Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.)

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 728 af 8. juni 2018 om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 1-9 og 22, i lov nr. 728 af 8. juni 2018 om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 4. april 2019

Ellen Trane Nørby

/ Lars Emde Poulsen