Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32014R0508
 
32015R0288
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Vejledende referenceværdier
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovebekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, fastsættes2) :

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om Miljøstyrelsens vurdering, prioritering og indstilling af ansøgninger om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, omfattet af bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

§ 2. Vandløbsrestaurering inddeles i denne bekendtgørelse i følgende kategorier:

1) Mindre strækningsbaserede restaureringer:

a) Udlægning af groft materiale.

b) Udlægning af groft materiale og træplantning.

c) Udskiftning af bundmateriale.

d) Hævning af vandløbsbund uden genslyngning.

e) Plantning af træer langs vandløb.

2) Større strækningsbaserede restaureringer:

a) Genslyngning.

b) Åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og udlægning af groft materiale eller åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og genslyngning.

c) Åbning af rørlagte strækninger uden hverken genslyngning eller hævning af bund, men med udlægning af groft materiale.

3) Punktbaserede restaureringer:

a) Fjernelse af fysiske spærringer.

b) Sandfang.

c) Okkerrensningsanlæg.

§ 3. Et projekt vedrørende vandløbsrestaurering består af et antal strækningsbaserede eller punktbaserede restaureringer, fastlagt som konkrete supplerende foranstaltninger for et vandområde, der er omfattet af bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Stk. 2. En ansøgning om tilskud til forundersøgelse eller gennemførelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering skal indeholde alle vandløbsrestaureringer tilknyttet et vandområde.

Stk. 3. Der kan kun søges om tilskud til ét vandområde pr. ansøgning, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Et vandområde kan deles i to strækninger, hvis vandområdet dækker en samlet vandløbsstrækning på mere end 10 km, hvis vandområdet strækker sig over flere kommuner, eller hvis vandområdet indeholder fjernelse af spærringer ved dambrug, vandkraftværker, vandmøller el.lign.

Stk. 5. Vandområder, der fysisk støder op til hinanden, kan sammenlægges og søges samlet.

§ 4. Ved vejledende referenceværdier forstås erfaringstal for en gennemsnitlig omkostning pr. km vandløb for strækningsbaserede restaureringer, gennemsnitlig stykpris for sandfang og okkerrensningsanlæg, samt gennemsnitlig pris pr. km opstrøms strækning for fjernelse af fysiske spærringer.

Stk. 2. De vejledende referenceværdier fremgår af bilag 1 og anvendes som udgangspunkt for en vurdering af omkostningseffektiviteten pr. forundersøgelse, jf. § 5, og pr. projekt, jf. § 6.

Vurdering og prioritering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

§ 5. Ved Miljøstyrelsens vurdering af ansøgninger om tilskud til forundersøgelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering gælder følgende kriterier:

1) Ansøgningen om tilskud til forundersøgelse vedrører vandløbsrestaureringer inden for et vandområde, fastlagt i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

2) Forundersøgelsen er omkostningseffektiv. Et ansøgt beløb på mere end 1,5 gange referenceværdien for vandområdet anses ikke for omkostningseffektiv, jf. dog stk. 2.

3) Forundersøgelsen skal gøre det muligt at vurdere, om en gennemførelse af projektet vil opfylde de i § 6 nævnte kriterier.

4) Forundersøgelsen skal indeholde en oversigt over, hvilke regler gennemførelsen af projektet er omfattet af, og en vurdering af muligheden for at opnå de nødvendige myndighedstilladelser.

Stk. 2. En forundersøgelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering med et ansøgt beløb på mere end 1,5 gange den vejledende referenceværdi kan efter en konkret vurdering anses som omkostningseffektiv i følgende tilfælde:

1) Det projekt, der forundersøges, vedrører fjernelse af spærring ved et dambrug, som nedlægges efter frivillig aftale mellem kommunen og dambruget, og hvor kommunen tidligere har fået tilsagn om tilskud efter en statslig tilskudsordning til opkøb af retten til opstemning af vandløbet.

2) En gennemførelse af det projekt, der forundersøges, vil have betydelig effekt i forhold til formålet med vandløbsrestaureringen, jf. § 1 i bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

§ 6. Ved Miljøstyrelsens vurdering af ansøgninger om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering gælder følgende kriterier:

1) Projektet vedrører vandløbsrestaureringer inden for et vandområde, fastlagt i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

2) Projektet bidrager tilstrækkeligt til opfyldelse af formålet, jf. § 1 i bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

3) Projektet er omkostningseffektivt. Et ansøgt beløb på samlet mere end 1,5 gange referenceværdien for vandområdet anses ikke for omkostningseffektivt, jf. dog stk. 2.

4) Ved udlægning af groft materiale og udskiftning af bundmateriale skal materialet bestå af naturligt bundsubstrat som grus, gydegrus, sten og dødt ved.

5) Ved hævning af vandløbsbunden uden genslyngning skal vandløbsbunden hæves, således at vandløbet ligger tættere på terræn. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse.

6) Ved åbning af rørlagte strækninger uden hverken hævning af bund eller genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og med udlæg af groft materiale må brinkanlæg ikke være stejlere end 1:1,5. Faldet på strækningen skal være mindst 1 ‰ og højest 10 ‰. Stk. 1, nr. 4, nr. 5 og nr. 9, finder tilsvarende anvendelse.

7) Ved åbning af rørlagte strækninger uden hverken hævning af bund eller genslyngning, men med udlægning af groft materiale, må brinkanlæg ikke være stejlere end 1:1,5. Faldet på strækningen skal være mindst 1 ‰ og højest 10 ‰. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse.

8) Ved plantning af træer langt vandløb skal træerne plantes under kronekanten på brinken. Træerne skal være hjemmehørende, løvfældende arter, og de skal plantes i grupper.

9) Ved genslyngning skal vandløbet genslynges med en meanderlængde på mellem 10 og 14 gange vandløbets bredde. Faldet på vandløbet skal være mindst 1 ‰ og højest 10 ‰ og brinkanlæg må ikke være stejlere end 1:1,5. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse.

10) Ved fjernelse af fysiske spærringer må faldet ikke overstige 10 ‰ og brinkanlæg må ikke være stejlere end 1:1,5. Ved etablering af omløbsstryg dimensioneres stryget således, at der opretholdes mindst 50 % af medianminimumsvandføringen i stryget samtidig med, at der ikke må fjernes mere end 50 % af medianminimumsvandføringen fra stryget. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse.

11) Ved etablering af sandfang skal størrelsen af sandfanget være tilpasset maksimalvandføringen i vandløbet.

12) Ved etablering af okkerrensningsanlæg skal anlægget dimensioneres således, at opholdstiden vil være mindst 10 timer ved middelvandføring.

Stk. 2. Et ansøgt beløb på mere end 1,5 gange den vejledende referenceværdi kan efter en konkret vurdering anses som omkostningseffektiv i følgende tilfælde:

1) Projektet omfatter fjernelse af en spærring ved et dambrug, som nedlægges efter frivillig aftale mellem kommunen og dambruget, og hvor kommunen tidligere har fået tilsagn om tilskud efter en statslig tilskudsordning til opkøb af retten til opstemning af vandløbet.

2) En gennemførelse af projektet vil have betydelig effekt i forhold til formålet med vandløbsrestaureringen, jf. § 1 i bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Stk. 3. Kriterierne i stk. 1, nr. 6, 7, 9 og 10, 1. pkt., kan fragives under henvisning til konkrete naturmæssige, landskabelige, bygningsmæssige eller kulturhistoriske forhold samt væsentlig infrastruktur.

Stk. 4. Kriterier i stk. 1, nr. 10, 2. pkt., kan fraviges i særlige tilfælde i vandløb med naturlig stor variation i vandføringer over året, når Miljøstyrelsen vurderer, at det er forsvarligt i forhold til at sikre kontinuiteten i det pågældende vandløb, og hvis projektet fortsat sikrer varetagelsen af formålet med kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, jf. § 1 i bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

§ 7. Ansøgninger om tilskud til forundersøgelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering prioriteres efter bedste omkostningseffektivitet og forud for ansøgninger om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering prioriteres efter følgende prioriteringskriterier:

1) Omkostningseffektivitet.

2) Muligheden for, at dambrugserhverv kan videreføres eller omlægges inden for projektområder under hensyn til miljøpåvirkningen.

3) Projekter i vandløb, omfattet af nationale handleplaner for truede fiskearter, eller vandløb i Natura 2000-områder, hvor vandløbsfauna indgår i udpegningsgrundlaget.

4) Projektets virkning i forhold til forbedrede forhold for fiskebestandene i vandløbet, der medvirker til opnåelse af det konkrete miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelsen om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Stk. 3. Der gives point for hvert kriterium i stk. 2. Kriteriet i stk. 2, nr. 1, indgår i afvejningen med 40 %. Kriterierne i stk. 2, nr. 2-4, indgår i afvejningen med hver 20 %.

Stk. 4. Såfremt flere ansøgninger opnår samme antal point, prioriteres ansøgningerne efter omkostningseffektivitet.

Indstilling af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

§ 8. På baggrund af en vurdering af ansøgningerne, jf. § 5 eller § 6, og efter prioritering i henhold til § 7, sender Miljøstyrelsen en indstilling til Fiskeristyrelsen med henblik på, at Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om ansøgningerne efter bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Stk. 2. Miljøstyrelsen afgiver indstilling til Fiskeristyrelsen om afslag, hvis ansøgningen ikke overholder reglerne i § 3, ikke er tilstrækkeligt oplyst, ikke lever op til kriterierne i § 5 eller § 6, eller hvis de bevillingsmæssige rammer er opbrugt.

§ 9. På baggrund af en vurdering af ansøgninger om ændring af forundersøgelser eller gennemførelser af projekter, jf. § 5 eller § 6, afgiver Miljøstyrelsen indstilling til Fiskeristyrelsen om ændringen, hvis ændringen vedrører forhold, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hvis ændringen vedrører kommunal egenfinansiering i forbindelse med den fysiske gennemførelse af et projekt, indgår denne i vurderingen af omkostningseffektiviteten, jf. § 6, stk. 2, nr. 3, og § 6, stk. 2.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 115 af 16. februar 2018 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 9. april 2019

Jakob Ellemann-Jensen

/ Sofus Rex


Bilag 1

Vejledende referenceværdier

Tabeller med vejledende referenceværdier for strækningsbaserede restaureringer

Vejledende referenceværdier for projekter uden detailprojektering, kr./km vandområde
F: Forundersøgelse
E: Etablering
Vandløbsrestaurerings-typer/grupper
Vandløbstypologi
 
Type 1 vandløb
Op til 2 meters bredde
Type 2 vandløb
Større end 2 og op til 10 meters bredde
Type 3 vandløb
Mere end 10 meters bredde
Mindre restaureringer
F: 9.000 kr./km
E: 45.000 kr./km
F: 15.000 kr./km
E: 75.000 kr./km
F: 23.000 kr./km
E: 184.000 kr./km
Større restaureringer
F: 12.000 kr./km
E: 60.000 kr./km
F: 30.600 kr./km
E: 244.800 kr./km
F: 30.600 kr./km
E: 244.800 kr./km
Mindre restaurering i kombination med større restaurering
F: 10.500 kr./km
E: 52.500 kr./km
F: 25.500 kr./km
E: 204.000 kr./km
Ingen restaureringer med denne kombination

Vejledende referenceværdier for projekter inklusiv detailprojektering, kr./km vandområde
F: Forundersøgelse
E: Etablering
Vandløbsrestaurerings-typer/grupper
Vandløbstypologi
 
Type 1 vandløb
Op til 2 meters bredde
Type 2 vandløb
Større end 2 og op 10 meters bredde
Type 3 vandløb
Mere end 10 meters bredde
Mindre restaureringer
F: 15.000 kr./km
E: 51.000 kr./km
F: 25.000 kr./km
E: 85.000 kr./km
F: 46.000 kr./km
E: 207.000 kr./km
Større restaureringer
F: 20.000 kr./km
E: 68.000 kr./km
F: 61.200 kr./km
E: 275.400 kr./km
F: 61.200 kr./km
E: 275.400 kr./km
Mindre restaurering i kombination med større restaurering
F: 17.500 kr./km
E: 59.500 kr./km
F: 51.000 kr./km
E: 229.500 kr./km
Ingen restaureringer med denne kombination

Tabeller med vejledende referenceværdier for punktbaserede restaureringer

Vejledende referenceværdier for punktbaserede restaureringer uden detailprojektering, kr./styk eller kr./km opstrøms strækning.
F: Forundersøgelse
E: Etablering
Vandløbsrestaurerings-typer/grupper
Vandløbstypologi
 
Type 1 vandløb
Op til 2 meters bredde
Type 2 vandløb
Større end 2 og op til 10 meters bredde
Type 3 vandløb
Mere end 10 meters bredde
Sandfang
F: 3.000 kr./styk
E: 24.000 kr./styk
F: 6.800 kr./styk
E: 54.400 kr./styk
Ingen sandfang i type 3 vandløb
Okkerrensning
F: 104.000 kr./styk
E: 832.000 kr./styk
F: 247.300 kr./styk
E: 1.978.400 kr./styk
Ingen okkerrensnings-anlæg i type 3 vandløb
Fjernelse af fysiske spærringer
F: 8.250 kr./km opstrøms strækning
E: 41.250 kr./km opstrøms strækning

Vejledende referenceværdier for punktbaserede restaureringer inklusiv detailprojektering, kr./styk eller kr./km opstrøms strækning.
F: Forundersøgelse
E: Etablering
Vandløbsrestaurerings-typer/grupper
Vandløbstypologi
 
Type 1 vandløb
Op til 2 meters bredde
Type 2 vandløb
Større end 2 og op 10 meters bredde
Type 3 vandløb
Mere end 10 meters bredde
Sandfang
F: 6.000 kr./styk
E: 27.000 kr./styk
F: 13.600 kr./styk
E: 61.200 kr./styk
Ingen sandfang i type 3 vandløb
Okkerrensning
F: 208.000 kr./styk
E: 936.000 kr./styk
F: 494.600 kr./styk
E: 2.225.700 kr./styk
Ingen okkerrensnings-anlæg i type 3 vandløb
Fjernelse af fysiske spærringer
F: 13.750 kr./km opstrøms strækning
E: 46.750 kr./km opstrøms strækning

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/508/EU om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 2328/2003/EF, 861/2006/EF, 1198/2006/EF og 791/2007/EF samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1255/2011/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/497 af 25. marts 2019 om ændring af forordning nr. 508/2014, for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, EU-Tidende 2019, nr. L 851, side 22-24, Kommissionens delegerede forordning 2015/288/EU af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets, og Rådets forordning 508/2014/EU om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode, EU-Tidende 2015, nr. L 51, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2015/2252/EU af 30. september 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 321, side 2-5, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 1083/2006/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1719/EU af 14. november 2018, EU-Tidende 2018, nr. L 291, side 5-7. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.

2) I medfør af kongelig resolution af 15. marts 2019 er kompetencen til i medfør af § 2, stk. 1 og 2, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, som ændret ved § 38 i lov nr. 1518 af 18. december 2018, at fastsætte bestemmelser om kriterier for den vandløbsfaglige vurdering, prioritering og indstilling af ansøgninger om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering samt om det vandløbsfaglige indhold i disse ansøgninger overført fra ministeren for fisker og ligestilling til miljø- og fødevareministeren pr. 25. marts 2019.