Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1018 af 23. august 2017 om fremtidsfuldmagter foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

2. I § 23, stk. 1, ændres »900 kr.« til: »1.010 kr.«

3. I § 23, stk. 3, 2. pkt., ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.

4. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

5. Bilag 2 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 3 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2019.

Justitsministeriet, den 26. marts 2019

Søren Pape Poulsen

/ Helene Bendtsen


Bilag 1

»Bilag 1

Lægeerklæring vedrørende fremtidsfuldmagter

Oplysninger om patienten/fremtidsfuldmagtsgiver

Navn
 
Cpr. -nummer
 
Adresse
 
Postnummer
 
By
 

Relevant sygehistorie

Beskriv relevant sygehistorie, herunder forløbet af den forudgående helbredsmæssige svækkelse, og hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker den pågældendes muligheder for selv at varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold.

Diagnose (bedes anført både på dansk og latin)

 

Lægens vurdering af patientens tilstand

Skønnes patienten som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el. lign. ikke længere at være i stand til at varetage sine økonomiske forhold?
JA [ ] NEJ [ ]
Skønnes patienten som følge af sygdom, svækket mental funktion eller helbred el. lign. ikke længere at være i stand til at varetage sine personlige forhold?
JA [ ] NEJ [ ]
 
Skønnes patienten at være i stand til at forstå betydningen af fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse?
JA [ ] NEJ [ ]

Tilstandens varighed

Varig [ ]
Forbigående [ ]
Hvis forbigående, hvor langt sygdomsforløb forventes så?

Grundlag for lægeerklæringen

Lægeerklæringen er udarbejdet af patientens egen praktiserende læge?
JA [ ] Patientens læge siden (årstal) ____________
NEJ [ ] Hvis nej, hvad er da relationen til patienten____________
Har personlig undersøgelse fundet sted?
JA [ ] Dato ____________
NEJ [ ]

Eventuelle bemærkninger

 

Lægens kontaktoplysninger

Navn
 
Adresse
 
For sygehuslæger angives desuden sygehusafdeling
 
E-mail
 

Dato og lægens underskrift

     
     
     
     

Vejledning til lægeerklæring i forbindelse med fremtidsfuldmagter

Om fremtidsfuldmagtsordningen

Ved lov nr. 618 af 8. juni 2016 er der indført en ordning om fremtidsfuldmagter. Ordningen er trådt i kraft den 1. september 2017.

En fremtidsfuldmagt er et privatretligt alternativ til værgemål og giver borgerne mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage økonomiske og/eller personlige forhold, hvis borgeren (fuldmagtsgiveren) på et eventuelt fremtidigt tidspunkt ikke længere selv har evne hertil som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Fuldmagtsgiveren opretter selv – mens vedkommende fornuftsmæssigt er i stand til det – fremtidsfuldmagten. Det sker som hovedregel direkte i Fremtidsfuldmagtsregistret via en digital selvbetjeningsløsning. Fuldmagtsgiveren vedkender sig efterfølgende fremtidsfuldmagten for en notar.

Hvis fuldmagtsgiveren efterfølgende mister evnen til selv at varetage sine forhold, skal fremtidsfuldmagten for at blive virksom sættes i kraft af Familieretshuset. Det sker som udgangspunkt efter anmodning fra den, der er udpeget som fremtidsfuldmægtig. I nogle tilfælde vil fuldmagtsgiveren også selv kunne indlede ikraftsættelsessagen. Afgørelser om ikraftsættelse vil herefter blive tinglyst i Personbogen, således at fremtidsfuldmægtigen over for tredjemand bliver klart legitimeret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

Familieretshusets afgørelse om ikraftsættelse vil bl.a. være baseret på lægelige oplysninger om fuldmagtsgiverens helbredstilstand. En anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt skal derfor vedlægges en lægeerklæring.

Nærmere om lægeerklæringen

Lægeerklæringen skal dokumentere, hvorvidt fuldmagtsgiveren pga. sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende ikke længere har evne til selv at varetage sine forhold inden for fuldmagtens områder (personlige og/eller økonomiske forhold).

Lægeerklæringen forudsættes derfor at omfatte følgende elementer:

En redegørelse for fuldmagtsgivers helbredsmæssige forhold, herunder

diagnosen, og

om fuldmagtsgiveren efter en lægelig vurdering har evne til at varetage sine økonomiske og personlige forhold.

Om muligt oplysninger om forløbet af den forudgående helbredsmæssige svækkelse, og hvordan de helbredsmæssige forhold konkret påvirker pågældendes muligheder for selv at varetage sine forhold.

En vurdering af om fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen af fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse.

     

Hvem udarbejder lægeerklæringen

Lægeerklæringen forudsættes som udgangspunkt at skulle udarbejdes af fuldmagtsgiverens praktiserende læge, der typisk vil have et godt og opdateret billede af vedkommendes aktuelle tilstand og sygdomshistorie. Om nødvendigt vil erklæringen tillige kunne udarbejdes af f.eks. en speciallæge, en plejehjemslæge eller en læge på hospital eller andet behandlingssted.

Hvem indhenter lægeerklæringen

Fremtidsfuldmægtigen kan sammen med fuldmagtsgiveren – eller om nødvendigt fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende – indhente lægeerklæringen. De nærmeste pårørende inddrages (dvs. medvirker til indhentelsen) efter reglerne i sundhedsloven om stedfortrædende samtykke ved patientens inhabilitet.

Fremtidsfuldmægtigen rekvirerer som udgangspunkt lægeerklæring med inddragelse af fuldmagtsgiveren (patienten). Det kan f.eks. ske ved, at fuldmagtsgiveren giver fremtidsfuldmægtigen særskilt fuldmagt til eller på anden måde skriftligt eller mundtligt samtykker til at fuldmægtigen indhenter lægeerklæringen, at fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiver sammen underskriver en erklæring på, at de ønsker en lægeerklæring, eller at fremtidsfuldmægtigen og fuldmagtsgiveren sammen møder op hos lægen til en konsultation etc.

Når patienten eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer lægeerklæring

Fuldmagtsgiveren (patienten) selv eller dennes nærmeste pårørende vil desuden i nogle tilfælde rekvirere lægeerklæring uden at andre medvirker hertil. I så fald udarbejdes lægeerklæringen efter de almindelige regler i sundhedslovgivningen.

Hvem udleveres lægeerklæringen til

Lægeerklæringen udleveres til fuldmagtsgiveren eller den stedfortrædende pårørende.

Fuldmagtsgiveren kan bestemme, at fremtidsfuldmægtigen skal have erklæringen udleveret.

Hvem betaler lægeerklæring

Lægeerklæringen betales af den fremtidsfuldmægtig, der har rekvireret den.

Hvis fuldmagtsgiveren selv eller en stedfortrædende pårørende rekvirerer erklæringen alene, betaler vedkommende for erklæringen.

Hvor findes lægeerklæringsblanketten

Lægeforeningen og Justitsministeriet har aftalt, at vedlagte blanket kan bruges til at afgive lægeerklæringen. Blanketten findes på Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk samt på Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk under attester.

ID-nr. 03.08.70.01

«


Bilag 2

»Bilag 2

Anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt

OBS: Hvis anmodningen indgives af fuldmagtsgiveren selv, skal alene punkt 1, 3, 4 og 8 udfyldes.

1. Oplysninger om fuldmagtsgiveren (den, der har oprettet fremtidsfuldmagten)

Navn:
Cpr.nr.:
Adresse:

2. Oplysninger om fuldmagtsgiverens civilstand

Civilstand (sæt kryds)
Gift [ ] Samlevende [ ] Separeret [ ] Ugift/skilt [ ]
Ægtefælle/samlevers navn:
CPR-nummer:
Adresse:
Telefonnummer:
Navn, adresse og telefonnummer på øvrige nære pårørende, f.eks. forældre eller voksne børn (relation skal oplyses):

3. Oplysninger om personer, som fuldmagtsgiver har udpeget som fremtidsfuldmægtig

Fremtidsfuldmægtig nr. 1
Navn:
Cpr.nr:
Adresse:
Telefonnummer:

Fremtidsfuldmægtig nr. 2
Navn:
Cpr.nr:
Adresse:
Telefonnummer:

Fremtidsfuldmægtig nr. 3
Navn:
Cpr.nr:
Adresse:
Telefonnummer:

Fremtidsfuldmægtig nr. 4
Navn:
Cpr.nr:
Adresse:
Telefonnummer:

     
     

4. Underretning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt

Herunder kan du angive e-mailadresser på de myndigheder, organisationer og personer, som skal gives besked herom, når fremtidsfuldmagten er sat i kraft og offentliggjort (tinglyst) i Personbogen. Relevant kan eksempelvis være fuldmagtsgiverens bopælskommune eller bank. E-mail vil blive sendt til de pågældende fra Tinglysningsretten.
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:

5. Fuldmagtsgiverens egen holdning til ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten

Det følger af § 4, stk. 2, i lov om fremtidsfuldmagter, at fremtidsfuldmægtigen(e) har pligt til at drøfte anmodningens indgivelse med fuldmagtsgiveren. Drøftelsen kan dog undlades, hvis fuldmagtsgiver ikke er i stand til at forstå betydningen heraf. Hvis fuldmagtsgiver i tilknytning til drøftelsen udtaler sig imod anmodningen, kan denne ikke behandles.

Hvis anmodningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren, oplyses fuldmagtsgiverens holdning hertil:
[ ] Indforstået
[ ] Protesterer
Hvis anmodningen om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten ikke er drøftet med fuldmagtsgiveren, redegøres her for baggrunden herfor:

6. Erklæring på tro og love om inddragelse af fuldmagtsgiveren

Hvis drøftelser med fuldmagtsgiver som nævnt oven for under punkt 5 har fundet sted, skal den/de fremtidsfuldmægtige1) underskrive en erklæring herom på tro og love.

1) Det er den/de primære fremtidsfuldmægtige, der skal underskrive. Hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige er forhindret i at varetage opgaven som fremtidsfuldmægtige, skal den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige underskrive i stedet.

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.
Underskrift:
Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.
Underskrift:
Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.
Underskrift:
Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten er drøftet med fuldmagtsgiveren.
Underskrift:
Dato:

     
     

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som uden for det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.

7. Erklæring på tro og love om underretning af nærmeste pårørende

Ifølge § 4, stk. 3, i lov om fremtidsfuldmagter er det en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at fremtidsfuldmægtigen(e) underretter fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende om indgivelse af ikraftsættelsesanmodningen og om muligheden for – over for Familieretshuset – at gøre indsigelse imod ikraftsættelsen. Det er herudover en betingelse, at den/de fremtidsfuldmægtige2) afgiver erklæring på tro og love herom, jf. lovens § 5, stk. 3.

2) Det er den/de primære fremtidsfuldmægtige, der skal afgive erklæring. Hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige er forhindret i at varetage opgaven som fremtidsfuldmægtige, skal den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige afgive erklæring.

Navn, adresse og telefonnummer på nærmeste pårørende, som er underrettet om indgivelse af ikraftsættelsesanmodningen og om muligheden for at gøre indsigelse (relation skal oplyses):
Navn, adresse og telefonnummer på nærmeste pårørende, som ikke er underrettet om indgivelse af ikraftsættelsesanmodningen og om muligheden for at gøre indsigelse (relation og årsag til manglende underretning skal oplyses):

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.
Underskrift:
Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.
Underskrift:
Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.
Underskrift:
Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende er underrettet om denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, og at de er gjort bekendt med deres mulighed for at gøre indsigelse over for Familieretshuset.
Underskrift:
Dato:

Straffelovens § 161
Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som uden for det i § 158 nævnte tilfælde for eller til en offentlig myndighed afgiver en falsk erklæring på tro og love eller på lignende højtidelig måde, hvor sådan form er påbudt eller tilstedt.

8. Underskrift

Anmodning indgivet af fuldmagtsgiveren selv :
Hvis denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt indgives af fuldmagtsgiveren, underskriver fuldmagtsgiveren her.
Underskrift:
Dato:

     
     

Anmodning indgivet af fremtidsfuldmægtigen(e) :
Hvis denne anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagt indgives af fremtidsfuldmægtigen(e), underskriver fremtidsfuldmægtigen(e) her. Det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at den/de fremtidsfuldmægtige3) underskriver anmodningen.
Fremtidsfuldmægtigens navn:
Underskrift:
Dato:

3) Det er den/de primære fremtidsfuldmægtige, der skal underskrive. Hvis den/de primære fremtidsfuldmægtige er forhindret i at varetage opgaven som fremtidsfuldmægtige, skal den/de subsidiære fremtidsfuldmægtige underskrive i stedet.

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Underskrift:
Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Underskrift:
Dato:

Fremtidsfuldmægtigens navn:
Underskrift:
Dato:

Vejledning

Hvornår kan en fremtidsfuldmagt sættes i kraft?

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Hvem kan anmode om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt?

For at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal fuldmagtsgiveren eller fremtidsfuldmægtigen(e) indgive en anmodning herom til Familieretshuset. Hvis der er flere fremtidsfuldmægtige, skal de indgive anmodningen i forening. Det betyder, at den/de fremtidsfuldmægtige skal underskrive ikraftsættelsesblanketten og de i blanketten indeholdte tro- og love-erklæringer.

Lægeerklæring

Da ikraftsættelse er betinget af fuldmagtsgiverens helbredsforhold, skal anmodningen som udgangspunkt vedlægges en lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand.

Lægeerklæringen indhentes ved, at en fremtidsfuldmægtig sammen med fuldmagtsgiveren skriftligt eller personligt retter henvendelse til fuldmagtsgiverens privatpraktiserede læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge.

I ganske særlige tilfælde kan Familieretshuset bestemme, at ikraftsættelsesanmodningen ikke skal vedlægges en lægeerklæring. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor det på anden måde er godtgjort, at den relevante tilstand er indtrådt, eller hvor det ikke er muligt at fremlægge en lægeerklæring. Det kan også være i tilfælde, hvor fuldmagtsgiveren selv indgiver anmodningen og vurderes i stand til at forstå betydningen heraf.

Forudgående drøftelse med fuldmagtsgiver og underretning af nærmeste pårørende

Fremtidsfuldmægtigen(e) har pligt til at drøfte anmodningens indgivelse med fuldmagtsgiveren. Drøftelsen kan dog undlades, hvis fuldmagtsgiver ikke er i stand til at forstå betydningen heraf. Hvis fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen af sagen og udtaler sig imod fuldmagtens ikraftsættelse, kan anmodningen ikke indgives.

Herudover har fremtidsfuldmægtigen(e) pligt til at underrette fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende om indgivelse af anmodningen, således at de pågældende over for Familieretshuset får mulighed at gøre indsigelse imod fremtidsfuldmagtens ikraftsættelse.

Gebyr

I forbindelse med indgivelse af en anmodning om ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt betales et gebyr til Familieretshuset. Hvis Familieretshuset vurderer, at betingelserne for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft ikke er til stede, tilbagebetales gebyret ikke.

Offentliggørelse af fremtidsfuldmagten

Når Familieretshuset har truffet afgørelse om, at fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, sørger Familieretshuset for, at fuldmagten tinglyses i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Herved kan både offentlige myndigheder og private aftaleparter enkelt og hurtigt foretage opslag i Personbogen og sikre sig, at den fornødne fuldmagt er til stede, når fremtidsfuldmægtigen(e) henvender sig.

«


Bilag 3

»Bilag 3

Blanket til brug for stamoplysninger om fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtige (blanketten skal indleveres til Familieretshuset sammen med fremtidsfuldmagten, hvis man er fritaget for Digital Post og ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt)

Stamoplysninger om fuldmagtsgiver:

Navn
 
Personnummer
 

Stamoplysninger om fremtidsfuldmægtigene og eventuelle subsidiære fremtidsfuldmægtige:

Navn
 
Personnummer
 

Navn
 
Personnummer
 

Navn
 
Personnummer
 

Navn
 
Personnummer
 

Stamoplysninger om eventuelt privat tilsyn:

Navn
 
Personnummer/
CVR
 

     
     

Bilag 1: Koncepter for fremtidsfuldmagter

Du kan tage udgangspunkt i de følgende koncepter for fremtidsfuldmagter, når du skal udforme din fremtidsfuldmagt.

A. Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold

Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige og økonomiske forhold og giver min(e) fremtidsfuldmægtig(e) ret til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og mine økonomiske forhold og formue.

Fremtidsfuldmægtigen(e) er bl.a. berettiget – men ikke begrænset – til på mine vegne at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom, ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, mv.

Fremtidsfuldmægtigen(e) er endvidere berettiget til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for offentlige myndigheder, herunder ansøge om offentlige ydelser og hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold, m.v.

Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.

Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.

OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1). ]

[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

B. Fuldmagt til alle personlige forhold

Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine personlige forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine personlige forhold og varetage mine forhold over for offentlige myndigheder, herunder bl.a. – men ikke begrænset – til at ansøge om offentlige hjælpeforanstaltninger, påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle oplysninger vedrørende min person, herunder mine helbredsforhold, m.v.

Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.

Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.

OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1). ]

[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

C. Fuldmagt til alle økonomiske forhold

Denne fremtidsfuldmagt omfatter alle mine økonomiske forhold og bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at træffe alle beslutninger om mine økonomiske forhold og formue, herunder bl.a. – men ikke begrænset til – at indgå retshandler og kontrakter af enhver art, gennemføre bankforretninger af enhver art, inddrive mine udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig, pantsætte og sælge min faste ejendom, ansøge om offentlige ydelser, sørge for belåning af mine aktiver, herunder omprioritering vedrørende fast ejendom, m.v.

[Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.

Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.

OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1). ]

[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

D. Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold

Denne fremtidsfuldmagt bemyndiger fremtidsfuldmægtigen(e) til på mine vegne at [beskriv forholdene præcist].

[Fremtidsfuldmægtigen(e) kan handle hver for sig i alle forhold. [Hvis du ønsker, at fremtidsfuldmægtigene kun skal kunne handle alle sammen i forening, skal du skrive det her i stedet. Du kan finde vejledning om fordele og ulemper herom i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

[Hvis du ønsker, at en eller flere af dine fuldmægtige skal fungere som subsidiære fuldmægtige, skal du med navns nævnelse angive det her.

Eksempel: Hans Hansen skal være subsidiær fuldmægtig og således kun træde i funktion som fremtidsfuldmægtig, hvis Peter Petersen, bliver forhindret i at varetage opgaven.

OBS: Det er vigtigt, at din subsidiære fremtidsfuldmægtigs stamoplysninger fremgår af blanketten til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt (se side 1). ]

[Hvis du ønsker et privat tilsyn, skal du her angive vedkommendes navn og fødselsdato eller CVR-nr. Du skal endvidere beskrive tilsynets omfang og opgaver, og om det er en betingelse for ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, at tilsynet kan fungere. Hvis du ønsker at tilsynet skal kunne tilbagekalde fremtidsfuldmagten, skal du angive det her samt betingelserne herfor. Du kan finde vejledning om det private tilsyn i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter, som du bl.a. kan finde på Familieretshusets hjemmeside. ]

«