Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1452 af 8. december 2017, bekendtgørelse nr. 1750 af 26. december 2017, bekendtgørelse nr. 777 af 12. juni 2018, bekendtgørelse nr. 961 af 28. juni 2018, bekendtgørelse nr. 1100 af 21. august 2018, bekendtgørelse nr. 1132 af 12. september 2018 og bekendtgørelse nr. 1699 af 20. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1 og 3-5, § 1 a, § 2, stk. 1 og 2, § 2 a, stk. 3 og 5, § 2 b, § 2 c, stk. 1, § 2 e, § 2 g, § 2 h, stk. 2, § 3, stk. 1-3, § 4, § 4 a, § 4 b, § 6, stk. 1 og 5-8, § 6 a, stk. 1, § 6 b, stk. 3, § 9, stk. 2, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 431 af 1. maj 2013, lov nr. 1623 af 26. december 2013, lov nr. 552 af 2. juni 2014, lov nr. 733 af 25. juni 2014, lov nr. 736 af 25. juni 2014, lov nr. 376 af 27. april 2016, lov nr. 1681 af 26. december 2017, lov nr. 712 af 8. juni 2018, lov nr. 1546 af 18. december 2018 og lov nr. 167 af 27. februar 2019 og § 40, stk. 5, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, fastsættes:«

2. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 52, stk. 1« til: », § 52, stk. 1, og § 53 a, stk. 1«.

3. Efter § 53 indsættes før overskriften før § 54:

»Registrering af sikkerhedsveste

§ 53 a. Personer, der bærer sikkerhedsvest på offentligt tilgængelige steder, skal forud herfor anmelde til politiet at være i besiddelse af en sikkerhedsvest.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter veste, der anvendes til at beskytte bæreren mod angreb, såsom skud- og/eller stiksikre veste. Veste, der kan anvendes til at beskytte bæreren mod angreb, men som bæres i forbindelse med sportsarrangementer, konkurrencer eller som udklædning eller lignende, omfattes ikke af stk. 1.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for militære myndigheder omfattet af § 8 i lov om våben og eksplosivstoffer m.v. eller personer, der bærer sikkerhedsvest i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder myndighedspersoner, autoriserede dørmænd, autoriserede vagter, forhandlere af sikkerhedsveste o.l.

§ 53 b. Anmeldelse til politiet efter § 53 a, stk. 1, skal angive navn og personnummer på anmelderen. Har anmelderen ikke et personnummer, skal anmeldelsen i stedet angive navn og fødselsdato.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 omfatter samtlige anmelderens sikkerhedsveste uanset antal. Personer, der har anmeldt besiddelse af en sikkerhedsvest til politiet, skal ikke på ny anmelde at være i besiddelse af en sikkerhedsvest ved erhvervelse af yderligere sikkerhedsveste.

Stk. 3. Anmelderen får en kvittering for anmeldelsen, der på forlangende skal forevises politiet.

Stk. 4. Anmelderen kan til enhver tid anmode om at registreringen hos politiet om besiddelse af en sikkerhedsvest slettes.«

4. I § 59, stk. 1, indsættes efter »§ 52«: », § 53 a, stk. 1, § 53 b, stk. 3«.

5. I § 59 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 53 a, stk. 1, skal det særligt anses for skærpende, at den pågældende tidligere er idømt en ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, eller §§ 123, 216, 237, 244-246, 266 eller 288.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Justitsministeriet, den 27. marts 2019

Søren Pape Poulsen

/ Lisbeth Gro Nielsen