Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om en skattefri seniorpræmie

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Den berettigede personkreds

§ 1. Seniorpræmie udbetales til personer, som er i beskæftigelse efter folkepensionsalderen. Retten til seniorpræmie er betinget af, at personen inden for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, har haft mindst 1.560 løntimer og er født den 1. januar 1954 eller senere.

Opgørelse af beskæftigelseskravet

§ 2. Beskæftigelseskravet i § 1 kan opfyldes på følgende måder:

1) Løntimer, herunder ukontrollabel arbejdstid omregnet til timer, som i optjeningsperioden er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

2) Timer som følge af omregning af B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud, jf. dog nr. 3.

3) Timer som følge af omregning af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed og A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse.

Stk. 2. Løntimer og timer som følge af omregning af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed optjent i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz medregnes i opgørelsen efter stk. 1, hvis personen er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 ved udløbet af det indkomstår, der udløber i løbet af perioden på 12 måneder, jf. § 1, eller er omfattet af kildeskattelovens afsnit I A i det indkomstår, der udløber i løbet af perioden på 12 måneder, jf. § 1.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om krav til validering af beskæftigelsen, omregning af en persons arbejdstid, hvor der ikke skal indberettes løntimer til indkomstregisteret, og omregning af B-indkomst, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, og af skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed. Ministeren fastsætter endvidere regler om omregningssatsens størrelse. Ministeren fastsætter endvidere regler om omregning af B-indkomst, som fremgår af årsopgørelsen, til måneder, regler om medregning af B-indkomst, som endnu ikke fremgår af årsopgørelsen i den eller de måneder, hvor arbejdet er udført, og regler om omregning af skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed til måneder. Ministeren fastsætter endvidere regler om medregning af arbejde og indkomst for personer fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, der er skattepligtige i Danmark.

Seniorpræmiens størrelse m.v.

§ 3. Seniorpræmien udgør et engangsbeløb på 30.000 kr.

Stk. 2. Seniorpræmien er skattefri.

Stk. 3. Seniorpræmien medfører ikke fradrag i ydelser efter anden lovgivning.

Stk. 4. Seniorpræmien reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020.

Ansøgning og udbetaling m.v.

§ 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan udbetaling af seniorpræmien skal ske, herunder hvornår udbetalingen kan ske uden ansøgning på baggrund af registeroplysninger primært fra indkomstregisteret, eller hvornår udbetalingen skal ske på baggrund af ansøgning, og om udbetaling af seniorpræmie i tilfælde af dødsfald.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om ansøgning om seniorpræmien, herunder om frist, form og indhold i de sager, hvor der ikke er relevante registeroplysninger, og hvor præmien derfor tildeles på baggrund af ansøgning.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om dokumentation af beskæftigelseskravet som nævnt i § 1 i sager, hvor udbetalingen af seniorpræmien skal ske på baggrund af ansøgning.

Tilbagebetaling

§ 5. Seniorpræmien kan kræves tilbagebetalt, når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget seniorpræmien.

Stk. 2. Tilbagebetalingen opkræves efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter forhandling med skatteministeren. Der kan fastsættes regler om en aftale om tilbagebetaling, herunder om, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav undlader at tilbagebetale seniorpræmien.

Administration

§ 6. Udbetaling Danmark administrerer seniorpræmieordningen.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser om retten til seniorpræmie kan træffes uden partshøring.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal indsende nødvendige data til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder til brug for statistik, overvågning og analyse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1 og 3.

§ 7. Administrationen skal så vidt muligt ske på grundlag af relevante registeroplysninger, herunder på grundlag af de oplysninger om løn, arbejdstid m.v., der fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, Det Centrale Virksomhedsregister og skattemyndighedernes registre med nødvendige oplysninger om momsangivelser, om B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er oplyst til indkomstregisteret, og om over- eller underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen.

Stk. 2. Udbetaling Danmark har inden for rammerne af § 12 i lov om Udbetaling Danmark til brug for administrationen af seniorpræmien terminaladgang til

1) oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister,

2) oplysninger om navne og adresser i Det Centrale Personregister,

3) oplysninger hos skattemyndighederne om momsangivelser,

4) oplysninger om aktuelle og tidligere ejerforhold hos Erhvervsstyrelsen,

5) oplysninger hos skattemyndighederne om B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er oplyst til indkomstregisteret, og om over- eller underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen og

6) oplysninger om selvstændig virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 2 kan indhentes for personer, som har nået folkepensionsalderen, og som i perioder herefter har haft beskæftigelse omfattet af § 2.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om administrationen af de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1-3, herunder om adgang til og anvendelse af registeroplysninger, og hvilke registre der skal være terminaladgang til.

Finansiering af seniorpræmien

§ 8. Staten afholder udgifterne til seniorpræmien. Staten afholder udgifter til administrationen af seniorpræmieordningen gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Klageadgang

§ 9. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen behandles efter reglerne i § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ikrafttræden

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Ændringer i anden lovgivning

§ 11. I lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2019, som ændret ved § 51 i lov nr. 60 af 30. januar 2018 og § 3 i lov nr. 1568 af 18. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 16:

»16) Lov om en skattefri seniorpræmie.«

Territorial gyldighed

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 2. april 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen