Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

 

Indholdsfortegnelse

Cirkulære om organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

3

1. Indledning

3

2. Arbejdstid

3

3. Aflønning af værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

3

4. Forhøjelse af basislønnen for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

3

5. Ikrafttræden

3

Bilag 1

4

Organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkssteds-ledere ved Kofoeds Skole

4

Kapitel 1. Organisationsaftalens område

4

§ 1. Dækningsområde

4

Kapitel 2. Løn mv.

4

§ 2. Lønsystemet

4

§ 3. Basisløn

4

§ 4. Pension

5

Kapitel 3. Arbejdstid

5

§ 5. Arbejdstidsregler (indtil 1. oktober 2006)

5

§ 6. Overarbejde (indtil 1. oktober 2006)

5

§ 7. Koloni- og weekendophold (indtil 1. oktober 2006)

5

§ 8. Arbejdstidsregler (fra 1. oktober 2006)

5

Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse

5

§ 9. Ikrafttræden mv.

5

 

1. Indledning

Socialministeriet og Dansk Metal, FOA – Fag og Arbejde, Dansk EL-Forbund, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark har den 22. januar 2007 indgået vedlagte organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole (bilag 1).

Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag.

2. Arbejdstid

Fra den 1. oktober 2006 er de ansatte omfattet af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten. Indtil den 1. oktober 2006 anvendes de hidtidige arbejdstidsregler.

3. Aflønning af værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

Socialministeriet og Dansk Metal, FOA – Fag og Arbejde, Dansk EL-Forbund, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark har indgået aftale om, at de ansatte er omfattet af rammeaftalen om nye lønsystemer, og derfor ophæves aftale om nyt lønsystem for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole.

4. Forhøjelse af basislønnen for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

Basislønnen forhøjes med virkning fra den 1. oktober 2006 med 800 kr. årligt i 1. oktober 1997 niveau.

5. Ikrafttræden

Dette cirkulære har virkning fra den 1. april 2005. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære fra den 17. januar 2003 om organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole (Perst.nr. 003-03).

Socialministeriet, den 22. januar 2007

Pernille FejferBilag 1

Organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten med Statsansattes Kartel.

Kapitel 1. Organisationsaftalens område

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter værksstedsassistenter og værkstedsledere med klientbehandlende funktioner ved Kofoeds Skole.

Kapitel 2. Løn mv.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet består af en basisløn, der kan suppleres med en tillægsdel i form af kvalifikations- og funktionstillæg mv. Lønsystemet er aftalt i henhold til rammeaftalen om nye lønsystemer.

§ 3. Basisløn

Alle lønninger og tillæg er angivet i grundbeløb pr. år (niveau 1. oktober 1997)

Stk. 2. Basislønnen udgør (Indtil 1. oktober 2006) : 209.000 kr. årligt.

Stk. 3. Basislønnen udgør (Efter 1. oktober 2006) : 209.800 kr. årligt.

Stk. 4. Der ydes herudover et tillæg på 12.300 kr.

Stk. 5. Ved ansættelse på nedsat tid ydes forholdsmæssig løn.

§ 4. Pension

De ansatte er omfattet af § 7 i StK-fællesoverenskomsten om pension.

Stk. 2. For ansatte, for hvem der hidtil er blevet indbetalt pensionsbidrag i henhold til overenskomsten for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved selvejende revalideringsinstitutioner og beskyttede virksomheder, indbetales pensionsbidraget som en personlig ordning til den hidtidige pensionskasse. Bidraget beregnes i overensstemmelse med stk. 1.

Kapitel 3. Arbejdstid

§ 5. Arbejdstidsregler (indtil 1. oktober 2006)

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 37 timer. Arbejdstiden opgøres månedsvis, medmindre andet aftales.

Stk. 2. For hver fulde 37 timers arbejde, der udføres i tiden kl. 17.00 – 06.00, ydes 3 timers frihed.

§ 6. Overarbejde (indtil 1. oktober 2006)

Hvis arbejdets omfang har overskredet den i § 3 fastsatte norm, godtgøres den overskydende tid med tillæg af 50 pct. Overarbejde godtgøres med afspadsering eller betales kontant.

Stk. 2. Overarbejdsbetalingen beregnes på grundlag af basisløn og faste månedlige tillæg.

Stk. 3. Ændringer i den planlagte arbejdstid skal meddeles den ansatte dagen forud.

For manglende varsel ved omlægning eller forlængelse ud over 1 time ydes et tillæg, som udgør et beløb svarende til 25 % af timelønnen beregnet af basisløn og faste månedlige tillæg.

§ 7. Koloni- og weekendophold (indtil 1. oktober 2006)

Under koloni og weekendophold ydes vederlag efter de ved Kofoeds Skole aftalte regler.

§ 8. Arbejdstidsregler (fra 1. oktober 2006)

Med virkning fra 1. oktober 2006 er de ansatte omfattet af aftalen om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Kapitel 4. Ikrafttræden og opsigelse

§ 9. Ikrafttræden mv.

Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 2005 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2008.

 

København, den 22. januar 2007

Dansk Metal
Per Hartwich

Socialministeriet
Pernille Fejfer

FOA – Fag og Arbejde
Karen Stæhr

 

Dansk EL-Forbund
Ole Klarskov

 

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark
Allan Borgwardt Schmidt

 

Malerforbundet i Danmark
Carsten Niebuhr

 

Cirkulære fra 22. januar 2007

Socialministeriets journalnummer 2006-4852

Henvendelse om dette cirkulære kan rettes til:

Socialministeriet

Holmens Kanal 22

1060 København K

Telefon 3392 9300

Telefax 3393 2518

Yderligere eksemplarer kan fås ved henvendelse til Socialministeriet.