Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Bemyndigelse til at fastsætte regler om administration af kommunale krav om mellemstatslig refusion efter EF-retten m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, som ændret senest ved § 101 i lov nr. 90 af 31. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 180 og før overskriften til § 181 indsættes:

» Mellemstatslig refusion efter EF-retten

§ 180 a. Staten refunderer kommunernes udgifter til ydelser efter denne lov, når udgiften er omfattet af EF-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med socialministeren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EF-retten.«

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 2. august 2005, som ændret bl.a. ved § 14 i lov nr. 545 af 24. juni 2005 og senest ved § 1 i lov nr. 1588 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 5, indsættes efter »§§ 14 og 69-72«: », engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4,«.

2. I § 14 a, stk. 1, ændres »§ 148« til: »kapitel 42«.

3. I § 41, stk. 1, og § 43 a, stk. 2, ændres »kapitel 3« til: »kapitel 3 a«.

4. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»Finansiering og refusion«.

5. § 54, stk. 1 , affattes således:

»Socialministeren fastsætter efter aftale med henholdsvis Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre regler om afholdelse af udgifter til pension efter denne lov til

1) personer, der på foranledning af færøske eller grønlandske sociale myndigheder får ophold i Danmark,

2) personer, der som følge af dom til anbringelse på en særlig sikret afdeling eller behandling på hospital for sindslidende får ophold i Danmark, og

3) personer, der fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland formidlet af danske sociale myndigheder.«

6. Efter § 54 indsættes:

»§ 55. Staten refunderer kommunernes udgifter til helbredstillæg efter denne lov, når udgiften er omfattet af EF-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med socialministeren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EF-retten.«

§ 3

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 2. august 2005, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 545 af 24. juni 2005 og § 3 i lov nr. 369 af 1. maj 2006 og senest ved § 14 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, ændres »§ 148« til: »kapitel 42«.

2. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»Finansiering og refusion«.

3. § 52, stk. 1 , affattes således:

»Socialministeren fastsætter efter aftale med henholdsvis Færøernes landsstyre og Grønlands hjemmestyre regler om afholdelse af udgifter til pension efter denne lov til

1) personer, der på foranledning af færøske eller grønlandske sociale myndigheder får ophold i Danmark,

2) personer, der som følge af dom til anbringelse på en særlig sikret afdeling eller behandling på hospital for sindslidende får ophold i Danmark, og

3) personer, der fra Danmark får ophold på Færøerne eller i Grønland formidlet af danske sociale myndigheder.«

4. Efter § 52 indsættes:

»§ 52 a. Staten refunderer kommunernes udgifter til helbredstillæg efter denne lov, når udgiften er omfattet af EF-rettens regler om mellemstatslig refusion, kommunen anmelder krav herom og staten modtager den anmeldte refusion fra debitorstatens sociale sikringsmyndigheder.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter efter forhandling med socialministeren regler om den nationale administrative gennemførelse af mellemstatslig refusion i henhold til EF-retten.«

5. I § 54, stk. 2, ændres »§ 23, stk. 1, nr. 2 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel« til: »§ 25, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge«.

6. I § 54, stk. 4, ændres »kapitel 3« til: »kapitel 3 a«.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 1, § 2, nr. 6, og § 3, nr. 4, træder dog først i kraft den 1. juli 2007.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen