Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1008 af 2. juli 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019 foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 1 og 9, § 6, stk. 1 og 3-5, § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2 og 4-7, § 11 a, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 3, §§ 17 og 21, § 22, stk. 5, §§ 24 og 24 a, § 26 a, stk. 1 og 3, § 28 a, § 29, stk. 3, og § 32, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, og § 5 h, stk. 5, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 26, og § 11 i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. april 2019.

Landbrugsstyrelsen, den 1. april 2019

Jette Petersen

/ Louise Piester


Bilag 1

»Bilag 2

Husdyrnormer m.v.

Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter
Husdyrart
Opgørelse
1 årsko uden opdræt
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser
(tung race og Jersey opgøres hver for sig).
Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer).
1 årsko svarer til 365 foderdage.
1 årsammeko uden opdræt
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser
(tung race og Jersey opgøres hver for sig). Antal årsdyr opgøres inden for vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg.
1 årsko svarer til 365 foderdage.
1 årsopdræt (småkalve 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer))
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).
1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. - kælvning*/ slagtning (både fra malkekøer og ammekøer))
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).
1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
* Kælvning: 27 mdr. for tung race og 25 mdr. for jersey
*Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).
1 stk. produceret slagtekalv 0-6 mdr.
* Optælling: Antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller døde, samt kalve, der har passeret 6 måneders alderen.
1 stk. produceret slagtekalv 6 mdr. – slagtning*
*Slagtning: 440 kg for tung race og 328 kg for jersey
Salgsbilag i perioden
(tung race og Jersey opgøres hver for sig).
Opgøres på baggrund af antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller døde).
1 årsso med 29,6 grise til 7,1kg
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning.
Alternativt kan en årsso opgøres som 365 foderdage.
10 stk. producerede smågrise, 7,1–31kg
En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges.
10 stk. producerede slagtesvin, 31–107kg
Salgsbilag i perioden.
Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01)
1000 stk. producerede slagtekyllinger
Salgsbilag i perioden, fordelt på de fire kategorier 30, 32, 35 eller 40 dage, skrabekyllinger eller økologiske slagtekyllinger.
100 stk. producerede kalkuner
Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner.
100 stk. producerede ænder
Salgsbilag i perioden.
100 stk. producerede gæs
Salgsbilag i perioden.
100 årshøns
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser.
1 årshøne svarer til 365 foderdage.
100 stk. producerede hønniker
Købs- og salgsbilag.
1 årstæve, kødædende pelsdyr
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser.
1 årstæve, kødædende pelsdyr svarer til 365 foderdage.
1 årstæve, ræve eller finnracoon
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser.
1 årstæve, ræve eller finnracoon, svarer til 365 foderdage.
1 årshest
Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravænningstidspunktet. Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 300-500 kg, 500-700 kg og over 700 kg.
1 årshest svarer til 365 foderdage.

Tabel 2: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium
Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrtype, staldtype og gødningstype. Normerne for produktionen af husdyrgødning er fastsat ud fra, at dyrene er på stald hele året. For visse dyrearter kan kvælstof- og fosforindholdet korrigeres for afvigelser i ydelses- eller produktionsniveau, fodermængde og -sammensætning. Se Tabel 3.
Kode dyretype
Kode staldsystem
Husdyrart og staldtype
1
Gødningstype
2
Indhold
kg kvælstof
(ab lager)
3
Indhold
kg fosfor
(ab lager)
4
   
1 årsko (malkekvæg, tung race)
1201
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
73,6
62,2
20,3
2,2
1201
02
Bindestald med riste
Gylle
150,9
22,5
1201
03
Sengestald med fast gulv
Gylle
140,1
22,3
1201
04
Sengestald med spalter (kanal, linespil)
Gylle
145,6
22,3
1201
05
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
144,5
22,3
1201
14
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 14
Gylle
146,6
22,3
1201
06
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
160,2
24,7
1201
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
100,3
55,8
15,4
8,9
1201
08
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
100,3
58,0
15,4
8,9
1201
09
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
100,3
57,6
15,4
8,9
1201
15
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Dybstrøelse
+ gylle
100,3
58,4
15,4
8,9
   
1 årsko (malkekvæg, Jersey) 16
1231
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
60,1
50,6
18,2
1,8
1231
02
Bindestald med riste
Gylle
123,1
20,0
1231
03
Sengestald med fast gulv
Gylle
114,2
19,9
1231
04
Sengestald med spalter (kanal, linespil)
Gylle
118,7
19,9
1231
05
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
117,8
19,9
1231
14
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb14
Gylle
119,6
19,9
1231
06
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
131,0
21,9
1231
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
81,6
45,5
13,6
7,9
1231
08
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
81,6
47,3
13,6
7,9
1231
09
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
81,6
46,9
13,6
7,9
1231
15
Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Dybstrøelse
+ gylle
81,6
47,6
13,6
7,9
   
1 årsammeko (under 400 kg) 1
1241
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
14,5
23,7
3,7
0,5
1241
02
Bindestald med riste
Gylle
41,3
4,2
1241
09
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
39,3
4,2
1241
10
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)
Gylle
38,8
4,2
1241
11
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Gylle
39,7
4,2
1241
03
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
44,4
4,8

1241
04
Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)
Dybstrøelse
43,8
4,7
1241
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
27,3
14,7
3,0
1,7
1241
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, liniespil)
Dybstrøelse
+ gylle
27,3
15,6
3,0
1,7
1241
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
27,3
15,5
3,0
1,7
   
1 årsammeko (400-600 kg) 1
     
1242
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
20,6
35,2
5,4
0,7
1242
02
Bindestald med riste
Gylle
60,2
6,1
1242
09
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
57,3
6,1
1242
10
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)
Gylle
56,6
6,1
1242
11
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Gylle
57,9
6,1
1242
03
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
64,1
6,9
1242
04
Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)
Dybstrøelse
63,4
6,8
1242
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
39,4
21,4
4,3
2,4
1242
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
39,4
22,8
4,3
2,4
1242
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
39,4
22,6
4,3
2,4
   
1 årsammeko (over 600 kg) 1
     
1243
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
22,7
40,8
6,1
0,9
1243
02
Bindestald med riste
Gylle
68,4
7,0
1243
09
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
65,1
6,9
1243
10
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)
Gylle
64,4
6,9
1243
11
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
Gylle
65,9
6,9
1243
03
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
72,1
7,7
1243
04
Dybstrøelse (kort ædeplads med fast gulv)
Dybstrøelse
71,4
7,6
1243
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
44,2
24,4
4,8
2,8
1243
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
44,2
26,0
4,8
2,8
1243
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
44,2
25,7
4,8
2,8
   
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., tung race) 2 + 3
     
1202
01
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
26,7
3,3
1202
02
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
26,7
3,3
   
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning, tung race) 2 + 3
     
1203
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
21,1
23,3
6,1
0,6
1203
02
Bindestald med riste
Gylle
48,1
6,7
1203
03
Sengestald med fast gulv
Gylle
43,1
6,6
1203
04
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
45,7
6,6
1203
05
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
45,2
6,6
1203
16
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 14
Gylle
46,2
6,6
1203
06
Dybstrøelse, hele arealet
Dybstrøelse
52,6
7,5
1203
07
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
51,5
7,3

1203
08
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
33,1
17,1
4,7
2,6
1203
09
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
33,1
18,1
4,7
2,6
1203
10
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
33,1
17,9
4,7
2,6
1203
12
Spaltegulvbokse
Gylle
44,0
6,6
   
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey) 2 + 3 + 16
     
1232
01
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
20,1
2,5
1232
02
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
20,1
2,5
   
1 årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.) / slagtning, Jersey) 2 + 3 + 16
     
1233
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
16,3
17,1
4,6
0,5
1233
02
Bindestald med riste
Gylle
36,2
5,0
1233
03
Sengestald med fast gulv
Gylle
32,3
5,0
1233
04
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
34,3
5,0
1233
05
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
33,9
5,0
1233
16
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 14
Gylle
34,7
5,0
1233
06
Dybstrøelse, hele arealet
Dybstrøelse
40,1
5,7
1233
07
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
39,0
5,6
1233
08
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
25,1
12,8
3,6
2,0
1233
09
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
25,1
13,6
3,6
2,0
1233
10
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
25,1
13,5
3,6
2,0
1233
12
Spaltegulvbokse
Gylle
33,1
5,0
   
1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., tung race 2 + 4
     
1204
01
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
12,6
1,5
1204
02
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
12,6
1,5
   
1 stk. slagtekalve, 6 mdr. – slagtning (440 kg), tung race 2 + 4
     
1205
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
12,2
8,6
3,4
0,3
1205
02
Bindestald med riste
Gylle
22,7
3,8
1205
10
Sengestald med fast gulv
Gylle
20,2
3,7
1205
11
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
21,4
3,7
1205
12
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
21,2
3,7
1205
19
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 14
Gylle
21,7
3,7
1205
03
Dybstrøelse, hele arealet
Dybstrøelse
24,6
4,1
1205
04
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
24,1
4,0
1205
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
15,4
8,0
2,6
1,5
1205
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
15,4
8,5
2,6
1,5
1205
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
15,4
8,4
2,6
1,5
1205
09
Spaltegulvbokse
Gylle
20,6
3,7

   
1 stk. slagtekalv, 0 - 6 mdr., Jersey 2 + 5
     
1234
01
Dybstrøelse (hele arealet)
Dybstrøelse
9,2
1,1
1234
02
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
9,2
1,1
   
1 stk. slagtekalv 6 mdr. – slagt (328 kg), Jersey 2 + 5
     
1235
01
Bindestald med grebning
Fast gødning
+ ajle
9,6
6,7
2,7
0,3
1235
02
Bindestald med riste
Gylle
17,8
2,9
1235
13
Sengestald med fast gulv
Gylle
15,8
2,9
1235
14
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)
Gylle
16,7
2,9
1235
15
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Gylle
16,6
2,9
1235
19
Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 14
Gylle
16,9
2,9
1235
03
Dybstrøelse, hele arealet
Dybstrøelse
19,2
3,2
1235
04
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
18,8
3,1
1235
05
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
12,0
6,3
2,0
1,1
1235
06
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)
Dybstrøelse
+ gylle
12,0
6,6
2,0
1,1
1235
07
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Dybstrøelse
+ gylle
12,0
6,6
2,0
1,1
1235
09
Spaltegulvbokse
Gylle
16,1
2,8
   
1 årsso m. 32,2 grise til 6,7 kg 6 + 7
     
   
Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald
     
1501
01
Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
Gylle
15,0
3,47
1501
08
Individuel opstaldning, fast gulv
Fast gødning
+ ajle
4,37
7,56
2,28
1,23
1501
04
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv
Dybstrøelse
+ gylle
4,62
9,80
1,31
2,32
1501
05
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv
Dybstrøelse
+ gylle
4,62
9,56
1,31
2,32
1501
06
Løsgående, dybstrøelse
Dybstrøelse
13,5
3,89
1501
07
Løsgående, delvis spaltegulv
Gylle
14,8
3,49
   
Bidrag fra farestald 6
     
1502
01
Kassestier, delvis spaltegulv
Gylle
6,43
1,49
1502
02
Kassestier, fuldspaltegulv
Gylle
5,75
1,49
1502
05
Friland 8
Anden hus-dyrgødning
8,30
1,72
   
10 smågrise, 6,7 - 31 kg 9 + 12
     
1511
01
Toklimastald, delvis spaltegulv
Gylle
4,45
1,20
1511
03
Drænet gulv + spalter (50/50)
Gylle
4,11
1,20
1511
04
Fast gulv
Fast gødning
+ ajle
1,63
1,21
0,95
0,26
1511
05
Dybstrøelse
Dybstrøelse
2,96
1,27
   
10 producerede slagtesvin, 31 – 113 kg 9 + 13
     
1512
07
Delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv
Gylle
27,5
6,61
1512
08
Delvis spaltegulv med 33-49 % fast gulv
Gylle
26,7
6,61
1512
03
Drænet gulv + spalter (33/67)
Gylle
25,8
6,59
1512
04
Fast gulv
Fast gødning
+ ajle
9,78
10,0
5,10
1,57

1512
05
Dybstrøelse, opdelt lejeareal
Dybstrøelse
+ gylle
10,2
13,2
3,50
3,29
1512
06
Dybstrøelse
Dybstrøelse
20,3
6,99
   
Slagtekyllinger, 1000 stk. produceret
     
3230
(3205)
01
Produktionstid 30 dage
(levende vægt ved slagtning, 1,67 kg)
Dybstrøelse
24,1
7,3
3232
(3201)
01
Produktionstid 32 dage
(levende vægt ved slagtning, 1,85 kg)
Dybstrøelse
29,5
8,8
3235
(3202)
01
Produktionstid 35 dage
(levende vægt ved slagtning, 2,13 kg)
Dybstrøelse
36,5
11,3
3240
(3203)
01
Produktionstid 40 dage
(levende vægt ved slagtning, 2,60 kg)
Dybstrøelse
50,3
14,7
3245 (3204)
01
Produktionstid 45 dage
(levende vægt ved slagtning, 3,07 kg)
Dybstrøelse
65,7
18,9
3256
01
Skrabekyllinger, 44 dage
(levende vægt ved slagtning, 1,87 kg)
Dybstrøelse
38,6
10,5
3281
01
Økologiske slagtekyllinger, 63 dage
(levende vægt ved slagt. 2,15 kg)
Dybstrøelse
75,5
25,2
   
Slagtefjerkræ, 100 stk. produceret
     
3301
01
Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage
Dybstrøelse
31,8
12,7
3302
01
Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage
Dybstrøelse
57,8
23,2
3500
01
Ænder, produktionstid 52 dage
Dybstrøelse
12,2
4,4
3400
01
Gæs, produktionstid 91 dage
Dybstrøelse
37,7
16,2
   
Høns, 100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage) 10
     
3101
01
Friland, konsumæg,
gulvdrift + gødningskummer
Dybstrøelse
+ fast gødning
15,5
24,5
5,3
10,5
3101
02
Friland, konsumæg,
gulvdrift uden gødningskummer
Dybstrøelse
46,4
15,8
3101
03
Friland, konsumæg,
gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd
Dybstrøelse
+ fast gødning
10,4
42,9
3,5
12,3
3101
04
Friland, konsumæg,
gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd
Dybstrøelse
+ gylle
10,4
42,9
3,5
12,3
3102
01
Økologiske, konsumæg,
gulvdrift +fler-etagesystem med gødningbånd
Dybstrøelse
+ fast gødning
11,8
48,3
4,6
16,0
3102
02
Økologiske, konsumæg,
gulvdrift + gødningskumme
Dybstrøelse
+ fast gødning
17,6
27,6
6,9
13,7
3102
03
Økologiske, konsumæg,
gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd
Dybstrøelse
+ gylle
11,8
48,3
4,6
16,0
3103
01
Skrabehøner, konsumæg,
gulvdrift + gødningskummer
Dybstrøelse
+ fast gødning
16,5
26,5
5,7
11,5

3103
02
Skrabehøner, konsumæg,
gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd
Dybstrøelse
+ fast gødning
12,5
44,6
4,3
12,9
3103
03
Skrabehøner, konsumæg,
gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd
Dybstrøelse
+ gylle
12,5
51,4
4,3
12,9
3104
02
Burhøns, konsumæg, bånd
Fast gødning
52,0
15,5
3104
03
Burhøns, konsumæg, bånd
Gylle
59,9
15,5
3290 (3105)
01
Rugeæg (HPR-høner),
gulvdrift + gødningskummer
Dybstrøelse
30,5
23,2
   
Hønniker, 100 stk. produceret
     
3111
05
Konsum, bure, produktionstid 118 dage
Fast gødning
5,48
2,59
3111
06
Konsum, gulvdrift, produktionstid 118 dage
Dybstrøelse
6,99
2,60
3295 (3112)
01
Rugeæg (hønniker, HPR), gulvdrift, produktionstid 119 dage
Dybstrøelse
5,68
2,82
   
Pelsdyr, 1 årstæve
     
2400
01
Kødædende pelsdyr, bure, gødningsrende, ugentlig tømning
Dybstrøelse
Gylle
0,60
3,64
0,18
0,79
2400
03
Kødædende pelsdyr, bure, fast gødning i gødningsrende 15
Anden husdyrgødning
3,00
0,96
   
Heste
     
1101
01
1 voksen årshest, under 300 kg
Dybstrøelse
21,1
4,6
1102
01
1 voksen årshest, 300 kg – mindre end 500 kg
Dybstrøelse
34,8
7,1
1103
01
1 voksen årshest, 500 kg – mindre end 700 kg
Dybstrøelse
43,7
9,1
1104
01
1 voksen årshest, 700 kg og derover
Dybstrøelse
53,3
11,1
   
Får og geder, 1 moderdyr med afkom
     
1300
01
Får
Dybstrøelse
14,6
3,1
1401
01
Mohairgeder
Dybstrøelse
15,7
3,0
1402
01
Kødgeder
Dybstrøelse
14,1
2,5
1403
01
Malkegeder
Dybstrøelse
14,6
3,2

   
Andre dyrearter 11
     
4701
 
Struds, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr
 
37,7
12,2
4702
 
Struds, kylling, 3-12 mdr., 10 producerede dyr
 
76,9
24,8
4703
 
Struds, kylling, 3-14 mdr., 10 producerede dyr
 
90,9
29,3
4704
 
Struds, æglægning, 10 stk. opdræt
 
111,1
55,3
4705
 
Struds, voksen, hun, 10 årsdyr
 
125,0
94,7
4706
 
Struds, voksen, han, 10 årsdyr
 
142,9
108,2
4707
 
Emu, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr
 
12,6
4,1
4708
 
Emu, kylling, 3-12 mdr., 100 producerede dyr
 
263,2
84,9
4709
 
Emu, voksen, 10 årsdyr
 
45,5
34,4
4802
 
Kanin, angora, 10 stk.
 
13,3
2,5
4802
 
Kanin, hobby, 10 stk.
 
6,7
1,2
4401
 
Fasan, høner, 100 stk. avlsdyr
 
66,7
28,2
4402
 
Fasan, opdræt, 1000 stk.
 
20,0
10,0
4501
 
Agerhøns, avlsdyr, 100 stk.
 
44,4
18,8
4502
 
Agerhøns, opdræt, 1000 stk.
 
13,3
6,6
4201
 
Vagtel, avlsdyr, 100 stk.
 
22,2
9,4
4202
 
Vagtel, opdræt, 1000 stk.
 
6,7
3,3
2401
 
Hjorte > 15 mdr., 10 stk.
 
222,2
47,7
2102
 
Hinder > 15 mdr., 10 stk.
 
185,2
39,7
2103
 
Unge hjorte 3-15 mdr., 10 stk.
 
140,8
30,2
2104
 
Unge hinder 3-15 mdr., 10 stk.
 
120,5
25,9
2105
 
Årshind, 1 stk.
 
18,9
4,0
2106
 
Dådyr, 1 stk.
 
11,0
2,4
2101
 
Chinchilla, 100 stk.
 
75,5
13,8
Noter til tabel 2
1. For opdræt og slagtekalve benyttes normen for enten årsopdræt, tung race eller slagtekalve 0-6 mdr. /slagtekalve 6 mdr. til slagtning, tung race. For små ammekvæg med mindst 75% genetisk materiale fra enten Dexter, Galloway eller Skotsk Højlandskvæg bruges normerne for Jersey
2. Produktionen af gødning fra opdræt og slagtekalve er opdelt i småkalve og i kvier/stude/slagtekalve. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/slagtekalve (6 mdr. til slagtning) i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem. Alle kalve til opfedning betragtes som slagtekalve uafhængigt af køn. Indgår der således både hundyr og handyr i slagtekalveproduktionen, er det muligt at lave korrektioner ud fra den samlede produktion og foderopgørelse for hele produktionen.
3. 1 stk. årsopdræt svarer til 365 foderdage.
4. For avlstyre op til 440 kg benyttes samme normer som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 440 kg. Kode for tungere avlstyre er 1206 og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. til slagtning.
5. For avlstyre op til 328 kg benyttes samme normer som for slagtekalve, 0- 6mdr. og slagtekalve, 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 328 kg. Kode for tungere avlstyre er 1236 og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. -slagtning.
6. Normalt fordeler foderforbruget sig for en årsso med omkring 70 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 30 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årsso er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsstalden og i farestalden. Hvis man fx har 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.
7. Sælger du polte, der afviger fra en afgangsvægt på 110 kg, kan du korrigere kvælstof- og fosformængden på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
8. Ved normen for frilandsproduktion er det forudsat, at søerne er på stald i løbe/drægtighedsperioden og på friland i fareperioden.
9. Ved FRATS produktion benyttes summen af normen for smågrise og slagtesvin. Har du fx 500 FRATS-grise, skriver du 500 smågrise og 500 slagtesvin. Ved korrektion alene for vægt (Type 1 korrektion) korrigeres i forhold til normer for smågrise og normer for slagtesvin. Hvis der laves foderkorrektion, kan man normalt ikke adskille foderforbrug på smågrise og slagtesvin, og ved type 2 korrektion benyttes derfor formlerne for slagtesvin. Korrektionsfaktoren skal du gange med normtallet for slagtesvin og ikke med summen af normer for smågrise og slagtesvin.
10. Normtallene er angivet pr. 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes vha. følgende formel: (antal indsatte høner gange læggeperiodens varighed i dage) gange 0,5 gange (antal indsatte høner + antal høner ved afslutning)/antal indsatte høner, idet det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktions-forløbet.
11. Husdyrgødningens årlige kvælstofindhold opgøres for andre arter eller staldsystemer ud fra antal dyreenheder (100 kg kvælstof ab lager) gange mængden af kg kvælstof pr. dyreenhed. Fosfor beregnes ved at gange kvælstofindholdet med forholdet mellem kvælstof og fosfor i relevante gødningstyper.
12. For smågrise er normtallene baseret på leverede smågrise. I stedet kan du benytte producerede smågrise fra en smågriserapport.
13. For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregner du de producerede som: Producerede slagtesvin = leverede slagtesvin x 1,01.
14. Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberen afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabekanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 pct. af gangarealet.
15. Gødningssystem med gødningsrender monteret i jordniveau for opsamling af gødning, urin og halm, som efter hver udmugning rives ned i gødningsrenden. Vandspild bortledes via vandafledere monteret under drikkevandsforsyningen.
16. Produktioner af malkekvæg og opdræt, hvor den genetiske andel af jersey er mellem 12,5 og 87,5 %, kan indberettes med den gennemsnitlige andel af jersey i produktionen. Ved anvendelse af denne indberetning kan der ikke anvendes type 1 eller type 2 korrektion.

Tabel 3: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold
Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof- og fosforindholdet korrigeres herefter ved at gange den beregnede produktion af husdyrgødning med korrektionsfaktoren.
For de dyrearter, hvor der er angivet en type 2 korrektion i tabel 3, kan der korrigeres for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau, fodermængde og sammensætning. Anvendes der ikke type 2 korrektion, og er der afvigelser i vægt eller alder (produktionsniveau), skal indholdet i husdyrgødningen korrigeres for de dyrearter, hvor der fremgår en type 1 korrektion i tabel 3. Der skal ikke korrigeres for mælkeydelse.
Korrektionsformlerne for malkekøer type 1 er baseret på kg energikorrigeret mælk (EKM), medens de tilsvarende type 2 formler er baseret på produceret kg mælk. Har man ikke tilgængelige tal fra ydelseskontrollen, kan kg produceret mælk beregnes som kg leveret mælk x 1,055. Til beregning af kg EKM bruges følgende formel: Kg EKM = kg produceret mælk * (383 × fedt% + 242 × protein% + 783,2)/3140, hvor fedt% og protein% er bestemt ved kemiske analyser. Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer).
Korrektionsformlerne for slagtesvin er baseret på afgangsvægt. Har man ikke dokumentation for den reelle afgangsvægt, kan den beregnes som slagtevægt × 1,31. Faktoren korrigerer for slagtesvind og bruges som en af beregningsforudsætningerne i effektivitetskontrollen, herunder produktionstal og N og P aflejring. Normtallene er derfor tilpasset omregningsfaktoren 1,31.
Malkekøer, tung race:
Type 1
For hver 100 kg EMK, som produceres mere eller mindre end 10.691 kg EKM pr. årsko for tung race, tillægges eller fratrækkes 0,53 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg fodertørstof pr. årsko x g råprotein pr. kg fodertørstof / 6250) - (kg mælk pr. årsko x pct. protein i mælk / 638) - 1,73) / 155,61
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg fodertørstof pr. årsko x g P pr. kg fodertørstof / 1000) - (kg mælk pr. årsko x 0,00096) - 0,49) / 22,21
Malkekøer, Jersey:
Type 1
For hver 100 kg EKM, som produceres mere eller mindre end 9.547 kg EKM pr. årsko for Jersey, tillægges eller fratrækkes 0,64 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg fodertørstof pr. årsko x g råprotein pr. kg fodertørstof / 6250) - (kg mælk pr. årsko x pct. protein i mælk / 638) - 1,08) / 126,83
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg fodertørstof pr. årsko x g P pr. kg fodertørstof / 1000) - (kg mælk pr. årsko x 0,00108) - 0,31) / 19,83
Ammekøer (under 400 kg):
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr. årsko x g råprotein pr. FE/6250) – 6,78) / 43,64.
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr. årsko x g P pr. FE/1000) – 1,35) / 4,14.
Ammekøer (400-600 kg):
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr. årsko x g råprotein pr. FE/6250) - 9,33) / 63,62.
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr. årsko x g P pr. FE/1000) - 1,89) / 6,06.
Ammekøer (over 600 kg):
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr. årsko x g råprotein pr. FE/6250)- 10,29) / 72,41.
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: ((FE pr. årsko x g P pr. FE/1000) - 2,10) / 6,91.
Årsopdræt (småkalv 0 - 6 mdr., tung race):
Type 1
Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, afgang) x 0,0729) + 1,93) / 2,37.
Type 2
Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g råprotein pr. FE/6250) - 6,62)/26,73
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) - 6,62)/26,73
Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g P pr. FE/1000) - 2,17)/2,96
((kg fodertørstof pr. årsopdræt × g P pr. kg fodertørstof/1000) - 2,17)/2,96
Årsopdræt (småkalv 0 - 6 mdr., Jersey):
Type 1
Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, afgang) x 0,0576) + 1,46) / 1,81.
Type 2
Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g råprotein pr. FE/6250) – 4,96)/20,05
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g råprotein pr. kg fodertørstof /6250) – 4,96)/20,05
Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g P pr. FE/1000) – 1,63)/2,22
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g P pr. kg fodertørstof/1000) – 1,63)/2,22
Årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning, tung race):
Type 1*)
*) Korrektionsformel for kvier af tung race kan bruges op til en kælvningsalder på 27 mdr. Ved en kælvningsalder over 27 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 27 mdr.
Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, afgang) x 0,0729) + 1,93) / 4,34.
Type 2
Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g råprotein pr. FE/6250) - 7,09)/50,40
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g råprotein pr. kg fodertørstof /6250) - 7,09)/50,40
Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g P pr. FE/1000) - 1,89)/6,57
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g P pr. kg fodertørstof/1000) - 1,89)/6,57
Årsopdræt (kvier eller stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagtning, Jersey):
Type 1*)
*) Korrektionsformel for kvier af racen Jersey kan bruges op til en kælvningsalder på 25 mdr. Ved en kælvningsalder over 25 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 25 mdr.
Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, afgang) x 0,0576) + 1,46) / 3,25.
Type 2
Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g råprotein pr. FE/6250) – 5,26)/37,86
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g råprotein pr. kg fodertørstof /6250) – 5,26)/37,86
Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:
((FE pr. årsopdræt x g P pr. FE/1000) – 1,40)/4,95
((kg fodertørstof pr. årsopdræt x g P pr. kg fodertørstof/1000) – 1,40)/4,95
1 slagtekalv (0 - 6 mdr., tung race):
Type 1*)
Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(1,825 x (vægt, afgang - vægt, ind) + 0,00605 x ((vægt, afgang)2 - (vægt, ind)2)) / 657.
*) Bortset fra slagtevægten kan vægten fastsættes på følgende måde: Fødselsvægten er 40 kg og tilvæksten 31,8 kg pr. måned op til 6 mdr.
Type 2
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr. x g råprotein pr. FE / 6250) - (kg tilvækst x 0,0285)) / 12,6.
((kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr. x g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) – (kg tilvækst x 0,0285))/12,6.
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foder korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr. x g P pr. FE / 1000) - (kg tilvækst x 0,0085)) / 1,31.
((kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr. x g P pr. kg fodertørstof/1000) – (kg tilvækst x 0,0085))/1,31.
1 slagtekalv (0 - 6 mdr., Jersey):
Type 1*)
Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(2,308 x (vægt, afgang - vægt, ind) + 0,00676 x ((vægt, afgang)2 - (vægt, ind)2)) / 443.
*) Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: Fødselsvægten er 25 kg og tilvæksten 21,2 kg pr. måned op til 6 mdr.
Type 2
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr. x g råprotein pr. FE / 6250) - (kg tilvækst x 0,0285)) / 9,11.
((kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr. x g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) – (kg tilvækst x 0,0285))/9,11.
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foder korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr. x g P pr. FE / 1000) - (kg tilvækst x 0,0085)) / 0,99
((kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr. x g P pr. kg fodertørstof/1000) – (kg tilvækst x 0,0085))/0,99.
1 slagtekalv, tung race, 230 - 440 kg:
Type 1*)
*) Korrektionsformlen for tung race kan bruges til en slagtevægt på maksimalt 700 kg. Ved en slagtevægt over 700 kg bruges korrektionsfaktoren for en slagtevægt på 700 kg.
Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 38,0 kg pr. måned (for dyr over 6 mdr.).
Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(1,825 x (vægt, afgang – vægt, ind) + 0,00605 x (vægt, afgang2 – vægt, ind2)) / 1.234.
Type 2
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning x g råprotein pr. FE / 6250) - (kg tilvækst x 0,0245)) / 23,5.
((kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning × g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) – (kg tilvækst x 0,0245))/23,5.
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foderet korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning x g fosfor pr. FE / 1000) - (kg tilvækst x 0,0072)) / 3,67.
((kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning x g P pr. kg fodertørstof/1000) – (kg tilvækst x 0,0072))/3,67.
1 slagtekalv, Jersey, 152 - 328 kg:
Type 1*)
*) Korrektionsformlen for Jersey kan bruges til en slagtevægt på maksimalt 525 kg. Ved en slagtevægt over 525 kg bruges korrektionsfaktoren for en slagtevægt på 525 kg.
Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 31,9 kg pr. måned (for dyr over 6 mdr.).
Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor:
(2,308 x (vægt, afgang – vægt, ind) + 0,00676 x (vægt, afgang2 – vægt, ind2 )) / 979.
Type 2
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning x g råprotein pr. FE / 6250) - (kg tilvækst x 0,0245)) / 18,4.
((kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning x g råprotein pr. kg fodertørstof/6250) – (kg tilvækst x 0,0245))/18,4.
Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foderet korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:
((FE pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning x g fosfor pr. FE / 1000) - (kg tilvækst x 0,0072)) / 2,84.
((kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning x g P pr. kg fodertørstof/1000) – (kg tilvækst x 0,0072))/2,84.
Søer:
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: (((FE pr. årsso x g råprotein pr. FE)/ 6250) -1,98 -(antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,0257 kg N pr. kg tilvækst))/ 24,131)
1) Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FEso, sættes FE lig FEso. Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FEsv og FEso anvendes følgende: FE pr. årsso beregnes som summen af FEsv og FEso, og g råprotein pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers råproteinindhold (g råprotein pr. FEsv x FEsv pr. årsso + g råprotein pr. FEso x FEso pr. årsso) / (FEsv + FEso).
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen: (((FE pr. årsso x g fosfor pr. FE)/ 1000) - 0,58 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst))/ 4,961)
1) Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FEso, sættes FE lig FEso. Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FEsv og FEso anvendes følgende: FE pr. årsso beregnes som summen af FEsv og FEso, og g fosfor pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers fosforindhold (g fosfor pr. FEsv x FEsv pr. årsso + g fosfor pr. FEso x FEso pr. årsso) / (FEsv + FEso).
Smågrise:
Type 1
Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor:
((afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,35 + 0,1645 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) / 475.
Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor:
((afgangsvægt - indgangsvægt) x (3,832 + 0,0292 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) / 120.
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: ((FEsv pr. produceret gris x g råprotein pr. FEsv / 6250) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0304 kg N pr. kg tilvækst)) / 0,475.
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen: ((FEsv pr. produceret gris x g fosfor pr. FEsv / 1000) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0049 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,120.
Slagtesvin:
Type 1*):
Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor:
((afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,35 + 0,1645 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) / 3.037.
Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: ((afgangsvægt - indgangsvægt) x (3,832 + 0,0292 x (afgangsvægt + indgangsvægt))) / 659.
*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt x 1,31
Type 2*):
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes: ((FEsv pr. produceret svin x g råprotein pr. FEsv / 6250) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)) / 3,037
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved: ((FEsv pr. produceret svin x g fosfor pr. FEsv / 1000) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst)) / 0,659.
*) Afgangsvægt beregnes i effektivitetskontrollen som slagtevægt x 1,31
Slagtefjerkræ:
Type 1
Ved afvigende produktionstid (slagtealderny, dage, mellem 30 og 45 dage) eller afvigende produktionsvægt (slagtevægtny, kg, mellem 1,67 og 3,07 kg) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosforproduktionen i den givne kategori)
Slagtekyllinger
Produktionstid
Kvælstof
Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny – 30 dage)* 0,112)
Over 32 dage (N-prod. ved 32 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny – 32 dage) * 0,079)
Over 35 dage (N-prod. ved 35 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny – 35 dage) * 0,075)
Over 40 dage (N-prod. ved 40 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny – 40 dage) * 0,062)
Over 45 dage (N-prod. ved 45 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny – 45 dage) * 0,062)
Produktionsvægt
Kvælstof
Levende vægt ved slagtning over 1,67 kg (N-prod. ved 1,67 kg ganges med:)
1 + (slagtevægtny – 1,67 kg) * 1,243)
Levende vægt ved slagtning over 1,85 kg (N-prod. ved 1,85 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny – 1,85 kg) * 0,852)
Levende vægt ved slagtning over 2,13 kg (N-prod. ved 2,13 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny – 2,13 kg) * 0,801)
Levende vægt ved slagtning over 2,60 kg (N-prod. ved 2,60 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny – 2,60 kg) * 0,654)
Levende vægt ved slagtning over 3,07 kg (N-prod. ved 3,07 kg ganges med:
(1 + (slagtevægtny – 3,07 kg) * 0,654)
Produktionstid
Fosfor
Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny – 30 dage)* 0,101)
Over 32 dage (P-prod. ved 32 dg. ganges med:)
(1 + (slagtealderny – 32)* 0,095)
Over 35 dage (P-prod. ved 35 dg. ganges med:)
(1+ (slagtealderny – 35)* 0,060)
Over 40 dage (P-prod. ved 40 dg. ganges med:)
(1+ (slagtealderny – 40)* 0,057)
Over 45 dage (P-prod. ved 45 dg. ganges med:)
(1+ (slagtealderny – 45)* 0,057)
Produktionsvægt
Fosfor
Levende vægt ved slagtning over 1,67 kg (P-prod. ved 1,67 kg ganges med:)
1 + (slagtevægtny – 1,67 kg) * 0,806)
Levende vægt ved slagtning over 1,85 kg (P-prod. ved 1,85 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny – 1,85 kg) * 0,833)
Levende vægt ved slagtning over 2,13 kg (P-prod. ved 2,13 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny – 2,13 kg) * 0,859)
Levende vægt ved slagtning over 2,60 kg (P-prod. ved 2,60 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny – 2,60 kg) * 0,828)
Levende vægt ved slagtning over 3,07 kg (P-prod. ved 3,07 kg ganges med:)
(1 + (slagtevægtny – 3,07 kg) * 0,828)
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes vha. :
Slagtekyllinger, 30 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 31,54.
Slagtekyllinger, 32 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 38,59.
Slagtekyllinger, 35 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 47,80.
Slagtekyllinger, 40 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 65,78.
Slagtekyllinger, 45 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 86,01
Skrabekyllinger, 44 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 49,37.
Slagtekyllinger, øko., 63 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x protein pct. i foder x 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 29,0)) / 97,20.
Kalkuner, hunner:
((kg foder pr. produceret kalkun x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 2,88)) / 48,11.
Kalkuner, hanner:
((kg foder pr. produceret kalkun x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 2,88)) / 87,82.
Ænder:
((kg foder pr. produceret and x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret and x 2,4)) / 17,26.
Gæs:
((kg foder pr. produceret gås x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret gås x 2,4)) / 56,08.
 
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlerne:
 
Slagtekyllinger, 30 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,7)) / 7,30.
Slagtekyllinger, 32 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,7)) / 8,78.
Slagtekyllinger, 35 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 11,28.
Slagtekyllinger, 40 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 14,69.
Slagtekyllinger, 45 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 18,86
Skrabekyllinger, 44 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 10,44.
Slagtekyllinger, øko., 63 dage:
((kg foder pr. produceret kylling x fosfor pct. i foder x 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling x 3,3)) / 27,85.
Kalkuner, hunner:
((kg foder pr. produceret kalkun x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 0,67)) / 12,66.
Kalkuner, hanner:
((kg foder pr. produceret kalkun x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun x 0,67)) / 23,21.
Ænder:
((kg foder pr. produceret and x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret and x 0,55)) / 4,29.
Gæs:
((kg foder pr. produceret gås x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret gås x 0,55)) / 16,03.
Høns og hønniker:
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes
Fritgående høns:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 80,11.
Økologiske høns:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 90,26.
Skrabehøns:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 77,69.
Burhøns:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 67,94.
HPR-høner:
((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88)) / 88,85.
Hønniker, kons. :
((kg foder pr. produceret hønnike x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 2,88)) / 10,75.
Hønniker, HPR:
((kg foder pr. produceret hønnike x protein pct. i foder x 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 2,88)) / 8,72.
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes vha. formlerne:
 
Fritgående høns:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 17,55.
Økologiske høns:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 22,90.
Skrabehøns:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 17,18.
Burhøns:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 15,52.
HPR-høner:
((kg foder pr. årshøne x fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne x 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne x 0,67)) / 23,17.
Hønniker, kons. :
((kg foder pr. produceret hønnike x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 0,67)) / 2,59.
Hønniker, HPR:
((kg foder pr. produceret hønnike x fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike x 0,67)) /2,81.
Kødædende pelsdyr:
Type 2
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg foder pr. årstæve x g råprotein pr. kg foder / 6250) – 0,463) / 5,985
Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
((kg foder pr. årstæve x g fosfor pr. kg foder / 1000) – 0,069) / 0,957

Tabel 4: Gram råprotein og fosfor pr. kg. tørstof i afgrøder til kvæg
Afgrøder
Råprotein
(g/kg TS)
Fosfor
(g/kg TS)
Afgrøder
Råprotein
(g/kg TS)
Fosfor
(g/kg TS)
KORN
   
Sojabønner, toasted
410
5.8
Byg, crimpet (65% TS)
101
3.3
Hørfrø
238
5.7
Vårbyg
101
3.3
Solsikkefrø
174
5.8
Vinterbyg
100
3.3
Vegetabilsk fedt (fedtmix)
0
0.0
Havre
106
3.4
Rapsskråfoder, 4% fedt
385
12.9
Rug
86
3.3
Rapskagefoder, 10,5% fedt, DK alm
344
11.1
Hvede
104
3.1
Rapskage, 10% fedt, besk
343
11.1
Majs, fint formalet
96
3.2
Rapskage, 13% fedt
330
10.9
Triticale
105
3.5
Rapskage, 13% fedt, besk
330
10.9
Milo
98
3.3
Rapskagefoder, 13% fedt
331
10.9
Majs, knækket
96
2.8
Rapskagefoder, 20% fedt, koldpresset
301
10.1
Kornblanding, byg/hvede 50/50
106
3.3
Palmekage
172
6.4
Hvede-/kornbærme, tørret
347
8.1
Sojaskråfoder
487
7.6
Hvede-/kornbærme, tørret
347
8.1
Sojaskråfoder, afskallet
528
7.1
Majsbærme, lys "golden"
294
8.4
Sojakage
468
7.0
Majsbærme mørk
291
8.4
Sojaskaller
124
1.4
Havreskalmel (klid)
47
1.7
Solsikkeskråfoder delv. afskallet 17% træ
408
12.5
Hvedestrømel
195
11.9
Solsikkeskråfoder delv. afskallet 14% træ
417
12.5
Hvedeklid
180
11.9
Solsikkekagefoder delv. afskallet 15% træ
392
9.3
Hvedeglutenfoder
172
9.9
Solsikkekagefoder delv. afskallet 21% træ
325
9.3
Majskim
161
17.4
Hørfrøkagefoder
353
8.6
Majsglutenfoder
260
10.4
Hampefrø
256
11.5
Majsgluten 60%
682
5.5
Palmeskrå
180
6.4
Majsstivelse
5
1.6
Hampefrøkage
351
-
Majsfodermel
106
5.6
Rapsolie
0
0.0
Mask, frisk
215
7.2
Sojamelasse (sojaskråekstrakt)
100
0.8
Kornbærme, frisk
320
8.1
Solsikkekagefoder, uafskallet
265
9.3
Maltspirer
318
8.0
Sojaolie
0
0.0
Mask, ensileret
215
7.2
BÆLGPLANTEFRØ
   
Rug, NaOH ludet, 75% TS
83
3.2
Lupin, gul
419
4.7
Hvede, NaOH ludet, 75% TS
100
3.0
Lupin, smalbladet
349
5.8
Hvede, NaOH ludet, 65% TS
100
3.0
Ærter
239
4.6
Byg, NaOH ludet, 75% TS
95
3.1
Hestebønner
309
6.0
Majs, crimpet
86
3.2
Hestebønner, toasted
309
6.0
OLIEFRØ
   
Lupin, smalbladet toasted
349
6.0
Bomuldsfrø
234
9.8
Hestebønner, lidt varmebehandling
309
6.0
Rapsfrø, 00
211
7.6
     
Sojabønner
410
5.8
     

Tabel 5: Protein- og fosforkoncentration i fodermidler til svin og fjerkræ
Indhold angivet i gram pr. kg foder kan bruges ved korrektion hos fjerkræ.
Fodermidler
Gram råprotein pr. kg
Gram fosfor
pr. kg
FE sv pr. kg
FE so pr. kg
Vårbyg 2018
106
2,6
1,08
1,07
Vårbyg 2017
92
2,9
1,05
1,05
Vårbyg 2016
97
3,1
1,06
1,06
Vinterbyg 2018
103
2,6
1,03
1,03
Vinterbyg 2017
94
2,7
1,01
1,01
Vinterbyg 2016
96
2,8
1,00
1,01
Hvede 2018
106
2,4
1,15
1,13
Hvede 2017
93
2,7
1,15
1,14
Hvede 2016
99
2,8
1,14
1,12
Rug 2018
88
2,3
1,11
1,10
Rug 2017
74
2,5
1,10
1,09
Rug 2016
81
2,6
1,09
1,09
Havre 2018
111
2,6
0,85
0,88
Havre 2017
92
3,0
0,84
0,88
Havre 2016
98
3,2
0,85
0,88
Triticale 2018
116
2,8
1,12
1,10
Triticale 2017
101
3,3
1,13
1,12
Triticale 2016
102
3,0
1,12
1,11
Majs vådkonserveret
52
1,9
0,82
0,81
Rapsfrø DL
179
7,0
2,07
2,05
Rapsskråfoder
344
10,6
0,74
0,80
Rapskagefoder
294
10,5
0,92
0,98
Sojaskråfoder, toastet
427
6,7
0,88
0,91
Sojaskråfoder, afskallet, toastet
458
6,3
0,94
0,96
Sojaprotein HP 300
559
7,7
0,98
1,00
Sojaprotein, Vilosoy
520
7,1
0,98
1,00
Solsikkeskråfoder afskallet, ca. 18% træstof
351
11,2
0,65
0,72
Solsikkeskage, 19 % træstof
328
8,5
0,94
0,99
Ærter
204
3,9
1,01
1,02
Valle 1. Højt proteinindhold i TS (3,4% TS)
5,5
0,24
0,04
0,04
Valle 2. Middel proteinindhold i TS, (4,0% TS)
4,4
0,28
0,05
0,04
Valle 3. Lavt proteinindhold i TS, (5,6% TS)
1,8
0,39
0,06
0,06
Valle 4, Perlac 14, Hoco, 2017 (14,8% TS)
6,1
0,52
0,16
0,16
Fiskemel, standard
695
21,0
1,15
1,11
Fiskemel, LT
717
22,2
1,19
1,15
Svinefedt
0
0
3,82
3,66
Sojaolie og rapsolie
0
0
4,04
3,88
Palmeolie
0
0
3,81
3,66
PFAD
0
0
3,77
3,62
Gærfløde, sprit
109
1,3
0,22
0,24
Gærfløde, øl
43
1,3
0,11
0,12
Hestebønner, gns. af 4 år (2012,14,15 og 16)
245
4,5
0,85
0,88
1) FEsv og FEso er bestemt på baggrund af beregningsmetode for energiværdi til svin gældende fra 1. september 2006 (PD meddelelse FO 08/06).

«