Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32015L1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love1)

(Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1130 af 11. september 2018 om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., ændres »den 31. marts 2019« til: »den 31. december 2020«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2019.

Givet i Jagthuset, Trend Skov, den 30. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).