Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Det faglige udvalg for Industriens Fællesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til produktør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Gennemførelse af industriel produktion på automatiske og mekaniske maskiner og anlæg.

2) Enkle reparations- og vedligeholdelses opgaver af industrielle maskiner og anlæg under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

3) Produktions og produkt kvalitet.

4) Enkle sammenføjningsteknikker.

5) Lagerfunktioner i relation til produktionen.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet produktør, niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 16 uger fordelt på mindst tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 16 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Forskellige enkle industrielle anlæg og maskiner.

2) Forskellige enkle produktionsformer og -processer inden for industrien.

3) Styrings- og reguleringsmekanismer.

4) Instruktioner og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø i industrien, herunder almindeligt forekomne risici samt forsvarlig adfærd i produktion og værksteder.

5) Almindeligt forekommende rå- og færdigvarer inden for industrien.

6) Almindeligt forekommende hånd- og specialværktøj ved brug i industrien.

7) Brugen af almindeligt forekommende måleværktøj og måleudstyr.

8) Kvalitetsparametre i forskellige industrielle produktioner.

9) Dokumentionskrav i industriel produktion.

10) Energi- og miljøforhold i industrien.

11) Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i industrien.

12) Mundtlig og skriftlig kommunikation i relation til produktørens arbejde.

13) Brugen af it i forbindelse med produktørens arbejde.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Produktionskendskab til klargøring, opstart, drift og nedlukning af maskiner og anlæg.

2) Styrings- og reguleringsteknikker.

3) Udførelse af produktionstekniske beregninger.

4) Anvendelse af driftskort og arbejdsinstruktioner.

5) Anvendelse af arbejdsmiljø- og sikkerhedsforskrifter.

6) Anvendelse af miljøforskrifter for sortering af produktionsaffald.

7) Håndtering af rå- og færdigvarer efter produktions-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og miljøforskrifter.

8) Anvendelse af alment forekommende håndværktøjer til udførelse af enkle arbejdsopgaver i industrien.

9) Fejlfinding og reparation samt rapportering af fejl og mangler på maskiner og anlæg.

10) Anvendelse af måleværktøj og -udstyr samt aflæsning af måleresultater til bearbejdning i produktionsregistrering.

11) Indsamling og registrering af produktionsdata.

12) Anvendelse af kvalitetsinstruktioner- og procedurer samt medvirken ved udtagning af enkle prøver til kontrol.

13) It som redskab til fag-relateret informationssøgning, rapportering og kommunikation.

14) Teambaseret produktionsarbejde.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) medvirke ved klargøring, opstart, drift og nedlukning af forskellige maskiner og anlæg ud fra driftskort og arbejdsinstruktioner,

2) medvirke ved udarbejdelse af faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.lign.,

3) udføre produktionsopgaver forsvarligt i henhold til gældende sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøregler, herunder udvælge og anvende korrekte værnemidler og sikkerhedsudstyr,

4) identificere forskellige typer af materialer og produkter og de bagvedliggende produktionsmetoder,

5) håndtere rå- og færdigvarer i tilknytning til produktionsflow, lager og logistik,

6) medvirke ved systematisk fejlfinding og enkle vedligeholdelsesopgaver på maskiner og anlæg,

7) medvirke ved kvalitetskontrol af produkter og emner,

8) sortere og bortskaffe produktionsaffald miljømæssig korrekt,

9) samarbejde med andre om løsning af opgaver og

10) anvende it i produktionssammenhænge, f.eks. til informationssøgning, produktionsregistrering o.lign.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Naturfag på F-niveau.

2) Informationsteknologi på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

3) "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater".

4) "Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk" (§ 17-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan deltage i industriel produktion ud fra viden om eget arbejdes betydning for produktion og flow.

2) Eleven kan arbejde ud fra kendskab til kvalitetsparametre og produktionsmål.

3) Eleven kan forstå og anvende forskellige typer af arbejdsinstruktioner.

4) Eleven kan forstå og anvende enkle tekniske tegninger.

5) Eleven kan deltage i virksomhedens interne lagerfunktioner og kende virksomhedens logistiksystem.

6) Eleven kan tage ansvar for tilrettelæggelsen af eget arbejde og arbejde selvstændigt.

7) Eleven kan indgå i samarbejde med og fungere i teams med kollegaer og andre faggrupper.

8) Eleven kan medvirke ved virksomhedens kvalitetskontrol og kvalitetsstyring i produktionen.

9) Eleven kan anvende forskellige typer af sammenføjningsmetoder, herunder limning, lodning svejsning samt anvende løsbare sammenføjningsmetoder ved brug af skruer, bolte, nitter og møtrikker under iagttagelse af gældende sikkerhedsregler.

10) Eleven kan anvende elektronikfaglige begreber, metoder og værktøjer i forbindelse med varetagelse af praktiske operatøropgaver.

11) Eleven kan foretage forskellige typer af bearbejdning, herunder enkle dreje- og boreteknikker samt slibning og polering.

12) Eleven kan medvirke ved betjening af enkle produktionsanlæg med grundlæggende styringsautomatikker på baggrund af kendskab til forskellige produktionsformer inden for industrien.

13) Eleven kan udføre vedligeholdelses- og reparationsopgaver på baggrund af kendskab til forskellige materialers egenskaber og anvendelsesområder.

14) Eleven kan foretage fejlfinding på elektriske og mekaniske anlæg.

15) Eleven kan udføre arbejdet efter gældende forskrifter om sikkerhed og miljø.

16) Eleven kan udføre arbejdet ud fra en viden om energi og miljø efter gældende lovgivning.

17) Eleven kan koble teoretiske faglige begreber, metoder, værktøjer og beregninger med praktiske operatøropgaver i virksomheden.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Prøven er en praktisk opgave, der udføres i sidste skoleperiode. Opgavens indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Den praktiske opgave udføres af eleven enten selvstændigt eller som deltager i en gruppeopgave. Eleverne bedømmes individuelt. Opgaven løses inden for en varighed af 6 klokketimer.

Stk. 3. Eksaminationen af eleven foregår under prøvens gennemførelse. Eksaminationen har en samlet varighed på op til 20 minutter pr. elev.

Stk. 4. Prøven bedømmes af eksaminator og 2 censorer. Ved afvikling af svendeprøven med færre end 4 elever bedømmes eleverne af eksaminator og 1 censor.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået 02 i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Svendebrevet udstedes i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og eleven har opnået karateren 02 ved den afsluttende prøve. Uddannelsesbeviset udstedes af det faglige udvalg ved afslutningen af uddannelsen.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 342 af 25. april 2018 om erhvervsuddannelsen til produktør ophæves. Bekendtgørelsen finder fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den eventuelle praktikvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 11. april 2019

Direktør
Birgitte Hansen

/ Gert Nielsen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Den relevante erhvervserfaring skal være opnået gennem mindst 2 års dokumenteret fuldtidsbeskæftigelse i virksomheder inden for fremstillingsindustrien. *)
Erfaringen skal være opnået de seneste 5 år før uddannelsens start.
Erfaringen skal have omfattet regelmæssig varetagelse af følgende jobfunktioner i mindst 2 år:
Produktion & Håndværk
• Medvirke ved industriel produktion herunder opstart, omstilling, overvågning og nedlukning af manuelle og automatiserede anlæg på baggrund af produktionsteknisk dokumentation og overholdelse af tegninger og miljø- og sikkerhedsforskrifter
• Planlægge eget arbejde ud fra forskellige produktionsforskrifter
Reparation og vedligehold
• Foretage løbende vedligehold på operatørniveau
• Kommunikere drifts-, anlæg- og maskinfejl på operatørniveau
Kvalitetskontrol og dokumentation
• Foretage løbende kvalitetskontrol efter forskellige kvalitetsforskrifter på operatørniveau
• Udarbejde og overlevere produktionstekniske data
Lager & Logistik
• Håndtere rå- og færdigvarer i produktionen
• Varetage transport- og lageropgaver i forbindelse med produktionen
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Produktion og Håndværk
• Medvirke ved industriel produktion herunder opstart, omstilling, overvågning og nedlukning af manuelle og automatiserede anlæg på baggrund af produktionsteknisk dokumentation og overholdelse af tegninger og miljø- og sikkerhedsforskrifter
• Planlægge eget arbejde ud fra forskellige produktionsforskrifter
8 måneder
3
Reparation og vedligehold
• Foretage løbende vedligehold på operatørniveau
• Kommunikere drifts, anlæg og maskinfejl på operatørniveau
3 måneder
1
Kvalitetskontrol og dokumentation
• Foretage løbende kvalitetskontrol efter forskellige kvalitetsforskrifter på operatørniveau
• Udarbejde og overlevere produktionstekniske data
6 måneder
2
Lager & Logistik
• Håndtere rå- og færdigvarer i produktionen
• Varetage transport- og lageropgaver i forbindelse med produktionen
3 måneder
1
Erhvervserfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år.
Afkortning efter tabel 2 kan maksimalt udgøre tre praktik måneder.

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd.
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
AMU
Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion
47280
0,2
-
AMU
CNC fræsning, produktion og emnemåling
48913
0,2
-
AMU
Grundlæggende maskintegning
48927
0,2
-
AMU
Måleteknik for operatører
48923
0,2
-
AMU
CNC drejning, produktion og emnemåling
48753
0,2
-
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste to år.