Senere ændringer til forskriften
Links til øvrige EU dokumenter
32015R1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love1)

(Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 2 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, § 3 i lov nr. 1893 af 29. december 2015 og § 1 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og senest ved § 1 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 10, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 6 og 7, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

2. I § 7 b, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1-4, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

3. I § 9 b, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

4. I § 9 c, stk. 11, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

§ 2

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, § 4 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 104 af 13. februar 2018 og lov nr. 478 af 16. maj 2018 og senest ved § 1 i lov nr. 85 af 30. januar 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i 2. pkt., der bliver 1. pkt., udgår »endvidere«.

2. I § 11, stk. 3, 7. pkt., udgår », herunder for ydelser omfattet af stk. 2«.

3. I § 11, stk. 20, ændres »jf. stk. 2, 2. pkt.« til: »jf. stk. 2.«

4. I § 11, stk. 22, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 16 og 17, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

5. I § 11 b, stk. 10, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 3-5, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

6. I § 11 f, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1-3, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

7. Bilag 1 til loven ophæves.

§ 3

I lov om afgift af naturgas og bygas m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 2 i lov nr. 555 af 2. juni 2014 og § 3 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og senest ved § 5 i lov nr. 1431 af 11. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 2, 3. pkt., når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

2. I § 8, stk. 14, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 4 og 5, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

3. I § 8 a, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1-3, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

4. I § 10, stk. 17, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1-5, jf. stk. 15, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

§ 4

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 7 i lov nr. 1893 af 29. december 2015, § 4 i lov nr. 1558 af 13. december 2016, § 4 i lov nr. 474 af 17. maj 2017 og § 10 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 10, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 3 og 4, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

2. I § 7 b, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1-4, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

§ 5

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1564 af 21. december 2010, § 7 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og § 4 i lov nr. 104 af 13. februar 2018 og senest ved § 14 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 17, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 4 og 5, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

2. I § 9 a, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1-4, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

3. I § 11, stk. 19, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 3, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

§ 6

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 1323 af 11. november 2016, som ændret ved § 8 i lov nr. 1558 af 13. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

§ 7

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 335 af 18. marts 2015, som ændret ved § 8 i lov nr. 1893 af 29. december 2015, § 9 i lov nr. 1558 af 13. december 2016, § 7 i lov nr. 474 af 17. maj 2017 og § 19 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 11, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 3 og 4, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

§ 8

I lov nr. 1353 af 21. december 2012 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion), som ændret ved § 10 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, § 4 i lov nr. 1889 af 29. december 2015, § 10 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og § 6 i lov nr. 687 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 1, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte.«

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. § 2, nr. 1-3 og 7, har virkning fra den 1. januar 2023.

Givet i Jagthuset, Trend Skov, den 30. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).