Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2 Liste over valg efter konventionens bestemmelser, jf. lovens § 1, stk. 2:
Bilag 3 Liste over omfattede dobbeltbeskatningsoverenskomster, jf. lovens § 1, stk. 1:
Den fulde tekst

Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Bestemmelserne i multilateral konvention af 24. november 2016 til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning, jf. bilag 1, kan anvendes på de dobbeltbeskatningsoverenskomster, der er nævnt i bilag 3, jf. dog stk. 2. 1. pkt. kan endvidere anvendes på overenskomst af 14. marts 2018 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Armenien til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse, for så vidt angår indkomst- og formueskatter.

Stk. 2. Der foretages ved ratifikation af konventionen de valg, der er nævnt i bilag 2.

§ 2. For medlemmer af et voldgiftspanel nedsat i medfør af konventionens del VI (Voldgift) og for en direkte berørt person og dennes repræsentant finder straffelovens §§ 152 og 152 e tilsvarende anvendelse. Sagerne er undergivet offentlig påtale.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet i Jagthuset, Trend Skov, den 30. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen


Bilag 1

Multilateral konvention af 24. november 2016 til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forebyggelse af skatteudhuling og overskudsflytning har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING
 
MULTILATERAL KONVENTION TIL GENNEMFØRELSE AF TILTAG I DOBBELTBESKATNINGSOVERENSKOMSTER TIL FORHINDRING AF SKATTEUDHULING OG OVERSKUDSFLYTNING
     
The Parties to this Convention,
 
Parterne i denne konvention,
     
Recognising that governments lose substantial corporate tax revenue because of aggressive international tax planning that has the effect of artificially shifting profits to locations where they are subject to non-taxation or reduced taxation;
 
Som anerkender, at landene mister betydelige selskabsskatteindtægter på grund af aggressiv international skatteplanlægning, der medfører, at overskud kunstigt flyttes til steder, hvor det ikke er genstand for beskatning eller er genstand for nedsat beskatning,
     
Mindful that base erosion and profit shifting (hereinafter referred to as “BEPS”) is a pressing issue not only for industrialised countries but also for emerging economies and developing countries;
 
Som er opmærksomme på, at skatteudhuling og overskudsflytning (herefter omtalt som ”BEPS”) er et presserende spørgsmål ikke alene for industrialiserede lande, men også for mellemindkomstlande og udviklingslande,
     
Recognising the importance of ensuring that profits are taxed where substantive economic activities generating the profits are carried out and where value is created;
 
Som anerkender betydningen af at sikre, at overskud beskattes der, hvor den substantielle økonomiske virksomhed, som genererer overskuddet, finder sted, og hvor værdien skabes,
     
Welcoming the package of measures developed under the OECD/G20 BEPS project (hereinafter referred to as the “OECD/G20 BEPS package”);
 
Som hilser den pakke af tiltag, som er udviklet under OECD/G20 BEPS-projektet (herefter omtalt som ”OECD/G20 BEPS-pakken), velkommen,
     
Noting that the OECD/G20 BEPS package included tax treaty-related measures to address certain hybrid mismatch arrangements, prevent treaty abuse, address artificial avoidance of permanent establishment status, and improve dispute resolution;
 
Som noterer sig, at OECD/G20 BEPS-pakken omfattede tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster rettet mod visse arrangementer til udnyttelse forskelle i reglerne for hybride enheder, tiltag til forhindring af misbrug af overenskomster, tiltag rettet mod kunstig omgåelse af reglerne for fast driftssted og tiltag til forbedring af muligheden for at løse tvister,
     
Conscious of the need to ensure swift, co-ordinated and consistent implementation of the treaty-related BEPS measures in a multilateral context;
 
Som er bevidste om behovet for at sikre en hurtig, koordineret og konsekvent gennemførelse af BEPS-tiltagene i dobbeltbeskatningsoverenskomster i en multilateral sammenhæng,
     
Noting the need to ensure that existing agreements for the avoidance of double taxation on income are interpreted to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by those agreements without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in those agreements for the indirect benefit of residents of third jurisdictions);
 
Som noterer sig behovet for at sikre, at gældende aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning af indkomst fortolkes sådan, at dobbeltbeskatning for så vidt angår skatter omfattet af disse aftaler ophæves, uden at der skabes mulighed for ikke-beskatning eller nedsat beskatning gennem skatteunddragelse eller skatteundgåelse (herunder gennem utilsigtet anvendelse af aftaler med henblik på at opnå lempelser, som disse aftaler giver mulighed for, til indirekte fordel for personer, der er hjemmehørende i tredje-jurisdiktioner),
     
Recognising the need for an effective mechanism to implement agreed changes in a synchronised and efficient manner across the network of existing agreements for the avoidance of double taxation on income without the need to bilaterally renegotiate each such agreement;
 
Som anerkender behovet for en virkningsfuld mekanisme for et gennemføre de ændringer, der er enighed om, på synkroniseret og effektiv vis på tværs af netværket af gældende aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning af indkomst uden behov for, at hver sådan aftale bilateralt genforhandles,
     
Have agreed as follows:
 
Er blevet enige om følgende:
     
PART I
SCOPE AND INTERPRETATION OF TERMS
 
DEL I
ANVENDELSESOMRÅDE OG FORTOLKNING AF UDTRYK
     
Article 1
Scope of the Convention
 
Artikel 1
Konventionens anvendelsesområde
     
This Convention modifies all Covered Tax Agreements as defined in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms).
 
Denne konvention ændrer alle omfattede skatteaftaler som defineret i artikel 2 (Fortolkning af udtryk), stk. 1, litra a.
     
Article 2
Interpretation of Terms
 
Artikel 2
Fortolkning af udtryk
     
1. For the purpose of this Convention, the following definitions apply:
 
1. Ved anvendelsen af denne konvention gælder følgende definitioner:
a) The term “Covered Tax Agreement” means an agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income (whether or not other taxes are also covered):
 
a) Udtrykket “omfattet skatteaftale” betyder en aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter (uanset om andre skatter også er omfattet)
i) that is in force between two or more:
 
i) som er i kraft mellem to eller flere
A) Parties; and/or
 
A) parter, og/eller
B) jurisdictions or territories which are parties to an agreement described above and for whose international relations a Party is responsible; and
 
B) jurisdiktioner eller territorier, som er part i en aftale som nævnt ovenfor, og for hvis internationale forhold en part er ansvarlig, og
ii) with respect to which each such Party has made a notification to the Depositary listing the agreement as well as any amending or accompanying instruments thereto (identified by title, names of the parties, date of signature, and, if applicable at the time of the notification, date of entry into force) as an agreement which it wishes to be covered by this Convention.
 
ii) med hensyn til hvilken hver sådan part har foretaget en notifikation til depositaren, hvori aftalen såvel som alle ændrings- eller ledsagedokumenter oplistes (med angivelse af titel, parternes navne, tidspunkt for undertegnelse samt tidspunkt for ikrafttrædelse, hvis dette gælder på notifikationstidspunktet) som en aftale, som den pågældende part ønsker omfattet af denne konvention.
b) The term “Party” means:
 
b) Udtrykket “part” betyder
i) A State for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force); or
 
i) en stat, for hvilken denne konvention er i kraft efter artikel 34 (Ikrafttrædelse), eller
ii) A jurisdiction which has signed this Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval) and for which this Convention is in force pursuant to Article 34 (Entry into Force).
 
ii) en jurisdiktion, som har undertegnet denne konvention efter artikel 27 (Undertegnelse og ratifikation, accept eller godkendelse), stk. 1, litra b eller c, og for hvilken denne konvention er i kraft efter artikel 34 (Ikrafttrædelse).
c) The term “Contracting Jurisdiction” means a party to a Covered Tax Agreement.
 
c) Udtrykket “kontraherende jurisdiktion” betyder en part i en omfattet skatteaftale.
d) The term “Signatory” means a State or jurisdiction which has signed this Convention but for which the Convention is not yet in force.
 
d) Udtrykket “underskriver” betyder en stat eller jurisdiktion, som har undertegnet denne konvention, men for hvilken konventionen endnu ikke er i kraft.
     
2. As regards the application of this Convention at any time by a Party, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the relevant Covered Tax Agreement.
 
2. Ved en parts anvendelse af denne konvention skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, til enhver tid tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt efter den relevante omfattede skatteaftale, medmindre andet følger af sammenhængen.
     
PART II
HYBRID MISMATCHES
 
DEL II
FORSKELLE I REGLERNE FOR HYBRIDE ENHEDER
     
Article 3
Transparent Entities
 
Artikel 3
Transparente enheder
     
1. For the purposes of a Covered Tax Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction shall be considered to be income of a resident of a Contracting Jurisdiction but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that Contracting Jurisdiction, as the income of a resident of that Contracting Jurisdiction.
 
1. Ved anvendelsen af en omfattet skatteaftale skal indkomst, som erhverves af eller gennem en enhed eller et arrangement, der behandles som helt eller delvist skattemæssigt transparent efter skattelovgivningen i en af de kontraherende jurisdiktioner, anses for at være indkomst for en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, men kun i det omfang at indkomsten ved beskatningen i denne kontraherende jurisdiktion behandles som indkomst for en person, der er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion.
     
2. Provisions of a Covered Tax Agreement that require a Contracting Jurisdiction to exempt from income tax or provide a deduction or credit equal to the income tax paid with respect to income derived by a resident of that Contracting Jurisdiction which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction according to the provisions of the Covered Tax Agreement shall not apply to the extent that such provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction.
 
2. Bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som pålægger en kontraherende jurisdiktion at fritage for indkomstskat, eller som giver fradrag eller credit svarende til den betalte indkomstskat med hensyn til indkomst, som erhverves af en person, der er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion, og som kan beskattes i den anden kontraherende jurisdiktion efter bestemmelserne i den omfattede skatteaftale, finder ikke anvendelse i det omfang, at sådanne bestemmelser alene muliggør beskatning i denne anden kontraherende jurisdiktion, fordi indkomsten også er indkomst erhvervet af en person, som er hjemmehørende i denne anden kontraherende jurisdiktion.
     
3. With respect to Covered Tax Agreements for which one or more Parties has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents), the following sentence will be added at the end of paragraph 1: “In no case shall the provisions of this paragraph be construed to affect a Contracting Jurisdiction’s right to tax the residents of that Contracting Jurisdiction·
 
3. For så vidt angår omfattede skatteaftaler, hvor en eller flere parter har taget forbehold som nævnt i artikel 11 (Anvendelse af skatteaftaler til at begrænse en parts ret til at beskatte hjemmehørende personer), stk. 3, litra a, tilføjes følgende sætning til stk. 1: ”I intet tilfælde kan bestemmelserne i dette stykke fortolkes sådan, at de berører en kontraherende jurisdiktions ret til beskatte personer, der er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion·
     
4. Paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that they address whether income derived by or through entities or arrangements that are treated as fiscally transparent under the tax law of either Contracting Jurisdiction (whether through a general rule or by identifying in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements) shall be treated as income of a resident of a Contracting Jurisdiction.
 
4. Stk. 1 (som dette måtte være ændret ved stk. 3) finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale i det omfang, at disse bestemmer, hvorvidt indkomst erhvervet af eller gennem enheder eller arrangementer, der behandles som skattemæssigt transparente efter skattelovgivningen i en af de kontraherende jurisdiktioner (ved en generel regel eller ved en detaljeret identifikation af særlige mønstre og typer af enheder eller arrangementer), behandles som indkomst for en person, der er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion.
     
5. A Party may reserve the right:
 
5. En part kan forbeholde sig ret til
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
a) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler,
b) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4;
 
b) ikke at anvende stk. 1 på de af sine omfattede skatteaftaler, der allerede indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4,
c) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;
 
c) ikke at anvende stk. 1 på de af sine omfattede skatteaftaler, der allerede indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, som afskærer fra aftalefordele i tilfælde af indkomst erhvervet af eller gennem en enhed eller et arrangement etableret i en tredje jurisdiktion,
d) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements;
 
d) ikke at anvende stk. 1 på de af sine omfattede skatteaftaler, der allerede indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, som i detaljer identificerer behandlingen af særlige mønstre og typer af enheder eller arrangementer,
e) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements and denies treaty benefits in the case of income derived by or through an entity or arrangement established in a third jurisdiction;
 
e) ikke at anvende stk. 1 på de af sine omfattede skatteaftaler, der allerede indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, som i detaljer identificerer behandlingen af bestemte mønstre og typer af enheder eller arrangementer, og som afskærer fra aftalefordele i tilfælde af indkomst erhvervet af eller gennem en enhed eller et arrangement etableret i en tredje jurisdiktion,
f) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
f) ikke at anvende stk. 2 på sine omfattede skatteaftaler,
g) for paragraph 1 to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of specific fact patterns and types of entities or arrangements.
 
g) kun at anvende stk. 1 på de af sine omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, som i detaljer identificerer behandlingen af særlige mønstre og typer af enheder eller arrangementer.
     
6. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4 that is not subject to a reservation under subparagraphs c) through e) of paragraph 5, and if so, the article and paragraph number of each such provision. In the case of a Party that has made the reservation described in subparagraph g) of paragraph 5, the notification pursuant to the preceding sentence shall be limited to Covered Tax Agreements that are subject to that reservation. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) to the extent provided in paragraph 4. In other cases, paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3).
 
6. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 5, litra a eller b, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, som ikke er omfattet af forbehold efter stk. 5, litra c-e, og i så fald angive artikel og stykke i hver sådan bestemmelse. Når en part har taget forbehold som nævnt i stk. 5, litra g, skal notifikationen efter foregående sætning begrænses til omfattede skatteaftaler, som er omfattet af dette forbehold. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse af bestemmelserne i stk. 1 (som dette måtte være ændret ved stk. 3) i det omfang, der følger af stk. 4. I andre tilfælde erstatter stk. 1 (som dette måtte være ændret ved stk. 3) kun bestemmelserne i den omfattede skatteaftale i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige med stk. 1 (som dette måtte være ændret ved stk. 3).
     
Article 4
Dual Resident Entities
 
Artikel 4
Dobbeltdomicilerede enheder
     
1. Where by reason of the provisions of a Covered Tax Agreement a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting Jurisdiction of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Covered Tax Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions.
 
1. Når en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i en omfattet skatteaftale er hjemmehørende i mere end én kontraherende jurisdiktion, skal de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder søge ved gensidig aftale at bestemme, i hvilken af de kontraherende jurisdiktioner en sådan person skal anses for at være hjemmehørende ved anvendelse af den omfattede skatteaftale, idet der tages hensyn til den virkelige ledelses sæde, stedet hvor et selskab er registreret eller på anden måde oprettet samt alle andre relevante forhold. I fravær af en sådan aftale er en sådan person alene berettiget til lempelser eller skattefritagelser, som den omfattede skatteaftale giver adgang til, i det omfang og på den måde, som de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder måtte træffe aftale om.
     
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide rules for determining whether a person other than an individual shall be treated as a resident of one of the Contracting Jurisdictions in cases in which that person would otherwise be treated as a resident of more than one Contracting Jurisdiction. Paragraph 1 shall not apply, however, to provisions of a Covered Tax Agreement specifically addressing the residence of companies participating in dual-listed company arrangements.
 
2. Stk. 1 finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, der fastsætter regler til bestemmelse af, om en ikke-fysisk person skal betragtes som hjemmehørende i en af de kontraherende jurisdiktioner i tilfælde, hvor denne person ellers ville blive betragtet som hjemmehørende i mere end én kontraherende jurisdiktion. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som særligt omhandler skattemæssigt hjemsted for selskaber, der deltager i arrangementer for ”dual-listed companies”.
     
3. A Party may reserve the right:
 
3. En part kan forbeholde sig ret til
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
a) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler,
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence;
 
b) ikke at anvende artiklen som helhed på de af sine omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder regler om tilfælde, hvor en ikke-fysisk person er hjemmehørende i mere end én kontraherende jurisdiktion, sådan at de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder pålægges at søge at indgå en gensidig aftale om, i hvilken kontraherende jurisdiktion den pågældende er hjemmehørende,
c) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by denying treaty benefits without requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence;
 
c) ikke at anvende artiklen som helhed på de af sine omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder regler om tilfælde, hvor en ikke-fysisk person er hjemmehørende i mere end én kontraherende jurisdiktion, sådan at aftalefordele nægtes, uden at de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder pålægges at søge at indgå en gensidig aftale om, i hvilken kontraherende jurisdiktion den pågældende er hjemmehørende,
d) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already address cases where a person other than an individual is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by requiring the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour to reach mutual agreement on a single Contracting Jurisdiction of residence, and that set out the treatment of that person under the Covered Tax Agreement where such an agreement cannot be reached;
 
d) ikke at anvende artiklen som helhed på de af sine omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder regler om tilfælde, hvor en ikke-fysisk person er hjemmehørende i mere end én kontraherende jurisdiktion, sådan at de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder pålægges at søge at indgå en gensidig aftale om, i hvilken kontraherende jurisdiktion den pågældende er hjemmehørende, og som fastsætter, hvordan en sådan person behandles, hvis en sådan aftale ikke kan indgås,
e) to replace the last sentence of paragraph 1 with the following text for the purposes of its Covered Tax Agreements: “In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Covered Tax Agreement. ”;
 
e) at erstatte den sidste sætning i stk. 1 med følgende tekst ved anvendelsen af omfattede skatteaftaler: ”I fravær af en sådan aftale er en sådan person ikke berettiget til nogen lempelse eller skattefritagelse, som den omfattede skatteaftale giver mulighed for. ”,
f) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements with Parties that have made the reservation described in subparagraph e).
 
f) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler med parter, som har taget forbehold som nævnt i litra e.
     
4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraphs b) through d) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.
 
4. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 3, litra a, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 2, som ikke er omfattet af forbehold efter stk. 3, litra b-d, og i så fald angive artikel og stykke i hver sådan bestemmelse. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse af bestemmelserne i stk. 1. I andre tilfælde erstatter stk. 1 kun bestemmelserne i den omfattede skatteaftale i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige med stk. 1.
     
Article 5
Application of Methods for Elimination of Double Taxation
 
Artikel 5
Anvendelse af metoder for ophævelse af dobbeltbeskatning
     
1. A Party may choose to apply either paragraphs 2 and 3 (Option A), paragraphs 4 and 5 (Option B), or paragraphs 6 and 7 (Option C), or may choose to apply none of the Options. Where each Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement chooses a different Option (or where one Contracting Jurisdiction chooses to apply an Option and the other chooses to apply none of the Options), the Option chosen by each Contracting Jurisdiction shall apply with respect to its own residents.
 
1. En part kan vælge at anvende enten stk. 2 og 3 (valgmulighed A), stk. 4 og 5 (valgmulighed B) eller stk. 6 og 7 (valgmulighed C), eller kan vælge ikke at anvende nogen af mulighederne. Hvis de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået en omfattet skatteaftale, hver især vælger forskellige muligheder (eller hvis en kontraherende jurisdiktion vælger at anvende en mulighed, og den anden vælger ikke at anvende nogen af mulighederne), finder den mulighed, som de kontraherende jurisdiktioner hver især har valgt, anvendelse på personer, der er hjemmehørende i den pågældende jurisdiktion.
     
Option A
 
Valgmulighed A
2. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double taxation shall not apply where the other Contracting Jurisdiction applies the provisions of the Covered Tax Agreement to exempt such income or capital from tax or to limit the rate at which such income or capital may be taxed. In the latter case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income or capital of that resident an amount equal to the tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such items of income or capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.
 
2. Bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som ellers ville fritage indkomst erhvervet eller formue ejet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, for beskatning i denne kontraherende jurisdiktion ved ophævelse af dobbeltbeskatning, finder ikke anvendelse, hvis den anden kontraherende jurisdiktion anvender bestemmelserne i den omfattede skatteaftale til at fritage sådan indkomst eller formue for beskatning eller til at begrænse den sats, som sådan indkomst eller formue kan beskattes efter. I sidstnævnte tilfælde skal den førstnævnte kontraherende jurisdiktion give fradrag i den pågældende persons indkomstskat eller formueskat svarende til den skat, der er betalt i den anden kontraherende jurisdiktion. Sådant fradrag kan dog ikke overstige den del af skatten som beregnet inden fradraget er givet, der kan henføres til den indkomst eller formue, som kan beskattes i den anden kontraherende jurisdiktion.
     
3. Paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income or capital described in that paragraph.
 
3. Stk. 2 finder anvendelse på en omfattet skatteaftale, som ellers ville pålægge en kontraherende jurisdiktion at fritage indkomst eller formue som nævnt i det pågældende stykke.
     
Option B
 
Valgmulighed B
4. Provisions of a Covered Tax Agreement that would otherwise exempt income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating double taxation because such income is treated as a dividend by that Contracting Jurisdiction shall not apply where such income gives rise to a deduction for the purpose of determining the taxable profits of a resident of the other Contracting Jurisdiction under the laws of that other Contracting Jurisdiction. In such case, the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to such income which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.
 
4. Bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som ellers ville fritage indkomst erhvervet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, for beskatning i denne kontraherende jurisdiktion ved ophævelse af dobbeltbeskatning, fordi sådan indkomst betragtes som udbytte af denne kontraherende jurisdiktion, finder ikke anvendelse, hvis sådan indkomst efter lovgivningen i den anden kontraherende jurisdiktion er fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste for en person, som er hjemmehørende i denne anden kontraherende jurisdiktion. I så fald skal den førstnævnte kontraherende jurisdiktion give fradrag i den pågældende persons indkomstskat svarende til den skat, der er betalt i den anden kontraherende jurisdiktion. Sådant fradrag kan dog ikke overstige den del af skatten som beregnet inden fradraget er givet, der kan henføres til den indkomst, som kan beskattes i den anden kontraherende jurisdiktion.
     
5. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement that would otherwise require a Contracting Jurisdiction to exempt income described in that paragraph.
 
5. Stk. 4 finder anvendelse på en omfattet skatteaftale, som ellers ville pålægge en kontraherende jurisdiktion at fritage indkomst som nævnt i det pågældende stykke.
     
Option C
 
Valgmulighed C
6. a) Where a resident of a Contracting Jurisdiction derives income or owns capital which may be taxed in the other Contracting Jurisdiction in accordance with the provisions of a Covered Tax Agreement (except to the extent that these provisions allow taxation by that other Contracting Jurisdiction solely because the income is also income derived by a resident of that other Contracting Jurisdiction), the first-mentioned Contracting Jurisdiction shall allow:
 
6. a) Når en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, erhverver indkomst eller ejer formue, som efter bestemmelserne i en omfattet skatteaftale kan beskattes i den anden kontraherende jurisdiktion (bortset fra tilfælde, hvor disse bestemmelser alene muliggør beskatning i den anden kontraherende jurisdiktion, fordi indkomsten også er indkomst erhvervet af en person, der er hjemmehørende i denne anden kontraherende jurisdiktion), skal den førstnævnte kontraherende jurisdiktion give
i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in that other Contracting Jurisdiction;
 
i) fradrag i den pågældende persons indkomstskat svarende til den indkomstskat, der er betalt i den anden kontraherende jurisdiktion,
ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in that other Contracting Jurisdiction.
 
ii) fradrag i den pågældende persons formueskat svarende til den formueskat, der er betalt i den anden kontraherende jurisdiktion.
Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income or the capital which may be taxed in that other Contracting Jurisdiction.
 
Sådant fradrag kan dog ikke overstige den del af indkomstskatten eller formueskatten som beregnet inden fradraget er givet, der kan henføres til den indkomst eller formue, som kan beskattes i den anden kontraherende jurisdiktion.
b) Where in accordance with any provision of the Covered Tax Agreement income derived or capital owned by a resident of a Contracting Jurisdiction is exempt from tax in that Contracting Jurisdiction, such Contracting Jurisdiction may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.
 
b) Når indkomst erhvervet eller formue ejet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, er fritaget for beskatning i denne kontraherende jurisdiktion efter bestemmelserne i den omfattede skatteaftale, kan denne kontraherende jurisdiktion tage hensyn til den fritagne indkomst eller formue ved beregningen af skatten af den resterende indkomst eller formue for en sådan person.
     
7. Paragraph 6 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that, for purposes of eliminating double taxation, require a Contracting Jurisdiction to exempt from tax in that Contracting Jurisdiction income derived or capital owned by a resident of that Contracting Jurisdiction which, in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction.
 
7. Stk. 6 finder anvendelse i stedet for bestemmelser i en omfattet skatteaftale, der ved ophævelse af dobbeltbeskatning pålægger en kontraherende jurisdiktion at fritage indkomst erhvervet eller formue ejet af en person, der er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion, for beskatning, når denne indkomst eller formue efter bestemmelserne i den omfattede skatteaftale kan beskattes i den anden kontraherende jurisdiktion.
     
8. A Party that does not choose to apply an Option under paragraph 1 may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements).
 
8. En part, som ikke vælger at anvende en valgmulighed efter stk. 1, kan forbeholde sig ret til ikke at anvende artiklen som helhed på en eller flere omfattede skatteaftaler, som er nærmere angivet, (eller på alle sine omfattede skatteaftaler).
     
9. A Party that does not choose to apply Option C may reserve the right, with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or with respect to all of its Covered Tax Agreements), not to permit the other Contracting Jurisdiction(s) to apply Option C.
 
9. En part, som ikke vælger at anvende valgmulighed C, kan for en eller flere omfattede skatteaftaler, som er nærmere angivet, (eller for alle sine omfattede skatteaftaler) forbeholde sig ret til ikke at tillade den anden eller de andre kontraherende jurisdiktion(er) at anvende valgmulighed C.
     
10. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include:
 
10. Hver part, som vælger at anvende en valgmulighed efter stk. 1, skal notificere depositaren om den valgte mulighed. En sådan notifikation skal også indeholde
a) in the case of a Party that chooses to apply Option A, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision;
 
a) når en part vælger at anvende valgmulighed A, en liste over dens omfattede skatteaftaler, som indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 3, med angivelse af artikel og stykke for hver sådan bestemmelse,
b) in the case of a Party that chooses to apply Option B, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision;
 
b) når en part vælger at anvende valgmulighed B, en liste over dens omfattede skatteaftaler, som indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 5, med angivelse af artikel og stykke for hver sådan bestemmelse,
c) in the case of a Party that chooses to apply Option C, the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 7, as well as the article and paragraph number of each such provision.
 
c) når en part vælger at anvende valgmulighed C, en liste over dens omfattede skatteaftaler, som indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 7, med angivelse af artikel og stykke for hver sådan bestemmelse.
An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where the Party that has chosen to apply that Option has made such a notification with respect to that provision.
 
En valgmulighed finder kun anvendelse på en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, når den part, der har valgt denne mulighed, har foretaget en sådan notifikation med hensyn til denne bestemmelse.
     
PART III
TREATY ABUSE
 
DEL III
MISBRUG AF AFTALER
     
Article 6
Purpose of a Covered Tax Agreement
 
Artikel 6
Formål med en omfattet skatteaftale
     
1. A Covered Tax Agreement shall be modified to include the following preamble text:
 
1. En omfattet skatteaftale skal ændres, således at den kommer til at indeholde følgende præambel:
“Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions),”.
 
“Der har til hensigt at ophæve dobbeltbeskatning for så vidt angår skatter, som er omfattet af denne overenskomst, uden at skabe muligheder for ikke-beskatning eller nedsat beskatning gennem skatteunddragelse eller skatteomgåelse (herunder gennem utilsigtet anvendelse af skatteaftaler med henblik på at opnå de lempelser, som denne overenskomst giver adgang til, til indirekte fordel for personer, som er hjemmehørende i tredje-jurisdiktioner),”.
     
2. The text described in paragraph 1 shall be included in a Covered Tax Agreement in place of or in the absence of preamble language of the Covered Tax Agreement referring to an intent to eliminate double taxation, whether or not that language also refers to the intent not to create opportunities for non-taxation or reduced taxation.
 
2. Teksten som nævnt i stk. 1 skal indsættes i en omfattet skatteaftale i stedet for eller i fravær af en præambel i den omfattede skatteaftale, der omtaler en hensigt til at ophæve dobbeltbeskatning, uanset om ordlyden også omtaler hensigten om ikke at skabe mulighed for ikke-beskatning eller nedsat beskatning.
     
3. A Party may also choose to include the following preamble text with respect to its Covered Tax Agreements that do not contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters:
 
3. En part kan også vælge at indsætte følgende præambel med hensyn til sine omfattede skatteaftaler, som ikke indeholder en præambel, der omtaler et ønske om at udvikle økonomisk forbindelser eller at styrke samarbejde om skatteforhold:
“Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their co-operation in tax matters,”.
 
“Som ønsker yderligere at udvikle deres økonomiske forbindelser og at styrke deres samarbejde om skatteforhold,”.
     
4. A Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain preamble language describing the intent of the Contracting Jurisdictions to eliminate double taxation without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation, whether that language is limited to cases of tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in the Covered Tax Agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions) or applies more broadly.
 
4. En part kan forbeholde sig ret til ikke at anvende stk. 1 på sine omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder en præambel, der angiver de kontraherende jurisdiktioners hensigt om at ophæve dobbeltbeskatning uden at skabe muligheder for ikke-beskatning eller nedsat beskatning, uanset om ordlyden begrænser sig til sager om skatteunddragelse eller skatteomgåelse (herunder gennem utilsigtet anvendelse af skatteaftaler med henblik på at opnå de lempelser, som denne overenskomst giver adgang til, til indirekte fordel for personer, som er hjemmehørende i tredje-jurisdiktioner), eller om ordlyden gælder mere bredt.
     
5. Each Party shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains preamble language described in paragraph 2, and if so, the text of the relevant preambular paragraph. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that preamble language, such preamble language shall be replaced by the text described in paragraph 1. In other cases, the text described in paragraph 1 shall be included in addition to the existing preamble language.
 
5. Hver part skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler, bortset fra dem, der falder inden for et forbehold efter stk. 4, indeholder en præambel med en ordlyd som nævnt i stk. 2 og i så fald med angivelse af teksten i det relevante præambulære stykke. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til præambelens ordlyd, skal denne ordlyd erstattes af teksten som nævnt i stk. 1. I andre tilfælde skal teksten som nævnt i stk. 1 medtages i tillæg til ordlyden af den gældende præambel.
     
6. Each Party that chooses to apply paragraph 3 shall notify the Depositary of its choice. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements that do not already contain preamble language referring to a desire to develop an economic relationship or to enhance co-operation in tax matters. The text described in paragraph 3 shall be included in a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply that paragraph and have made such a notification with respect to the Covered Tax Agreement.
 
6. Hver part, der vælger at anvende stk. 3, skal notificere depositaren om sit valg. En sådan notifikation skal også omfatte en liste over omfattede skatteaftaler, som ikke allerede indeholder en præambel med en ordlyd, som omtaler et ønske om at udvikle en økonomisk forbindelse eller at styrke samarbejde om skatteforhold. Teksten som nævnt i stk. 3 skal kun medtages i en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har valgt at anvende dette stykke og har foretaget en sådan notifikation med hensyn til den omfattede skatteaftale.
     
Article 7
Prevention of Treaty Abuse
 
Artikel 7
Forhindring af misbrug af aftaler
     
1. Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the Covered Tax Agreement.
 
1. Uanset de øvrige bestemmelser i en omfattet skatteaftale gives der ikke fordele efter den omfattede skatteaftale med hensyn til indkomst eller formue, hvis det i betragtning af alle relevante fakta og omstændigheder er rimeligt at antage, at opnåelse af denne fordel var et af hovedformålene med noget arrangement eller nogen transaktion, som direkte eller indirekte medførte denne fordel, medmindre det godtgøres, at opnåelse af denne fordel under disse omstændigheder ville være i overensstemmelse med genstanden for og formålet med de relevante bestemmelser i den omfattede skatteaftale.
     
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.
 
2. Stk. 1 finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som helt eller delvis afskærer adgangen til de fordele, der ellers ville kunne opnås efter den omfattede skatteaftale, når hovedformålet eller et af hovedformålene med noget arrangement eller nogen transaktion, eller for en person involveret i et arrangement eller en transaktion, var at opnå disse fordele.
     
3. A Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.
 
3. En part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 15, litra a, kan også vælge at anvende stk. 4 med hensyn til sine omfattede skatteaftaler.
4. Where a benefit under a Covered Tax Agreement is denied to a person under provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits, the competent authority of the Contracting Jurisdiction that would otherwise have granted this benefit shall nevertheless treat that person as being entitled to this benefit, or to different benefits with respect to a specific item of income or capital, if such competent authority, upon request from that person and after consideration of the relevant facts and circumstances, determines that such benefits would have been granted to that person in the absence of the transaction or arrangement. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under this paragraph by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before rejecting the request.
 
4. Når en fordel efter en omfattet skatteaftale afslås over for en person efter bestemmelser i den omfattede skatteaftale (som denne måtte være ændret ved denne konvention), som helt eller delvist afskærer de fordele, som ellers ville blive givet efter den omfattede skatteaftale, når hovedformålet eller et af hovedformålene med noget arrangement eller nogen transaktion, eller for en person involveret i et arrangement eller en transaktion, var at opnå disse fordele, skal den kontraherende jurisdiktions kompetente myndighed, som ellers skulle have givet denne fordel, alligevel anse denne person for at være berettiget til denne fordel eller til andre fordele med hensyn til en bestemt indkomst eller formue, hvis denne kompetente myndighed efter anmodning fra den pågældende person og efter at have taget de relevante fakta og omstændigheder i betragtning bestemmer, at sådanne fordele ville være blevet givet til denne person i fravær af transaktionen eller arrangementet. Den kontraherende jurisdiktions kompetente myndighed, til hvilken en anmodning efter dette stykke er fremsat af en person, som er hjemmehørende i den anden kontraherende jurisdiktion, skal konsultere den anden kontraherende jurisdiktions kompetente myndighed, inden anmodningen afslås.
     
5. Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention) that deny all or part of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits.
 
5. Stk. 4 finder anvendelse på bestemmelser i en omfattet skatteaftale (som denne måtte være ændret ved denne konvention), som helt eller delvist afskærer de fordele, som ellers ville blive givet efter den omfattede skatteaftale, når hovedformålet eller et af hovedformålene med noget arrangement eller nogen transaktion, eller for en person involveret i et arrangement eller en transaktion, var at opnå disse fordele.
     
6. A Party may also choose to apply the provisions contained in paragraphs 8 through 13 (hereinafter referred to as the “Simplified Limitation on Benefits Provision”) to its Covered Tax Agreements by making the notification described in subparagraph c) of paragraph 17. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply it.
 
6. En part kan også vælge at anvende bestemmelserne i stk. 8-13 (herefter omtalt som ”den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele”) på sine omfattede skatteaftaler ved at foretage en notifikation som nævnt i stk. 17, litra c. Den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele skal kun gælde for en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har valgt at anvende den.
     
7. In cases where some but not all of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, then, notwithstanding the provisions of that paragraph, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply with respect to the granting of benefits under the Covered Tax Agreement:
 
7. I tilfælde hvor nogle, men ikke alle, kontraherende jurisdiktioner i en omfattet skatteaftale vælger at anvende den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele efter stk. 6, anvendes den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele uanset bestemmelserne i det nævnte stykke ved tildeling af fordele efter den omfattede skatteaftale
a) by all Contracting Jurisdictions, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly; or
 
a) af alle kontraherende jurisdiktioner, hvis samtlige de kontraherende jurisdiktioner, som ikke vælger at anvende den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele efter stk. 6, tilslutter sig en sådan anvendelse ved at vælge at anvende dette litra og notificere depositaren i overensstemmelse hermed, eller
b) only by the Contracting Jurisdictions that choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision, if all of the Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision agree to such application by choosing to apply this subparagraph and notifying the Depositary accordingly.
 
b) kun af de kontraherende jurisdiktioner, som vælger at anvende den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele, hvis samtlige de kontraherende jurisdiktioner, som ikke vælger at anvende den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele efter stk. 6, tilslutter sig en sådan anvendelse ved at vælge at anvende dette litra og notificere depositaren i overensstemmelse hermed.
     
Simplified Limitation on Benefits Provision
 
Den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele
     
8. Except as otherwise provided in the Simplified Limitation on Benefits Provision, a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement, other than a benefit under provisions of the Covered Tax Agreement:
 
8. Medmindre andet følger af den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele, er en person, der er hjemmegørende i en kontraherende jurisdiktion, som har indgået en omfattet skatteaftale, ikke berettiget til en fordel, som ellers ville blive givet efter den omfattede skatteaftale, bortset fra en fordel efter bestemmelserne i den omfattede skatteaftale
a) which determine the residence of a person other than an individual which is a resident of more than one Contracting Jurisdiction by reason of provisions of the Covered Tax Agreement that define a resident of a Contracting Jurisdiction;
 
a) som fastsætter regler om, hvor en ikke-fysisk person er hjemmehørende, når denne person er hjemmehørende i mere end en kontraherende jurisdiktion efter bestemmelserne i den omfattede skatteaftale, som definerer en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion,
b) which provide that a Contracting Jurisdiction will grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contacting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of an associated enterprise; or
 
b) som bestemmer, at en kontraherende jurisdiktion skal foretage en tilsvarende regulering over for et foretagende i denne kontraherende jurisdiktion, når den anden kontraherende jurisdiktion i første omgang i overensstemmelse med den omfattede skatteaftale har foretaget en regulering af det skattebeløb, der i den førstnævnte kontraherende jurisdiktion pålægges et forbundet foretagendes fortjeneste, eller
c) which allow residents of a Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement,
 
c) som giver mulighed for, at personer, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, kan anmode om, at den kompetente myndighed i denne kontraherende jurisdiktion undersøger sager om beskatning, som ikke er i overensstemmelse med den omfattede skatteaftale,
unless such resident is a “qualified person”, as defined in paragraph 9 at the time that the benefit would be accorded.
 
medmindre en sådan hjemmehørende person er en “kvalificeret person” som defineret i stk. 9 på det tidspunkt, hvor fordelen skulle gives.
     
9. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement if, at that time, the resident is:
 
9. En person, der er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, som har indgået en omfattet skatteaftale, er en kvalificeret person på det tidspunkt, hvor fordelen ellers skulle gives efter den omfattede skatteaftale, hvis den hjemmehørende person på dette tidspunkt er
a) an individual;
 
a) en fysisk person,
b) that Contracting Jurisdiction, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of any such Contracting Jurisdiction, political subdivision or local authority;
 
b) denne kontraherende jurisdiktion eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed eller et organ tilhørende nogen sådan kontraherende jurisdiktion, politisk underafdeling eller lokal myndighed,
c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges;
 
c) et selskab eller anden enhed, når hovedklassen af dets aktier regelmæssigt handles på en eller flere anerkendte fondsbørser,
d) a person, other than an individual, that:
 
d) en ikke-fysisk person, som
i) is a non-profit organisation of a type that is agreed to by the Contracting Jurisdictions through an exchange of diplomatic notes; or
 
i) er en non-profit organisation af en kategori, som er aftalt mellem de kontraherende jurisdiktioner gennem udveksling af diplomatiske noter, eller
ii) is an entity or arrangement established in that Contracting Jurisdiction that is treated as a separate person under the taxation laws of that Contracting Jurisdiction and:
 
ii) er en enhed eller et arrangement, som er etableret i denne kontraherende jurisdiktion, og som behandles som en selvstændig person efter skattelovgivningen i denne kontraherende jurisdiktion, og
A) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that Contracting Jurisdiction or one of its political subdivisions or local authorities; or
 
A) som er etableret og udelukkende eller næsten udelukkende drives med henblik på at administrere pensionsydelser eller at stille sådanne ydelser og dertil hørende fordele til rådighed for fysiske personer, og som er reguleret som et sådant af denne kontraherende jurisdiktion eller en af dens politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, eller
B) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subdivision A);
 
B) som er etableret og udelukkende eller næsten udelukkende drives med henblik på at investere midler til fordel for enheder eller arrangementer som nævnt i punkt A,
e) a person other than an individual, if, on at least half the days of a twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons who are residents of that Contracting Jurisdiction and that are entitled to benefits of the Covered Tax Agreement under subparagraphs a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person.
 
e) en ikke-fysisk person, når personer, som er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion, og som er berettigede til fordele efter den omfattede skatteaftale efter litra a-d, direkte eller indirekte ejer mindst 50 pct. af aktierne i personen i mindst halvdelen af en 12-månedersperiode, der omfatter det tidspunkt, hvor fordelen ellers skulle gives.
10. a) A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement will be entitled to benefits of the Covered Tax Agreement with respect to an item of income derived from the other Contracting Jurisdiction, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction, and the income derived from the other Contracting Jurisdiction emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision, the term “active conduct of a business” shall not include the following activities or any combination thereof:
 
10. a) En person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, som har indgået en omfattet skatteaftale, er berettiget til fordele efter den omfattede skatteaftale med hensyn til indkomst, som erhverves fra den anden kontraherende jurisdiktion, uanset om den pågældende er en kvalificeret person, hvis den pågældende er involveret i aktiv erhvervsudøvelse i den førstnævnte kontraherende jurisdiktion, og indkomsten erhvervet fra den anden kontraherende jurisdiktion hidrører fra eller har nær tilknytning til sådan virksomhed. Ved anvendelsen af den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele omfatter udtrykket ”aktiv erhvervsudøvelse” ikke følgende former for virksomhed eller nogen kombination deraf:
i) operating as a holding company;
 
i) drift som holdingselskab,
ii) providing overall supervision or administration of a group of companies;
 
ii) overordnet tilsyn med eller administration af en gruppe af selskaber,
iii) providing group financing (including cash pooling); or
 
iii) koncernfinansiering (herunder cash pooling), eller
iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank, insurance company or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such.
 
iv) investeringsvirksomhed, medmindre denne virksomhed udøves af en bank, et forsikringsselskab eller en registreret værdipapirhandler som led i den almindelige virksomhed.
b) If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives an item of income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting Jurisdiction, or derives an item of income arising in the other Contracting Jurisdiction from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned Contracting Jurisdiction to which the item is related is substantial in relation to the same activity or a complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting Jurisdiction. Whether a business activity is substantial for the purposes of this subparagraph shall be determined based on all the facts and circumstances.
 
b) Hvis en person, der er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, som har indgået en omfattet skatteaftale, erhverver indkomst ved erhvervsvirksomhed udøvet af den pågældende i den anden kontraherende jurisdiktion eller erhverver indkomst hidrørende fra den anden kontraherende jurisdiktion fra en person, som den pågældende er forbundet med, anses betingelserne som nævnt i litra a kun for at være opfyldt for sådan indkomst, hvis erhvervsvirksomheden udøvet af den pågældende i den førstnævnte kontraherende jurisdiktion, hvortil indkomsten knytter sig, er substantiel i forhold til den samme virksomhed eller en supplerende erhvervsvirksomhed, som udøves af den pågældende eller en person, som er forbundet med den pågældende, i den anden kontraherende jurisdiktion. Det afgøres på grundlag af alle fakta og omstændigheder, om erhvervsvirksomhed ved anvendelsen af dette litra anses for substantiel.
c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement shall be deemed to be conducted by such resident.
 
c) Ved anvendelsen af dette stykke anses virksomhed udøvet af personer, som er forbundet med en person, der er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, som har indgået en omfattet skatteaftale, for at være udøvet af en sådan hjemmehørende person.
     
11. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement that is not a qualified person shall also be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by the Covered Tax Agreement with respect to an item of income if, on at least half of the days of any twelve-month period that includes the time when the benefit would otherwise be accorded, persons that are equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at least 75 per cent of the beneficial interests of the resident.
 
11. En person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, der har indgået en omfattet skatteaftale, og som ikke er en kvalificeret person, er også berettiget til en fordel, der ellers ville blive givet efter den omfattede skatteaftale med hensyn til sådan indkomst, hvis personer, som er begunstiget på samme måde, direkte eller indirekte ejer mindst 75 pct. af de retmæssige andele i mindst halvdelen af en 12-månedersperiode, der omfatter det tidspunkt, hvor fordelen ellers skulle gives.
     
     
12. If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 9, nor entitled to benefits under paragraph 10 or 11, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant the benefits of the Covered Tax Agreement, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of the Covered Tax Agreement, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Covered Tax Agreement. Before either granting or denying a request made under this paragraph by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction to which the request has been made shall consult with the competent authority of the first-mentioned Contracting Jurisdiction.
 
12. Er en person, der er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, som har indgået en omfattet skatteaftale, hverken en kvalificeret person efter bestemmelserne i stk. 9, eller berettiget til fordele efter stk. 10 eller 11, kan den anden kontraherende jurisdiktions kompetente myndighed alligevel give de fordele, der følger af den omfattede skatteaftale, eller fordele med hensyn til en bestemt indkomst, når der tages hensyn til emnet for og formålet med den omfattede skatteaftale, men kun når den pågældende godtgør til denne kompetente myndigheds tilfredshed, at hverken etableringen, erhvervelsen eller opretholdelsen eller den måde, virksomheden udøves på, havde som et af sine hovedformål at opnå fordele efter den omfattede skatteaftale. Inden en anmodning fremsat efter dette stykke af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, enten imødekommes eller afslås, skal den anden kontraherende jurisdiktions kompetente myndighed, hvortil anmodningen er fremsat, konsultere den førstnævnte kontraherende jurisdiktions kompetente myndighed.
     
13. For the purposes of the Simplified Limitation on Benefits Provision:
 
13. Ved anvendelsen af den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele
a) the term “recognised stock exchange” means:
 
a) betyder udtrykket “anerkendt fondsbørs”
i) any stock exchange established and regulated as such under the laws of either Contracting Jurisdiction; and
 
i) enhver fondsbørs, som er etableret, og som reguleres som sådan efter lovgivningen i en af de kontraherende jurisdiktioner, og
ii) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions;
 
ii) enhver anden fondsbørs, som de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder træffer aftale om,
b) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or the class or classes of beneficial interests of an entity which represents in the aggregate a majority of the aggregate vote and value of the entity;
 
b) betyder udtrykket “hovedklassen af aktier” den klasse eller de klasser af selskabsaktier, som repræsenterer majoriteten af de samlede stemmer og den samlede værdi i selskabet eller den klasse eller de klasser af retmæssige andele i en enhed, som samlet repræsenterer majoriteten af de samlede stemmer og den samlede værdi i enheden,
c) the term “equivalent beneficiary” means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement under the domestic law of that Contracting Jurisdiction, the Covered Tax Agreement or any other international instrument which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under the Covered Tax Agreement; for the purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to dividends, the person shall be deemed to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds;
 
c) betyder udtrykket “begunstiget på samme måde” enhver person, som med hensyn til en indkomst ville være berettiget til fordele givet af en kontraherende jurisdiktion, som har indgået en omfattet skatteaftale, i henhold til denne kontraherende jurisdiktions interne lovgivning, den omfattede skatteaftale eller noget andet internationalt instrument, når dette svarer til eller er mere fordelagtigt end de fordele, der gives indkomsten efter den omfattede skatteaftale. Ved afgørelsen af, om en person er begunstiget på samme måde med hensyn til udbytter, anses personen for at besidde den samme kapitalandel i det selskab, der udbetaler udbyttet, som besiddes af det selskab, der påberåber sig fordele med hensyn til udbytterne,
d) with respect to entities that are not companies, the term “shares” means interests that are comparable to shares;
 
d) for så vidt angår enheder, der ikke er selskaber, betyder udtrykket “aktier” interesser, der er sammenlignelige med aktier,
e) two persons shall be “connected persons” if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) in each person; in any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.
 
e) to personer anses for at være “forbundne personer”, hvis den ene direkte eller indirekte ejer mindst 50 pct. af den retmæssige andel i den anden (eller, når der er tale om et selskab, mindst 50 pct. af de samlede stemmer og den samlede værdi af selskabets aktier), eller en anden person direkte eller indirekte ejer mindst 50 pct. af den retmæssige andel (eller, når der er tale om et selskab, mindst 50 pct. af de samlede stemmer og den samlede værdi af selskabets aktier) i hver person. I alle tilfælde anses en person for at være forbundet med en anden, hvis den ene – når alle relevante fakta og omstændigheder tages i betragtning – har kontrol over den anden, eller begge er under kontrol af den samme person eller de samme personer.
     
14. The Simplified Limitation on Benefits Provision shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that would limit the benefits of the Covered Tax Agreement (or that would limit benefits other than a benefit under the provisions of the Covered Tax Agreement relating to residence, associated enterprises or non–discrimination or a benefit that is not restricted solely to residents of a Contracting Jurisdiction) only to a resident that qualifies for such benefits by meeting one or more categorical tests.
 
14. Den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som begrænser fordelene efter en omfattet skatteaftale (eller som begrænser andre fordele end en fordel efter bestemmelserne i den omfattede skatteaftale med hensyn til hjemstedsforhold, forbundne foretagender eller ikke-diskrimination eller en fordel, som ikke begrænser sig udelukkende til personer, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion) til kun at gælde for en hjemmehørende person, som opfylder kravene i en eller flere kategoriske tests.
     
15. A Party may reserve the right:
 
15. En part kan forbeholde sig ret til
a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to adopt a combination of a detailed limitation on benefits provision and either rules to address conduit financing structures or a principal purpose test, thereby meeting the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package; in such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard;
 
a) ikke at anvende stk. 1 på sine omfattede skatteaftaler på det grundlag, at den har til hensigt at indføre en kombination af en detaljeret bestemmelse om begrænsning af fordele og enten regler, der tager højde for gennemstrømningsfinansieringsstrukturer, eller en hovedformålstest, hvorved minimumstandarden for forhindring af misbrug af skatteaftaler efter OECD/G20 BEPS-pakken opfyldes. I så fald skal de kontraherende jurisdiktioner søge at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning, som opfylder minimumstandarden,
b) for paragraph 1 (and paragraph 4, in the case of a Party that has chosen to apply that paragraph) not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain provisions that deny all of the benefits that would otherwise be provided under the Covered Tax Agreement where the principal purpose or one of the principal purposes of any arrangement or transaction, or of any person concerned with an arrangement or transaction, was to obtain those benefits;
 
b) ikke at anvende stk. 1 (og stk. 4 når en part har valgt at anvende dette stykke) på sine omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder bestemmelser, der afskærer alle fordele, som ellers ville blive givet efter en omfattet skatteaftale, når hovedformålet eller et af hovedformålene med et arrangement eller en transaktion, eller for en person involveret i et arrangement eller en transaktion, var at opnå disse fordele,
c) for the Simplified Limitation on Benefits Provision not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 14.
 
c) ikke at anvende den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele på sine omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 14.
     
16. Except where the Simplified Limitation on Benefits Provision applies with respect to the granting of benefits under a Covered Tax Agreement by one or more Parties pursuant to paragraph 7, a Party that chooses pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision may reserve the right for the entirety of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements for which one or more of the other Contracting Jurisdictions has not chosen to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision. In such cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a mutually satisfactory solution which meets the minimum standard for preventing treaty abuse under the OECD/G20 BEPS package.
 
16. Bortset fra tilfælde, hvor den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele finder anvendelse med hensyn til tildeling af fordele for en eller flere parter efter stk. 7, kan en part, som efter stk. 6 vælger at anvende den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele, forbeholde sig ret til ikke at anvende denne artikel som helhed for sine omfattede skatteaftaler, for hvilke en eller flere af de andre kontraherende jurisdiktioner ikke har valgt at anvende den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele. I så fald skal de kontraherende jurisdiktioner søge at nå frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning, som opfylder minimumstandarden for forhindring af misbrug af skatteaftaler efter OECD/G20 BEPS-pakken.
     
17. a) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 15 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 15 contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). In other cases, paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4) shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). A Party making a notification under this subparagraph may also include a statement that while such Party accepts the application of paragraph 1 alone as an interim measure, it intends where possible to adopt a limitation on benefits provision, in addition to or in replacement of paragraph 1, through bilateral negotiation.
 
17. a) Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 15, litra a, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler, som ikke er omfattet af et forbehold som nævnt i stk. 15, litra b, indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 2 og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget et sådan notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse af bestemmelserne i stk. 1 (og stk. 4, når dette er aktuelt). I andre tilfælde erstatter stk. 1 (og stk. 4, når dette er aktuelt) kun bestemmelserne i den omfattede skatteaftale i det omfang, disse bestemmelser ikke er forenelige med stk. 1 (og stk. 4, når dette er aktuelt). En part, som foretager en notifikation efter dette litra, kan tilføje en erklæring om, at mens den pågældende part accepterer anvendelsen af stk. 1 alene som en midlertidig foranstaltning, har den til hensigt så vidt muligt gennem bilaterale forhandlinger at indsætte en bestemmelse om begrænsning af fordele i tillæg til eller i stedet for stk. 1.
b) Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification.
 
b) Hver part, der vælger at anvende stk. 4, skal notificere depositaren om sit valg. Stk. 4 finder kun anvendelse på en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation.
c) Each Party that chooses to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6 shall notify the Depositary of its choice. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision.
 
c) Hver part, der vælger at anvende den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele efter stk. 6, skal notificere depositaren om sit valg. Medmindre den pågældende part har taget forbehold som nævnt i stk. 15, litra c, skal en sådan notifikation også medtage listen over omfattede skatteaftaler, som indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 14, med angivelse af artikel og stykke for hver sådan bestemmelse.
d) Each Party that does not choose to apply the Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 6, but chooses to apply either subparagraph a) or b) of paragraph 7 shall notify the Depositary of its choice of subparagraph. Unless such Party has made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 14, as well as the article and paragraph number of each such provision.
 
d) Hver part, som ikke vælger at anvende den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele efter stk. 6, men som vælger at anvende enten litra a eller litra b i stk. 7, skal notificere depositaren om sit valg af litra. Medmindre den pågældende part har taget forbehold som nævnt i stk. 15, litra c, skal en sådan notifikation også medtage listen over omfattede skatteaftaler, som indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 14, med angivelse af artikel og stykke for hver sådan bestemmelse.
e) Where all Contracting Jurisdictions have made a notification under subparagraph c) or d) with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the Simplified Limitation on Benefits Provision. In other cases, the Simplified Limitation on Benefits Provision shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the Simplified Limitation on Benefits Provision.
 
e) Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en notifikation efter litra c eller d med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse af den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele. I andre tilfælde erstatter den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele kun bestemmelserne i den omfattede skatteaftale i det omfang, disse bestemmelser ikke er forenelige med den forenklede bestemmelse om begrænsning af fordele.
     
Article 8
Dividend Transfer Transactions
 
Artikel 8
Transaktioner hvor udbytter overføres
     
1. Provisions of a Covered Tax Agreement that exempt dividends paid by a company which is a resident of a Contracting Jurisdiction from tax or that limit the rate at which such dividends may be taxed, provided that the beneficial owner or the recipient is a company which is a resident of the other Contracting Jurisdiction and which owns, holds or controls more than a certain amount of the capital, shares, stock, voting power, voting rights or similar ownership interests of the company paying the dividends, shall apply only if the ownership conditions described in those provisions are met throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividends (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividends).
 
1. Bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som fritager udbytter betalt af et selskab, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, for beskatning, eller som begrænser den sats, som sådanne udbytter kan beskattes med, forudsat at den retmæssige ejer eller modtageren er et selskab, som er hjemmehørende i den anden kontraherende jurisdiktion, og som ejer, besidder eller kontrollerer mere end en bestemt del af kapitalen, aktierne, stemmevægten, stemmeretten eller lignende ejerinteresser i det selskab, der udbetaler udbytterne, finder kun anvendelse, hvis ejerskabsbetingelserne som nævnt i disse bestemmelser er opfyldt i en uafbrudt periode på 365 dage indbefattet den dag, hvor udbytterne udbetales (ved beregningen af denne periode tages der ikke hensyn til ændringer i ejerskabsforhold, som er en direkte følge af en ændring af selskabsstruktur så som ændringer ved fusion eller spaltning af det selskab, som ejer aktierne, eller som udbetaler udbytterne).
     
2. The minimum holding period provided in paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a minimum holding period in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1.
 
2. Minimumperioden for ejerforhold som nævnt i stk. 1 finder anvendelse i stedet for eller i fravær af en minimumperiode for ejerforhold i bestemmelser i en omfattet skatteaftale som nævnt i stk. 1.
     
3. A Party may reserve the right:
 
3. En part kan forbeholde sig ret til
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
a) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler,
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements to the extent that the provisions described in paragraph 1 already include:
 
b) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler i det omfang, at bestemmelserne som nævnt i stk. 1 allerede indeholder
i) a minimum holding period;
 
i) en minimumperiode for ejerforhold,
ii) a minimum holding period shorter than a 365 day period; or
 
ii) en minimumperiode for ejerforhold, som er kortere end 365 dage, eller
iii) a minimum holding period longer than a 365 day period.
 
iii) en minimumperiode for ejerforhold, som er længere end 365 dage.
     
4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1 that is not subject to a reservation described in subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision.
 
4. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 3, litra a, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 1, som ikke er omfattet af forbehold som nævnt i stk. 3, litra b, og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Stk. 1 finder kun anvendelse på bestemmelserne i en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til den pågældende bestemmelse.
     
Article 9
Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property
 
Artikel 9
Kapitalgevinster ved afhændelse af aktier eller interesser i enheder, hvis værdi hovedsageligt hidrører fra fast ejendom
     
1. Provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction (or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property)):
 
1. Bestemmelser i en omfattet skatteaftale, hvorefter gevinster erhvervet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, ved afhændelse af aktier eller andre deltagerrettigheder i en enhed kan beskattes i den anden kontraherende jurisdiktion, forudsat at en bestemt del af værdien af disse aktier eller rettigheder kan henføres til fast ejendom beliggende i denne anden kontraherende jurisdiktion (eller forudsat at mere end en bestemt andel af enhedens aktiver består af sådan fast ejendom)
a) shall apply if the relevant value threshold is met at any time during the 365 days preceding the alienation; and
 
a) finder anvendelse, hvis den relevante værdibetingelse er opfyldt på noget tidspunkt inden for 365 dage forud for afhændelsen, og
b) shall apply to shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust (to the extent that such shares or interests are not already covered) in addition to any shares or rights already covered by the provisions.
 
b) finder anvendelse på aktier eller sammenlignelige interesser, så som interesser i et interessentskab eller en fond (i det omfang at sådanne aktier og interesser ikke allerede er omfattet) sammen med andre aktier eller rettigheder, som allerede er omfattet af bestemmelserne.
     
2. The period provided in subparagraph a) of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a time period for determining whether the relevant value threshold in provisions of a Covered Tax Agreement described in paragraph 1 was met.
 
2. Perioden som nævnt i stk. 1, litra a, finder anvendelse i stedet for eller i fravær af en periode til bestemmelse af, hvorvidt den relevante værdibetingelse i bestemmelser i en omfattet skatteaftale som nævnt i stk. 1 er opfyldt.
     
3. A Party may also choose to apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax Agreements.
 
3. En part kan også vælge at anvende stk. 4 på sine omfattede skatteaftaler.
     
4. For purposes of a Covered Tax Agreement, gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting Jurisdiction if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction.
 
4. Ved anvendelsen af en omfattet skatteaftale kan gevinster erhvervet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, ved afhændelse af aktier eller sammenlignelige interesser, så som interesser i et interessentskab eller en fond, beskattes i den anden kontraherende jurisdiktion, hvis mere end 50 pct. af værdien af disse aktier eller sammenlignelige interesser på noget tidspunkt inden for 365 dage før afhændelsen direkte eller indirekte kan henføres til fast ejendom beliggende i denne anden kontraherende jurisdiktion.
     
5. Paragraph 4 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that gains derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from the alienation of shares or other rights of participation in an entity may be taxed in the other Contracting Jurisdiction provided that these shares or rights derived more than a certain part of their value from immovable property (real property) situated in that other Contracting Jurisdiction, or provided that more than a certain part of the property of the entity consists of such immovable property (real property).
 
5. Stk. 4 finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, hvorefter gevinster erhvervet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, ved afhændelse af aktier eller andre deltagerrettigheder i en enhed kan beskattes i den anden kontraherende jurisdiktion, forudsat at en bestemt del af værdien af disse aktier eller rettigheder kan henføres til fast ejendom beliggende i denne anden kontraherende jurisdiktion, eller forudsat at mere end en bestemt andel af enhedens aktiver består af sådan fast ejendom.
     
6. A Party may reserve the right:
 
6. En part kan forbeholde sig ret til
a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
a) ikke at anvende stk. 1 på sine omfattede skatteaftaler,
b) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
b) ikke at anvende stk. 1, litra a, på sine omfattede skatteaftaler,
c) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
c) ikke at anvende stk. 1, litra b, på sine omfattede skatteaftaler,
d) for subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that includes a period for determining whether the relevant value threshold was met;
 
d) ikke at anvende stk. 1, litra a, på sine omfattede skatteaftaler, der allerede indeholder en bestemmelse af den karakter, som er nævnt i stk. 1, og som medtager en periode til bestemmelse af, om den relevante værdibetingelse er opfyldt,
e) for subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision of the type described in paragraph 1 that applies to the alienation of interests other than shares;
 
e) ikke at anvende stk. 1, litra b, på sine omfattede skatteaftaler, der allerede indeholder en bestemmelse af den karakter, som er nævnt i stk. 1, og som finder anvendelse på afhændelse af interesser, som ikke er aktier,
f) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 5.
 
f) ikke at anvende stk. 4 på sine omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 5.
     
7. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 1, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision.
 
7. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 6, litra a, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 1 og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Stk. 1 finder kun anvendelse for en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en notifikation med hensyn til den pågældende bestemmelse.
     
8. Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification. In such case, paragraph 1 shall not apply with respect to that Covered Tax Agreement. In the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph f) of paragraph 6 and has made the reservation described in subparagraph a) of paragraph 6, such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement under this paragraph or paragraph 7, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 4. In other cases, paragraph 4 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 4.
 
8. Hver part, som vælger at anvende stk. 4, skal notificere depositaren om sit valg. Stk. 4 finder kun anvendelse på en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation. I så fald finder stk. 1 ikke anvendelse på denne omfattede skatteaftale. Når en part ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 6, litra f, og har taget forbehold som nævnt i stk. 6, litra a, skal en sådan notifikation tillige indeholde en liste over omfattede skatteaftaler, som indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 5 samt angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale efter dette stykke eller stk. 7, erstattes denne bestemmelse med bestemmelserne i stk. 4. I andre tilfælde erstatter stk. 4 kun bestemmelserne i en omfattet skatteaftale i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige med stk. 4.
     
Article 10
Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions
 
Artikel 10
Anti-misbrugsregel for faste driftssteder beliggende i tredje-jurisdiktioner
     
1. Where:
 
1. Når
a) an enterprise of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement derives income from the other Contracting Jurisdiction and the first-mentioned Contracting Jurisdiction treats such income as attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction; and
 
a) et foretagende i en kontraherende jurisdiktion, som har indgået en omfattet skatteaftale, erhverver indkomst fra den anden kontraherende jurisdiktion, og den førstnævnte kontraherende jurisdiktion henfører sådan indkomst til et fast driftssted, som tilhører foretagendet, og som er beliggende i en tredje jurisdiktion, og
b) the profits attributable to that permanent establishment are exempt from tax in the first-mentioned Contracting Jurisdiction,
 
b) den fortjeneste, der kan henføres til dette faste driftssted er fritaget for beskatning i den førstnævnte kontraherende jurisdiktion,
the benefits of the Covered Tax Agreement shall not apply to any item of income on which the tax in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on that item of income if that permanent establishment were situated in the first-mentioned Contracting Jurisdiction. In such a case, any income to which the provisions of this paragraph apply shall remain taxable according to the domestic law of the other Contracting Jurisdiction, notwithstanding any other provisions of the Covered Tax Agreement.
 
finder de fordele, der er indeholdt i den omfattede skatteaftale, ikke anvendelse på nogen indkomst, som i den tredje jurisdiktion beskattes med mindre end 60 pct. af den skat, der ville blive pålagt indkomsten i den førstnævnte kontraherende jurisdiktion, hvis det faste driftssted var beliggende i den førstnævnte kontraherende jurisdiktion. I så fald kan enhver indkomst, hvorpå bestemmelserne i dette stykke finder anvendelse, beskattes efter den interne lovgivning i den anden kontraherende jurisdiktion uanset andre bestemmelser i den omfattede skatteaftale.
     
2. Paragraph 1 shall not apply if the income derived from the other Contracting Jurisdiction described in paragraph 1 is derived in connection with or is incidental to the active conduct of a business carried on through the permanent establishment (other than the business of making, managing or simply holding investments for the enterprise’s own account, unless these activities are banking, insurance or securities activities carried on by a bank, insurance enterprise or registered securities dealer, respectively).
 
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis den indkomst, som hidrører fra den anden kontraherende jurisdiktion som nævnt i stk. 1, er erhvervet i forbindelse med eller har nær tilknytning til aktiv udøvelse af erhvervsvirksomhed gennem det faste driftssted (bortset fra virksomhed, som går ud på at foretage, forvalte eller blot besidde investeringer for foretagendets egen regning, medmindre denne virksomhed er bankvirksomhed, forsikringsvirksomhed eller virksomhed med handel med værdipapirer udøvet af henholdsvis en bank, et forsikringsforetagende eller en registreret værdipapirhandler).
     
3. If benefits under a Covered Tax Agreement are denied pursuant to paragraph 1 with respect to an item of income derived by a resident of a Contracting Jurisdiction, the competent authority of the other Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant these benefits with respect to that item of income if, in response to a request by such resident, such competent authority determines that granting such benefits is justified in light of the reasons such resident did not satisfy the requirements of paragraphs 1 and 2. The competent authority of the Contracting Jurisdiction to which a request has been made under the preceding sentence by a resident of the other Contracting Jurisdiction shall consult with the competent authority of that other Contracting Jurisdiction before either granting or denying the request.
 
3. Hvis det efter stk. 1 afslås at give de fordele, der er indeholdt i en omfattet skatteaftale, med hensyn til indkomst erhvervet af en person, som er hjemmehørende i en kontraherende jurisdiktion, kan den kompetente myndighed i den anden kontraherende jurisdiktion alligevel give disse fordele for denne indkomst, hvis denne kompetente myndighed efter anmodning fra den pågældende person bestemmer, at det kan begrundes at give disse fordele i lyset af årsagerne til, at den pågældende person ikke opfyldte kravene i stk. 1 og 2. Den kompetente myndighed i den kontraherende jurisdiktion, som anmodningen efter den foregående sætning er indgivet til af en person, som er hjemmehørende i den anden kontraherende jurisdiktion, skal konsultere den kompetente myndighed i denne anden kontraherende jurisdiktion, før anmodningen imødekommes eller afslås.
     
4. Paragraphs 1 through 3 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that deny or limit benefits that would otherwise be granted to an enterprise of a Contracting Jurisdiction which derives income from the other Contracting Jurisdiction that is attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in a third jurisdiction.
 
4. Stk. 1-3 finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, der afskærer eller begrænser fordele, som ellers ville blive givet til et foretagende i en kontraherende jurisdiktion, der fra den anden kontraherende jurisdiktion erhverver indkomst, som kan henføres til et fast driftssted for foretagendet beliggende i en tredje jurisdiktion.
     
5. A Party may reserve the right:
 
5. En part kan forbeholde sig ret til
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
a) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler,
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4;
 
b) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler, der allerede indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 4,
c) for this Article to apply only to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 4.
 
c) kun at anvende artiklen på sine omfattede skatteaftaler, der allerede indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 4.
     
6. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraphs 1 through 3. In other cases, paragraphs 1 through 3 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with those paragraphs.
 
6. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 5, litra a eller b, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4 og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse med bestemmelserne i stk. 1-3. I andre tilfælde erstatter stk. 1-3 kun bestemmelserne i en omfattet skatteaftale i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige med disse stykker.
     
Article 11
Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents
 
Artikel 11
Anvendelse af skatteaftaler til at begrænse en parts ret til at beskatte hjemmehørende personer
     
1. A Covered Tax Agreement shall not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents, except with respect to the benefits granted under provisions of the Covered Tax Agreement:
 
1. En omfattet skatteaftale berører ikke en kontraherende jurisdiktions beskatning af personer, der er hjemmehørende i denne jurisdiktion, undtagen for så vidt angår fordele, som gives efter bestemmelserne i den omfattede skatteaftale
a) which require that Contracting Jurisdiction to grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a correlative or corresponding adjustment following an initial adjustment made by the other Contracting Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax Agreement, to the amount of tax charged in the first-mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of a permanent establishment of the enterprise or the profits of an associated enterprise;
 
a) som kræver, at denne kontraherende jurisdiktion for et foretagende i denne kontraherende jurisdiktion skal foretage en tilsvarende regulering af den skat, der i denne kontraherende jurisdiktion pålægges fortjenesten i et fast driftssted tilhørende foretagendet eller fortjenesten i et forbundet foretagende, når den anden kontraherende jurisdiktion i overensstemmelse med den omfattede skatteaftale først har foretaget en regulering,
b) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual derives income in respect of services rendered to the other Contracting Jurisdiction or a political subdivision or local authority or other comparable body thereof;
 
b) som kan have betydning for, hvordan denne kontraherende jurisdiktion beskatter en fysisk person, som er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion, hvis denne fysiske person erhverver indkomst for udførelse af hverv for den anden kontraherende jurisdiktion eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed eller andet sammenligneligt organ,
c) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction if that individual is also a student, business apprentice or trainee, or a teacher, professor, lecturer, instructor, researcher or research scholar who meets the conditions of the Covered Tax Agreement;
 
c) som kan have betydning for, hvordan denne kontraherende jurisdiktion beskatter en fysisk person, som er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion, hvis denne fysiske person også er studerende, lærling eller praktikant eller lærer, professor, underviser, instruktør, forsker eller videnskabsmand, som opfylder betingelserne i den omfattede skatteaftale,
d) which require that Contracting Jurisdiction to provide a tax credit or tax exemption to residents of that Contracting Jurisdiction with respect to the income that the other Contracting Jurisdiction may tax in accordance with the Covered Tax Agreement (including profits that are attributable to a permanent establishment situated in that other Contracting Jurisdiction in accordance with the Covered Tax Agreement);
 
d) som kræver, at denne kontraherende jurisdiktion giver skattenedsættelse eller skattefritagelse til personer, der er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion, med hensyn til indkomst, som den anden kontraherende jurisdiktion kan beskatte i overensstemmelse med den omfattede skatteaftale (herunder fortjeneste, som kan henføres til et fast driftssted beliggende i denne anden kontraherende jurisdiktion i overensstemmelse med den omfattede skatteaftale),
e) which protect residents of that Contracting Jurisdiction against certain discriminatory taxation practices by that Contracting Jurisdiction;
 
e) som beskytter personer, der er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion, mod diskriminatorisk skattepraksis i denne kontraherende jurisdiktion,
f) which allow residents of that Contracting Jurisdiction to request that the competent authority of that or either Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance with the Covered Tax Agreement;
 
f) som gør det muligt for personer, der er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion, at anmode om, at den kompetente myndighed i denne eller begge kontraherende jurisdiktioner behandler sager om beskatning, som ikke er i overensstemmelse med den omfattede skatteaftale,
g) which may affect how that Contracting Jurisdiction taxes an individual who is a resident of that Contracting Jurisdiction when that individual is a member of a diplomatic mission, government mission or consular post of the other Contracting Jurisdiction;
 
g) som kan have betydning for, hvordan denne kontraherende jurisdiktion beskatter en fysisk person, som er hjemmehørende i denne kontraherende jurisdiktion, når denne fysiske person er tilknyttet en diplomatisk mission, en officiel mission eller et konsulært embede fra den anden kontraherende jurisdiktion,
h) which provide that pensions or other payments made under the social security legislation of the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction;
 
h) som fastsætter, at pensioner eller andre betalinger foretaget efter den sociale sikringslovgivning i den anden kontraherende jurisdiktion kun kan beskattes i denne anden kontraherende jurisdiktion,
i) which provide that pensions and similar payments, annuities, alimony payments or other maintenance payments arising in the other Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that other Contracting Jurisdiction; or
 
i) som fastsætter, at pensioner og lignende betalinger, livrenter, ægtefællebidrag og andre underholdsbidrag, som hidrører fra den anden kontraherende jurisdiktion, kun kan beskattes i denne anden kontraherende jurisdiktion, eller
j) which otherwise expressly limit a Contracting Jurisdiction’s right to tax its own residents or provide expressly that the Contracting Jurisdiction in which an item of income arises has the exclusive right to tax that item of income.
 
j) som på anden måde udtrykkeligt begrænser en kontraherende jurisdiktions ret til at beskatte personer, der er hjemmehørende dér, eller udtrykkeligt fastsætter, at den kontraherende jurisdiktion, hvorfra indkomsten hidrører, har den udelukkende beskatningsret til denne indkomst.
     
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement stating that the Covered Tax Agreement would not affect the taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents.
 
2. Stk. 1 finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som fastslår, at den omfattede skatteaftale ikke berører en kontraherende jurisdiktions beskatning af personer, der er hjemmehørende i denne jurisdiktion.
     
3. A Party may reserve the right:
 
3. En part kan forbeholde sig ret til
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
a) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler,
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain the provisions described in paragraph 2.
 
b) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler, der allerede indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 2.
     
4. Each Party that has not made the reservation described in subparagraph a) or b) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.
 
4. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 3, litra a eller b, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 2 og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse med bestemmelserne i stk. 1. I andre tilfælde erstatter stk. 1 kun bestemmelserne i en omfattet skatteaftale i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige med stk. 1.
     
PART IV
AVOIDANCE OF PERMANENT ESTABLISHMENT STATUS
 
DEL IV
UNDGÅELSE AF STATUS SOM FAST DRIFTSSTED
     
Article 12
Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies
 
Artikel 12
Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem kommissionærarrangementer og lignende strategier
     
1. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, but subject to paragraph 2, where a person is acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:
 
1. Når en person handler på et foretagendes vegne i en kontraherende jurisdiktion, der har indgået en omfattet skatteaftale, og i forbindelse hermed sædvanligvis indgår aftaler eller sædvanligvis spiller en afgørende rolle ved indgåelse af aftaler, som rutinemæssigt indgås uden væsentligt at blive ændret af foretagendet, og disse aftaler
a) in the name of the enterprise; or
 
a) er i foretagendets navn, eller
b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or
 
b) vedrører overdragelse af ejerskab til eller tildeling af rettighed til at anvende formuegoder ejet af dette foretagende, eller som det har ret til at anvende, eller
c) for the provision of services by that enterprise,
 
c) vedrører levering af foretagendets tjenesteydelser,
that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting Jurisdiction in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless these activities, if they were exercised by the enterprise through a fixed place of business of that enterprise situated in that Contracting Jurisdiction, would not cause that fixed place of business to be deemed to constitute a permanent establishment under the definition of permanent establishment included in the Covered Tax Agreement (as it may be modified by this Convention).
 
anses dette foretagende uanset bestemmelserne i en omfattet skatteaftale, som definerer begrebet ”fast driftssted”, for at have et fast driftssted i denne kontraherende jurisdiktion med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne virksomhed, hvis den blev udøvet af foretagendet gennem et fast forretningssted beliggende i denne kontraherende jurisdiktion, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted efter definitionen af fast driftssted, som dette er indeholdt i den omfattede skatteaftale (som denne måtte være ændret ved denne konvention), jf. dog stk. 2.
     
2. Paragraph 1 shall not apply where the person acting in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise of the other Contracting Jurisdiction carries on business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.
 
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når personen, der handler i en kontraherende jurisdiktion, som har indgået en omfattet skatteaftale, på vegne af et foretagende i den anden kontraherende jurisdiktion, driver erhvervsvirksomhed i den førstnævnte kontraherende jurisdiktion som uafhængig repræsentant og handler for foretagendet inden for rammerne af denne erhvervsvirksomhed. Når en person udelukkende eller næsten udelukkende handler på vegne af et eller flere foretagender, som denne person er nært forbundet med, anses denne person ikke for at være en uafhængig repræsentant i dette stykkes forstand med hensyn til et sådant foretagende.
     
3. a) Paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that describe the conditions under which an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction (or a person shall be deemed to be a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction) in respect of an activity which a person other than an agent of an independent status undertakes for the enterprise, but only to the extent that such provisions address the situation in which such person has, and habitually exercises, in that Contracting Jurisdiction an authority to conclude contracts in the name of the enterprise.
 
3. a) Stk. 1 finder anvendelse i stedet for bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som fastsætter betingelserne for, hvornår et foretagende anses for at have fast driftssted i en kontraherende jurisdiktion (eller hvornår en person anses for at have fast driftssted i en kontraherende jurisdiktion) med hensyn til virksomhed, som en person, der ikke er en uafhængig repræsentant, påtager sig for foretagendet, men kun i det omfang at sådanne bestemmelser retter sig imod den situation, at en sådan person i denne kontraherende jurisdiktion har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn.
b) Paragraph 2 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that an enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting Jurisdiction in respect of an activity which an agent of an independent status undertakes for the enterprise.
 
b) Stk. 2 finder anvendelse i stedet for bestemmelser i en omfattet skatteaftale, hvorefter et foretagende ikke anses for at have fast driftssted i en kontraherende jurisdiktion med hensyn til virksomhed, som en uafhængig repræsentant påtager sig for virksomheden.
     
4. A Party may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements.
 
4. En part kan forbeholde sig ret til ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler.
     
5. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph a) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision.
 
5. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 4, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 3, litra a, og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Stk. 1 finder kun anvendelse med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget notifikation med hensyn til denne bestemmelse.
     
6. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 3, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 2 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision.
 
6. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 4, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 3, litra b, og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Stk. 2 finder kun anvendelse med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget notifikation med hensyn til denne bestemmelse.
     
Article 13
Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions
 
Artikel 13
Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem undtagelse for bestemte former for virksomhed
     
1. A Party may choose to apply paragraph 2 (Option A) or paragraph 3 (Option B) or to apply neither Option.
 
1. En part kan vælge at anvende stk. 2 (valgmulighed A) eller stk. 3 (valgmulighed B) eller ikke at anvende nogen af dem.
     
Option A
 
Valgmulighed A
2. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
 
2. Uanset bestemmelserne i en omfattet skatteaftale, som definerer udtrykket ”fast driftssted”, anses udtrykket ”fast driftssted” for ikke at omfatte
a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character;
 
a) virksomhed, som særskilt er opregnet i den omfattede skatteaftale (forud for ændring ved denne konvention) som virksomhed, der ikke anses for at udgøre et fast driftssted, uanset om denne undtagelse fra status som fast driftssted beror på, at virksomheden er af forberedende eller afhjælpende karakter,
b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a);
 
b) opretholdelse af et fast forretningssted udelukkende med det formål at udøve virksomhed, som ikke er nævnt i litra a, for foretagendet,
c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b),
 
c) opretholdelse af et fast forretningssted udelukkende for en kombination af virksomhed som nævnt i litra a og b,
provided that such activity or, in the case of subparagraph c), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.
 
forudsat at denne virksomhed eller i litra c’s tilfælde den samlede virksomhed i det faste forretningssted er af forberedende eller afhjælpende karakter.
     
Option B
 
Valgmulighed B
3. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax Agreement that define the term “permanent establishment”, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:
 
3. Uanset bestemmelserne i en omfattet skatteaftale, som definerer udtrykket ”fast driftssted”, anses udtrykket ”fast driftssted” for ikke at omfatte
a) the activities specifically listed in the Covered Tax Agreement (prior to modification by this Convention) as activities deemed not to constitute a permanent establishment, whether or not that exception from permanent establishment status is contingent on the activity being of a preparatory or auxiliary character, except to the extent that the relevant provision of the Covered Tax Agreement provides explicitly that a specific activity shall be deemed not to constitute a permanent establishment provided that the activity is of a preparatory or auxiliary character;
 
a) virksomhed, som særskilt er opregnet i den omfattede skatteaftale (forud for ændring ved denne konvention) som virksomhed, der ikke anses for at udgøre et fast driftssted, uanset om denne undtagelse fra status som fast driftssted beror på, at virksomheden er af forberedende eller afhjælpende karakter, medmindre det udtrykkeligt fremgår af den relevante bestemmelse i den omfattede skatteaftale, at en bestemt form for virksomhed ikke anses for at udgøre et fast driftssted, forudsat at virksomheden er af forberedende eller afhjælpende karakter,
b) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not described in subparagraph a), provided that this activity is of a preparatory or auxiliary character;
 
b) opretholdelse af et fast forretningssted udelukkende med det formål at udøve virksomhed, som ikke er nævnt i litra a, for foretagendet, forudsat at denne virksomhed er af forberedende eller afhjælpende karakter,
c) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) and b), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
 
c) opretholdelse af et fast forretningssted udelukkende for en kombination af virksomhed som nævnt i litra a og b, forudsat at den samlede virksomhed i det faste driftssted som følge af denne kombination er af forberedende eller afhjælpende karakter.
     
4. A provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 or 3) that lists specific activities deemed not to constitute a permanent establishment shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting Jurisdiction and:
 
4. En bestemmelse i en omfattet skatteaftale (som denne måtte være ændret ved stk. 2 eller 3), som opregner bestemte former for virksomhed, der ikke anses for at udgøre et fast driftssted, finder ikke anvendelse på et fast forretningssted, som anvendes eller opretholdes af et foretagende, hvis det samme foretagende eller et nært forbundet foretagende udøver erhvervsvirksomhed det samme sted eller et andet sted i den samme kontraherende jurisdiktion, og
a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of a Covered Tax Agreement defining a permanent establishment; or
 
a) dette sted eller andet sted udgør et fast driftssted for foretagendet eller det nært forbundne foretagende efter bestemmelserne i en omfattet skatteaftale, som definerer et fast driftssted, eller
b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,
 
b) den samlede virksomhed i det faste driftssted som følge af kombinationen af virksomhed udøvet af de to foretagender det samme sted eller af nært forbundne foretagender de to steder ikke er af forberedende eller afhjælpende karakter,
provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.
 
forudsat at den erhvervsvirksomhed, som udøves af de to foretagender det samme sted eller af nært forbundne foretagender de to steder, udgør gensidigt supplerende funktioner, som indgår i en samlet udøvelse af erhvervsvirksomhed.
     
5. a) Paragraph 2 or 3 shall apply in place of the relevant parts of provisions of a Covered Tax Agreement that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).
 
5. a) Stk. 2 eller 3 finder anvendelse i stedet for de relevante dele af bestemmelserne i en omfattet skatteaftale, der opregner bestemte former for virksomhed, der anses for ikke at udgøre et fast driftssted, selvom virksomheden udøves gennem et fast forretningssted (eller bestemmelser i en omfattet skatteaftale, der virker på samme måde).
b) Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered Tax Agreement (as they may be modified by paragraph 2 or 3) that list specific activities that are deemed not to constitute a permanent establishment even if the activity is carried on through a fixed place of business (or provisions of a Covered Tax Agreement that operate in a comparable manner).
 
b) Stk. 4 finder anvendelse på bestemmelser i en omfattet skatteaftale (som disse måtte være ændret ved stk. 2 eller 3), der opregner bestemte former for virksomhed, der anses for ikke at udgøre et fast driftssted, selvom virksomheden udøves gennem et fast forretningssted (eller bestemmelser i en omfattet skatteaftale, der virker på samme måde).
     
6. A Party may reserve the right:
 
6. En part kan forbeholde sig ret til
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
a) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler,
b) for paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements that explicitly state that a list of specific activities shall be deemed not to constitute a permanent establishment only if each of the activities is of a preparatory or auxiliary character;
 
b) ikke at anvende stk. 2 på sine omfattede skatteaftaler, som indeholder en udtrykkelig bestemmelse om, at bestemte opregnede former for virksomhed kun anses for ikke at udgøre et fast driftssted, hvis hver af disse former for virksomhed er af forberedende eller afhjælpende karakter,
c) for paragraph 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.
 
c) ikke at anvende stk. 4 på sine omfattede skatteaftaler.
     
7. Each Party that chooses to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of Option. Such notification shall also include the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision described in subparagraph a) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. An Option shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply the same Option and have made such a notification with respect to that provision.
 
7. Hver part, som vælger at anvende en valgmulighed efter stk. 1, skal notificere depositaren om sit valg. Denne notifikation skal medtage en liste over omfattede skatteaftaler, som indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 5, litra a, med angivelse af artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. En valgmulighed finder kun anvendelse med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har valgt at anvende den samme valgmulighed og har foretaget en sådan notifikation med hensyn til denne bestemmelse.
     
8. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) or c) of paragraph 6 and does not choose to apply an Option under paragraph 1 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in subparagraph b) of paragraph 5, as well as the article and paragraph number of each such provision. Paragraph 4 shall apply with respect to a provision of a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to that provision under this paragraph or paragraph 7.
 
8. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 6, litra a eller c, og som ikke anvender en valgmulighed efter stk. 1, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 5, litra b, med angivelse af artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Stk. 4 finder kun anvendelse med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget notifikation med hensyn til denne bestemmelse efter dette stykke eller stk. 7.
     
Article 14
Splitting-up of Contracts
 
Artikel 14
Opdeling af kontrakter
     
1. For the sole purpose of determining whether the period (or periods) referred to in a provision of a Covered Tax Agreement that stipulates a period (or periods) of time after which specific projects or activities shall constitute a permanent establishment has been exceeded:
 
1. Ved bedømmelsen af, om der er sket en overskridelse af den periode (eller de perioder), der er nævnt i en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, der fastsætter en tidsperiode (eller perioder) for, hvornår bestemte projekter eller former for virksomhed udgør et fast driftssted, gælder følgende:
a) where an enterprise of a Contracting Jurisdiction carries on activities in the other Contracting Jurisdiction at a place that constitutes a building site, construction project, installation project or other specific project identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement, or carries on supervisory or consultancy activities in connection with such a place, in the case of a provision of a Covered Tax Agreement that refers to such activities, and these activities are carried on during one or more periods of time that, in the aggregate, exceed 30 days without exceeding the period or periods referred to in the relevant provision of the Covered Tax Agreement; and
 
a) når et foretagende i en kontraherende jurisdiktion udøver virksomhed i den anden kontraherende jurisdiktion på et sted, der udgør en byggeplads, et anlægsprojekt, et monteringsarbejde eller andet bestemt projekt, som er angivet i den relevante bestemmelse i den omfattede skatteaftale, eller yder rådgivnings- eller konsulentbistand i forbindelse med et sådant sted, når en bestemmelse i en omfattet skatteaftale omtaler sådan bistand, og disse former for virksomhed udøves i en eller flere perioder, som tilsammen udgør mere end 30 dage uden at overskride den periode eller de perioder, der er nævnt i den relevante bestemmelse i den omfattede skatteaftale, og
b) where connected activities are carried on in that other Contracting Jurisdiction at (or, where the relevant provision of the Covered Tax Agreement applies to supervisory or consultancy activities, in connection with) the same building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement during different periods of time, each exceeding 30 days, by one or more enterprises closely related to the first-mentioned enterprise,
 
b) når virksomhed i tilknytning hertil udøves i denne anden kontraherende jurisdiktion af et eller flere foretagender, som er nært forbundet med det førstnævnte foretagende, på (eller, når den relevante bestemmelse i den omfattede skatteaftale finder anvendelse på rådgivnings- eller konsulentbistand, i forbindelse med) den samme byggeplads, det samme anlægs- eller monteringsarbejde eller andet sted, som er angivet i den relevante bestemmelse i den omfattede skatteaftale, i forskellige perioder, som hver overstiger 30 dage,
these different periods of time shall be added to the aggregate period of time during which the first-mentioned enterprise has carried on activities at that building site, construction or installation project, or other place identified in the relevant provision of the Covered Tax Agreement.
 
lægges disse forskellige perioder til den samlede periode, hvor det førstnævnte foretagende har udøvet virksomhed på denne byggeplads, dette anlægs- eller monteringsarbejde eller andet sted, som er angivet i den relevante bestemmelse i den omfattede skatteaftale.
     
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent that such provisions address the division of contracts into multiple parts to avoid the application of a time period or periods in relation to the existence of a permanent establishment for specific projects or activities described in paragraph 1.
 
2. Stk. 1 finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale i det omfang, at sådanne bestemmelser retter sig mod opdeling af kontrakter i flere dele for at undgå anvendelsen af en tidsperiode eller perioder i forhold til, om der foreligger fast driftssted for bestemte projekter eller former for virksomhed som nævnt i stk. 1.
     
3. A Party may reserve the right:
 
3. En part kan forbeholde sig ret til
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements;
 
a) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler,
b) for the entirety of this Article not to apply with respect to provisions of its Covered Tax Agreements relating to the exploration for or exploitation of natural resources.
 
b) ikke at anvende artiklen som helhed på bestemmelser i sine omfattede skatteaftaler, der vedrører efterforskning eller udnyttelse af naturforekomster.
     
4. Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2 that is not subject to a reservation under subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1 to the extent provided in paragraph 2. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.
 
4. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 3, litra a, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 2, som ikke er omfattet af forbehold efter stk. 3, litra b, og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse med bestemmelserne i stk. 1 i det omfang, dette er muligt efter stk. 2. I andre tilfælde erstatter stk. 1 kun bestemmelserne i en den omfattede skatteaftale i det omfang, at disse bestemmelser ikke er forenelige med stk. 1.
     
Article 15
Definition of a Person Closely Related to an Enterprise
 
Artikel 15
Definition af en person, som er nært forbundet med et foretagende
     
1. For the purposes of the provisions of a Covered Tax Agreement that are modified by paragraph 2 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), or paragraph 1 of Article 14 (Splitting-up of Contracts), a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.
 
1. Ved anvendelsen af bestemmelserne i en omfattet skatteaftale, som disse er ændret ved artikel 12 (Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem kommissionærarrangementer og lignende strategier), stk. 2, artikel 13 (Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem undtagelse for bestemte former for virksomhed), stk. 4, eller artikel 14 (Opdeling af kontrakter), stk. 1, er en person nært forbundet med et foretagende, hvis, når alle relevante forhold og omstændigheder tages i betragtning, den ene kontrolleres af den anden, eller begge kontrolleres af de samme personer eller foretagender. Under alle omstændigheder anses en person for at være nært forbundet med et foretagende, hvis den ene direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af de retmæssige andele i den anden (eller, når der er tale om et selskab, mere end 50 pct. af den samlede stemmeandel såvel som af værdien af selskabets aktier eller af de retmæssige egenkapitalandele i selskabet), eller hvis en anden person direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af de retmæssige andele (eller, når der er tale om et selskab, mere end 50 pct. af den samlede stemmeandel såvel som af værdien af selskabets aktier eller af de retmæssige egenkapitalandele i selskabet) i personen og foretagendet.
     
2. A Party that has made the reservations described in paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies), subparagraph a) or c) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions), and subparagraph a) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts) may reserve the right for the entirety of this Article not to apply to the Covered Tax Agreements to which those reservations apply.
 
2. En part, som har taget forbehold som nævnt i artikel 12 (Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem kommissionærarrangementer og lignende strategier), stk. 4, artikel 13 (Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem undtagelse for bestemte former for virksomhed), stk. 6, litra a eller c, og artikel 14 (Opdeling af kontrakter), stk. 3, kan forbeholde sig ret til ikke at anvende artiklen som helhed på de omfattede skatteaftaler, hvor disse forbehold finder anvendelse.
     
PART V
IMPROVING DISPUTE RESOLUTION
 
DEL V
FORBEDRING AF MULIGHEDEN FOR AT LØSE TVISTER
     
Article 16
Mutual Agreement Procedure
 
Artikel 16
Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler
     
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement.
 
1. Hvis en person mener, at foranstaltninger truffet af en af eller begge de kontraherende jurisdiktioner, for den pågældende medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale, kan denne person, uanset hvilke retsmidler der måtte være fastsat i disse kontraherende jurisdiktioners interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i en af de kontraherende jurisdiktioner. Sagen skal indbringes inden tre år fra det tidspunkt, hvor der første gang er givet den pågældende underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale.
     
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.
 
2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en tilfredsstillende løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden kontraherende jurisdiktion med henblik på at undgå en beskatning, der ikke er i overensstemmelse med den omfattede skatteaftale. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til de tidsfrister, der er fastsat i de kontraherende jurisdiktioners interne lovgivning.
     
3. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement.
 
3. De kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af den omfattede skatteaftale. De kan også konsultere hinanden om ophævelse af dobbeltbeskatning i tilfælde, som ikke er omhandlet i den omfattede skatteaftale.
     
4. a) i) The first sentence of paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement (or parts thereof) that provide that where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdiction result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a resident including provisions under which, if the case presented by that person comes under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, the case may be presented to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national.
 
4. a) i) Stk. 1, 1. punktum, finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale (eller dele deraf), som bestemmer, at hvis en person mener, at foranstaltninger truffet af en af eller begge de kontraherende jurisdiktioner, for den pågældende medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale, kan denne person, uanset hvilke retsmidler der måtte være fastsat i disse kontraherende jurisdiktioners interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den kontraherende jurisdiktion, hvor den pågældende er hjemmehørende, herunder bestemmelser om, at sagen i tilfælde, hvor den indbragte sag falder under bestemmelser i en omfattet skatteaftale om ikke-diskrimination på grundlag af statsborgerskabsforhold, kan indbringes for den kompetente myndighed i den kontraherende jurisdiktion, hvor den pågældende person er statsborger.
ii) The second sentence of paragraph 1 shall apply in place of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, or in the absence of a provision of a Covered Tax Agreement describing the time period within which such a case must be presented.
 
ii) Stk. 1, 2. punktum, finder anvendelse i stedet for bestemmelser i en omfattet skatteaftale, som bestemmer, at en sag som nævnt i stk. 1, 1. punktum, skal indbringes inden for et bestemt tidsrum, som er kortere end tre år fra det tidspunkt, hvor der første gang er givet den pågældende underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale, eller i fravær af en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, som fastsætter en tidsfrist, inden for hvilken en sådan sag skal indbringes.
b) i) The first sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authority that is presented with the case by the person referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Covered Tax Agreement.
 
b) i) Stk. 2, 1. punktum, finder anvendelse i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, hvorefter den kompetente myndighed, som har fået sagen indbragt af den person, som er nævnt i stk. 1, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en tilfredsstillende løsning, skal søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden kontraherende jurisdiktion med henblik på at undgå en beskatning, der ikke er i overensstemmelse med den omfattede skatteaftale.
ii) The second sentence of paragraph 2 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement providing that any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting Jurisdictions.
 
ii) Stk. 2, 2. punktum, finder anvendelse i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, hvorefter enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til de tidsfrister, der er fastsat i de kontraherende jurisdiktioners interne lovgivning.
c) i) The first sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Covered Tax Agreement.
 
c) i) Stk. 3, 1. punktum, finder anvendelse i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, hvorefter de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af den omfattede skatteaftale.
ii) The second sentence of paragraph 3 shall apply in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Covered Tax Agreement.
 
ii) Stk. 3, 2. punktum, finder anvendelse i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, hvorefter de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder også kan konsultere hinanden om ophævelse af dobbeltbeskatning i tilfælde, som ikke er omhandlet i den omfattede skatteaftale.
     
5. A Party may reserve the right:
 
5. En part kan forbeholde sig ret til
a) for the first sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer’s objection to be justified;
 
a) ikke at anvende stk. 1, 1. punktum, på sine omfattede skatteaftaler på det grundlag, at den har til hensigt at opfylde minimumstandarden for forbedring af muligheden for at løse tvister efter OECD/G20 BEPS-pakken ved for hver af sine omfattede skatteaftaler (bortset fra en omfattet skatteaftale, som gør det muligt for en person at indbringe en sag for den kompetente myndighed i hver af de kontraherende jurisdiktioner) at sikre, at hvis en person mener, at foranstaltninger truffet af en af eller begge de kontraherende jurisdiktioner for den pågældende medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale, kan denne person, uanset hvilke retsmidler der måtte være fastsat i disse kontraherende jurisdiktioners interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den jurisdiktion, hvor den pågældende er hjemmehørende, eller at sagen i tilfælde, hvor den indbragte sag falder under bestemmelser i en omfattet skatteaftale om ikke-diskrimination på grundlag af statsborgerskabsforhold, kan indbringes for den kompetente myndighed i den kontraherende jurisdiktion, hvor den pågældende person er statsborger – og at den kompetente myndighed i den pågældende kontraherende jurisdiktion vil iværksætte en bilateral notifikations- eller konsultationsproces med den kompetente myndighed i den anden kontraherende jurisdiktion i tilfælde, hvor den kompetente myndighed, som har fået indbragt den sag, der er genstand for den gensidige aftaleprocedure, ikke mener, at skatteyderens indsigelse forekommer berettiget,
b) for the second sentence of paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements that do not provide that the case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by ensuring that for the purposes of all such Covered Tax Agreements the taxpayer referred to in paragraph 1 is allowed to present the case within a period of at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement;
 
b) ikke at anvende stk. 1, 2. punktum, på sine omfattede skatteaftaler, som ikke indeholder bestemmelser om, at sagen som nævnt i stk. 1, 1. punktum, skal indbringes inden for et bestemt tidsrum, på det grundlag at den har til hensigt at opfylde minimumstandarden for forbedring af muligheden for at løse tvister efter OECD/G20 BEPS-pakken ved at sikre, at skatteyderen som nævnt i stk. 1 ved anvendelsen af alle sådanne omfattede skatteaftaler har mulighed for at indbringe sagen inden for et tidsrum på mindst tre år fra det tidspunkt, hvor der første gang er givet underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale,
c) for the second sentence of paragraph 2 not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that for the purposes of all of its Covered Tax Agreements:
 
c) ikke at anvende stk. 2, 2. punktum, på sine omfattede skatteaftaler på det grundlag, at ved anvendelsen af alle dens omfattede skatteaftaler:
i) any agreement reached via the mutual agreement procedure shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting Jurisdictions; or
 
i) skal enhver aftale, som indgås ved den gensidige aftaleprocedure, gennemføres uden hensyn til de tidsfrister, der er fastsat i de kontraherende jurisdiktioners interne lovgivning, eller
ii) it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS package by accepting, in its bilateral treaty negotiations, a treaty provision providing that:
 
ii) den har til hensigt at opfylde minimumstandarden for forbedring af muligheden for at løse tvister efter OECD/G20 BEPS-pakken ved i sine bilaterale forhandlinger om overenskomster at acceptere en overenskomstbestemmelse, hvorefter
A) the Contracting Jurisdictions shall make no adjustment to the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting Jurisdictions after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have been attributable to the permanent establishment (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default); and
 
A) de kontraherende jurisdiktioner ikke skal foretage reguleringer af den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, som tilhører et foretagende i en af de kontraherende jurisdiktioner, efter et tidsrum, som skal aftales mellem de to kompetente myndigheder, fra udgangen af det skatteår, i hvilket fortjenesten skulle have været henført til det faste driftssted (denne bestemmelse gælder ikke i tilfælde af svig, grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse), og
B) the Contracting Jurisdictions shall not include in the profits of an enterprise, and tax accordingly, profits that would have accrued to the enterprise but that by reason of the conditions referred to in a provision in the Covered Tax Agreement relating to associated enterprises have not so accrued, after a period that is mutually agreed between both Contracting Jurisdictions from the end of the taxable year in which the profits would have accrued to the enterprise (this provision shall not apply in the case of fraud, gross negligence or wilful default).
 
B) de kontraherende jurisdiktioner ikke til et foretagendes fortjeneste skal medregne, og i overensstemmelse hermed beskatte, fortjeneste, som ville være tilfaldet foretagendet, men som på grund af betingelserne vedrørende forbundne foretagender i en omfattet skatteaftale ikke er tilfaldet foretagendet, efter et tidsrum, som skal aftales mellem de to kompetente myndigheder, fra udgangen af det skatteår, i hvilket fortjenesten skulle have tilfaldet foretagendet (denne bestemmelse gælder ikke i tilfælde af svig, grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse).
     
6. a) Each Party that has not made a reservation described in subparagraph a) of paragraph 5 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in clause i) of subparagraph a) of paragraph 4, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the first sentence of paragraph 1. In other cases, the first sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with that sentence.
 
6. a) Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 5, litra a, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, litra a, punkt i), og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse af stk. 1, 1. punktum I andre tilfælde erstatter stk. 1, 1. punktum, kun bestemmelserne i den omfattede skatteaftale i det omfang, disse bestemmelser ikke er forenelige med det nævnte punktum.
b) Each Party that has not made the reservation described in subparagraph b) of paragraph 5 shall notify the Depositary of:
 
b) Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 5, litra b), skal notificere depositaren om
i) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is shorter than three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; a provision of a Covered Tax Agreement shall be replaced by the second sentence of paragraph 1 where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that provision; in other cases, subject to clause ii), the second sentence of paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with the second sentence of paragraph 1;
 
i) listen over omfattede skatteaftaler, som indeholder en bestemmelse, hvorefter en sag som nævnt i stk. 1, 1. punktum, skal indbringes inden for et bestemt tidsrum, som er kortere end tre år fra det tidspunkt, hvor der første gang er givet underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale, såvel som angivelse af artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. En bestemmelse i en omfattet skatteaftale erstattes med stk. 1, 2. punktum, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til denne bestemmelse. I andre tilfælde erstatter stk. 1, 2. punktum, kun bestemmelserne i den omfattede skatteaftale i det omfang, denne bestemmelser ikke er forenelige med stk. 1, 2. punktum, jf. dog punkt ii),
ii) the list of its Covered Tax Agreements which contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of paragraph 1 must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, as well as the article and paragraph number of each such provision; the second sentence of paragraph 1 shall not apply to a Covered Tax Agreement where any Contracting Jurisdiction has made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.
 
ii) listen over omfattede skatteaftaler, som indeholder en bestemmelse, hvorefter en sag som nævnt i stk. 1, 1. punktum, skal indbringes inden for et bestemt tidsrum, som er mindst tre år fra det tidspunkt, hvor der første gang er givet underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale, såvel som angivelse af artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Stk. 1, 2. punktum, gælder ikke for en omfattet skatteaftale, hvis en af de kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til denne omfattede skatteaftale.
c) Each Party shall notify the Depositary of:
 
c) Hver part skal notificere depositaren om
i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph b) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement;
 
i) listen over omfattede skatteaftaler, som ikke indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, litra b, punkt i). Stk. 2, 1. punktum, finder kun anvendelse for en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til denne omfattede skatteaftale,
ii) in the case of a Party that has not made the reservation described in subparagraph c) of paragraph 5, the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph b) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.
 
ii) når en part ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 5, litra c, listen over omfattede skatteaftaler, som ikke indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, litra b, punkt ii). Stk. 2, 2. punktum, finder kun anvendelse for en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til denne omfattede skatteaftale.
d) Each Party shall notify the Depositary of:
 
d) Hver part skal notificere depositaren om
i) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause i) of subparagraph c) of paragraph 4; the first sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement;
 
i) listen over omfattede skatteaftaler, som ikke indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, litra c, punkt i). Stk. 3, 1. punktum, finder kun anvendelse for en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til denne omfattede skatteaftale,
ii) the list of its Covered Tax Agreements which do not contain a provision described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 4; the second sentence of paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to that Covered Tax Agreement.
 
ii) listen over omfattede skatteaftaler, som ikke indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 4, litra c, punkt ii). Stk. 3, 2. punktum, finder kun anvendelse for en omfattet skatteaftale, når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til denne omfattede skatteaftale.
     
Article 17
Corresponding Adjustments
 
Artikel 17
Tilsvarende reguleringer
     
1. Where a Contracting Jurisdiction includes in the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting Jurisdiction has been charged to tax in that other Contracting Jurisdiction and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting Jurisdiction shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the Covered Tax Agreement and the competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall if necessary consult each other.
 
1. Når en kontraherende jurisdiktion til fortjenesten for et foretagende i denne jurisdiktion medregner – og i overensstemmelse hermed beskatter – fortjeneste, som et foretagende i den anden kontraherende jurisdiktion er blevet beskattet af i denne anden jurisdiktion, og den således medregnede fortjeneste er fortjeneste, som ville være tilfaldet foretagendet i den førstnævnte kontraherende jurisdiktion, hvis de aftalte vilkår mellem de to foretagender havde været de samme, som ville have været aftalt mellem uafhængige foretagender, skal denne anden kontraherende jurisdiktion foretage en passende regulering af det skattebeløb, der er beregnet dér af denne fortjeneste. Ved fastsættelsen af en sådan regulering skal der tages skyldigt hensyn til de øvrige bestemmelser i den omfattede skatteaftale, og de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder skal om nødvendigt konsultere hinanden.
     
2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence of a provision that requires a Contracting Jurisdiction to make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on the profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction where the other Contracting Jurisdiction includes those profits in the profits of an enterprise of that other Contracting Jurisdiction and taxes those profits accordingly, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of that other Contracting Jurisdiction if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises.
 
2. Stk. 1 finder anvendelse i stedet for eller i fravær af en bestemmelse, der pålægger en kontraherende jurisdiktion at foretage en passende regulering af det skattebeløb, der beregnes dér af fortjenesten for et foretagende i denne kontraherende jurisdiktion, når den anden kontraherende jurisdiktion medregner denne fortjeneste til fortjenesten for et foretagende i denne anden kontraherende jurisdiktion, og beskatter denne fortjeneste i overensstemmelse hermed, og den medregnede fortjeneste er fortjeneste, som ville være tilfaldet foretagendet i denne anden kontraherende jurisdiktion, hvis vilkårene aftalt mellem de to foretagender havde været de samme, som ville have været aftalt mellem uafhængige foretagender.
     
3. A Party may reserve the right:
 
3. En part kan forbeholde sig ret til
a) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in paragraph 2;
 
a) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler, som allerede indeholder bestemmelser som nævnt i stk. 2,
b) for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in the absence of a provision referred to in paragraph 2 in its Covered Tax Agreement:
 
b) ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler på det grundlag, at den pågældende part i fravær af en bestemmelse som nævnt i stk. 2 i dens omfattede skatteaftale
i) it shall make the appropriate adjustment referred to in paragraph 1; or
 
i) vil foretage den passende regulering som nævnt i stk. 1, eller
ii) its competent authority shall endeavour to resolve the case under the provisions of a Covered Tax Agreement relating to mutual agreement procedure;
 
ii) dens kompetente myndighed vil søge at løse sagen efter bestemmelserne om den gensidige aftaleprocedure i en omfattet skatteaftale,
c) in the case of a Party that has made a reservation under clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure), for the entirety of this Article not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that in its bilateral treaty negotiations it shall accept a treaty provision of the type contained in paragraph 1, provided that the Contracting Jurisdictions were able to reach agreement on that provision and on the provisions described in clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure).
 
c) med hensyn til en part, som har taget forbehold efter artikel 16 (Indgåelse af gensidige aftaler), stk. 5, litra c, punkt ii), ikke at anvende artiklen som helhed på sine omfattede skatteaftaler på det grundlag, den pågældende part i sine bilaterale forhandlinger vil acceptere en overenskomstbestemmelse af den type, der er indeholdt i stk. 1, forudsat at de kontraherende jurisdiktioner ville være i stand til at nå til enighed om denne bestemmelse og om bestemmelser som nævnt i artikel 16 (Indgåelse af gensidige aftaler), litra c, punkt ii).
     
4. Each Party that has not made a reservation described in paragraph 3 shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements contains a provision described in paragraph 2, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where all Contracting Jurisdictions have made such a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions of the Covered Tax Agreement only to the extent that those provisions are incompatible with paragraph 1.
 
4. Hver part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 3, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler indeholder en bestemmelse som nævnt i stk. 2 og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Når alle kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse af bestemmelserne i stk. 1. I andre tilfælde erstatter stk. 1 kun bestemmelserne i den omfattede skatteaftale i det omfang, disse bestemmelser ikke er forenelige med stk. 1.
     
PART VI
ARBITRATION
 
DEL VI
VOLDGIFT
     
Article 18
Choice to Apply Part VI
 
Artikel 18
Valg af del VI
     
A Party may choose to apply this Part with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. This Part shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification.
 
En part kan vælge at anvende denne del med hensyn til sine omfattede skatteaftaler og skal notificere depositaren i overensstemmelse hermed. Denne del finder kun anvendelse med hensyn til en omfattet skatteaftale, når begge kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation.
     
Article 19
Mandatory Binding Arbitration
 
Artikel 19
Obligatorisk bindende voldgift
     
1. Where:
 
1. Når
a) under a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 1 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that a person may present a case to a competent authority of a Contracting Jurisdiction where that person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention), a person has presented a case to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on the basis that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it may be modified by the Convention); and
 
a) en person – efter en bestemmelse i en omfattet skatteaftale (som denne måtte være ændret ved artikel 16 (Indgåelse af gensidige aftaler), stk. 1,) hvorefter en person kan indbringe en sag for den kompetente myndighed i en kontraherende jurisdiktion, når denne person mener, at foranstaltninger truffet af den ene eller begge kontraherende jurisdiktioner for denne person medfører eller vil medføre beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale (som denne måtte være ændret ved denne konvention) – har indbragt en sag for den kompetente myndighed i en kontraherende jurisdiktion på grundlag af, at foranstaltninger truffet af den ene eller begge kontraherende jurisdiktioner for denne person har medført beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den omfattede skatteaftale (som denne måtte være ændret ved denne konvention), og
b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to a provision of a Covered Tax Agreement (as it may be modified by paragraph 2 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure)) that provides that the competent authority shall endeavour to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction, within a period of two years beginning on the start date referred to in paragraph 8 or 9, as the case may be (unless, prior to the expiration of that period the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have agreed to a different time period with respect to that case and have notified the person who presented the case of such agreement),
 
b) de kompetente myndigheder ikke er i stand til at nå til enighed om at løse sagen efter en bestemmelse i en omfattet skatteaftale (som denne måtte være ændret ved artikel 16 (Indgåelse af gensidige aftaler), stk. 2,) hvorefter den kompetente myndighed skal søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden kontraherende jurisdiktion inden for en frist på to år regnet fra starttidspunktet som nævnt i stk. 8 henholdsvis stk. 9 (medmindre de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder inden udløbet af denne frist har aftalt en anden frist med hensyn til denne sag og har underrettet den person, der har indbragt sagen, om en sådan aftale),
any unresolved issues arising from the case shall, if the person so requests in writing, be submitted to arbitration in the manner described in this Part, according to any rules or procedures agreed upon by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions pursuant to the provisions of paragraph 10.
 
skal alle uløste spørgsmål i sagen undergives voldgift på den måde, som er foreskrevet i denne del, efter de regler eller procedurer, som de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder træffer aftale om efter bestemmelserne i stk. 10, hvis den pågældende person skriftligt anmoder herom.
     
2. Where a competent authority has suspended the mutual agreement procedure referred to in paragraph 1 because a case with respect to one or more of the same issues is pending before court or administrative tribunal, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until either a final decision has been rendered by the court or administrative tribunal or the case has been suspended or withdrawn. In addition, where a person who presented a case and a competent authority have agreed to suspend the mutual agreement procedure, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 will stop running until the suspension has been lifted.
 
2. Når en kompetent myndighed har stillet den gensidige aftaleprocedure som nævnt i stk. 1 i bero, fordi en sag med hensyn til et eller flere tilsvarende spørgsmål verserer ved en domstol eller et administrativt nævn, afbrydes den frist, der er fastsat i stk. 1, litra b, indtil der enten er truffet en endelig afgørelse af domstolen eller det administrative nævn, eller den pågældende sag er stillet i bero eller trukket tilbage. Når en person, som indbragte en sag for en kompetent myndighed, har accepteret, at den gensidige aftaleprocedure stilles i bero, afbrydes den frist, der er fastsat i stk. 1, litra b, indtil sagen ikke længere er stillet i bero.
     
3. Where both competent authorities agree that a person directly affected by the case has failed to provide in a timely manner any additional material information requested by either competent authority after the start of the period provided in subparagraph b) of paragraph 1, the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 shall be extended for an amount of time equal to the period beginning on the date by which the information was requested and ending on the date on which that information was provided.
 
3. Når de to kompetente myndigheder er enige om, at en person, som er direkte berørt af sagen, ikke i rette tid har tilvejebragt yderligere oplysninger af materiel karakter, som en af de kompetente myndigheder har anmodet om efter påbegyndelsen af den frist, der er fastsat efter stk. 1, litra b, forlænges den frist, der er fastsat efter stk. 1, litra b, med et tidsrum, der går fra det tidspunkt, hvor der blev anmodet om oplysningerne, til det tidspunkt, hvor oplysningerne blev tilvejebragt.
     
4. a) The arbitration decision with respect to the issues submitted to arbitration shall be implemented through the mutual agreement concerning the case referred to in paragraph 1. The arbitration decision shall be final.
 
4. a) Voldgiftskendelsen med hensyn til de spørgsmål, der er undergivet voldgift, skal gennemføres gennem den gensidige aftale vedrørende sagen som nævnt i stk. 1. Voldgiftskendelsen er endelig.
b) The arbitration decision shall be binding on both Contracting Jurisdictions except in the following cases:
 
b) Voldgiftskendelsen er bindende for begge kontraherende jurisdiktioner bortset fra følgende tilfælde:
i) if a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision. In such a case, the case shall not be eligible for any further consideration by the competent authorities. The mutual agreement that implements the arbitration decision on the case shall be considered not to be accepted by a person directly affected by the case if any person directly affected by the case does not, within 60 days after the date on which notification of the mutual agreement is sent to the person, withdraw all issues resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision from consideration by any court or administrative tribunal or otherwise terminate any pending court or administrative proceedings with respect to such issues in a manner consistent with that mutual agreement.
 
i) hvis en person, som direkte er berørt af sagen, ikke accepterer den gensidige aftale, som gennemfører voldgiftskendelsen. I så fald kan sagen ikke gøres til genstand for yderligere behandling af de kompetente myndigheder. Den gensidige aftale, der gennemfører voldgiftskendelsen på sagen anses for ikke at være accepteret af en person, som direkte berørt af sagen, hvis en person, som direkte er berørt af sagen, ikke inden for 60 dage fra det tidspunkt, hvor meddelelse om den gensidige aftale er sendt til den pågældende, trækker alle spørgsmål, som er løst i den gensidige aftale, der gennemfører voldgiftskendelsen, tilbage fra domstol eller administrativt nævn eller på anden måde afslutter enhver verserende behandling ved domstole eller administrative nævn med hensyn til sådanne spørgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med den gensidige aftale.
ii) if a final decision of the courts of one of the Contracting Jurisdictions holds that the arbitration decision is invalid. In such a case, the request for arbitration under paragraph 1 shall be considered not to have been made, and the arbitration process shall be considered not to have taken place (except for the purposes of Articles 21 (Confidentiality of Arbitration Proceedings) and 25 (Costs of Arbitration Proceedings)). In such a case, a new request for arbitration may be made unless the competent authorities agree that such a new request should not be permitted.
 
ii) hvis voldgiftskendelsen i en endelig retsafgørelse i en af de kontraherende jurisdiktioner anses for ugyldig. I så fald anses anmodningen om voldgift efter stk. 1 for ikke at have været fremsat, og voldgiftsbehandlingen anses for ikke at have fundet sted (undtagen ved anvendelse af artiklerne 21(Fortrolighed i voldgiftssagen) og 25 (Omkostninger ved voldgiftsbehandlingen)). I så fald kan en ny anmodning om voldgift fremsættes, medmindre de kompetente myndigheder træffer aftale om, at en sådan ny anmodning ikke skal tillades.
iii) if a person directly affected by the case pursues litigation on the issues which were resolved in the mutual agreement implementing the arbitration decision in any court or administrative tribunal.
 
iii) hvis en person, som direkte er berørt af sagen, forfølger de spørgsmål, som blev løst i den gensidige aftale, der gennemfører voldgiftskendelsen, ved domstole eller administrative nævn.
     
5. The competent authority that received the initial request for a mutual agreement procedure as described in subparagraph a) of paragraph 1 shall, within two calendar months of receiving the request:
 
5. Den kompetente myndighed, der har modtaget den oprindelige anmodning om en gensidig aftaleprocedure som nævnt i stk. 1, litra a, skal inden for to kalendermåneder efter modtagelsen af anmodningen
a) send a notification to the person who presented the case that it has received the request; and
 
a) sende en meddelelse til den person, som har indbragt sagen, om at anmodningen er modtaget, og
b) send a notification of that request, along with a copy of the request, to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction.
 
b) sende en meddelelse om anmodningen og en kopi af anmodningen til den kompetente myndighed i den anden kontraherende jurisdiktion.
     
6. Within three calendar months after a competent authority receives the request for a mutual agreement procedure (or a copy thereof from the competent authority of the other Contracting Jurisdiction) it shall either:
 
6. En kompetent myndighed skal inden for tre kalendermåneder efter at have modtaget en anmodning om en gensidig aftaleprocedure (eller en kopi heraf fra den kompetente myndighed i den anden kontraherende jurisdiktion) enten
a) notify the person who has presented the case and the other competent authority that it has received the information necessary to undertake substantive consideration of the case; or
 
a) meddele den person, som har indbragt sagen, og den anden kompetente myndighed, at den har modtaget de oplysninger, der er nødvendige for, at en realitetsbehandling af sagen kan iværksættes, eller
b) request additional information from that person for that purpose.
 
b) anmode om yderligere oplysninger fra denne person med dette formål.
     
7. Where pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, one or both of the competent authorities have requested from the person who presented the case additional information necessary to undertake substantive consideration of the case, the competent authority that requested the additional information shall, within three calendar months of receiving the additional information from that person, notify that person and the other competent authority either:
 
7. Når en eller begge kompetente myndigheder efter stk. 6, litra b, har anmodet om yderligere oplysninger, som er nødvendige for, at en realitetsbehandling af sagen kan iværksættes, fra den person, som har indbragt sagen, skal den kompetente myndighed, der har anmodet om de supplerende oplysninger, inden for tre kalendermåneder efter modtagelsen af de yderligere oplysninger fra denne person meddele den pågældende og den anden kompetente myndighed enten
a) that it has received the requested information; or
 
a) at den har modtaget de oplysninger, den har anmodet om, eller
b) that some of the requested information is still missing.
 
b) at nogle af de oplysninger, den har anmodet om, fortsat mangler.
     
8. Where neither competent authority has requested additional information pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:
 
8. Når ingen af de kompetente myndigheder har anmodet om yderligere oplysninger efter stk. 6, litra b, regnes fristen som nævnt i stk. 1 fra det først forekommende af følgende tidspunkter:
a) the date on which both competent authorities have notified the person who presented the case pursuant to subparagraph a) of paragraph 6; and
 
a) det tidspunkt, hvor begge kompetente myndigheder efter stk. 6, litra a, har givet meddelelse til den person, som har indbragt sagen, og
b) the date that is three calendar months after the notification to the competent authority of the other Contracting Jurisdiction pursuant to subparagraph b) of paragraph 5.
 
b) tre kalendermåneder efter meddelelsen efter stk. 5, litra b, til den kompetente myndighed i den anden kontraherende jurisdiktion.
     
9. Where additional information has been requested pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:
 
9. Når der er anmodet om yderligere oplysninger efter stk. 6, litra b, regnes fristen som nævnt i stk. 1 fra det først forekommende af følgende tidspunkter:
a) the latest date on which the competent authorities that requested additional information have notified the person who presented the case and the other competent authority pursuant to subparagraph a) of paragraph 7; and
 
a) det seneste tidspunkt, hvor de kompetente myndigheder, der anmodede om yderligere oplysninger, har givet meddelelse efter stk. 7, litra a, til den person, som indbragte sagen, og til den anden kompetente myndighed, og
b) the date that is three calendar months after both competent authorities have received all information requested by either competent authority from the person who presented the case.
 
b) tre kalendermåneder efter, at begge kompetente myndigheder har modtaget alle oplysninger, som hver af de kompetente myndigheder har anmodet om, fra den person, som har indbragt sagen.
If, however, one or both of the competent authorities send the notification referred to in subparagraph b) of paragraph 7, such notification shall be treated as a request for additional information under subparagraph b) of paragraph 6.
 
Hvis en eller begge kompetente myndigheder sender meddelelse som nævnt i stk. 7, litra b, betragtes en sådan meddelelse som en anmodning om yderligere oplysninger efter stk. 6, litra b.
     
10. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall by mutual agreement (pursuant to the article of the relevant Covered Tax Agreement regarding procedures for mutual agreement) settle the mode of application of the provisions contained in this Part, including the minimum information necessary for each competent authority to undertake substantive consideration of the case. Such an agreement shall be concluded before the date on which unresolved issues in a case are first eligible to be submitted to arbitration and may be modified from time to time thereafter.
 
10. De kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder skal ved gensidig aftale (efter den artikel i den relevante omfattede skatteaftale, som vedrører den gensidige aftaleprocedure) fastsætte de nærmere regler for anvendelse af bestemmelserne i denne del, herunder regler om hvilke oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at hver af de kompetente myndigheder kan iværksætte en realitetsbehandling af sagen. En sådan aftale skal indgås før det tidspunkt, hvor uløste spørgsmål i en sag første gang kan undergives voldgift, og kan ændres fra tid til anden derefter.
     
11. For purposes of applying this Article to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right to replace the two-year period set forth in subparagraph b) of paragraph 1 with a three-year period.
 
11. En part kan ved anvendelsen af denne artikel på sine omfattede skatteaftaler forbeholde sig ret til at erstatte to-årsfristen i stk. 1, litra b, med en tre-årsfrist.
     
12. A Party may reserve the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of this Article:
 
12. En part kan forbeholde sig ret til, at følgende regler uanset de øvrige bestemmelser i denne artikel skal finde anvendelse på dens omfattede skatteaftaler:
a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by this Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;
 
a) et uløst spørgsmål, som hidrører fra en sag omfattet af den gensidige aftaleprocedure, og som ellers falder inden for rammerne af voldgift efter denne konvention, skal ikke undergives voldgift, hvis en afgørelse om dette spørgsmål allerede er truffet af en domstol eller et administrativt nævn i en af de kontraherende jurisdiktioner,
b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.
 
b) hvis en afgørelse vedrørende spørgsmålet træffes af en domstol eller et administrativt nævn i en af de kontraherende jurisdiktioner på noget tidspunkt, efter en anmodning om voldgift er blevet fremsat, og før voldgiftspanelet har afsagt sin kendelse til de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder, afsluttes voldgiftssagen.
     
Article 20
Appointment of Arbitrators
 
Artikel 20
Udpegning af voldgiftsmænd
     
1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, paragraphs 2 through 4 shall apply for the purposes of this Part.
 
1. Medmindre de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder indgår gensidig aftale om andre regler, gælder stk. 2-4 ved anvendelse af denne del.
     
2. The following rules shall govern the appointment of the members of an arbitration panel:
 
2. Følgende regler gælder ved udpegning af medlemmerne af et voldgiftspanel:
a) The arbitration panel shall consist of three individual members with expertise or experience in international tax matters.
 
a) Voldgiftspanelet består af tre individuelle medlemmer med ekspertise eller erfaring i internationale skatteforhold.
b) Each competent authority shall appoint one panel member within 60 days of the date of the request for arbitration under paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration). The two panel members so appointed shall, within 60 days of the latter of their appointments, appoint a third member who shall serve as Chair of the arbitration panel. The Chair shall not be a national or resident of either Contracting Jurisdiction.
 
b) Hver kompetent myndighed udpeger en voldgiftsmand inden for 60 dage efter det tidspunkt, hvor der er fremsat anmodning om voldgift efter artikel 19 (Obligatorisk bindende voldgift), stk. 1. De to udpegede voldgiftsmænd skal inden for 60 dage efter, at den sidste er udpeget, udpege en tredje voldgiftsmand, som skal være formand for voldgiftspanelet. Formanden må ikke være statsborger eller hjemmehørende i nogen af de kontraherende jurisdiktioner.
c) Each member appointed to the arbitration panel must be impartial and independent of the competent authorities, tax administrations, and ministries of finance of the Contracting Jurisdictions and of all persons directly affected by the case (as well as their advisors) at the time of accepting an appointment, maintain his or her impartiality and independence throughout the proceedings, and avoid any conduct for a reasonable period of time thereafter which may damage the appearance of impartiality and independence of the arbitrators with respect to the proceedings.
 
c) Hvert medlem, der udpeges til voldgiftspanelet, skal være upartisk og uafhængig af de kompetente myndigheder, skatteadministrationerne og finansministerierne i de kontraherende jurisdiktioner samt af alle personer, der direkte er berørt af sagen (såvel som deres rådgivere) på det tidspunkt, hvor udpegningen accepteres. Den pågældende skal forblive upartisk og uafhængig ved behandlingen af sagen og skal i en rimelig periode derefter undgå handlinger, som kan skade indtrykket af voldgiftsmændenes upartiskhed og uafhængighed med hensyn til behandlingen af sagen.
     
3. In the event that the competent authority of a Contracting Jurisdiction fails to appoint a member of the arbitration panel in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a member shall be appointed on behalf of that competent authority by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction.
 
3. I det tilfælde, at den kompetente myndighed i en kontraherende jurisdiktion ikke udpeger et medlem af voldgiftspanelet på den måde og inden for den frist, som er nævnt i stk. 2, eller som de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder har truffet aftale om, udpeges et medlem på vegne af denne kompetente myndighed af den højst rangerende embedsmand i Center for Skattepolitik og Administration [Centre for Tax Policy and Administration] i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling [Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD], som ikke er statsborger i nogen af de kontraherende jurisdiktioner.
     
4. If the two initial members of the arbitration panel fail to appoint the Chair in the manner and within the time periods specified in paragraph 2 or agreed to by the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, the Chair shall be appointed by the highest ranking official of the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development that is not a national of either Contracting Jurisdiction.
 
4. Hvis de to oprindelige medlemmer af voldgiftspanelet ikke udpeger formanden på den måde og inden for fristen som nævnt i stk. 2, eller som de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder har truffet aftale om, udpeges formanden af den højst rangerende embedsmand i Center for Skattepolitik og Administration [Centre for Tax Policy and Administration] i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling [OECD], som ikke er statsborger i nogen af de kontraherende jurisdiktioner.
     
Article 21
Confidentiality of Arbitration Proceedings
 
Artikel 21
Fortrolighed i voldgiftssagen
     
1. Solely for the purposes of the application of the provisions of this Part and of the provisions of the relevant Covered Tax Agreement and of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions related to the exchange of information, confidentiality, and administrative assistance, members of the arbitration panel and a maximum of three staff per member (and prospective arbitrators solely to the extent necessary to verify their ability to fulfil the requirements of arbitrators) shall be considered to be persons or authorities to whom information may be disclosed. Information received by the arbitration panel or prospective arbitrators and information that the competent authorities receive from the arbitration panel shall be considered information that is exchanged under the provisions of the Covered Tax Agreement related to the exchange of information and administrative assistance.
 
1. Alene med det formål at anvende bestemmelserne i denne del, bestemmelserne i den relevante omfattede skatteaftale og bestemmelserne i de kontraherende jurisdiktioners interne lovgivning vedrørende udveksling af oplysninger, fortrolighed og administrativ bistand anses medlemmer af voldgiftspanelet og højst tre medarbejdere pr. medlem (samt muligt fremtidige voldgiftsmænd alene i det omfang, dette er nødvendigt for at bekræfte, at de opfylder kravene til voldgiftsmænd) for at være personer eller myndigheder, som kan modtage oplysninger. Oplysninger, som modtages af voldgiftspanelet eller muligt fremtidige voldgiftsmænd, og oplysninger, som den kompetente myndighed modtager fra voldgiftspanelet, anses for oplysninger, som er udvekslet efter bestemmelserne om udveksling af oplysninger og administrativ bistand i den omfattede skatteaftale.
     
2. The competent authorities of the Contracting Jurisdictions shall ensure that members of the arbitration panel and their staff agree in writing, prior to their acting in an arbitration proceeding, to treat any information relating to the arbitration proceeding consistently with the confidentiality and nondisclosure obligations described in the provisions of the Covered Tax Agreement related to exchange of information and administrative assistance and under the applicable laws of the Contracting Jurisdictions.
 
2. De kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder skal sikre sig, at medlemmer af voldgiftspanelet og deres medarbejdere, inden de agerer i en voldgiftssag, skriftligt indvilger i at ville behandle alle oplysninger vedrørende voldgiftssagen i overensstemmelse med de forpligtelser om fortrolighed og hemmeligholdelse, som findes i bestemmelserne om udveksling af oplysninger og administrativ bistand i den omfattede skatteaftale og efter den gældende lovgivning i de kontraherende jurisdiktioner.
     
Article 22
Resolution of a Case Prior to the Conclusion of the Arbitration
 
Artikel 22
Løsning af en sag inden afslutning af voldgiftsproceduren
     
For the purposes of this Part and the provisions of the relevant Covered Tax Agreement that provide for resolution of cases through mutual agreement, the mutual agreement procedure, as well as the arbitration proceeding, with respect to a case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions:
 
Ved anvendelsen af denne del og af bestemmelserne i den relevante omfattede skatteaftale om løsning af sager ved gensidig aftale skal den gensidige aftaleprocedure såvel som voldgiftssagen med hensyn til en sag afsluttes, hvis på noget tidspunkt efter, at en anmodning om voldgift er fremsat, og før voldgiftspanelet har afsagt sin kendelse til de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder
a) the competent authorities of the Contracting Jurisdictions reach a mutual agreement to resolve the case; or
 
a) de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder indgår en gensidig aftale om en løsning på sagen, eller
b) the person who presented the case withdraws the request for arbitration or the request for a mutual agreement procedure.
 
b) den person, som indbragte sagen, trækker anmodningen om voldgift eller anmodningen om en gensidig aftaleprocedure tilbage.
     
Article 23
Type of Arbitration Process
 
Artikel 23
Voldgiftsproceduren
     
1. Except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding pursuant to this Part:
 
1. Medmindre de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder indgår gensidig aftale om andre regler, gælder følgende regler med hensyn til en voldgiftssag efter denne del:
a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a proposed resolution which addresses all unresolved issue(s) in the case (taking into account all agreements previously reached in that case between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions). The proposed resolution shall be limited to a disposition of specific monetary amounts (for example, of income or expense) or, where specified, the maximum rate of tax charged pursuant to the Covered Tax Agreement, for each adjustment or similar issue in the case. In a case in which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions have been unable to reach agreement on an issue regarding the conditions for application of a provision of the relevant Covered Tax Agreement (hereinafter referred to as a “threshold question”), such as whether an individual is a resident or whether a permanent establishment exists, the competent authorities may submit alternative proposed resolutions with respect to issues the determination of which is contingent on resolution of such threshold questions.
 
a) Når en sag er overgivet til voldgift, skal den kompetente myndighed i hver af de kontraherende jurisdiktioner senest på et aftalt tidspunkt indgive et løsningsforslag til voldgiftspanelet vedrørende alle uløste spørgsmål i sagen (idet der tages hensyn til alle aftaler, der tidligere er indgået i sagen mellem de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder). Den foreslåede løsning skal begrænse sig til en opgørelse af bestemte pengebeløb (f.eks. af indkomst eller udgifter), eller, når dette er angivet, den højeste skattesats efter den omfattede skatteaftale for hver regulering eller tilsvarende spørgsmål i sagen. I en sag, hvor de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder ikke har været i stand til at nå til enighed om et spørgsmål vedrørende betingelserne for anvendelsen af en bestemmelse i den relevante omfattede skatteaftale (herefter omtalt som et ”tærskelspørgsmål”), så som hvorvidt en fysisk person er hjemmehørende, eller hvorvidt der foreligger et fast driftssted, kan de kompetente myndigheder indgive alternative løsningsforslag med hensyn til spørgsmål, hvis afgørelse er afhængig af løsning af sådanne tærskelspørgsmål.
b) The competent authority of each Contracting Jurisdiction may also submit a supporting position paper for consideration by the arbitration panel. Each competent authority that submits a proposed resolution or supporting position paper shall provide a copy to the other competent authority by the date on which the proposed resolution and supporting position paper were due. Each competent authority may also submit to the arbitration panel, by a date set by agreement, a reply submission with respect to the proposed resolution and supporting position paper submitted by the other competent authority. A copy of any reply submission shall be provided to the other competent authority by the date on which the reply submission was due.
 
b) Den kompetente myndighed i hver af de kontraherende jurisdiktioner kan også i et papir redegøre for sine synspunkter til overvejelse for voldgiftspanelet. Hver kompetent myndighed, der indgiver et løsningsforslag eller i et papir redegør for sine synspunkter, skal tilstille den anden kompetente myndighed en kopi senest på det tidspunkt, hvor løsningsforslaget og papiret med redegørelsen for synspunkter skulle indgives. Hver kompetent myndighed kan senest på et aftalt tidspunkt også indgive et svarskrift til voldgiftspanelet med hensyn til det løsningsforslag og papir med redegørelse for synspunkter, som den anden kompetente myndighed har indgivet. En kopi af et svarskrift skal tilstilles den anden kompetente myndighed senest på det tidspunkt, hvor svarskriftet skulle indgives.
c) The arbitration panel shall select as its decision one of the proposed resolutions for the case submitted by the competent authorities with respect to each issue and any threshold questions, and shall not include a rationale or any other explanation of the decision. The arbitration decision will be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration panel shall deliver its decision in writing to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. The arbitration decision shall have no precedential value.
 
c) Voldgiftspanelet skal vælge et af de løsningsforslag, som de kompetente myndigheder har indgivet i sagen med hensyn til hvert spørgsmål og alle tærskelspørgsmål, som sin kendelse og skal ikke medtage nogen begrundelse eller anden forklaring på kendelsen. Voldgiftskendelsen vedtages med simpelt flertal blandt voldgiftsmændene. Voldgiftspanelet skal afsige sin kendelse skriftligt til de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder. Voldgiftskendelsen har ikke præjudikatværdi.
     
2. For the purpose of applying this Article with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax Agreements. In such a case, except to the extent that the competent authorities of the Contracting Jurisdictions mutually agree on different rules, the following rules shall apply with respect to an arbitration proceeding:
 
2. En part kan ved anvendelsen af denne artikel med hensyn til sine omfattede skatteaftaler forbeholde sig ret til ikke at anvende stk. 1 på sine omfattede skatteaftaler. I så fald gælder følgende regler med hensyn til en voldgiftssag, medmindre de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder indgår gensidig aftale om andre regler:
a) After a case is submitted to arbitration, the competent authority of each Contracting Jurisdiction shall provide any information that may be necessary for the arbitration decision to all panel members without undue delay. Unless the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree otherwise, any information that was not available to both competent authorities before the request for arbitration was received by both of them shall not be taken into account for purposes of the decision.
 
a) Når en sag er overgivet til voldgift, skal de kompetente myndigheder i hver af de kontraherende jurisdiktioner uden unødig forsinkelse sætte alle voldgiftsmænd i besiddelse af alle oplysninger, der kan være nødvendige for voldgiftskendelsen. Medmindre de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder træffer aftale om andet, skal oplysninger, der ikke var til rådighed for begge kompetente myndigheder, før anmodningen om voldgift blev modtaget af dem begge, ikke skal tages i betragtning ved kendelsen.
b) The arbitration panel shall decide the issues submitted to arbitration in accordance with the applicable provisions of the Covered Tax Agreement and, subject to these provisions, of those of the domestic laws of the Contracting Jurisdictions. The panel members shall also consider any other sources which the competent authorities of the Contracting Jurisdictions may by mutual agreement expressly identify.
 
b) Voldgiftspanelet skal træffe afgørelse om de spørgsmål, som er overgivet til voldgift, i overensstemmelse med de bestemmelser i den omfattede skatteaftale, der finder anvendelse, og, med forbehold herfor, i overensstemmelse med de bestemmelser i de kontraherende jurisdiktioners interne lovgivning, der finder anvendelse. Voldgiftsmændene skal også tage andre kilder, som de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder ved gensidig aftale særligt måtte have identificeret, i betragtning.
c) The arbitration decision shall be delivered to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions in writing and shall indicate the sources of law relied upon and the reasoning which led to its result. The arbitration decision shall be adopted by a simple majority of the panel members. The arbitration decision shall have no precedential value.
 
c) Voldgiftskendelsen skal afsiges skriftligt til de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder og skal angive de retskilder, der er lagt til grund, og begrundelsen for resultatet. Voldgiftskendelsen vedtages med simpelt flertal blandt voldgiftsmændene. Voldgiftskendelsen har ikke præjudikatværdi.
     
3. A Party that has not made the reservation described in paragraph 2 may reserve the right for the preceding paragraphs of this Article not to apply with respect to its Covered Tax Agreements with Parties that have made such a reservation. In such a case, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions of each such Covered Tax Agreement shall endeavour to reach agreement on the type of arbitration process that shall apply with respect to that Covered Tax Agreement. Until such an agreement is reached, Article 19 (Mandatory Binding Arbitration) shall not apply with respect to such a Covered Tax Agreement.
 
3. En part, som ikke har taget forbehold som nævnt i stk. 2, kan forbeholde sig ret til ikke at anvende de foregående stykker med hensyn til sine omfattede skatteaftaler med parter, som har taget et sådant forbehold. I så fald skal de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder i hver sådan omfattet skatteaftale søge at nå til enighed om den voldgiftsprocedure, der skal anvendes med hensyn til denne omfattede skatteaftale. Indtil der er opnået en sådan enighed, gælder artikel 19 (Obligatorisk bindende voldgift) ikke med hensyn til en sådan omfattet skatteaftale.
     
4. A Party may also choose to apply paragraph 5 with respect to its Covered Tax Agreements and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 5 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement where either of the Contracting Jurisdictions has made such a notification.
 
4. En part kan også vælge at anvende stk. 5 med hensyn til sine omfattede skatteaftaler og skal notificere depositaren i overensstemmelse hermed. Stk. 5 gælder i forhold til to kontraherende jurisdiktioner med hensyn til en omfattet skatteaftale, når den ene af de kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation.
     
5. Prior to the beginning of arbitration proceedings, the competent authorities of the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement shall ensure that each person that presented the case and their advisors agree in writing not to disclose to any other person any information received during the course of the arbitration proceedings from either competent authority or the arbitration panel. The mutual agreement procedure under the Covered Tax Agreement, as well as the arbitration proceeding under this Part, with respect to the case shall terminate if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a person that presented the case or one of that person’s advisors materially breaches that agreement.
 
5. De kompetente myndigheder i en kontraherende jurisdiktion, der har indgået en omfattet skatteaftale, skal forud for påbegyndelsen af behandlingen af voldgiftssagen sikre sig, at hver af de personer, som har indbragt sagen, og deres rådgivere skriftligt indvilger i, at de ikke til andre personer vil videregive oplysninger, som de i løbet af behandlingen af voldgiftssagen modtager fra en af de kompetente myndigheder eller fra voldgiftspanelet. Såvel den gensidige aftaleprocedure efter den omfattede skatteaftale som behandlingen af voldgiftssagen efter denne del afsluttes, hvis en person, som indbragte sagen, eller en af denne persons rådgivere på noget tidspunkt, efter at anmodning om voldgift er indgivet, og inden voldgiftspanelet har afsagt sin kendelse til de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder, materielt bryder dette tilsagn.
     
6. Notwithstanding paragraph 4, a Party that does not choose to apply paragraph 5 may reserve the right for paragraph 5 not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements or with respect to all of its Covered Tax Agreements.
 
6. En part, som ikke vælger at anvende stk. 5, kan uanset stk. 4 forbeholde sig ret til ikke at anvende stk. 5 med hensyn til en eller flere nærmere angivne omfattede skatteaftaler eller med hensyn til alle sine omfattede skatteaftaler.
     
7. A Party that chooses to apply paragraph 5 may reserve the right for this Part not to apply with respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to paragraph 6.
 
7. En part, som vælger at anvende stk. 5, kan forbeholde sig ret til, at denne del ikke skal gælde med hensyn til alle omfattede skatteaftaler, for hvilke den anden kontraherende jurisdiktion har taget forbehold efter stk. 6.
     
Article 24
Agreement on a Different Resolution
 
Artikel 24
Aftale om en anden løsning
     
1. For purposes of applying this Part with respect to its Covered Tax Agreements, a Party may choose to apply paragraph 2 and shall notify the Depositary accordingly. Paragraph 2 shall apply in relation to two Contracting Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement only where both Contracting Jurisdictions have made such a notification.
 
1. En part kan ved anvendelsen af denne del med hensyn til sine omfattede skatteaftaler vælge at anvende stk. 2 og skal notificere depositaren i overensstemmelse hermed. Stk. 2 skal kun gælde i forhold til to kontraherende jurisdiktioner med hensyn til en omfattet skatteaftale, når begge kontraherende jurisdiktioner har foretaget en sådan notifikation.
     
2. Notwithstanding paragraph 4 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), an arbitration decision pursuant to this Part shall not be binding on the Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement and shall not be implemented if the competent authorities of the Contracting Jurisdictions agree on a different resolution of all unresolved issues within three calendar months after the arbitration decision has been delivered to them.
 
2. En voldgiftskendelse efter denne del er uanset bestemmelserne i artikel 19 (Obligatorisk bindende voldgift), stk. 4, ikke bindende for de kontraherende jurisdiktioner, som har indgået en omfattet skatteaftale, og skal ikke føres ud i livet, hvis de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder når til enighed om en anden løsning på alle uløste spørgsmål inden for tre måneder efter, at voldgiftskendelsen er blevet afsagt.
     
3. A Party that chooses to apply paragraph 2 may reserve the right for paragraph 2 to apply only with respect to its Covered Tax Agreements for which paragraph 2 of Article 23 (Type of Arbitration Process) applies.
 
3. En part, som vælger at anvende stk. 2, kan forbeholde sig ret til kun at anvende stk. 2 med hensyn til de af dens omfattede skatteaftaler, for hvilke artikel 23 (Voldgiftsproceduren), stk. 2, finder anvendelse.
     
Article 25
Costs of Arbitration Proceedings
 
Artikel 25
Omkostninger ved voldgiftssagens behandling
     
In an arbitration proceeding under this Part, the fees and expenses of the members of the arbitration panel, as well as any costs incurred in connection with the arbitration proceedings by the Contracting Jurisdictions, shall be borne by the Contracting Jurisdictions in a manner to be settled by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting Jurisdictions. In the absence of such agreement, each Contracting Jurisdiction shall bear its own expenses and those of its appointed panel member. The cost of the chair of the arbitration panel and other expenses associated with the conduct of the arbitration proceedings shall be borne by the Contracting Jurisdictions in equal shares.
 
Voldgiftsmændenes honorarer og udgifter i forbindelse med behandlingen af en voldgiftssag efter denne del, såvel som de omkostninger, som påløber i forbindelse med voldgiftssagens behandling hos de kontraherende jurisdiktioner, afholdes af de kontraherende jurisdiktioner på en måde, som fastsættes ved gensidig aftale mellem de kontraherende jurisdiktioners kompetente myndigheder. I fravær af en sådan aftale afholder hver af de kontraherende jurisdiktioner sine egne omkostninger og omkostningerne for den, der er udpeget som voldgiftsmand. Omkostningerne for voldgiftspanelets formand og andre omkostninger i forbindelse med voldgiftssagens behandling afholdes ligeligt af de kontraherende jurisdiktioner.
     
Article 26
Compatibility
 
Artikel 26
Kompatibilitet
     
1. Subject to Article 18 (Choice to Apply Part VI), the provisions of this Part shall apply in place of or in the absence of provisions of a Covered Tax Agreement that provide for arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case. Each Party that chooses to apply this Part shall notify the Depositary of whether each of its Covered Tax Agreements, other than those that are within the scope of a reservation under paragraph 4, contains such a provision, and if so, the article and paragraph number of each such provision. Where two Contracting Jurisdictions have made a notification with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that provision shall be replaced by the provisions of this Part as between those Contracting Jurisdictions.
 
1. Bestemmelserne i denne del finder anvendelse i stedet for eller i fravær af bestemmelser i en omfattet skatteaftale, hvorefter uløste spørgsmål, som er opstået i forbindelse med en sag, som er omfattet af den gensidige aftaleprocedure, kan afgøres ved voldgift, jf. dog artikel 18 (Valg af del VI). Hver part, som vælger at anvende denne del, skal notificere depositaren om, hvorvidt hver af dens omfattede skatteaftaler bortset fra dem, der er omfattet af forbehold efter stk. 4, indeholder en sådan bestemmelse, og i så fald angive artikel og stykke for hver sådan bestemmelse. Når to kontraherende jurisdiktioner har foretaget en notifikation med hensyn til en bestemmelse i en omfattet skatteaftale, erstattes denne bestemmelse med bestemmelserne i denne del i forholdet mellem disse kontraherende jurisdiktioner.
     
2. Any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for in this Part shall not be submitted to arbitration if the issue falls within the scope of a case with respect to which an arbitration panel or similar body has previously been set up in accordance with a bilateral or multilateral convention that provides for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.
 
2. Uløste spørgsmål, som er opstået i forbindelse med en sag, som er omfattet af den gensidige aftaleprocedure, og som ellers ville være omfattet af voldgiftsproceduren efter denne del, kan ikke undergives voldgift, hvis spørgsmålet er omfattet af en sag, hvor et voldgiftspanel eller et tilsvarende organ tidligere er blevet etableret efter en bilateral eller multilateral overenskomst, der indeholder regler om obligatorisk bindende voldgift for uløste spørgsmål, som er opstået i forbindelse med en sag, som er omfattet af den gensidige aftaleprocedure.
     
3. Subject to paragraph 1, nothing in this Part shall affect the fulfilment of wider obligations with respect to the arbitration of unresolved issues arising in the context of a mutual agreement procedure resulting from other conventions to which the Contracting Jurisdictions are or will become parties.
 
3. Intet i denne del er til hinder for opfyldelsen af mere omfattende forpligtelser med hensyn til voldgift for uløste spørgsmål, som er opstået i forbindelse med en sag, som er omfattet af den gensidige aftaleprocedure i medfør af andre overenskomster, hvor de kontraherende jurisdiktioner er eller vil blive parter, jf. dog stk. 1.
     
4. A Party may reserve the right for this Part not to apply with respect to one or more identified Covered Tax Agreements (or to all of its Covered Tax Agreements) that already provide for mandatory binding arbitration of unresolved issues arising from a mutual agreement procedure case.
 
4. En part kan forbeholde sig ret til ikke at anvende denne del med hensyn til en eller flere nærmere angivne omfattede skatteaftaler (eller med hensyn til alle sine omfattede skatteaftaler), som allerede indeholder regler om obligatorisk bindende voldgift for uløste spørgsmål, som er opstået i forbindelse med en sag, som er omfattet af den gensidige aftaleprocedure.
     
PART VII
FINAL PROVISIONS
 
DEL VII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
     
Article 27
Signature and Ratification, Acceptance or Approval
 
Artikel 27
Undertegnelse og ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse
     
1. As of 31 December 2016, this Convention shall be open for signature by:
 
1. Fra den 31. december 2016 er denne konvention åben for undertegnelse af
a) all States;
 
a) alle lande,
b) Guernsey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Isle of Man (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); Jersey (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); and
 
b) Guernsey (Det Forenede Kongerige af Storbritannien og Nordirland), Isle of Man (Det Forenede Kongerige af Storbritannien og Nordirland), Jersey (Det Forenede Kongerige af Storbritannien og Nordirland), og
c) any other jurisdiction authorised to become a Party by means of a decision by consensus of the Parties and Signatories.
 
c) enhver anden jurisdiktion, som ved enstemmig beslutning blandt parterne og underskriverne bemyndiges til at blive part.
     
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval.
 
2. Denne konvention er med forbehold for ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse.
     
Article 28
Reservations
 
Artikel 28
Forbehold
     
1. Subject to paragraph 2, no reservations may be made to this Convention except those expressly permitted by:
 
1. Der kan ikke tages forbehold for denne konvention bortset fra de tilfælde, der udtrykkeligt er nævnt i følgende bestemmelser, jf. dog stk. 2:
a) Paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);
 
a) artikel 3 (Transparente enheder), stk. 5,
b) Paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);
 
b) artikel 4 (Dobbeltdomicilerede enheder), stk. 3,
c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
 
c) artikel 5 (Anvendelse af metoder for ophævelse af dobbeltbeskatning), stk. 8 og 9,
d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);
 
d) artikel 6 (Formål med en omfattet skatteaftale), stk. 4,
e) Paragraphs 15 and 16 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);
 
e) artikel 7 (Forhindring af misbrug af aftaler), stk. 15 og 16,
f) Paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);
 
f) artikel 8 (Transaktioner hvor udbytter overføres), stk. 3,
g) Paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);
 
g) artikel 9, (Kapitalgevinster ved afhændelse af aktier eller interesser i enheder, hvis værdi hovedsageligt hidrører fra fast ejendom), stk. 6,
h) Paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);
 
h) artikel 10 (Anti-misbrugsregel for faste driftssteder beliggende i tredje-jurisdiktioner), stk. 5,
i) Paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents);
 
i) artikel 11 (Anvendelse af skatteaftaler til at begrænse en parts ret til at beskatte hjemmehørende personer), stk. 3,
j) Paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);
 
j) artikel 12 (Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem kommissionærarrangementer og lignende strategier), stk. 4,
k) Paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);
 
k) artikel 13 (Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem undtagelse for bestemte former for virksomhed), stk. 6,
l) Paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
 
l) artikel 14 (Opdeling af kontrakter), stk. 3,
m) Paragraph 2 of Article 15 (Definition of a Person Closely Related to an Enterprise);
 
m) artikel 15 (Definition af en person, som er nært forbundet med et foretagende), stk. 2,
n) Paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);
 
n) artikel 16 (Indgåelse af gensidige aftaler), stk. 5,
o) Paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);
 
o) artikel 17 (Tilsvarende reguleringer), stk. 3,
p) Paragraphs 11 and 12 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration);
 
p) artikel 19 (Obligatorisk bindende voldgift), stk. 11 og 12,
q) Paragraphs 2, 3, 6, and 7 of Article 23 (Type of Arbitration Process);
 
q) artikel 23 (Voldgiftsproceduren), stk. 2, 3, 6 og 7,
r) Paragraph 3 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);
 
r) artikel 24 (Aftale om en anden løsning), stk. 3,
s) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility);
 
s) artikel 26 (Kompatibilitet), stk. 4,
t) Paragraphs 6 and 7 of Article 35 (Entry into Effect); and
 
t) artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 6 og 7, og
u) Paragraph 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI).
 
u) artikel 36 (Virkningstidspunkt for del VI), stk. 2.
     
2. a) Notwithstanding paragraph 1, a Party that chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) may formulate one or more reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI (Arbitration). For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations pursuant to this subparagraph shall be made at the same time as that Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).
 
2. a) En part, som efter artikel 18 (Valg af del VI) vælger at anvende del VI (Voldgift), kan uanset stk. 1 udforme et eller flere forbehold med hensyn til de former for sager, som skal kunne undergives voldgift efter bestemmelserne i del VI (Voldgift). En part, som efter artikel 18 (Valg af del VI) vælger at anvende del VI (Voldgift) efter at være blevet part i denne konvention, skal tage forbehold efter dette litra samtidig med denne parts notifikation til depositaren efter artikel 18 (Valg af del VI).
b) Reservations made under subparagraph a) are subject to acceptance. A reservation made under subparagraph a) shall be considered to have been accepted by a Party if it has not notified the Depositary that it objects to the reservation by the end of a period of twelve calendar months beginning on the date of notification of the reservation by the Depositary or by the date on which it deposits its instrument of ratification, acceptance, or approval, whichever is later. For a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, objections to prior reservations made by other Parties pursuant to subparagraph a) can be made at the time of the first-mentioned Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI). Where a Party raises an objection to a reservation made under subparagraph a), the entirety of Part VI (Arbitration) shall not apply as between the objecting Party and the reserving Party.
 
b) Forbehold, der tages efter litra a, skal accepteres. Et forbehold taget efter litra a anses for accepteret af en part, hvis denne ikke har notificeret depositaren om, at den gør indsigelse mod forbeholdet, senest ved udgangen af en periode på 12 kalendermåneder regnet fra det tidspunkt, hvor depositaren bekendtgør forbeholdet, eller senest på det tidspunkt, hvor parten deponerer sit instrument for ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse. En part, som efter artikel 18 (Valg af del VI) vælger at anvende del VI (Voldgift) efter at være blevet part i denne konvention, kan gøre indsigelse mod tidligere forbehold, som andre parter har taget efter litra a, på tidspunktet for den førstnævnte parts notifikation til depositaren efter artikel 18 (Valg af del VI). Når en part gør indsigelse mod et forbehold efter litra a, finder del VI (Voldgift) ikke anvendelse i forholdet mellem den part, der har gjort indsigelser, og den part, der har taget forbehold.
     
3. Unless explicitly provided otherwise in the relevant provisions of this Convention, a reservation made in accordance with paragraph 1 or 2 shall:
 
3. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af de relevante bestemmelser i denne konvention, vil et forbehold taget efter stk. 1 eller 2
a) modify for the reserving Party in its relations with another Party the provisions of this Convention to which the reservation relates to the extent of the reservation; and
 
a) for den part, der har taget forbehold, i forhold til en anden part ændre de bestemmelser i denne konvention, som forbeholdet vedrører og i forbeholdets udstrækning, og
b) modify those provisions to the same extent for the other Party in its relations with the reserving Party.
 
b) ændre disse bestemmelser i samme omfang for den anden part i dennes forhold til den part, der har taget forbehold.
     
4. Reservations applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the reservations made by that Party for its own Covered Tax Agreements.
 
4. Forbehold, som skal gælde for omfattede skatteaftaler, som er indgået af eller på vegne af en jurisdiktion eller et territorium, for hvis internationale forhold en part er ansvarlig, og som ikke er part i konventionen efter artikel 27 (Undertegnelse og ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse), stk. 1, litra b eller c, skal tages af den part, der er ansvarlig, og kan afvige fra de forbehold, som denne part har taget for sine egne omfattede skatteaftaler.
     
5. Reservations shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval, subject to the provisions of paragraphs 2, 6 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications). However, for a Party which chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to this Convention, reservations described in subparagraphs p), q), r) and s) of paragraph 1 of this Article shall be made at the same time as that Party’s notification to the Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part VI).
 
5. Forbehold skal tages på tidspunktet for undertegnelse eller når instrumentet for ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse deponeres, jf. dog bestemmelserne i denne artikels stk. 2, 6 og 9 og artikel 29 (Notifikationer), stk. 5. En part, som efter artikel 18 (Valg af del VI) vælger at anvende del VI (Voldgift) efter at være blevet part i denne konvention, skal tage forbehold efter denne artikels stk. 1, litra p, q, r og s, samtidig med denne parts notifikation til depositaren efter artikel 18 (Valg af del VI).
     
6. If reservations are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the reservations explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 2, 5 and 9 of this Article, and paragraph 5 of Article 29 (Notifications).
 
6. Hvis der er taget forbehold på tidspunktet for undertegnelse, skal disse bekræftes ved deponeringen af instrumentet for ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse, medmindre det i det dokument, der indeholder forbeholdene, udtrykkeligt angives, at det skal anses for endeligt, jf. dog bestemmelserne i denne artikels stk. 2, 5 og 9 og artikel 29 (Notifikationer), stk. 5.
     
7. If reservations are not made at the time of signature, a provisional list of expected reservations shall be provided to the Depositary at that time.
 
7. Hvis der ikke er taget forbehold på tidspunktet for undertegnelse, skal der på dette tidspunkt indleveres en liste forventede forbehold til depositaren.
     
8. For reservations made pursuant to each of the following provisions, a list of agreements notified pursuant to clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) that are within the scope of the reservation as defined in the relevant provision (and, in the case of a reservation under any of the following provisions other than those listed in subparagraphs c), d) and n), the article and paragraph number of each relevant provision) must be provided when such reservations are made:
 
8. Når der er taget forbehold efter en af de følgende bestemmelser, skal der indleveres en liste over aftaler notificeret efter artikel 2 (Fortolkning af udtryk), stk. 1, litra a, punkt ii), som er omfattet af forbeholdet som defineret i den relevante bestemmelse (og, i tilfælde af et forbehold efter en af de følgende bestemmelser bortset fra dem, der er opregnet i litra c, d og n, artikel og stykke for hver relevant bestemmelse):
a) Subparagraphs b), c), d), e) and g) of paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);
 
a) artikel 3 (Transparente enheder), stk. 5, litra b, c, d, e og g,
b) Subparagraphs b), c) and d) of paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);
 
b) artikel 4 (Dobbeltdomicilerede enheder), stk. 3, litra b, c og d,
c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
 
c) artikel 5 (Anvendelse af metoder for ophævelse af dobbeltbeskatning), stk. 8 og 9,
d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);
 
d) artikel 6 (Formål med en omfattet skatteaftale), stk. 4,
e) Subparagraphs b) and c) of paragraph 15 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);
 
e) artikel 7 (Forhindring af misbrug af aftaler), stk. 15, litra b og c,
f) Clauses i), ii), and iii) of subparagraph b) of paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);
 
f) artikel 8 (Transaktioner hvor udbytter overføres), stk. 3, litra b, punkterne i), ii) og iii),
g) Subparagraphs d), e) and f) of paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);
 
g) artikel 9 (Kapitalgevinster ved afhændelse af aktier eller interesser i enheder, hvis værdi hovedsageligt hidrører fra fast ejendom), stk. 6, litra d, e og f,
h) Subparagraphs b) and c) of paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);
 
h) artikel 10 (Anti-misbrugsregel for faste driftssteder beliggende i tredje-jurisdiktioner), stk. 5, litra b og c,
i) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents);
 
i) artikel 11 (Anvendelse af skatteaftaler til at begrænse en parts ret til at beskatte hjemmehørende personer), stk. 3, litra b,
j) Subparagraph b) of paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);
 
j) artikel 13 (Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem undtagelse for bestemte former for virksomhed), stk. 6, litra b,
k) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
 
k) artikel 14 (Opdeling af kontrakter), stk. 3, litra b,
l) Subparagraph b) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);
 
l) artikel 16 (Indgåelse af gensidige aftaler), stk. 5, litra b,
m) Subparagraph a) of paragraph 3 of Article 17 (Corresponding Adjustments);
 
m) artikel 17 (Tilsvarende reguleringer), stk. 3, litra a,
n) Paragraph 6 of Article 23 (Type of Arbitration Process); and
 
n) artikel 23 (Voldgiftsproceduren), stk. 6, og
o) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility).
 
o) artikel 26 (Kompatibilitet), stk. 4.
The reservations described in subparagraphs a) through o) above shall not apply to any Covered Tax Agreement that is not included on the list described in this paragraph.
 
Forbehold som nævnt i litra a-o ovenfor finder ikke anvendelse på omfattede skatteaftaler, der ikke er medtaget på listen som nævnt i dette stykke.
     
9. Any Party which has made a reservation in accordance with paragraph 1 or 2 may at any time withdraw it or replace it with a more limited reservation by means of a notification addressed to the Depositary. Such Party shall make any additional notifications pursuant to paragraph 6 of Article 29 (Notifications) which may be required as a result of the withdrawal or replacement of the reservation. Subject to paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), the withdrawal or replacement shall take effect:
 
9. Enhver part, som har taget forbehold efter stk. 1 eller 2, kan til enhver tid trække det tilbage eller erstatte det med et mere begrænset forbehold ved en notifikation rettet til depositaren. Den pågældende part skal foretage de yderligere notifikationer efter artikel 29 (Notifikationer), stk. 6, som måtte være påkrævet som følge af tilbagetrækningen eller ændringen af forbeholdet. Tilbagetrækningen eller ændringen har virkning som følger, jf. dog artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 7:
a) with respect to a Covered Tax Agreement solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the notification of withdrawal or replacement of the reservation is received by the Depositary:
 
a) med hensyn til en omfattet skatteaftale udelukkende mellem lande eller jurisdiktioner, som er parter i konventionen, når notifikationen af tilbagetrækning eller ændring af forbeholdet modtages af depositaren:
i) for reservations in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and
 
i) for forbehold med hensyn til bestemmelser vedrørende kildeskatter, når den skatterelevante begivenhed indtræffer den 1. januar eller senere i det år, der følger efter udløbet af et tidsrum på seks kalendermåneder regnet fra det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om notifikation af tilbagetrækningen eller ændringen af forbeholdet, og
ii) for reservations in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation; and
 
ii) for forbehold med hensyn til alle andre bestemmelser, for skatter der pålægges for skattepligtsperioder, som begynder den 1. januar eller senere i det år, der følger efter udløbet af et tidsrum på seks kalendermåneder regnet fra det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om notifikation af tilbagetrækningen eller ændringen af forbeholdet, og
b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions.
 
b) med hensyn til en omfattet skatteaftale, for hvilken en eller flere kontraherende jurisdiktioner bliver parter i denne konvention efter det tidspunkt, hvor depositaren modtager notifikation om tilbagetrækning eller ændring: på det seneste af de tidspunkter, hvor konventionen træder i kraft for disse kontraherende jurisdiktioner.
     
Article 29
Notifications
 
Artikel 29
Notifikationer
     
1. Subject to paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), notifications pursuant to the following provisions shall be made at the time of signature or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval:
 
1. Notifikationer efter de følgende bestemmelser skal foretages på tidspunktet for undertegnelse, eller når instrumentet for ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse deponeres, jf. dog denne artikels stk. 5 og 6 og artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 7:
a) Clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms);
 
a) artikel 2 (Fortolkning af udtryk), stk. 1, litra a, punkt ii),
b) Paragraph 6 of Article 3 (Transparent Entities);
 
b) artikel 3 (Transparente enheder), stk. 6,
c) Paragraph 4 of Article 4 (Dual Resident Entities);
 
c) artikel 4 (Dobbeltdomicilerede enheder), stk. 4,
d) Paragraph 10 of Article 5 (Application of Methods for Elimination of Double Taxation);
 
d) artikel 5 (Anvendelse af metoder for ophævelse af dobbeltbeskatning), stk. 10,
e) Paragraphs 5 and 6 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax Agreement);
 
e) artikel 6 (Formål med en omfattet skatteaftale), stk. 5 og 6,
f) Paragraph 17 of Article 7 (Prevention of Treaty Abuse);
 
f) artikel 7 (Forhindring af misbrug af aftaler), stk. 17,
g) Paragraph 4 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions);
 
g) artikel 8 (Transaktioner hvor udbytter overføres), stk. 4,
h) Paragraphs 7 and 8 of Article 9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property);
 
h) artikel 9 (Kapitalgevinster ved afhændelse af aktier eller interesser i enheder, hvis værdi hovedsageligt hidrører fra fast ejendom), stk. 7 og 8,
i) Paragraph 6 of Article 10 (Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions);
 
i) artikel 10 (Anti-misbrugsregel for faste driftssteder beliggende i tredje-jurisdiktioner), stk. 6,
j) Paragraph 4 of Article 11 (Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents);
 
j) artikel 11 (Anvendelse af skatteaftaler til at begrænse en parts ret til at beskatte hjemmehørende personer), stk. 4,
k) Paragraphs 5 and 6 of Article 12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies);
 
k) artikel 12 (Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem kommissionærarrangementer og lignende strategier), stk. 5 og 6,
l) Paragraphs 7 and 8 of Article 13 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions);
 
l) artikel 13 (Kunstig undgåelse af status som fast driftssted gennem undtagelse for bestemte former for virksomhed), stk. 7 og 8,
m) Paragraph 4 of Article 14 (Splitting-up of Contracts);
 
m) artikel 14 (Opdeling af kontrakter), stk. 4,
n) Paragraph 6 of Article 16 (Mutual Agreement Procedure);
 
n) artikel 16 (Indgåelse af gensidige aftaler), stk. 6,
o) Paragraph 4 of Article 17 (Corresponding Adjustments);
 
o) artikel 17 (Tilsvarende reguleringer), stk. 4,
p) Article 18 (Choice to Apply Part VI);
 
p) artikel 18 (Valg af del VI),
q) Paragraph 4 of Article 23 (Type of Arbitration Process);
 
q) artikel 23 (Voldgiftsproceduren), stk. 4,
r) Paragraph 1 of Article 24 (Agreement on a Different Resolution);
 
r) artikel 24 (Aftale om en anden løsning), stk. 1,
s) Paragraph 1 of Article 26 (Compatibility); and
 
s) artikel 26 (Kompatibilitet), stk. 1, og
t) Paragraphs 1, 2, 3, 5 and 7 of Article 35 (Entry into Effect).
 
t) artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 1, 2, 3, 5 og 7.
     
2. Notifications in respect of Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, where that jurisdiction or territory is not a Party to the Convention pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or Approval), shall be made by the responsible Party and can be different from the notifications made by that Party for its own Covered Tax Agreements.
 
2. Notifikationer med hensyn til omfattede skatteaftaler, som er indgået af eller på vegne af en jurisdiktion eller et territorium, for hvis internationale relationer en part er ansvarlig, når denne jurisdiktion eller dette territorium ikke er part i konventionen efter artikel 27 (Undertegnelse og ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse), stk. 1, litra b eller c, skal foretages af den part, der er ansvarlig, og kan afvige fra de notifikationer, som denne part har foretaget for sine egne omfattede skatteaftaler.
     
3. If notifications are made at the time of signature, they shall be confirmed upon deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval, unless the document containing the notifications explicitly specifies that it is to be considered definitive, subject to the provisions of paragraphs 5 and 6 of this Article, and paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect).
 
3. Hvis der er foretaget notifikationer på tidspunktet for undertegnelsen, skal disse bekræftes ved deponeringen af instrumentet for ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse, medmindre det i det dokument, der indeholder notifikationerne, udtrykkeligt angives, at det skal anses for endeligt, jf. dog bestemmelserne i denne artikels stk. 5 og 6 og artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 7.
     
4. If notifications are not made at the time of signature, a provisional list of expected notifications shall be provided at that time.
 
4. Hvis der ikke er foretaget notifikationer på tidspunktet for undertegnelse, skal der på dette tidspunkt indleveres en liste forventede forbehold.
     
5. A Party may extend at any time the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) by means of a notification addressed to the Depositary. The Party shall specify in this notification whether the agreement falls within the scope of any of the reservations made by the Party which are listed in paragraph 8 of Article 28 (Reservations). The Party may also make a new reservation described in paragraph 8 of Article 28 (Reservations) if the additional agreement would be the first to fall within the scope of such a reservation. The Party shall also specify any additional notifications that may be required under subparagraphs b) through s) of paragraph 1 to reflect the inclusion of the additional agreements. In addition, if the extension results for the first time in the inclusion of a tax agreement entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose international relations a Party is responsible, the Party shall specify any reservations (pursuant to paragraph 4 of Article 28 (Reservations)) or notifications (pursuant to paragraph 2 of this Article) applicable to Covered Tax Agreements entered into by or on behalf of that jurisdiction or territory. On the date on which the added agreement(s) notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) become Covered Tax Agreements, the provisions of Article 35 (Entry into Effect) shall govern the date on which the modifications to the Covered Tax Agreement shall have effect.
 
5. En part kan til enhver tid udvide listen over aftaler, som er notificeret efter artikel 2 (Fortolkning af udtryk), stk. 1, litra a, punkt ii), ved en notifikation rettet til depositaren. Den pågældende part skal i denne notifikation angive, om aftalen falder inden for nogen af de forbehold, som er opregnet i artikel 28 (Forbehold), stk. 8, og som parten har taget. Den pågældende part kan også tage et nyt forbehold som nævnt i artikel 28 (Forbehold), stk. 8, hvis den yderligere aftale er den første, som bliver omfattet af et sådant forbehold. Den pågældende part skal også angive de yderligere notifikationer, der måtte være påkrævet efter stk. 1, litra b-s, for at afspejle inddragelsen af de yderligere aftaler. Hvis udvidelsen indebærer, at en skatteaftale, som er indgået af eller på vegne af en jurisdiktion eller et territorium, for hvis internationale forhold en part er ansvarlig, for første gang inddrages, skal den pågældende part yderligere angive de forbehold (efter artikel 28 (Forbehold), stk. 4) eller notifikationer (efter denne artikels stk. 2), som finder anvendelse på omfattede skatteaftaler, som er indgået af eller på vegne af denne jurisdiktion eller dette territorium. På det tidspunkt, hvor de(n) tilføjede aftale(r), som er notificeret efter artikel 2 (Fortolkning af udtryk), stk. 1, litra a, punkt ii), bliver omfattede skatteaftaler, er bestemmelserne i artikel 35 (Virkningstidspunkt) afgørende for, fra hvilket tidspunkt ændringerne af den omfattede skatteaftale har virkning.
     
6. A Party may make additional notifications pursuant to subparagraphs b) through s) of paragraph 1 by means of a notification addressed to the Depositary. These notifications shall take effect:
 
6. En part kan foretage yderligere notifikationer efter stk. 1, litra b-s ved en notifikation rettet til depositaren. Disse notifikationer har virkning
a) with respect to Covered Tax Agreements solely with States or jurisdictions that are Parties to the Convention when the additional notification is received by the Depositary:
 
a) med hensyn til omfattede skatteaftaler udelukkende mellem lande eller jurisdiktioner, som er parter i konventionen, når den yderligere notifikation modtages af depositaren:
i) for notifications in respect of provisions relating to taxes withheld at source, where the event giving rise to such taxes occurs on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and
 
i) for notifikationer med hensyn til bestemmelser vedrørende kildeskatter, når den skatterelevante begivenhed indtræffer den 1. januar eller senere i det år, der følger efter udløbet af et tidsrum på seks kalendermåneder regnet fra det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om den yderligere notifikation, og
ii) for notifications in respect of all other provisions, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after 1 January of the year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the additional notification; and
 
ii) for notifikationer med hensyn til alle andre bestemmelser, for skatter der pålægges for skattepligtsperioder, som begynder den 1. januar eller senere i det år, der følger efter udløbet af et tidsrum på seks kalendermåneder regnet fra det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om den yderligere notifikation, og
b) with respect to a Covered Tax Agreement for which one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party to this Convention after the date of receipt by the Depositary of the additional notification: on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions.
 
b) med hensyn til en omfattet skatteaftale, for hvilken en eller flere kontraherende jurisdiktioner bliver parter i denne konvention efter det tidspunkt, hvor depositaren modtager den yderligere notifikation: på det seneste af de tidspunkter, hvor konventionen træder i kraft for disse kontraherende jurisdiktioner.
     
Article 30
Subsequent Modifications of Covered Tax Agreements
 
Artikel 30
Senere ændringer af omfattede skatteaftaler
     
The provisions in this Convention are without prejudice to subsequent modifications to a Covered Tax Agreement which may be agreed between the Contracting Jurisdictions of the Covered Tax Agreement.
 
Bestemmelserne i denne konvention berører ikke senere ændringer af en omfattet skatteaftale, som det måtte blive aftalt mellem de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale.
     
Article 31
Conference of the Parties
 
Artikel 31
Konference mellem parterne
     
1. The Parties may convene a Conference of the Parties for the purposes of taking any decisions or exercising any functions as may be required or appropriate under the provisions of this Convention.
 
1. Parterne kan indkalde en konference mellem parterne med henblik på at tage beslutninger eller at udøve funktioner, som måtte være påkrævet eller hensigtsmæssige efter bestemmelserne i denne konvention.
     
2. The Conference of the Parties shall be served by the Depositary.
 
2. Konferencen mellem parterne betjenes af depositaren.
     
3. Any Party may request a Conference of the Parties by communicating a request to the Depositary. The Depositary shall inform all Parties of any request. Thereafter, the Depositary shall convene a Conference of the Parties, provided that the request is supported by one-third of the Parties within six calendar months of the communication by the Depositary of the request.
 
3. Enhver part kan anmode om en konference mellem parterne ved at rette en anmodning til depositaren. Depositaren skal give alle parter meddelelse om enhver sådan anmodning. Derefter skal depositaren indkalde en konference mellem parterne, forudsat at anmodningen støttes af en tredjedel af parterne inden for seks kalendermåneder efter, at depositaren giver meddelelse om anmodningen.
     
Article 32
Interpretation and Implementation
 
Artikel 32
Fortolkning og gennemførelse
     
1. Any question arising as to the interpretation or implementation of provisions of a Covered Tax Agreement as they are modified by this Convention shall be determined in accordance with the provision(s) of the Covered Tax Agreement relating to the resolution by mutual agreement of questions of interpretation or application of the Covered Tax Agreement (as those provisions may be modified by this Convention).
 
1. Alle spørgsmål, som opstår vedrørende fortolkningen eller gennemførelsen af bestemmelserne i en omfattet skatteaftale, som disse er ændret ved denne konvention, skal afgøres efter de(n) bestemmelse(r) i den omfattede skatteaftale, som vedrører løsning ved gensidig aftale af spørgsmål om fortolkning eller anvendelse af den omfattede skatteaftale (som disse bestemmelser måtte være ændret ved denne konvention).
     
2. Any question arising as to the interpretation or implementation of this Convention may be addressed by a Conference of the Parties convened in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties).
 
2. Alle spørgsmål om fortolkning eller gennemførelse af denne konvention kan behandles af en konference mellem parterne, som er indkaldt efter artikel 31 (Konference mellem parterne), stk. 3.
     
Article 33
Amendment
 
Artikel 33
Ændring
     
1. Any Party may propose an amendment to this Convention by submitting the proposed amendment to the Depositary.
 
1. Enhver part kan foreslå en ændring til denne konvention ved at tilstille depositaren den foreslåede ændring.
     
2. A Conference of the Parties may be convened to consider the proposed amendment in accordance with paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties).
 
2. Der kan indkaldes en konference mellem parterne efter artikel 31 (Konference mellem parterne), stk. 3, til behandling af den foreslåede ændring.
     
Article 34
Entry into Force
 
Artikel 34
Ikrafttrædelse
     
1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval.
 
1. Denne konvention træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af tre kalendermåneder regnet fra tidspunktet for deponeringen af det femte instrument for ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse.
     
2. For each Signatory ratifying, accepting, or approving this Convention after the deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three calendar months beginning on the date of the deposit by such Signatory of its instrument of ratification, acceptance or approval.
 
2. For hver underskriver, der ratificerer, tiltræder eller godkender denne konvention efter deponeringen af det femte instrument for ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse, træder konventionen i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af tre kalendermåneder regnet fra tidspunktet for underskriverens deponering af sit instrument for ratifikation, tiltrædelse eller godkendelse.
     
Article 35
Entry into Effect
 
Artikel 35
Virkningstidspunkt
     
1. The provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction with respect to a Covered Tax Agreement:
 
1. Bestemmelserne i denne konvention har virkning i hver kontraherende jurisdiktion med hensyn til en omfattet skatteaftale
a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and
 
a) med hensyn til kildeskatter, på beløb som betales til eller godskrives personer, som ikke er hjemmehørende, når den skatterelevante begivenhed indtræffer den første dag eller senere i det næste kalenderår, som begynder på eller efter det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale, og
b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of six calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.
 
b) med hensyn til alle andre skatter, der pålignes af denne kontraherende jurisdiktion, for skatter pålignet for skattepligtsperioder, som begynder ved eller efter udløbet af et tidsrum på seks kalendermåneder (eller et kortere tidsrum, hvis alle kontraherende jurisdiktioner notificerer depositaren om, at de har til hensigt at anvende et sådant kortere tidsrum) fra det seneste af de tidspunkter, hvor konventionen træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale.
     
2. Solely for the purpose of its own application of subparagraph a) of paragraph 1 and subparagraph a) of paragraph 5, a Party may choose to substitute “taxable period” for “calendar year”, and shall notify the Depositary accordingly.
 
2. En part kan ved sin anvendelse af stk. 1, litra a, og stk. 5, litra a), vælge at erstatte ”kalenderår” med ”skattepligtsperiode” og skal notificere depositaren i overensstemmelse hermed.
     
3. Solely for the purpose of its own application of subparagraph b) of paragraph 1 and subparagraph b) of paragraph 5, a Party may choose to replace the reference to “taxable periods beginning on or after the expiration of a period” with a reference to “taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period”, and shall notify the Depositary accordingly.
 
3. En part kan ved sin anvendelse af stk. 1, litra b, og stk. 5, litra b, vælge at erstatte henvisningen til ”skattepligtsperioder, som begynder ved eller efter udløbet af et tidsrum” med en henvisning til ”skattepligtsperioder, som begynder den 1. januar eller senere i det næste år, som begynder ved eller efter udløbet af et tidsrum”, og skal notificere depositaren i overensstemmelse hermed.
     
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, Article 16 (Mutual Agreement Procedure) shall have effect with respect to a Covered Tax Agreement for a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction on or after the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, except for cases that were not eligible to be presented as of that date under the Covered Tax Agreement prior to its modification by the Convention, without regard to the taxable period to which the case relates.
 
4. Artikel 16 (Indgåelse af gensidige aftaler) har uanset bestemmelserne i denne artikel virkning med hensyn til en omfattet skatteaftale for en sag, som er indbragt for en kontraherende jurisdiktions kompetente myndighed på eller efter det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale, bortset fra sager, som ikke ville kunne indbringes på dette tidspunkt efter den omfattede skatteaftale, før denne blev ændret ved denne konvention, uden hensyn til den skattepligtsperiode, som sagen vedrører.
     
5. For a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction:
 
5. For en ny omfattet skatteaftale, som er resultatet af en udvidelse efter artikel 29 (Notifikationer), stk. 5, af listen over aftaler, som er notificeret efter artikel 2 (Fortolkning af udtryk), stk. 1, litra a, punkt ii), har bestemmelserne i denne konvention virkning i hver kontraherende jurisdiktion
a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or after the first day of the next calendar year that begins on or after 30 days after the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements; and
 
a) med hensyn til kildeskatter, på beløb som betales til eller godskrives personer, som ikke er hjemmehørende, når den skatterelevante begivenhed indtræffer den første dag eller senere i det næste kalenderår, som begynder 30 dage eller senere efter det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om udvidelsen af listen over aftaler, og
b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or after the expiration of a period of nine calendar months (or a shorter period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they intend to apply such shorter period) from the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements.
 
b) med hensyn til alle andre skatter, der pålignes af denne kontraherende jurisdiktion, for skatter pålignet for skattepligtsperioder, som begynder ved eller efter udløbet af et tidsrum på ni kalendermåneder (eller et kortere tidsrum, hvis alle kontraherende jurisdiktioner notificerer depositaren om, at de har til hensigt at anvende et sådant kortere tidsrum) fra det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om udvidelsen af listen over aftaler.
     
6. A Party may reserve the right for paragraph 4 not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.
 
6. En part kan forbeholde sig ret til, at stk. 4 ikke skal gælde med hensyn til dens omfattede skatteaftaler.
     
7. a) A Party may reserve the right to replace:
 
7. a) En part kan forbeholde sig ret til at erstatte
i) the references in paragraphs 1 and 4 to “the latest of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement”; and
 
i) henvisningerne i stk. 1 og 4 til “det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale”, og
ii) the references in paragraph 5 to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”;
 
ii) henvisningerne i stk. 5 til “det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om udvidelsen af listen over aftaler”,
with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”;
 
med henvisninger til ”30 dage efter det tidspunkt, hvor depositarens fra hver af de kontraherende jurisdiktioner, som har taget forbehold som nævnt i artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 7, har modtaget den seneste notifikation om, at jurisdiktionen har afsluttet sine interne procedurer for, at bestemmelserne i denne konvention får virkning med hensyn til denne bestemte omfattede skatteaftale”,
iii) the references in subparagraph a) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to “on the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal or replacement of the reservation”; and
 
iii) henvisningerne i artikel 28 (Forbehold), stk. 9, litra a, til ”på det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om notifikation af tilbagetrækningen eller ændringen af forbeholdet”, og
iv) the reference in subparagraph b) of paragraph 9 of Article 28 (Reservations) to “on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions”;
 
iv) henvisningen i artikel 28 (Forbehold), stk. 9, litra b, til ”på det seneste af de tidspunkter, hvor konventionen træder i kraft for disse kontraherende jurisdiktioner”,
with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the withdrawal or replacement of the reservation with respect to that specific Covered Tax Agreement”;
 
med henvisninger til ”30 dage efter det tidspunkt, hvor depositarens fra hver af de kontraherende jurisdiktioner, som har taget forbehold som nævnt i artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 7, modtager den seneste notifikation om, at jurisdiktionen har afsluttet sine interne procedurer for, at tilbagetrækningen eller ændringen af forbeholdet får virkning med hensyn til denne bestemte omfattede skatteaftale”,
v) the references in subparagraph a) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to “on the date of the communication by the Depositary of the additional notification”; and
 
v) henvisningerne i artikel 29 (Notifikationer), stk. 6, litra a, til ”på det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om den yderligere notifikation”, og
vi) the reference in subparagraph b) of paragraph 6 of Article 29 (Notifications) to “on the latest of the dates on which the Convention enters into force for those Contracting Jurisdictions”;
 
vi) henvisningerne i artikel 29 (Notifikationer), stk. 6, litra b, til ”på det seneste af de tidspunkter, hvor konventionen træder i kraft for disse kontraherende jurisdiktioner”,
with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the additional notification with respect to that specific Covered Tax Agreement”;
 
med henvisninger til ”30 dage efter det tidspunkt, hvor depositarens fra hver af de kontraherende jurisdiktioner, som har tages forbehold som nævnt i artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 7, har modtaget den seneste notifikation om, at jurisdiktionen har afsluttet sine interne procedurer for, at den yderligere notifikation får virkning med hensyn til denne bestemte omfattede skatteaftale”,
vii) the references in paragraphs 1 and 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement”;
 
vii) henvisningerne i artikel 36 (Virkningstidspunkt for del VI), stk. 1 og 2, til ”det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale”,
with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of this Convention with respect to that specific Covered Tax Agreement”; and
 
med henvisninger til ”30 dage efter det tidspunkt, hvor depositarens fra hver af de kontraherende jurisdiktioner, som har taget forbehold som nævnt i artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 7, modtager den seneste notifikation om, at jurisdiktionen har afsluttet sine interne procedurer for, at bestemmelserne i denne konvention får virkning med hensyn til denne bestemte omfattede skatteaftale”, og
viii) the reference in paragraph 3 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”;
 
viii) henvisningen i artikel 36 (Virkningstidspunkt for del VI), stk. 3, til ”det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om notifikationen af udvidelsen af listen over aftaler”,
ix) the reference in paragraph 4 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation”; and
 
ix) henvisningen i artikel 36 (Virkningstidspunkt for del VI), stk. 4, til ”det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om notifikationen af tilbagetrækning af forbeholdet”, og
x) the reference in paragraph 5 of Article 36 (Entry into Effect of Part VI) to “the date of the communication by the Depositary of the additional notification”;
 
x) henvisningen i artikel 36 (Virkningstidspunkt for del VI), stk. 5, til ”det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om den yderligere notifikation”,
with references to “30 days after the date of receipt by the Depositary of the latest notification by each Contracting Jurisdiction making the reservation described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) that it has completed its internal procedures for the entry into effect of the provisions of Part VI (Arbitration) with respect to that specific Covered Tax Agreement”.
 
med henvisninger til ”30 dage efter det tidspunkt, hvor depositarens fra hver af de kontraherende jurisdiktioner, som har taget forbehold som nævnt i artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 7, modtager den seneste notifikation om, at jurisdiktionen har afsluttet sine interne procedurer for, at bestemmelserne i del VI (Voldgift) får virkning med hensyn til denne bestemte omfattede skatteaftale”.
b) A Party making a reservation in accordance with subparagraph a) shall notify the confirmation of the completion of its internal procedures simultaneously to the Depositary and the other Contracting Jurisdiction(s).
 
b) En part, som tager forbehold efter litra a, skal på samme tid notificere bekræftelsen på afslutningen af de interne procedurer til depositaren og de(n) andre kontraherende jurisdiktion(er).
c) If one or more Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement makes a reservation under this paragraph, the date of entry into effect of the provisions of the Convention, of the withdrawal or replacement of a reservation, of an additional notification with respect to that Covered Tax Agreement, or of Part VI (Arbitration) shall be governed by this paragraph for all Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.
 
c) Hvis en eller flere kontraherende jurisdiktioner, som har indgået en omfattet skatteaftale, tager forbehold efter dette stykke, er bestemmelserne i dette stykke afgørende for virkningstidspunktet for konventionens bestemmelser, for tilbagetrækningen eller ændringen af et forbehold, for en yderligere notifikation med hensyn til den pågældende omfattede skatteaftale eller for Del VI (Voldgift), for alle kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale.
     
Article 36
Entry into Effect of Part VI
 
Artikel 36
Virkningstidspunkt for del VI
     
1. Notwithstanding paragraph 9 of Article 28 (Reservations), paragraph 6 of Article 29 (Notifications), and paragraphs 1 through 6 of Article 35 (Entry into Effect), with respect to two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, the provisions of Part VI (Arbitration) shall have effect:
 
1. Bestemmelserne i del VI (Voldgift) har uanset artikel 28 (Forbehold), stk. 9, artikel 29 (Notifikationer), stk. 6, og artikel 35 (Virkningstidspunkt), stk. 1-6, virkning for to kontraherende jurisdiktioner, der har indgået en omfattet skatteaftale,
a) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction (as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)), on or after the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and
 
a) med hensyn til sager, som indbringes for den kompetente myndighed i en kontraherende jurisdiktion (som nævnt i artikel 19 (Obligatorisk bindende voldgift), stk. 1, litra a,) på det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale, eller senere, og
b) with respect to cases presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement, on the date when both Contracting Jurisdictions have notified the Depositary that they have reached mutual agreement pursuant to paragraph 10 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), along with the date on which such cases shall be considered to have been presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction (as described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory Binding Arbitration)) according to the terms of that mutual agreement.
 
b) med hensyn til sager, som er indbragt for den kompetente myndighed i en kontraherende jurisdiktion forud for det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale, på det tidspunkt hvor begge kontraherende jurisdiktioner har notificeret depositaren om, at de har indgået en gensidig aftale efter artikel 19 (Obligatorisk bindende voldgift), stk. 10, sammen med oplysninger vedrørende det tidspunkt eller de tidspunkter, hvor sådanne sager skal anses for at være blevet indbragt for den kompetente myndighed i en kontraherende jurisdiktion (som nævnt i artikel 19 (Obligatorisk bindende voldgift), stk. 1, litra a,) efter betingelserne i denne gensidige aftale.
     
2. A Party may reserve the right for Part VI (Arbitration) to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.
 
2. En part kan forbeholde sig ret til kun at anvende del VI (Voldgift) på en sag, som er indbragt for den kompetente myndighed i en kontraherende jurisdiktion forud for det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale, i det omfang, at de kompetente myndigheder i begge kontraherende jurisdiktioner aftaler, at denne del skal finde anvendelse på denne bestemte sag.
     
3. In the case of a new Covered Tax Agreement resulting from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 (Notifications) of the list of agreements notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms), the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the Depositary of the notification of the extension of the list of agreements”.
 
3. I tilfælde, hvor en udvidelse efter artikel 29 (Notifikationer), stk. 5, af listen over aftaler, som er notificeret efter Artikel 2 (Fortolkning af udtryk), stk. 1, litra a, punkt ii), medfører, at en aftale bliver en ny omfattet skatteaftale, erstattes henvisningerne i denne artikels stk. 1 og 2 til ”det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale”, med ”det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om notifikationen af udvidelsen af listen over aftaler”.
     
4. A withdrawal or replacement of a reservation made under paragraph 4 of Article 26 (Compatibility) pursuant to paragraph 9 of Article 28 (Reservations), or the withdrawal of an objection to a reservation pursuant to paragraph 2 of Article 28 (Reservations) which results in the application of Part VI (Arbitration) between two Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1 of this Article, except that the references to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the reservation”, “the date of the communication by the Depositary of the notification of replacement of the reservation” or “the date of the communication by the Depositary of the notification of withdrawal of the objection to the reservation”, respectively.
 
4. Tilbagetrækning eller ændring efter artikel 28 (Forbehold), stk. 9, af et forbehold, som er taget efter artikel 26 (Kompatibilitet), stk. 4, eller tilbagetrækning af en indsigelse, der er gjort efter artikel 28 (Forbehold), stk. 2, som medfører anvendelse af del VI (Voldgift) mellem to kontraherende jurisdiktioner, der har indgået en omfattet skatteaftale, har virkning efter denne artikels stk. 1, litra a og b, bortset fra at henvisningerne til ”det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale” erstattes med henholdsvis ”det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om notifikationen af tilbagetrækning af forbeholdet”, ”det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om notifikationen af ændring af forbeholdet” eller ”det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om notifikationen af tilbagetrækningen af indsigelsen mod forbeholdet”.
     
5. An additional notification made pursuant to subparagraph p) of paragraph 1 of Article 29 (Notifications) shall have effect according to subparagraphs a) and b) of paragraph 1, except that the references in paragraphs 1 and 2 of this Article to “the later of the dates on which this Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement” shall be replaced with references to “the date of the communication by the Depositary of the additional notification”.
 
5. En yderligere notifikation efter artikel 29 (Notifikationer), stk. 1, litra p, har virkning efter stk. 1, litra a og b, bortset fra at henvisningerne i denne artikels stk. 1 og 2 til ”det seneste af de tidspunkter, hvor denne konvention træder i kraft for hver af de kontraherende jurisdiktioner, der har indgået den omfattede skatteaftale” erstattes med henvisninger til ”det tidspunkt, hvor depositaren giver meddelelse om den yderligere notifikation”.
     
Article 37
Withdrawal
 
Artikel 37
Udtræden
     
1. Any Party may, at any time, withdraw from this Convention by means of a notification addressed to the Depositary.
 
1. Enhver part kan til enhver tid udtræde af denne konvention ved en notifikation rettet til depositaren.
     
2. Withdrawal pursuant to paragraph 1 shall become effective on the date of receipt of the notification by the Depositary. In cases where this Convention has entered into force with respect to all Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement before the date on which a Party’s withdrawal becomes effective, that Covered Tax Agreement shall remain as modified by this Convention.
 
2. Udtræden efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt, hvor depositaren modtager notifikationen. I tilfælde hvor denne konvention er trådt i kraft med hensyn til alle kontraherende jurisdiktioner, der har indgået en omfattet skatteaftale før det tidspunkt, hvor en parts udtræden får virkning, opretholdes denne omfattede skatteaftale som ændret ved denne konvention.