital handel udgør skoleundervisningen i hovedforløbet 8-12 uger, inklusive fagprøve for elever, der afslutter uddannelsen på trinnet og 7-11 uger for elever, der fortsætter til næste trin. For trin 1 convenience, herunder convenience med profil udgør skoleundervisningen i hovedforløbet 7-13 uger, inklusive fagprøve for elever, der afslutter uddannelsen på trinnet og 6-12 uger for elever, der fortsætter til næste trin. På trin 1 skal skoleundervisningen i hovedforløbet fordeles på mindst to skoleperioder. For specialet retail manager (trin 2) varer hovedforløbet yderligere 1 år, hvoraf skoleunderivsningen udgør 7-11 uger inklusive fagprøven fordelt på mindst to skoleperioder. For specialet specialet dekoratør/visual merchandiser udgør skoleundervisningen i hovedforløbet inklusive fagprøven 11-15 uger fordelt på mindst to skoleperioder. For specialet blomsterdekoratør udgør skoleundervisningen i hovedforløbet inklusive fagprøven 15 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 4. Det studiekompetencegivende forløb, jf. § 1, stk. 6, varer 40 uger. Undervisningen i fagene i det studiekompetencegivende forløb skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-5. En elev i eux-forløb skal have erhvervet beviset for eux 1. del, jf. lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Begrebet forretningsforståelse.

2) Forskellige regneteknikker, som anvendes i en priskalkulation og demonstration af forståelse af tal og resultater.

3) Virksomhedens forskellige prisstrategier.

4) Virksomhedens strategiske mål for salg og servicefunktioner.

5) Forskellige salgskanalers styrker og svagheder.

6) Forskellige metoder og værktøjer til at planlægge og udføre salg og serviceopgaver.

7) Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige kanaler.

8) Virksomhedens kommunikationsstrategi.

9) Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte kommunikationskanaler.

10) Skriftlig, mundtlig og digital kommunikation til forskellige målgrupper.

11) Virksomhedens funktioner og håndtering og præsentation af varer.

12) Værdi- og forsyningskæder og virksomhedens rolle og opgaver i samfundsøkonomien.

13) Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til fx. kunder, produkter, serviceydelser m.v.

14) Datadisciplin samt metoder/værktøjer til kvalitetssikring.

15) Digitalisering af processer og funktioner.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Beregninger og kalkulation af priser og omkostninger med og uden anvendelse af hjælpemidler.

2) Evaluering af egne kalkulationer vurderet ud fra forskellige prisstrategier.

3) Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse af prisstrategier.

4) Planlægning af en konkret afgrænset salgsopgave i forhold til forskellige former for salg.

5) Skelnen mellem forskellige typer af services.

6) Forklaring af sammenhængen imellem anvendelse af forskellige afsætningskanaler.

7) Mundtlig præsentation af en begrænset opgave i forhold til et opstillet mål for formidlingen.

8) Udarbejdelse af tekster i forhold til en konkret salgs- eller markedsføringsaktivitet.

9) Skelnen mellem forskellige opgavers placering i virksomhedens værdi- og forsyningskæde.

10) Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, indkøb og logistik og håndtering af varer.

11) Forklaring af et produkts vej gennem værdi- og forsyningskæden.

12) Indhentning af data til brug for en afgrænset opgave og anvendelse af digitale værktøjer til indsamling af data, behandling og præsentation af dem.

13) Forklaring af hvordan en virksomhed kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse af data om kunder og varer.

14) Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af gængse digitale programmer og værktøjer.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) selvstændigt anvende viden om økonomiske sammenhænge og afgøre om et tiltag, fx et salgs- eller markedsføringsinitiativ, ud fra om kalkulationen er rentabelt eller ej, og herunder forklare hvorfor tiltaget enten skal gennemføres eller ej,

2) være bevidst om salgsprocessen og selvstændigt planlægge og udføre salg og serviceopgaver ud fra en viden om kundeservice, strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, kulturelle normer og værdier samt mulige kommunikationskanaler,

3) selvstændigt afgøre valg af afsætningskanal og kunne planlægge og udføre formidling i forhold til afgrænsede opgaver inden for salg, indkøb og logistik og udpege forskelle i anvendelse af metoder og værktøjer i forhold til kulturer, virksomhedskoncepter, kommunikationskanaler og målgrupper og endvidere selvstændigt at kunne præsentere et produkt, et koncept eller lignende over for en forsamling,

4) selvstændigt i ukendte situationer tage ansvar for afgrænsede opgaver inden for en virksomheds salgs-, kundeservice-, indkøbs- eller logistikfunktion ud fra en helhedsforståelse af værdi- og forsyningskæder som virksomheden indgår i og

5) selvstændigt planlægge og udføre digital databehandling i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i virksomheders behov for og behandling af data.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau med et karaktergennemsnit på mindst 2,0:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Virksomhedsøkonomi på C-niveau.

4) Afsætning på C-niveau.

5) Informationsteknologi på C-niveau.

Kompetencer forud for optagelse på det studiekompetencegivende forløb og forløbets indhold

§ 4. For at kunne blive optaget på det studiekompetencegivende forløb skal eleven ud over at opfylde kravene i § 3, stk. 2-5, have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Virksomhedsøkonomi på C-niveau.

6) Informationsteknologi på C-niveau.

7) Organisation på C-niveau.

8) Afsætning på C-niveau.

Stk. 2. For elever, der opnår de i stk. 1 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger og fagene nævnt i nr. 4-8 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 5 uger, 2,5 uger, 2,5 uger, 3 uger og 2 uger.

Stk. 3. Er der i § 3, stk. 5, fastsat karakterkrav for et eller flere fag, herunder krav om et gennemsnit, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget eller grundfagene, som eleven skal have for at kunne påbegynde det studiekompetencegivende forløb, jf. stk. 1, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Stk. 4. Det studiekompetencegivende forløb i et eux-forløb indeholder følgende fag og niveauer:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen, dog med undervisningstiden 185 timer.

2) Engelsk på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for merkantile eux-forløb, dog med undervisningstiden 135 timer.

3) Informatik på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for merkantile eux-forløb, dog med undervisningstiden 125 timer.

4) Et af følgende fag:

a) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen med undervisningstiden 125 timer.

b) Virksomhedsøkonomi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for merkantile eux-forløb, dog med undervisningstiden 125 timer.

5) Et af følgende fag:

a) Erhvervsjura på C-niveau fra uddannelsen til merkantil studentereksamen med undervisningstiden 75 timer.

b) 2. fremmedsprog på C-niveau fra de gymnasiale uddannelser, jf. § 13, stk. 3, i bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb, eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelser (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), med undervisningstiden 75 timer.

c) Innovation på C-niveau fra valgfagene i de gymnasiale uddannelser med undervisningstiden 75 timer.

6) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for merkantile eux-forløb, med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

7) Eleven skal som valgfag vælge mellem følgende muligheder inden for de af skolen tilbudte fag:

a) To løft af niveau i et fag med undervisningstiden 250 timer.

b) Et løft af niveau i hvert af de to fag, hver med undervisningstiden 125 timer.

c) Et løft af niveau med uddannelsestiden 125 timer i et fag og to fag på C-niveau, hver med undervisningstiden 75 timer.

Stk. 5. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knyttes an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse, jf. § 4 a i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Stk. 6. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 5. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan relatere udvalgte teorier til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

2) Eleven kan løse butikkens opgaver i forbindelse med koncept og konceptstyring.

3) Eleven kan gennemføre personligt salg, intern opfølgning af markedsføringsindsatsen, salgsoptimering og salg selvstændigt ved at tiltrække og fastholde kundegrupperne gennem planlægning og anvendelse af forskellige betjeningsformer, varepræsentationsteknikker, salgsfremmende aktiviteter og events, herunder også e-salg.

4) Eleven kan løse butikkens opgaver i forbindelse med butik og produkt selvstændigt ved at planlægge og vedligeholde vareforsyningen på baggrund af varekundskab samt styre håndtering af varer fra producent og leverandør.

5) Eleven kan medvirke ved vedligeholdelse og udvikling af butikkens varesortiment i udvalgte vareområder og sikre sortimentets bredde og variation.

6) Eleven kan løse butikkens opgaver rutineret i forbindelse med deltagelse i butikkens interne kommunikation, samarbejde og teknologianvendelse.

7) Eleven kan anvende informationer om butikkens koncept, salgsstatistikker og nøgletal i salgsarbejdet.

8) Eleven kan løse butikkens opgaver i forbindelse med butikkens drift selvstændigt ved at beherske alle former for pengehåndtering i relation til kunder, kasseterminalbetjening, kasseopgørelse og afstemning, salgs- og betalingsbetingelser samt styre håndtering af emballager fra producent og leverandør.

9) Eleven kan anvende viden om svindkontrol, praksis ved status samt budgetlægning og –opfølgning.

10) Eleven kan løse dekorationsopgaver på baggrund af viden om butikkens målgrupper, kundegrundlag og konkurrenter, butikkens brug af salgsdata og nøgletal samt praksis ved budgetlægning og -opfølgning og regnskab.

11) Eleven kan løse dekorationsopgaver på baggrund af viden om butikkens varesortiment og udvalgte varegrupper samt praksis for kundebetjening og -vejledning, herunder serviceydelser og reklamationsbehandling.

12) Eleven kan løse opgaver i forbindelse med butikkens visuelle salg og kommunikation selvstændigt.

13) Eleven kan selvstændigt løse kreative dekorationsopgaver i forhold til butikkens koncept og profil, herunder budgettering og økonomisk opfølgning af visuelle opgaver.

14) Eleven kan deltage i butikkens interne information, kommunikation og samarbejde.

15) Eleven kan bruge værktøjer og hjælpemidler til dekoration og blomsterdekoration selvstændigt, korrekt og hensigtsmæssigt.

16) Eleven kan løse opgaver på baggrund af viden om blomsterbutikkens koncept, salg, produkt og drift, herunder valg af leverandører, leverandøraftaler og indkøbssamarbejde samt kendskab til varesortiment og salgsstatistikker og nøgletal.

17) Eleven kan deltage rutineret i kundebetjening og vejledning samt varepræsentation, herunder brug af salgsfremmende aktiviteter og indretning af salgslokalet med inventar.

18) Eleven kan løse blomsterbutikkens opgaver i forbindelse med butik og produkt rutineret ved korrekt håndtering og behandling af snitblomster og varer samt indgå i varebestilling og sortimentssammensætning ved sæson og mærkedage.

19) Eleven kan anvende informationer om blomsterbutikkens koncept og konceptstyring samt deltage i intern opfølgning af markedsførings- og reklameindsats.

20) Eleven kan løse blomsterbutikkens opgaver i forbindelse med butikkens drift rutineret, herunder pengehåndtering i relation til kunder, kasseterminalbetjening, kasseopgørelse og -afstemning samt salgs- og betalingsbetingelser.

21) Eleven kan passe planter på baggrund af viden om vækstfaktorer og -forhold.

22) Eleven kan bearbejde materialer til blomsterbinderi og -dekoration håndværkmæssigt korrekt.

23) Eleven kan selvstændigt løse butikkens blomsterbinderiopgaver, herunder temabestemte opgaver, pyntning af rum samt alle former for buketbinding, selvstændigt.

24) Eleven kan udføre opgaver i relation til virksomhedens koncept, værdikæde og digitale forretningsforståelse.

25) Eleven kan anvende og tilpasse virksomhedens digitale platform på baggrund af kundeindsigt og kundedata.

26) Eleven kan foretage digitalt salg, kundekontakt- og kundeservice.

27) Eleven kan udføre opgaver i relation til virksomhedens digitale forretningsgange.

28) Eleven kan selvstændigt løse opgaver i forbindelse med fødevarehygiejne, egenkontrol og myndighedsbesøg.

29) Eleven kan løse butikkens opgaver i forbindelse med butik og produkt selvstændigt, håndtere halvfabrikata /færdigprodukter til klargøring ved salg, samt indgå i varebestilling og sortimentssammensætning ved sæson, mærkedage og i løbet af dagen.

30) Eleven kan yde kundeservice, herunder formidle viden om produkter, miljøhensyn, allergener, produktindhold og trends inden for fødevarer.

31) Eleven kan rutineret planlægge virksomhedens opgaver i forbindelse med koncept og konceptstyring.

32) Eleven udfører personligt salg, intern opfølgning af markedsføringsindsatsen, salgsoptimering og salg selvstændigt ved at tiltrække og fastholde kundegrupperne gennem planlægning og anvendelse af forskellige betjeningsformer, varepræsentationsteknikker, salgsfremmende aktiviteter og events, herunder også e-salg.

33) Eleven kan planlægge virksomhedens opgaver i forbindelse med produkt selvstændigt ved at planlægge og vedligeholde vareforsyningen på baggrund af varekundskab samt styre håndtering af varer fra producent og leverandør.

34) Eleven kan vedligeholde og udvikle virksomhedens varesortiment i udvalgte vareområder og sikre sortimentets bredde og variation.

35) Eleven løser virksomhedens opgaver rutineret i forbindelse med deltagelse i virksomhedens interne kommunikation, samarbejde og teknologianvendelse.

36) Eleven kan analysere og vurdere informationer om virksomhedens koncept, salgsstatistikker og nøgletal i salgsarbejdet.

37) Eleven kan vurdere virksomhedens opgaver i forbindelse med virksomhedens drift selvstændigt ved at beherske alle former for pengehåndtering i relation til kunder, salgs- og betalingsbetingelser samt styre håndtering af emballager fra producent og leverandør.

38) Eleven behersker viden om svindkontrol, praksis ved status samt budgetlægning og -opfølgning.

39) Eleven påtager sig rollen som daglig leder i virksomheden og gennemfører ledelsesopgaver rutineret.

40) Eleven anvender ledelsesværktøjer i forbindelse med drift af virksomheden.

Stk. 2. Kompetencemålet i stk. 1, nr. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 2-9, gælder for trin 1, salgsassistent, herunder salgsassistent med profil, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, og for trin 1, convenience, herunder convenience med profil, jf. § 1, stk. 3, nr. 3. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 10-15, gælder for specialet dekoratør/visual merchandiser, jf. § 1, stk. 4, nr. 2. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 14-23, gælder for specialet blomsterdekoratør, jf. § 1, stk. 4, nr. 3. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 24-27, gælder for trin 1, digital handel, jf. § 1, stk. 3, nr. 2. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 28-30, gælder for trin 1, convenience, herunder convenience med profil, jf. § 1, stk. 3, nr. 3. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 31-40, gælder for specialet Retail manager (trin 2), jf. § 1, stk. 4, nr. 1.

Stk. 3. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Valg af trin eller speciale, jf. § 1, stk. 3 og 4, træffes ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, hvis godkendelse svarer til trinnet eller specialet, jf. stk. 4-5.

Stk. 4. For trin 1, salgsassistent, herunder salgsassistent med profil, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, kan en elev vælge profil med tilhørende valgfrie specialefag ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, hvis godkendelse omfatter en af følgende profiler, jf. herved om skoleundervisningen § 26, stk. 3, jf. § 28, i lov om erhvervsuddannelser:

1) Brancheprofiler:

a) Brancheprofil dagligvarer.

b) Brancheprofil tekstil.

c) Brancheprofil tekstil, herretøj.

d) Brancheprofil tekstil, dametøj.

e) Brancheprofil byggemarked, værktøj og beslag.

f) Brancheprofil boghandel.

g) Brancheprofil forbrugerelektronik.

h) Brancheprofil fotohandel.

i) Brancheprofil guld, sølv og ure.

j) Brancheprofil glas, porcelæn og gaveartikler.

k) Brancheprofil legetøj og hobbyartikler.

l) Brancheprofil materialhandel.

m) Brancheprofil møbelhandel.

n) Brancheprofil sport og fritid.

o) Brancheprofil radio/tv og multimedier.

p) Brancheprofil sko og læderartikler.

q) Brancheprofil optik.

r) Brancheprofil køkken og bad.

2) Stormagasinprofil.

3) Nærbutiksprofil.

4) Kapitalkædedriftsprofil.

Stk. 5. For trin 1, convenience, herunder convenience med profil jf. § 1, stk. 3, nr. 5, kan en elev vælge profil med tilhørende valgfrie specialefag ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, hvis godkendelse omfatter en af følgende profiler, jf. herved om skoleundervisningen § 26, stk. 3, jf. § 28 i lov om erhvervsuddannelser:

1) Convenience mad.

2) Bageriudsalg.

3) Coffee shop.

Godskrivning

§ 6. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Fagprøve

§ 7. Eleven aflægger fagprøve i forbindelse med afslutningen af det trin eller speciale, eleven skal afslutte uddannelsen med. Fagprøven på trin 1 aflægges ikke af elever, der forsætter til næste trin.

Stk. 2. Forud for elevens sidste skoleperiode skal eleven med henblik på den afsluttende fagprøve gennemføre et projekt i praktikvirksomheden. Projektet gennemføres inden for det sidste halve år af elevens uddannelse. Projektets form og indhold vælges af elev og praktikvirksomhed inden for rammer fastsat af skolen og godkendes af skolen.

Stk. 3. I den sidste skoleperiode udarbejder eleven under vejledning fra skolen i et relevant medie dokumentation af projektet og forbereder fremlæggelse af projektet.

Stk. 4. Som en del af elevens sidste skoleperiode afholder den skole, hvor eleven har gennemført de bundne specialefag, en afsluttende fagprøve, der er en mundtlig prøve. Bedømmelsesgrundlaget for fagprøven består af elevens præstation under mundtlig fremlæggelse af dokumentation af det gennemførte projekt, jf. stk. 2 og 3, samt af den efterfølgende mundtlige eksamination. Eksaminationsgrundlaget for den mundtlige eksamination består af elevens dokumentation af projektet, jf. stk. 3.

Stk. 5. Ved bedømmelsen gives en samlet karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation under prøven, jf. stk. 7, dog med hovedvægt på elevens fremlæggelse af dokumentation af projektet. Bedømmelseskriterierne fastsættes af skolen, jf. uddannelsesordningen.

Stk. 6. Prøven har en varighed af 30 minutter inklusive votering. Den prøveafholdende skole fastsætter i undervisningsplanen varigheden af elevens fremlæggelse og af eksaminationen.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven mindst have opnået beståkarakter som gennemsnit af karakterer for alle uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet samt mindst have opnået beståkarakter i den afsluttende fagprøve, jf. stk. 4.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

§ 8. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt forløb indgår i eux-bevis henholdsvis bevis for eux 1. del efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 434 af 7. maj 2018 om detailhandelsuddannelsen med specialer ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 26. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Anja Otterstrøm


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

A. Trin 1: Salgsassistent og salgsassistent med profil

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Beskæftigelsen skal være opnået i virksomheder godkendt til oplæring af elever eller i virksomheder, der ville have kunnet opnå godkendelse.
Beskæftigelsen kan omfatte ansættelse, herunder elevuddannelse eller traineeforløb, selvstændig virksomhed, ansættelse i udlandet m.v.
Der kan ikke indgå beskæftigelsesperioder i bedømmelsen af relevant erhvervserfaring, der er afsluttet tidligere end 5 år forud for uddannelsens start.
Trin 1: Salgsassistent og salgsassistent med profil:
A. Beskæftigelse inden for arbejdsområderne koncept, salg, butik og produkt og drift, jf. nedenfor 1) - 4), der sammenlagt svarer til mindst 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsarbejde i mindre end 20 timer om ugen kan ikke indgå.
1)
Har arbejdet selvstændigt inden for koncept svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
koncept og konceptstyring,
 
målgrupper,
 
konkurrenter,
 
sortimentssammensætning og
 
trends.
2)
Har arbejdet selvstændigt inden for salg svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
kundebetjening og vejledning,
 
reklamationsbehandling,
 
varepræsentation,
 
salgsfremmende aktiviteter,
 
serviceydelser og reklamationsret,
 
salgs- og betalingsbetingelser,
 
optimering af parametre, der øger salg og indtjening, og
 
skiltning.
3)
Har arbejdet selvstændigt inden for butik og produkt svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
produkternes brugsegenskaber,
 
anvendelse og holdbarhed,
 
varedeklarationer,
 
vurdering af varebeholdning og
 
varebehandling og -håndtering.
4)
Har arbejdet selvstændigt inden for drift svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
vareregistrering og varemodtagelse,
 
varebestilling,
 
behandling af emballage,
 
butikkens information, kommunikation og samarbejde,
 
brug af salgsdata og salgsstatistikker,
 
praksis ved status,
 
praksis ved svindkontrol og
 
budgettet som salgs- og driftsværktøj.
B.
 
Følgende erhvervsuddannelser opfylder kravet om 2 års relevant erhvervserfaring:
- Specialet salgsassistent, herunder salgsassistent med profil, 1. juli 1996 –
- Specialet convenience, herunder convenience med profil, 1. august 2018 –
- Specialet digital handel i detailhandelsuddannelsen med specialer, 1. august 2018 –
Trin 2: Retail Manager:
Beskæftigelse inden for arbejdsområderne koncept, salg, produkt og drift, jf. nedenfor 5) - 8), der sammenlagt svarer til mindst 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse som fx 1. mand, teamkoordinator, salgsleder eller områdeleder. Deltidsarbejde i mindre end 20 timer om ugen kan ikke indgå.
5) Har arbejdet selvstændigt inden for koncept svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- koncept og konceptstyring,
- målgrupper,
- konkurrenter,
- sortimentssammensætning og
- trends.
6) Har arbejdet selvstændigt inden for salg svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- kundebetjening og vejledning,
- reklamationsbehandling,
- varepræsentation,
- salgsfremmende aktiviteter,
- serviceydelser og reklamationsret,
- salgs- og betalingsbetingelser,
- optimering af parametre, der øger salg og indtjening, og
- skiltning.
7) Har arbejdet selvstændig inden for produkt svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- produkternes brugsegenskaber,
- anvendelse og holdbarhed,
- varedeklarationer,
- vurdering af varebeholdning og
- varebehandling og -håndtering.
8) Har arbejdet selvstændigt inden for drift svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- vareregistrering og varemodtagelse,
- varebestilling,
- behandling af emballage,
- butikkens information, kommunikation og samarbejde,
- brug af salgsdata og salgsstatistikker,
- praksis ved status,
- praksis ved svindkontrol og
- budgettet som salgs- og driftsværktøj.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Kassemedarbejder/kasseassistent
Min. 52 uger fuldtidsarbejde
6

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Uddannelseskode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Der kan i alt afkortes i praktikken med maksimalt 6 måneder for følgende uddannelser:
Detailhandelsuddannelse med specialer, dog ikke specialerne salgsassistent, herunder salgsassistent med profil, specialet digital handel og specialet convenience, jf. afsnit 1, 1. juli 1996 -
1952
6
Ferskvareassistentuddannelsen
1675
6
Generel detailhandelsuddannelse
1951
6
Detailhandelsuddannelse med specialer, 1. januar 1991 – 30. juni 1996
1950 (salgsassistent), 1970 (dekoratør)
6
EFG 2. dels uddannelse inden for butik, (incl. forsøgsperioden)
6
Fra ufaglært til faglært – AMU
47635
47637
6/8

B. Specialet dekoratør/visual merchandiser.

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

A. Beskæftigelse inden for arbejdsområderne koncept, salg, butik og produkt og drift jf. nedenfor 1) - 4), der sammenlagt svarer til mindst 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsarbejde i mindre end 20 timer om ugen kan ikke indgå.
Beskæftigelsen skal være opnået i virksomheder godkendt til oplæring af elever, eller i virksomheder, der ville have kunnet opnå godkendelse.
Beskæftigelsen kan omfatte ansættelse, herunder elevuddannelse eller traineeforløb, selvstændig virksomhed, ansættelse i udlandet m.v.
Der kan ikke indgå beskæftigelsesperioder i bedømmelsen af relevant erhvervserfaring, der er afsluttet tidligere end 5 år forud for uddannelsens start.
1)
Har arbejdet selvstændigt inden for koncept svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
koncept og konceptstyring,
 
målgrupper,
 
konkurrenter,
 
sortimentssammensætning og
 
principper for sortimentssammensætning.
2)
Har arbejdet selvstændigt inden for salg svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
praksis for kundebetjening og vejledning,
 
reklamationsbehandling,
 
indretning af salgsareal,
 
viden om kundestrøm,
 
visuelle præsentationsteknikker i salgsarealet,
 
salgsfremmende aktiviteter og mersalg,
 
lyssætning i forbindelse med visuelle opgaver, brug af farver og farvesystemet og
 
kommunikation med kunder.
3)
Har arbejdet selvstændigt inden for butik og produkt svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
butikkens grundsortiment og sortimentssammensætning,
 
ideudvikling,
 
materialedisponering,
 
visualisering af koncept og profil
 
vareoplægningsprincipper og varebehandling
 
udvælgelse, fremstilling og anvendelse af dekorationsmaterialer
 
brug af værktøjer og hjælpemidler og
 
skiltefremstilling og brug af skilte.
4)
Har arbejdet selvstændigt inden for drift svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
nøgletal herunder salgsdata,
 
praksis ved budgetlægning og -opfølgning,
 
regnskabspraksis,
 
intern information, kommunikation og samarbejde,
 
opfølgning af markedsføringen,
 
tids- og aktivitetsplanlægning og
 
budgettering og økonomisk opfølgning af visuelle opgaver.
B.
 
Følgende erhvervsuddannelser opfylder kravet om 2 års relevant erhvervserfaring:
- Specialet dekoratør/visual merchandiser, 1. juli 1996-

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Kassemedarbejder/kasseassistent
Min. 52 uger fuldtidsarbejde
6

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Uddannelseskode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Der kan i alt afkortes i praktikken med maksimalt 6 måneder for følgende uddannelser:
Detailhandelsuddannelse med specialer, dog ikke specialet dekoratør/visual merchandiser, jf. afsnit 1, 1. juli 1996 -
1952
6
Ferskvareassistentuddannelsen
1675
6
Generel detailhandelsuddannelse
1951
6
Detailhandelsuddannelse med specialer, 1. januar 1991 – 30. juni 1996
1950(salgsassistent), 1970 (dekoratør)
6
EFG 2. dels-uddannelse inden for butik (incl. forsøgsperioden)
6

C. Specialet blomsterdekoratør.

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

A. Beskæftigelse inden for arbejdsområderne koncept, salg, binderi og drift jf. nedenfor 1) - 4), der sammenlagt svarer til mindst 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsarbejde i mindre end 20 timer om ugen kan ikke indgå.
Beskæftigelsen skal være opnået i virksomheder godkendt til oplæring af elever, eller i virksomheder, der ville have kunnet opnå godkendelse.
Beskæftigelsen kan omfatte ansættelse, herunder elevuddannelse eller traineeforløb, selvstændig virksomhed, ansættelse i udlandet m.v.
Der kan ikke indgå beskæftigelsesperioder i bedømmelsen af relevant erhvervserfaring, der er afsluttet tidligere end 5 år forud for uddannelsens start.
1)
Har arbejdet selvstændigt inden for koncept svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
valg af leverandører,
 
leverandøraftaler og indkøbssamarbejde,
 
varesortiment og
 
koncept og konceptstyring.
2)
Har arbejdet selvstændigt inden for salg svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
salgsdata og salgsstatistikker,
 
kundebetjening og vejledning og evt. personligt salg,
 
reklamationsbehandling,
 
salgsfremmende aktiviteter,
 
varepræsentation og vareoplæg,
 
serviceydelser og garantiordninger,
 
indretning af salgsarealet med inventar og
 
sortimentssammensætning i forhold til sæson og mærkedage.
3)
Har arbejdet selvstændigt inden for binderi svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
gaveindpakning,
 
pyntning af kirkerum,
 
kreative temabestemte binderiopgaver,
 
behandling og opbevaring af snitblomster,
 
navne på blomster og planter,
 
pasning af planter og vækstfaktorer,
 
binding af forskellige typer af buketter og kranse, dekorationer og plantearrangementer og
 
brug af værktøj, trådning, stiftning og tapening, brug af stikmasse.
4)
Har arbejdet selvstændigt inden for drift svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
nøgletal,
 
praksis for varebestilling,
 
praksis for varemodtagelse,
 
varebehandling og –håndtering,
 
intern opfølgning af markedsførings- eller reklameindsats,
 
intern information, kommunikation og samarbejde,
 
kasseterminalbetjening,
 
kasseopgørelse og afstemning, og
 
salgs- og betalingsbestemmelser.
B.
 
Følgende erhvervsuddannelser opfylder kravet om 2 års relevant erhvervserfaring:
   
- Specialet blomsterdekoratør, 1. juli 1996-

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Kassemedarbejder/kasseassistent
Min. 52 uger fuldtidsarbejde
 
6 måneder

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Uddannelseskode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Der kan i alt afkortes i praktikken med maksimalt 6 måneder for følgende uddannelser:
Detailhandelsuddannelse med specialer, dog ikke specialet blomsterdekoratør, jf. afsnit 1, 1. juli 1996 -
1952
6
Ferskvareassistentuddannelsen
1675
6
Generel detailhandelsuddannelse
1951
6
Detailhandelsuddannelse med specialer, 1. januar 1991 – 30. juni 1996
1950 (salgsassistent), 1970 (dekoratør)
6
EFG 2. dels uddannelse inden for butik, (incl. forsøgsperioden)
6

D. Trin 1: Digital handel.

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Beskæftigelsen skal være opnået i virksomheder godkendt til oplæring af elever eller i virksomheder, der ville have kunnet opnå godkendelse.
Beskæftigelsen kan omfatte ansættelse, herunder elevuddannelse eller traineeforløb, selvstændig virksomhed, ansættelse i udlandet m.v.
Der kan ikke indgå beskæftigelsesperioder i bedømmelsen af relevant erhvervserfaring, der er afsluttet tidligere end 5 år forud for uddannelsens start.
Trin 1: Digital handel:
A. Beskæftigelse inden for arbejdsområderne koncept og digital forretningsforståelse, virksomhedens digitale platforme, digitalt salg og kundekontakt, digital drift og datamanagement jf. nedenfor 1) -5), der sammenlagt svarer til mindst 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsarbejde i mindre end 20 timers om ugen kan ikke indgå.
1)
Har arbejdet selvstændigt med koncept og digital forretningsforståelse svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
digital strategi,
 
virksomhedens logistik,
 
kundegrundlag og konkurrenter, og
 
online markedsføring.
2)
Har arbejdet selvstændigt med digitale platforme svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
virksomhedens digitale kommunikationssystem,
 
virksomhedens salgssystem og kundedatabase, og
 
opbygning / vedligeholdelse af virksomhedens digitale platform.
3)
Har arbejdet selvstændigt inden for digitalt salg og kundekontakt svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
online kommunikation,
 
digital kundesupport, og
 
digitalt salg og service.
4)
Har arbejdet selvstændigt inden for digital drift svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
betalingssystemer og metoder,
 
betalingsbetingelser,
 
datasikkerhed og databeskyttelse, og
 
vedligeholdelse af platforme.
5)
Har arbejdet selvstændigt inden for datamagement svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
indsamling og anvendelse af data fra e-business platformen,
 
opdatering af priser og informationer i virksomhedens digitale platform, og
 
udarbejdelse af information og statistik.
B.
 
Følgende erhvervsuddannelser opfylder kravet om 2 års relevant erhvervserfaring:
   
- Specialet salgsassistent, herunder salgsassistent med profil i detailhandelsuddannelse med specialer, 1. juli 1996-
Trin 2: Retail Manager
Beskæftigelse inden for arbejdsområderne koncept, salg, produkt og drift, jf. nedenfor 6) - 9), der sammenlagt svarer til mindst 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse som fx 1. mand, teamkoordinator, salgsleder eller områdeleder. Deltidsarbejde i mindre end 20 timer om ugen kan ikke indgå.
6) Har arbejdet selvstændigt inden for koncept svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- koncept og konceptstyring,
- målgrupper,
- konkurrenter,
- sortimentssammensætning og
- trends.
7) Har arbejdet selvstændigt inden for salg svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- kundebetjening og vejledning,
- reklamationsbehandling,
- varepræsentation,
- salgsfremmende aktiviteter,
- serviceydelser og reklamationsret,
- salgs- og betalingsbetingelser,
- optimering af parametre, der øger salg og indtjening, og
- skiltning.
8) Har arbejdet selvstændig inden for produkt svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- produkternes brugsegenskaber,
- anvendelse og holdbarhed,
- varedeklarationer,
- vurdering af varebeholdning og
- varebehandling og -håndtering.
9) Har arbejdet selvstændigt inden for drift svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- vareregistrering og varemodtagelse,
- varebestilling,
- behandling af emballage,
- butikkens information, kommunikation og samarbejde,
- brug af salgsdata og salgsstatistikker,
- praksis ved status,
- praksis ved svindkontrol og
- budgettet som salgs- og driftsværktøj.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Online marketing
12
 
5
Digital support og salg
12
 
5
Digital logistik
12
 
5
E-indkøb
12
 
5
Datamanagement
12
 
4
Der kan i alt afkortes i euv forløbet i forhold til erhvervserfaring med maksimalt 6 måneder.

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Uddannelseskode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Der kan i alt afkortes i praktikken med maksimalt 6 måneder for følgende uddannelser:
Detailhandelsuddannelse med specialer, dog ikke specialet salgsassistent, herunder salgsassistent med profil, jf. afsnit 1, 1. juli 1996
1952
6
Ferskvareassistentuddannelsen
1675
6
Generel detailhandelsuddannelse
1951
6
Detailhandelsuddannelse med specialer, 1. januar 1991 – 30. juni 1996
1950 (salgsassistent), 1970 (dekoratør)
6
EFG 2. dels uddannelse inden for butik, (incl. forsøgsperioden)
6

E. Trin 1: Convenience

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Beskæftigelsen skal være opnået i virksomheder godkendt til oplæring af elever eller i virksomheder, der ville have kunnet opnå godkendelse.
Beskæftigelsen kan omfatte ansættelse, herunder elevuddannelse eller traineeforløb, selvstændig virksomhed, ansættelse i udlandet m.v.
Der kan ikke indgå beskæftigelsesperioder i bedømmelsen af relevant erhvervserfaring, der er afsluttet tidligere end 5 år forud for uddannelsens start.
Trin 1: Convenience
A. Beskæftigelse inden for arbejdsområderne convenience mad, koncept, salg, butik og produkt samt drift nedenfor 1) -5), der sammenlagt svarer til mindst 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse. Deltidsarbejde i mindre end 20 timers om ugen kan ikke indgå.
1)
Har arbejdet selvstændigt inden for convenience mad svarende til mindst 5 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
kundevejledning og betjening,
 
fødevaresikkerhed,
 
egenkontrol,
 
betjening af maskiner, og
 
håndtering af præfabrikerede fødevarer.
2)
Har arbejdet selvstændigt inden for koncept svarende til mindst 5 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
koncept og konceptstyring,
 
målgrupper,
 
konkurrenter,
 
sortimentssammensætning, og
 
trends.
3)
Har arbejdet selvstændigt inden for salg svarende til mindst 5 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
kundebetjening og vejledning,
 
reklamationsbehandling,
 
varepræsentation,
 
salgsfremmende aktiviteter,
 
serviceydelser og reklamationsret,
 
salgs- og betalingsbetingelser,
 
optimering af parametre, der øger salg og indtjening, og
 
skiltning.
4)
Har arbejdet selvstændigt inden for butik og produkt svarende til mindst 5 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
produkternes brugsegenskaber,
 
anvendelse og holdbarhed,
 
varedeklarationer,
 
vurdering af varebeholdning, og
 
varebehandling- og håndtering.
5)
Har arbejdet selvstændigt inden for drift svarende til mindst 4 måneders fuldtidsbeskæftigelse
 
vareregistrering og varemodtagelse,
 
varebestilling,
 
behandling af emballage,
 
butikkens information, kommunikation og samarbejde,
 
brug af salgsdata og salgsstatistikker,
 
praksis ved status,
 
praksis ved svindkontrol, og
 
budgettet som salgs- og driftsværktøj.
B.
 
Følgende erhvervsuddannelser opfylder kravet om 2 års relevant erhvervserfaring:
   
- Specialet salgsassistent, herunder salgsassistent med profil, 1. juli 1996-
   
- Specialet digital handel i detailhandelsuddannelsen med specialer
Trin 2: Retail Manager
Beskæftigelse inden for arbejdsområderne koncept, salg, produkt og drift, jf. nedenfor 6) - 9), der sammenlagt svarer til mindst 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse som fx 1. mand, teamkoordinator, salgsleder eller områdeleder. Deltidsarbejde i mindre end 20 timer om ugen kan ikke indgå.
6) Har arbejdet selvstændigt inden for koncept svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- koncept og konceptstyring,
- målgrupper,
- konkurrenter,
- sortimentssammensætning og -trends.
7) Har arbejdet selvstændigt inden for salg svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- kundebetjening og vejledning,
- reklamationsbehandling,
- varepræsentation,
- salgsfremmende aktiviteter,
- serviceydelser og reklamationsret,
- salgs- og betalingsbetingelser,
- optimering af parametre, der øger salg og indtjening, og
- skiltning.
8) Har arbejdet selvstændig inden for produkt svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- produkternes brugsegenskaber,
- anvendelse og holdbarhed,
- varedeklarationer,
- vurdering af varebeholdning og
- varebehandling og -håndtering.
9) Har arbejdet selvstændigt inden for drift svarende til mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse
- vareregistrering og varemodtagelse,
- varebestilling,
- behandling af emballage,
- butikkens information, kommunikation og samarbejde,
- brug af salgsdata og salgsstatistikker,
- praksis ved status,
- praksis ved svindkontrol og
- budgettet som salgs- og driftsværktøj.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Kassemedarbejder/kasseassistent
Min. 52 uger fuldtidsarbejde
 
6
Der kan i alt afkortes i euv forløbet i forhold til erhvervserfaring med maksimalt 6 måneder.

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Uddannelseskode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik-
måneder)
Der kan i alt afkortes i praktikken med maksimalt 6 måneder for følgende uddannelser:
Detailhandelsuddannelse med specialer, dog ikke specialet salgsassistent, herunder salgsassistent med profil, og specialet digital handel, jf. afsnit 1, 1. juli 1996-
1952
6
Ferskvareassistentuddannelsen
1675
6
Generel detailhandelsuddannelse
1951
6
Detailhandelsuddannelse med specialer, 1. januar 1991 – 30. juni 1996
1950 (salgsassistent), 1970 (dekoratør)
6
EFG 2. dels uddannelse inden for butik, (incl. forsøgsperioden)
6