Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019, som ændret senest ved lov nr. 208 af 5. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 13, stk. 15, nr. 2, og stk. 23, § 9 j, stk. 7, og § 11, stk. 3, nr. 3, ændres »244-246« til: »243-246«.

2. I § 22, nr. 6, ændres »§ 244, § 245, § 245 a, § 246,« til: »§§ 243-246,«.

3. I § 25 a, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »straffelovens §§ 119,«: »243,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, har virkning for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 2. april 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg