Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, foretages følgende ændring:

1. § 80 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3 Ved vurderingen efter stk. 2 kan det ikke indgå som formildende omstændighed, at gerningen har baggrund i tro, kulturelle forhold el. lign.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2019.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet i Jagthuset, Trend Skov, den 30. marts 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen